توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پیش بینی رفتار سیلان آلیاژ AlMg6 با استفاده از شبکه عصبی و معادله زنر هولومان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق ابتدا رفتار سیلان الیاژ AlMg6 بااستفاده از تحلیل داده های آزمون فشار داغ در محدوده گسترده ای از دما و نرخ کرنش بررسی و نتایج توسط اعمال تاثیر گرمای تغییر فرم و اصطکاک، تصحیح گردیده است. در ادامه برای اولین بار از پارامتر زنر هولمان و شبکه عصبی جهت مدل کردن رفتار سیلان آلیاژ در دمای بالا استفاده شده است. سپس، تغییرات انرژی فعال سازی تغییر شکل با دما، نرخ کرنش و کرنش مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین از یک مدل عصبی با سه ورودی دما، کرنش و نرخ کرنش خروجی تنش سیلان، جهت مدل کردن رفتار دمای بالای آلیاژ استفاده شده است مقایسه منحنی های تنش کرنش پیش بینی شده از مدل با نتایج حاصل از آزمایش، نشان دهنده مطابقت و کارایی خوب مدل شبکه عصبی در این تحقیق می باشد.

۲بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی برخواص ریز ساختاری ورق سه لایه ی ALMg\AI\STS تولید شده توسط فرآیند نورد
اطلاعات انتشار: همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته، سال
تعداد صفحات: ۱۰
جوشکاری یکی از روش های اتصال دایمی دو قطعه از ماده یا مواد است که به واسطه تشکیل پیوندهایی بین اتم ها ایجاد می گردد . به طور کلی می توان تمامی عملیات جوشکاری موجود را به دو سیستم جوشکاری ذوبی و جوشکاری حالت جامد تقسیم بندی کرد. در جوشکاری فشاری با اعمال فشار و درجه حرارت هایی زیرنقطه ذوب اتصال صورت می گیرد. جوشکاری حالت جامد، فرایندی است که همبستگی سطوح را در دماهای زیر نقطه ذوب فلز پایه اتصالی، بدون فلز پرکننده لحیم نرم یا لحیم سخت فراهم می سازد. این فرایند ممکن است همراه اعمال فشار باشد. این فرایندها مستلزم اعمال تغییرشکل یا اعمال نفوذ و تغییر شکل محدودی به منظور ایجاد اتصال هایی با کیفیت بالا ببین مواد مشابه و غیر مشابه می باشند.فن اتصال حالت جامد در تعداد کثیری از مواد که ممکن است با داشتن خواص مساوی یکسان باشند یا با داشتن خواص متالوژیکی و مکانیکی مختلف متفاوت باشد، به کار می رود. در این تحقیق اتصال ورق سه لایه AlMg\Al\Stsبا فرایند اتصال نوردی سرد و خواص ریز ساختاری بعد از عملیات حرارتی در دماهای مختلف بررسی می شود.

۳بررسی تأثیر دماهای مختلف عملیات حرارتی بر خواص ریزساختاری ورق سه لایه AlMg6\Al\STS تولید شده توسط فرآیند نورد
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
فلزات روکشی مواد مرکب فلزی دو یا چند لایه ای می باشند. فلزات روکشی به طور گسترده ای امروزه در صنعت کاربرد دارند. به طور تجاری، فلزات روکشی راه حل های موثری در عملکرد یا صرفه جویی هزینه و یا هر دو ایجاد می کنند. عملکرد فلزات روکشی بنا به کاربردهایشان به کاربردهای ساختمانی، تنظیمات انبساط حرارتی، کنترل های ترمودینامیکی ( ترموستات)، الکتریکی، مغناطیسی، مقاوم به خوردگی، اتصال دهی و تزیینی تقسیم می شود. در هر گروه عملکردی، ممکن است چندین سیستم فلز روکشی حضور داشته باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از فرآیند اتصال نوردی، ورق های سه لیه آلومینیوم منیزیم– آلومینیوم خالص– فولاد زنگ نزن (AlMg6\Al\STS) تولید شد. استحکام پیوند در حالت های مختلف با استفاده از آزمون کشش، با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نوری استریو و میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE–SEM)، کیفیت پیوند مورد ارزیابی قرار گرفت. از سطح مقطع پیوند در شرایط مختلف نمونه های نورد شده و آنیل شده عکس برداری شد. در پایان تغییرات خواص مکانیکی در حالت های مختلف توسط آزمون کشش زبق استاندارد مجاز ASTM E8M بررسی شد. به منظور تعیین بهترین شرایط تولید ورق چند لایه، اثر پارامترهای فرآیند اتصال نوردی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که با آنیل نمونه ها در دماهای بالای 375 درجه سانتیگراد برای آلومینیوم، استحکام پیوند افزایش قابل توجهی نسبت به نمونه های نورد شده داشته است. تصاویر میکروسکوپی بعد از فرآیند نورد چگونگی کیفیت اتصال را در 6 دمای مختلف عملیات حرارتی شامل 200–250–300–350–400–450 درجه سانتیگراد نشان می دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه