توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پیشنهاد استفاده از مشاهدات GPS به منظور آنالیز جابجائی سکوهای حجیم دریائی در برابر نیروهای باد و توفانهای دریائی
اطلاعات انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این مقاله روش استفاده از GPS جهت نمایش تغییرات مسطحاتی ساز ههای عظیم دریائی ناشی از نیروی باد و توفان تشریح شده که اساس آن بر مبنای آنالیز سری زمانی مشاهدات GPS می باش د. جابجائیهائی با فرکانس پائین، توسطGPS قابل تشخیص بوده، اما مشاهدات ناشی از آن نویزآلود هستن د. بهبود نسبت سیگنال به نویز، توسط رو شهای مختلف حذف وکاهش نویز قابل حل م یباشد. همچنین مد لسازی سر یهای زمانی مشاهدات ،GPS جهت تشخیص عک س– العملهای جزئی سازه در مقابل نیروی باد، بیان شده اس ت. جهت تشخیص بردار جابجائی، الگوریتم فیلت رینگ تغییرات ناگهانی و نویزهایی با فرکانس پائین و آنالیز طیفی جابجائی سازه به کار گرفته شده اس ت. مشاهدات GPS در دریا دارای خطاهائی نظیر چن دمسیری و جهش فاز می باشد که روشهائی جهت حذف و کاهش این خطاها نیز ارائه شده است.

۲ارزیابی سیستمهای تعیین موقعیت زیردریایی
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 87، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله روش های م ختلف تعیین موقعیت زیردریائی شامل LBL,SBL,USBL,GIB و ترکیبی از آنها معرفی می شود . و مزایا، معایب و کاربردهای هر کدام به صورت جداگانه ارائه، سپس مطابق با شرایط محیطی منطقه نظیر عمق، توپوگرافی، نویزهای مزاحم و غیره، سیستم مناسب ارائه می شود و در نهایت با توجه به اینکه کشور ایران از قسمت جنوب، به آبهای استراتژیک، دریای عمان و خلیج فارس متصل میباشد، سیستم مناسب برای هرکدام ارائه می شود .

۳بررسی تغییرات مسطحاتی ناشی از نیروی اعمال شده توسط باد و توفان به سازه های بلند با استفاده از مشاهداتGPS و مشاهدات شتاب سنج
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله دو روش مختلف، استفاده از سری زمانی مشاهدات GPSو مشاهدات شتاب سنج، جهت نمایش تغییرات مسطحاتی ناشی از نیروی اعمال شده توسط باد و توفان به سازههای عظیم، مقایسه شده است. روش اول بر مبنای آنالیز سری زمانی مشاهداتGPS و روش دوم براساس استفاده از دادههای استخراج شده از شتاب سنج بنا شدهاند. جابجائیهایی با فرکانس کمتر از فرکانس شتاب سنج توسطGPS قابل تشخیص بوده، اما مشاهدات ناشی از آن نویزآلود هستند . بهبود نسبت سیگنال به نویز، به روش های مختلف حذف و کاهش نویز امکانپذیر میباشد. در این مقاله مدلسازی سریهای زمانیGPS جهت تشخیص عکسالعملهای جزئی ساختمانها در مقابل نیروی باد، ارائه شده است. روش پیشنهاد شده جهت آنالیز سیگنالGPS تلفیق مشاهدات شتاب سنج وGPS میباشد، که به صورت واضح و روشن، واکنش ساختمانها را در مقابل نیروهای ناشی از باد و توفان نشان میدهد. جهت تشخیص بردار جابجائی، از الگوریتم فیلتر کردن تغییرات ناگهانی و نویزهایی با فرکانس پائین، و آنالیزطیفی جابجائی سازه استفاده شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه