توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شبیه سازی و شناسایی فالت روتور در حالت میله شکسته شده در ماشین القایی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله انواع خطاهایی که براثر شکستگی میله های روتور و آسیب رساندن به ماشین القایی سه فاز ایجاد می شود، بررسی خواهد شد. پس از معرفی انواع عیب هایی که روی روتور اتفاق می افتد، به شناسایی و عیب یابی میله های شکسته شده روتور می پردازیم و با استفاده از شبیه سازی، روتور سالم و روتور معیوب در ماشین القایی مقایسه خواهند شد. همچنین از مدل هایی برای ماشین القایی در حالتی که فالت روی روتور اتفاق افتاده است برای شبیه سازی و تحلیل آن استفاده می کنیم. با توجه به ساختار موتور القایی شاخص هایی برای شناسایی روتور معیوب معرفی می شود. و آزمایشات و نتایجی که به صورت تجربی توسط افراد مختلف در این زمینه بدست آمده است، بررسی خواهد شد و از دقیق ترین نتایج در مدل سازی و شناسایی فالت در روتور استفاده می کنیم.

۲تأملی در مبانی فلسفی رویکرد رفتارگرایی در برنامه درسی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تعیین دیدگاه یا دیدگاه های مناسب برنامه درسیِ حاصل از مطالعه عمیق روی جنبه های فلسفی و نظریِ برنامه درسی و هماهنگ با اهداف، مرحله ای اساسی در فرایند برنامه ریزی درسی است که بر سایر مراحل فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی تأثیر می گذارد؛ از طرفی دیگر، با بررسی رویکرد یک متخصص برنامه درسی و یا معلم می توان موضع او را نسبت به یادگیرنده، موضوعات و محتوای درسی، هدف های آموزشی، روش ها و جامعه در فرایند تعلیم و تربیت، مورد مطالعه قرار داد. تمامی مراحل و عناصر برنامه درسی، تحت تأثیر جهت گیری های فلسفی برنامه ریزان است و شناخت مبانی فلسفی این دیدگاه ها می تواند تا حد زیادی، رفتار و تصمیمات آنان را پیش بینی نماید. با این تفاسیر، شناخت مبانی فلسفی دیدگاه رفتارگرایی به عنوان رایچ ترین رویکرد در حوزه برنامه درسی، تأثیر بسزایی در فرایندهای آموزشی دارد. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی مبانی فلسفی و جایگاه رفتارگرایی در برنامه درسی آموزش و پرورش ایران پرداخته ایم.

۳تربیت اخلاقی فضیلت گرا از منظر دیویدکار
اطلاعات انتشار: مطالعات اسلامي ، نشريه دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مشهد، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۴چگونگی و عملکرد تزریق شیمیایی پرده آببند تزریقی و تزریق ترمیمیبرای جلوگیری از نشت آب در پی سدهای خاکی
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۹
سدها به عنوان منابع آبی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار هستند و محاسبه دبی و سطح تراوش در سدهای خاکی به عنوان یک مسئله مهم همیشه در طراحی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در تعیین مقدار اتلاف آب، محاسبات پایداری سد، مشخصات فیلترها و زهکشی ها بررسی نشت اهمیت بسیار زیادی دارد. در حال حاضر معادله ای که با دقت خوبی ارتباط بین دبی و سطح تراوش را با خصوصیات فیزیکی سد نمایش دهد وجود ندارد و استفاده از مدل های آزمایشگاهی و برنامه های کامپیوتری بیشتر استفاده می شوند. در طراحی سدهای خاکی، ممکن است پی با مصالح ریز دانه و یا تکیه گاه سد تپهای با نفوذ پذیری بالا باشد که در این حالات، حرکت آب از میان تکیه گاه سد باعث می شود که نشت آب بیش از حد طرراحی از تکیه گاه رخ دهد و همچنین می تواند پایداری تکیه گاه را با خطر جدی مواجه کند. تزریق آزمایشی پرده آببند یکی از مهمترین کارهای انجام شده بر پی سد می باشد و بر اساس ویژگی های هیدرولوژیکی، شرایط ناپیوستگی های توده سنگ و با فرض همبستگی آب با دوغاب سیمان صورت می گیرد. در پاسخ به لزوم افزایش مقاومت و کنترل جریان آب در خاک های ریزدانه، بدلیل فاصله کم منافذ مواد تزریق سیمانی نمی توانند به خوبی در خاک نفوذ کرده و کارایی مناسبی را داشته باشند به همین دلیل باید روش مناسبتری برای تزریق کارآمد انجام شود که با توجه به تجربه ی موفقیت آمیز تزریق شیمیایی در کنترل نشت می توان این روش را یکی از مناسبترین روش ها برای کنترل نشت و همچنین برای تزریق ترمیمی نامید.

۵در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه
اطلاعات انتشار: همایش خانواده و تربیت جنسی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیام های مؤثر بر خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به منظور تدوین محتوای مطلوب صورت گرفت. روش پژوهش حاضر پیمایشی– توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم متوسطه در سال 94–1393بودند. با روش نمونه گیری خوشه ای114 نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند که پرسشنامه محقق ساخته توسط آنان تکمیل شد. برای پاسخگویی به سوال پژوهش، به منظور شناسایی پیام های موثر بر خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه و تحلیل داده–ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های فوق از نرم افزار اس پی اس اس 16 استفاده شد. پیام های مستخرج از منابع تربیت جنسی، در سیزده مؤلفه جای گرفتند که نتایج پژوهش نشان داد مولفه های سیزده گانه از لحاظ میزان تأثیرگذاری بر خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سطح مطلوب و نسبتا مطلوب قرار گرفتند که در این میان دانش آموزان پیام های مرتبط با مؤلفه های«ترهیبی جسمی»، «ترهیبی اجتماعی»، «ترغیبی معنوی»، «عوامل مؤثر بر خویشتن داری» و «بهشت» را جزو مؤثرترین پیام ها بر میزان خویشتن داری خود، عنوان کردند

۶بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن
اطلاعات انتشار: همایش خانواده و تربیت جنسی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
تربیت جنسی یکی از پیچیدهترین و مهمترین ابعاد تعلیم و تربیت است که در چگونگی شکلگیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. با نظر به اینکه واکاوی و تحلیل مباحث نظری حوزه تربیت جنسی میتواند زمینه ساز روشنگری و تنویر اذهان محققان و علاقه مندان به این حوزه مطالعاتی گردد، در پژوهش حاضر که با هدف بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسایل اساسی مرتبط با آن انجام گردید به ارائه تعاریف و مفاهیم تربیت جنسی؛ ابعاد تربیت جنسی شامل سه بعد بهداشت جنسی، اخلاق جنسی و آینده جنسی؛ دیدگاههای مطرح در زمینهی تربیت جنسی شامل: دیدگاه تفریطی نسبت به انگیزه جنسی و مسایل مربوط به آن، دیدگاه معتقد به رواج آزادی جنسی و دیدگاه معتقد به دیدگاه اعتدال در زمینه امور جنسی؛ تربیت جنسی از منظر دین اسلام؛ بررسی نحوه مواجهه با غریزه جنسی در فرهنگ اسلامی و غربی؛ تشریح اهمیت و جایگاه برنامه درسی تربیت جنسی در نظام آموزشی و همچنین به ارائه خلاصه ای از اهم مطالعات مرتبط با تربیت جنسی در نظامهای تعلیم و تربیت دنیا، پرداخته شده است

۷بررسی حقوق متقابل معلم و شاگرد ازدیدگاه فلسفی تربیتی اسلام
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به اهمیت صاحب نظران فرهنگی و دینی بر آموزش و پرورش یک جامعه هدف ازانجا م این تحقیق بررسی حقوق معلم حقوق شاگرد و حقوق متقابل معلم و شاگرد از دیدگاه فلسفه تربیتی اسلام است تا میزان تناسب این راهبرد تربیتی با چارچوب فرهنگی ایران مشخص شود. برای انجام این تحقیق ازروش تحلیلی استفاده شده است به این صورت که مطالب مرتبط با سوالهای پژوهش از منابع موجود استخراج شد و سپس به بررسی تحلیلی پرداخته شد. نتایج پژوهش مبین آن است که خداوند معلم واقعی انسانهاست. کار معلم پاکسازی راهنمایی و هدایت شاگردان بوده و معلم وظیفه دارد که شاگرد را در جهت رسیدن به کمال سعادت خوشبختی و اطاعت از فرمان خداوند یاری فرماید و بر شاگرد نیز واجب است که از مربی خود الگو برداری صحیح نماید

۸بررسی مبانی فلسفی و روان شناختی برنامه های درسی انسان گرا و جایگاه این برنامه در نظام اسلامی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه علوم تربيتي از ديدگاه اسلام، سوم،شماره۴، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۵
این مقاله به بررسی مبانی فلسفی و روان شناختی برنامه های درسی انسان گرا می پردازد. روش پژوهش تحلیل استعلایی است. پس از بررسی آرا و نظریات برنامه ریزان درسی برجسته انسان گرا (نظیر گزدا، پرکی، واینشتاین و سیمون و راث) مشخص شد که ایشان از لحاظ فلسفی تحت تاثیر فلاسفه وجودگرا و از لحاظ روان شناختی تحت تاثیر روان شناسان انسان گرا بوده اند. همچنین به این نتیجه رسیدیم که وجه اشتراک فلاسفه وجودگرا، روان شناسان انسان گرا و برنامه ریزان درسی انسان گرا اهمیت و ارزشی است که برای انسان، آزادی و خودآگاهی و مسئول بودن او قائل هستند. رویکرد انسان گرایی به تکریم انسان و تاکید بر اختیار و آزادی او برای رشد و شکوفایی پرداخته است که در این موارد مطابق با دیدگاه اسلامی است، ولی به دلیل ترک ولایت خداوند و اصالت دادن به انسان دنیوی در تضاد با فرهنگ اسلامی است. با این حال، توجه به این نوع رویکرد در برنامه درسی کشورهای اسلامی به دلیل تاکیدی که بر منزلت انسان و انتخاب ها و آگاهی های او دارد، با در نظر گرفتن ملاحظات، قابلیت هایی برای گنجاندن آموزه های آن در برنامه درسی دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه