توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثربخشی آموزش خلاقیت بر سبک های مقابله ای دانش آموزان ناحیه 4 شیراز
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از این پژوهش تبیین میزان اثربخشی آموزش خلاقیت بر سبک های مقابله ای دانش آموزان بود. روش پژوهش نیمه ازمایشی و با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی نمونه دولتی رازی که متشکل از 100 نفر بودندبا استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان (فرایدنبرگ و لوئیس) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین سبک های مقابله ای دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد (p<%5 )بدین معنی آموزش خلاقیت تاثیر معنی دار بر سبک های مقابله دانش آموزان داشته است.بر اساس این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش خلاقیت بر سبک های مقابله ای ناکارآمد دانش آموزان موثر بوده و باعث افزایش سبک کارآمد و کاهش سبک مراجعه به دیگران دانش آموزان بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه