توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی برخی عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: رادیکال های آزاد، اتم ها یا مولکول هایی هستند که به خاطر وجود الکترون تک، بسیار واکنش پذیر بوده و آسیب های فراوانی را به ماکرو ملکول های بدن جانداران وارد می سازند. سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی با جلوگیری از تشکیل رادیکال ها، ترمیم صدمات ناشی از فعالیت رادیکالها، افزایش دفع مولکول های صدمه دیده و به حداقل رساندن جهش های سلولی با آسیب های ناشی از این رادیکال ها مقابله می کنند. سبک های مختلف زندگی و تغذیه ای، فاکتورهای محیطی و ژنتیکی می توانند باعث افزایش غیرطبیعی تولید رادیکالهای آزاد یا تضعیف سیستم دفاع آنتی اکسیدانی شده و تعادل بین تولید و دفع رادیکال های آزاد را بر هم زده و همچنین در پدیده پیری ایجاد و پیشرفت تعداد زیادی از بیماریها نقش داشته باشند. بر این اساس برخی از عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق بررسی شد. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود. نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام گرفت. افراد تحت مطالعه 720 نفر (395 دختر، 325 پسر) از افراد 17–15 ساله شهر اراک بودند. افراد پرسشنامه ای در خصوص اطلاعات مربوط به عوامل دموگرافیک و رژیم غذایی، که روایی آن توسط متخصصین فن، تایید شده بود را پر کردند و سپس ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق آنها با روش FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (تی تست و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق پسرها بالاتر از دخترها بود (P=0.0002). همچنین بین مصرف شیر، تحصیلات مادر، پدر و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت و p و r به ترتیب عبارت بودند از: (0.02، 0.004، 0.045، 0.087، 0.11، 0.076). بین وضعیت اقتصادی، مصرف گوشت قرمز و سفید، چربی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تحصیلات والدین و رعایت رژیم غذایی با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی مثبت و معنی داری دارد که به نظر می رسد دادن آگاهی های لازم و آموزش های تغذیه ای می تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو و پیشگیری از بیماریهای مختلف گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه