توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی مکانیزم آغازش تراک در نرخ واکنش های آغازی کم
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله به بررسی ساختار موج تراک در زمان شکل گیری موج در آغازش مستقیم می پردازد. بدین منظور از یک مدل سه مرحله ای برای واکنش احتراق استفاده می شود که شامل زنجیره های آغازی، شاخه ای و پایانی است. برای هر زنجیره یک زمان مشخصه (T) تعریف می شود که در برگیرنده اثر پارامترهای سینتیکی مختلف و معرف سرعت آن واکنش می باشد. هنگامی که زمان مشخصه واکنش آغازی در مکانیزم واکنش احتراق افزایش می یابد انرژی بحرانی افزایش می یابد و افت فشار اولیه در مرحله شکل گیری موج کاهش می یابد. این امر می تواند تاثیر اساسی بر آغازش موج تراک داشته باشد. بررسی ساختار موج نشان می دهد که افزایش زمان مشخصه واکنش آغازی موجب می شود که پالس فشاری لازم جهت تقویت شاک در مرحله آغازش تشکیل نشود و در نهایت تراک میرا شود. همچنین بررسی ساختارها نشان می دهد که واکنش آغازی عمدتاً در تشکیل یا عدم تشکیل موج نقش دارد و در رفتار موج تراک نقش مهمی ایفا نمی نماید.

۲شبیه سازی عددی و مطالعه جریان هوای حاوی غبار در یک غبارگیر کیسه ای
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله به بررسی عددی میدان سرعت و فشار در اطراف یک کیسه غبارگیر با وجود جریان شعاعی و یا جریان دو بعدی داخل محفظه غبارگیر پرداخته شده است. همچنین مدلی از یک محفظه غبارگیر با چهار کیسه غبارگیر بررسی شده است. با تغییر پارامترهای مختلف و انجام شبیه سازی عددی، اثر آنها بر میدان جریان مطالعه شده است. بر اساس نتایج عددی مشاهده شد که با افزایش ضخامت ارچه کیسه غبارگیر، قطر کیسه، و کاهش تخلخل پارچه افت فشار افزایش می یابد. با ایجاد پخ در گوشه های محفظه غبارگیر می توان توزیع جریان اطراف کیسه ها را بهبود بخشید.

۳بررسی تاثیر تغییرات لزجت سیال بر میدان جریان و انتقال حرارت اطراف ردیفی از لولههای هم خط در یک مبدل حرارتی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مبدلهای حرارتی درتمامی شاخه های مهندسی و صنایع مختلف خصوصاً درکارخانه های فرآیند شیمیایی ودر نیروگاهها بکار گرفته می شوند و از اهمیت ویژ های برخوردارند. یک از موضوعاتی که در مبدلهای حرارتی حائز اهمیت است بررسی جریان سیال و انتقال حرارت روی چیدمانی از لول هها می باشد. از آنجاکه در بعضی از فرآیندها سیالات جریان یافته در مبدل دارای لزجتی متغیر با دما م یباشد، بررسی اثر تغییرات آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله تاثیر لزجت متغیر سیال بر میدان جریان و انتقال حرارت روی یک ردیف لوله همخط تحلیل و بررسی شده است. بدین منظور از نرم افزار گمبیت و فلوئنت استفاده شده است و به کمک آن معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی برای سیال عبوری روی لول هها حل شده است. جهت اطمینان از صحت نتایج، ابتدا نتایج حاصل از کار حاضر برای سیالاتی با خواص ثابت با نتایج تجربی موجود مقایسه و انطباق خوبی دیده شده است. با متغیر در نظرگرفتن لزجت سیال مشاهده شده است میدان جریان دیرتر به حالت توسعه یافتگی می رسند و میزان نرخ انتقال حرارت افزایش می یابد. همچنین مشاهده شده است که نرخ انتقال حرارت نیز با افزایش رینولدز در ناحیه آرام در هر دو حالت لزجت ثابت و لزجت متغیر افزایش می یابد.

۴مطالعه عددی تاثیر شکل مقطع و محل یک استوانه بر میدان جریان وانتقال حرارت در یک مجرای دوبعدی از یک مبدل حرارتی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مطالعه اثر استوانه در معرض جریان سیال و انتقال حرارت مبنای بهبود طراحی و ساخت تجهیزاتی است که از استوانه به عنوان جزئی برای ایجاد انتقال حرارت با مکانیزم جابجایی استفاده میکنند. کاربرد فراوان مبدل – های حرارتی در صنعت لزوم مطالعه گسترده در این زمینه را نمایان میسازد. استوانه هایی با سطح مقطع دایروی، بیضوی، مربعی، مستطیلی، مثلثی و دوکی شکل در اعداد رینولدز پایین مطالعه شدهاند. انتخاب ابعاد لوله های استوانه ای به نحوی است که سطح مؤثر انتقال حرارت برای همه لوله های استوانه ای برابر باشد که این امر باعث ایجاد نسبت انسداد مختلفی برای استوان هها شده است. برای مقایسه عملکرد هیدرودینامیکی و حرارتی استوانه ها ضریب درگ و عدد ناسلت متوسط سطحی در رینولدزهای مختلف مقایسه شدهاند. علاوه بر شکل سطح مقطع، محل قرارگیری استوانه در مجرا و خارج از مرکز بودن آن بررسی شده است. مشاهده شده است که با افزایش عدد رینولدز ناحیه گردابی پشت استوانه بزرگتر میشود و نفوذ بیشتری به جریان پایین دست رخ میدهد. ضریب درگ برای همه استوانه ها با افزایش رینولدز کاهش مییابد. الگوی کلی توزیع دما اطراف استوانههای با سطح صاف و استوان ههای گوشهدار با هم متفاوت است. اما با افزایش عدد رینولدز خطوط همدما اطراف استوانه ها فشردهتر میشود و انتقال حرارت افزایش مییابد. همچنین مشاهده شده است که استوانه های با نسبت انسداد بیشتر نسبت به استوانههای دیگر ناسلت متوسط بالاتری دارند. با افزایش رینولدز ورودی مقادیر ناسلت موضعی روی سطح همه استوانهها افزایش م ییابد و برای در هر سه وضعیت قرارگیری، عملکرد حرارتی–هیدرودینامیکی به شدت افزایش مییابد. استوانههایی با سطح مقطع دوکی، مستطیلی و بیضوی بهترین عملکرد حرارتی – هیدرودینامیکی را دارند.

۵بررسی عملکرد نماهای دوجداره در کاهش مصرف انرژی ساختمان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله با استفاده از متون علمی موجود، به بررسی انواع نماهای دو جداره و تاثیر آنها بر بار حرارتی و برودتی ساختمان پرداخته شده است. در این راستا ضمن بررسی انواع ساختارهای موجود و حالات نصب این نوع نماها، روشهای مورد استفاده در شبیه سازی عددی این نوع نماها بصورت مختصر ذکر شده است. همچنین طبقه بندی این نماها بر اساس روش های کارکرد و مدهای تهویه ای بررسی گردیده است. نتیجه گیری شده است که نمای دو جداره تاثیر کمتری بر کاهش بار برودتی در طبقات بالاتر نسبت به طبقات پایینتر دارد. لذا بهتر است نما به چند بخش تقسیم شود. مشاهده شده است که نوسانات دمایی در فضای میانی نماهای دوجداره شدید بوده و اثر تابش خورشیدی بر عملکرد این نوع نماها نیز مهم است، بنحوی که می تواند باعث افزایش دمای محفظه میانی تا دو برابر دمای خارج در روزهای گرم شود. بکارگیری نماهای دوجداره شیشه ای تهویه شونده با سایه اندازهای میانی تاثیر قابل توجهی بر کاهش عبور انرژی خورشیدی دارد. با بکارگیری نماهای دو جداره فتوولتائیک تهویه شونده، علاوه برکاهش بار حرارتی و برودتی می توان مقداری انرژی الکتریکی نیز تولید نمود، هرچند عملکرد آنها در مناطق سردسیر بهتر است.

۶بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک دیواره موجیشکل پر شده با نانوسیال
اطلاعات انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله به شبیه سازی عددی یک حفره دو بعدی با یک دیواره گرم سینوسی شکل و سایر دیوارهای تخت پرداخته شده است. سیال مورد استفاده شامل سیال پایه آب همراه با نانو ذرات اکسید آلمینیوم است. دیواره سمت راست تحت دمای ثابت سرد و دیوارههای افقی آدیاباتیک میباشند. اثر تغییر عدد رایلی و تغییر تعداد موجهای سینوسی (یک، دو وسه موج) بر رفتار نانوسیال داخل حفره بررسی شده است. همچنین اثر تغییر زاویه حفره بر عدد ناسلت متوسط مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این اثر تعداد موجهای روی دیواره نیز در الگوی میدان جریان و انتقال حرارت بررسی شده است. در هندسه تشریح شده عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رایلی افزایش مییابد حداکثر عدد ناسلت متوسط برای حفره با دیواره سه موجی، عدد رایلی برابر 106 و زاویه انحراف 30 درجه بهدست میآمد.

۷شبیه سازی عددی انتقال حرارت از یک پنجره دو جداره و بررسی ابعاد بهینه فاصله و نوع گاز بین دو جداره
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله با شبیه سازی عددی یک پنجره دو جداره به کمک نرم افزار گمبیت و فلوئنت به بررسی انتقال حرارت از آن پرداخته شده است . با تغییر پارامترهایی چون فاصله دو جداره، نوع گاز پر کننده فاصله گازی ، اختلاف دمای دو جدار و ارتفاع پنجره، کارایی پنجره دو جداره در فصل زمستان مورد تحلیل عددی قرار گرفته است. مشاهده شده است که گاز کریپتون به عنوان گاز پرکننده نسبت به هوا و آرگون، باعث اتلاف حرارتی کمتری میشود، البته درصد کاهش اتلاف حرارتی با افزایش فاصله گازی برای هوا نسبت به کریپتون و آرگون بیشتر است. همچنین افزایش فاصله گازی به بیش از mm 20 تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش اتلاف حرارتی ندارد. افزایش ارتفاع پنجره نیز باعث افزایش شار حرارتی و در نتیجه افزایش اتلاف حرارتی می شود. نتایج نشان میدهد که اتلاف انرژی با افزایش اختلاف دمای دو جداره برای هوا بیشتر است، اما مقدار افزایش اتلاف انرژی با افزایش اختلاف دما برای کریپتون بیشتر از هواست.

۸مطالعه عددی تاثیر شکل مقطع و محل یک استوانه
اطلاعات انتشار: ماهنامه مبدل گرمايي، شماره۳۱، بهمن ، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۹شبیه سازی جریان واکنشی اکسیژن سوز در یک محفظه احتراق با استفاده از مدل تابع چگالی احتمال فرضی
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي و مديريت انرژي، دوم،شماره۴(پياپي ۶)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در بررسی حاضر، یک شعله مغشوش غیر پیش آمیخته به صورت عددی و با استفاده از دو مدل آشفتگی استاندارد و تحقق پذیر k–ε مطالعه شده است و مقایسه ای بین نتایج این دو مدل انجام گرفته است. معادلات حاکم با روش بالادست مرتبه دو و حجم محدود منفصل شده اند. برای مدل سازی برهم کنش احتراق و آشفتگی از مدل تابع چگالی احتمال فرضی (Presumed β–PDF) استفاده شده است. همچنین از مدل تشعشعی جهات مجزا استفاده شده است. مقایسه نتایج عددی و داده های تجربی نشان می دهد که مدل تحقق پذیر پیش بینی بهتری در مورد سرعت محوری جریان و غلظت اکسیدهای نیتروژن نسبت به مدل استاندارد ارائه می دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه