توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اندرکنش خاک و سازه در خاکهای لایه ای بکمک مدل الاستوپلاستیک خاک
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در بررسی رفتار لرزه ای سازه عموما خاک زیر شالوده صلب فرض شده و از اثرات انعطاف پذیری و لایه ای بودن خاک چشم پوشی میشود. در این مقاله اثر اندرکنش خاک و سازه برای سازه یک درجه ازادی در برابر زلزله های طبس ، ناغان و السنترو در خاکهای لایه ای بکمک نرم افزار ANSYS با استفاده از مدل الاستوپلاستیک خاک تحقیق شده است. مقایسه طیف حاصل از پاسخ سازه با طیف استاندارد 2800 ایران حاکی است که طیف پاسخ سازه با لحاظ کردن اثر اندرکنش خاک و سازه با طیف آیین نامه مطابقت ندارد، بدین معنی که این اثر در برخی موارد اغماض نیست.

۲ارزیابی تاثیر صحت و دقتتعریف مفاصل پلاستیکبر روی تشکیل و سطح عملکرد مفاصل اعضاء سازه ای و الگوی توسعه خسارات در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای موجود
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله لزوم مدلسازی غیرخطی دقیق در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای موجود به عنوان بحث کاربردی جامعه مهندسی بررسی گردیدساختمانهای بتنی موجود مدلسازی و مقاوم سازی شدند. مفاصل پلاستیک با رفتار الاستیک– پلاستیک کاملEPP) تعریف شده define) بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و نیز بر اساس فرضیات default) برنامه Etabs جهت مدلسازی رفتار غیرخطی به اعضا سازه ای نسبت داده شدند. نتایج تحلیل های غیرخطی نشان می دهد که تعداد مفاصل پلاستیک، سطح عملکرد و الگوی توسعه خسارات در دوحالت متفاوت می باشد، بنحوی که گاه انتخاب روش بهسازی لرزه ای را مختلفنماید

۳ارزیابی رفتار عملکردی قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربندهای فولادی هم محور
اطلاعات انتشار: سازه و فولاد، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از روش های بهساری لرزه ای قاب های بتن مسلح استفاده از مهاربندهای فولادی می باشد. در این مقاله چند نمونه قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزه ای برآورد شده بر اساس «استاندارد 2800– ویرایش دوم» طراحی گردیده اند مدل سازی شدند. به منظور ارزیابی قاب ها تحت بارهای لرزه ای اصلاح شده، مدل ها بر اساس «استاندارد 2800– ویرایش سوم» مجددا بارگذاری لرزه ای گردیدند. تحلیل مجدد قابها حاکی از آن است که نسبت تنشها در اکثر ستون ها از یک تجاوز کرده است. قاب های بتن مسلح به کمک مهاربندهای فولادی شورون (CBF) بهسازی لرزه ای شدند. قاب های مقاوم سازی شده با انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی منطبق بر دستورالعمل بهسازی لرزه ای مورد ارزیابی لرزه ای قرار گرفته و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک و سطوح عملکرد تامین شده توسط اعضا ارزیابی شده است. مفاصل پلاستیک تغییر مکانی و سطوح عملکرد بر اساس ضوابط مدل سازی غیرخطی اعضا، مندرج در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود تعریف شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روش بکار گرفته شده امکان بهسازی لرزه ای قابها را تا سطح عملکرد آستانه فروریزش برای سطح خطر 10 درصد در 50 سال عمر مفید سازه فراهم می آورد. نحوه تشکیل و توزیع مفاصل پلاستیک حاکی از مصون ماندن اکثر ستون ها در قابهای بلندتر از سه طبقه در این شیوه می باشد.

۴ارزیابی رفتار عملکردی قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه سازه و فولاد، شماره۴، پاييز، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از روش های بهسازی لرزه ای قاب های بتن مسلح استفاده از مهاربندهای فولادی می باشد. در این مقاله چند نمونه قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزه ای برآورد شده بر اساس «استاندارد 2800– ویرایش دوم» طراحی گردیده اند مدل سازی شدند. به منظور ارزیابی قاب ها تحت بارهای لرزه ای اصلاح شده، مدل ها بر اساس «استاندارد 2800– ویرایش سوم» مجددا بارگذاری لرزه ای گردیدند. تحلیل مجدد قابها حاکی از آن است که نسبت تنشها در اکثر ستون ها از یک تجاوز کرده است. قاب های بتن مسلح به کمک مهاربندهای فولادی هم محور 7– معکوس بهسازی لرزه ای شدند. قاب های مقاوم سازی شده با انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی منطبق بر دستورالعمل بهسازی لرزه ای مورد ارزیابی لرزه ای قرار گرفته و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک و سطوح عملکرد تامین شده توسط اعضاء ارزیابی شده است. مفاصل پلاستیک تغییرمکانی و سطوح عملکرد بر اساس ضوابط مدل سازی غیرخطی اعضاء، مندرج در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود تعریف شده است. نتایج ارائه شده به نحوه تشکیل و توزیع مفاصل پلاستیک تغییرمکانی و نیز ارزیابی امکان بهسازی لرزه ای مناسب قاب ها برای سطح خطر 10 درصد در 50 سال عمر مفید سازه می پردازد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه