توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه تبدیل دی اکسید کربن به مواد قابل احتراق با استفاده از کاتالیزور کبالت– مو لیبدنم بر روی بستر آلومینا
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۸
نیروگاههای برق که از سوختهای فسیلی استفاده می نمایند هر ساله مقادیر زیادی از گازهای دی اکسید کربن، منواکسید کربن ، بخار آب و غیره وارد هوا می نمایند. گازهای خروجی از دودکشهای نیروگاهها بعد از جدا نمودن آب در یک فرآیند تبرید به گاز خشک تبدیل می شوند. گازهای دی اکسید کربن و منواکسید کربن در یک فرآیند کاتالیزوری با هیدروژن ترکیب شده و دوباره به گاز سوختنی تبدیل می گردند. در این مقاله ابتدا کاتالیزور کبالت \مولیبد نم بر روی بستر آلومینا به روش رسوبی تهیه شد. هیدروژناسیون دی اکسید کربن و مونواکسید کربن با استفاده از این کاتالیزور در یک رآکتور اتوکلیو مورد بررسی قرار گرفت. در هیدروژناسیون دی اکسید کربن در فشار 12 بار و نسبت دی اکسید کربن و هیدروژن 1:3 در دمای 700 درجه سانتیگراد و در مدت نیمساعت 85 % دی اکسید کربن به منواکسید کربن ( 75 %)و متان ( 10 %) تبدیل شده اند.

۲بررسی سینتیکی عکس واکنش گاز – آب بر روی کاتالیست Fe–V2O5\γ–Al2O3
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
عکس واکنش گاز – آب یکی از واکنشهای تبدیل دی اکسید کربن به مواد شیمیایی سودمند می باشد این واکنش برروی کاتالیست آهن\ وانادیم برپایه آلومینا در دماهای 700–300 درجه سانتی گراد صورت گرفت قبل از بکارگیری کاتالیست با گاز هیدروژن در دمای 600 درجه سانتی گراد و فشار 20 بار کاهش داده شد و پس از آن در فرایند عکس واکنش گاز – آب استفاده شد دراین مقاله سینتیک این واکنش بررسی شد.

۳عملکرد کاتالیزور آهن وانادیم بر روی پایه ی گاما آلومینا در نیتروژن زدایی از دو دسیل آمین جهت به دست آوردن دما و زمان بهینه
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۴
اکسیدهای نیتروژن حاصل از احتراق فرآورده های نفتی حاوی نیتروژن اثرات زیست محیطی مخربی بر جای می گذارند. از این روحذف نیتروژن )هیدرو دی نیتروژناسیون( از سوخت های فسیلی همواره در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه بوده است. فر آیند حذف نیتروژن در برش های نفتی، از طریق هیدروژن همواره در حضور کاتالیزور صورت می گیرد. پیدا نمودن کاتالیزورهای جدید که بتوانند با فعالیت بالا واکنش دهند همواره مورد توجه محققین بوده است. در پروژه حاضر ابتدا کاتالیزور آهن وانادیم روی پایه ی گاما آلومینا سنتز شده است. سپس این کاتالیزور توسط تکنیک های شناسایی مواد،پراش اشعهXRD( X و میکروسکوپ الکترونی روبشی TEM( تحلیل گردید. کاتالیزور سنتز شده، در راکتور ناپیوسته به منظور حذف نیتروژن از ترکیب دو دسیل آمین مورد استفاده قرار گرفت و تأثیرات دما و زمان واکنش روی فعالیت کاتالیزوری آزمایش گردید. از آن جا که در این فرآیند نیتروژن موجود به صورتNH3 حذف می گردد، با توجه به درصد تبدیل، بهینه ی دما و زمان فرآیند، دمای 484 درجه سانتی گراد و زمان 3 ساعت گزارش شد

۴مطالعه سرعت واکنش سولفورزدایی به روش هیدروژناسیون با استفاده از کاتالیزور کبالت \ مولیبدنم برروی پایه آلومینا
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین پروژه فعالیت و کارکرد کاتالیزور کبالت \ مولیبدنم برپایه آلومینادر فرایند سولفورزدایی از بنزوتیوفن به روش هیدروژناسیون دریک راکتور بچ مطالعه شد و سرعت واکنش محاسبه گردید کاتالیست به روش هم اشباعی متوالی ساخته شده و با استفاده از هیدروژن در دمای 600 درجه و فشار 20 بار کاهش یافته است دمای 400 درجه حداقل دمایی است که این کاتالیزور شروع به فعالیت می کند مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که این کاتالیزور در واکنش سولفورزدایی به روش هیدروژناسیون بنزوتیوفن موثر بوده به گونه ای که در مدت زمان 2 ساعت دردمای 700 ، 31.9 درصد سولفورزدایی انجام می شود.

۵سینتیک نیتروژن زدایی دو دسیل آمین، انرژی اکتیواسیون و معادله ی سرعت واکنش در حضورکاتالیزور آهن وانادیم بر روی پایه ی گاما آلومینا
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۴
کاتالیزور ساخته شده شده آهن\ اکسید وانادیوم بر پایه آلومینا، توسط تکنیک های شناسایی مواد، پراش اشعه XRD( X میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM \EDAX تحلیل گردید. کاتالیزور سنتز شده، در راکتور ناپیوسته به منظور حذف نیتروژن از ترکیب دو دسیل آمین مورد استفاده قرار گرفت. معادله ی سرعت بر روی سطح کاتالیزور، بر حسب فشار هیدروژن، از مرتبه ی 0\3 به دست آمد. همچنین انرژی اکتیواسیون واکنش بر روی سطح کاتالیزور 11251\58 ژول محاسبه گردید.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه