توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک سند راهبردی در حوزه تعلیم و تربیت است که به ریشه واساس فعالیت ها می پردازد تا همه امور بر اساس موازین و آموزه های اسلامی صورت گیرند. سندتحول بنیادین در واقع سند تربیت جامعه است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرارمی گیرد تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی و همچنین تبیین نقش و جایگاه معلم در سند تحول بنیادینآموزش و پرورش می باشد. روش این پژوهش رویکرد تحلیلی، توصیفی و واکاوی به روش اسنادیو کتابخانه ای است. یافته ها بر اساس سند تحول بنیادین نشان می دهند تربیت دینی و اخلاقی، تربیتسیاسی–اجتماعی، تربیت زیستی– بدنی، تربیت هنری–زیبایی شناختی، تربیت اقتصادی–حرفه ای وتربیت علمی–فناوری ساحت هایی هستند که تعلیم و تربیت بر اساس آن ها صورت می گیرد.ازمهمترین عرصه هایی که در سند تحول بنیادین به آن پرداخته شده است، ساحت تربیت اعتقادی،عبادی و اخلاقی است که شامل تدابیر و اقداماتی می شود که جهت پرورش ایمان و التزام آگاهانهمتربیان نسبت به مجموعه ای از باورها، ارزش ها، اعمال و صفات دینی و اخلاقی و در تکوین و تعالیهویت دینی و اخلاقی ایشان صورت می پذیرد

۲بررسی تربیت سیاسی– اجتماعی و معلم بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک سند راهبردی در حوزه تعلیم و تربیت است که به ریشه واساس فعالیت ها می پردازد تا همه امور براساس موازین و آموزه های اسلامی صورت گیرند. سند تحولبنیادین در واقع سند تربیت جامعه است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار می گیردتربیت سیاسی–اجتماعی و همچنین تبیین نقش و جایگاه تربیت معلم در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش می باشد. روش این پژوهش رویکرد تحلیلی و توصیفی و واکاوی به روش اسنادی و کتابخانهای است.یافته ها براساس سند تحول بنیادین نشان می دهند تربیت دینی و اخلاقی، تربیت سیاسی_اجتماعی، تربیت زیستی_ بدنی، تربیت هنری–زیبایی شناختی، تربیت اقتصادی_حرفه ای و تربیتعلمی–فناوری ساحت هایی هستند که تعلیم و تربیت بر اساس آنها صورت می گیرد.از مهمترین عرصههایی که در سند تحول بنیادین به آن پرداخته شده است، تربیت سیاسی–اجتماعی است که متربیان راقادر می سازد به عنوان شهروندی فعال و آگاه در فعالیت های سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.ازجمله نهادهایی که در اجرای سند تحول بنیادین نقش اساسی ایفا می کنند، نهاد تربیت معلم است.ایننهاد باتربیت معلمانی کارآمد و با انگیزه می تواند در جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین که درحقیقت احیای فرهنگ تمدن اسلامی ایرانی در راستای برپایی جامعه جهانی مهدوی است، گام بردارد
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه