توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی توان اکولوژیک منطقه ی فندقلو برای کاربری گردشگری پایداربا استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی(GIS)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حفاظت، بهره برداری و مدیریت پایدار از منابع طبیعی باهدف تأمین نیازهای نسل حاضر و حفظ این منابع برای نسل های آتی، از اولویت های اساسی برنامه ریزی های توسعه پایداراست. منطقه ی فندقلو، یکی از قطب های تفرجی و از مناطق مهم گردشگری استان اردبیل می باشد که هدف این پژوهش، تعیین درجهی قابلیت سرزمین برای کاربری تفرج با استفاده روش معمول ارزیابی در ایران، یعنی روش تجزیه وتحلیل سیستمی است. ابتدا اطلاعات مربوط به اقلیم، آب وهوا، سنگ ها، منابع آبی، شکل زمین، خاک، رستنی ها جمع آوری شد و در محیط نرم افزار ArcGIS9.3اقدام به تولید نقشه های مربوطه گردید. در مرحله ی بعد، این نقشه ها روی هم گذاری گردید و یگان های حاصل ازاین روی ،هم گذاری، با مدل کاربری تفرجی دکتر مخدوم که با توجه به شرایط منطقه کالیبره شده بود، مورد مقایسه قرار گرفت و مناطق مستعد تفرجی با در نظرگیری فاکتورهای اکولوژیک شناسایی شدند. به منظور دخالت دادن فاکتورهای اقتصادی–اجتماعی، نقشه ی کاربری منطقه وامکانات تفریحی موجود در منطقه نیز با استفاده ازGPSسامانه موقعیت یاب جهانی)، نمونه برداری و در ارزیابی نهایی بکار گرفته شدند. ) بر اساس نتایج به دست آمده، از مجموع 20447 هکتار این منطقه، 60 هکتار به تفرج متمرکز طبقه 2 ، 89 هکتار به تفرج گسترده طبقه 1 ،2299 هکتار به تفرج گسترده طبقه 2 و 6781 هکتار برای حفاظت اختصاص یافت. نتایج نشان دهنده ی این است که عامل کاربری اراضی،مهم ترین عامل تأثیرگذار در ارزیابی توان زیست محیطی منطقه برای کاربری تفرج می باشد به طوری که سایر عوامل را به شکل محسوسی تحت تأثیر خود قرار داده است

۲بررسی قابلیت شاخص NDVI در تهیه نقشه پوشش اراضی منطقه فندقلو نمین
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
تهیه نقشه کاربری اراضی مناطق به دلیل نقش موثر در مطالعات زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از این پژوهشبررسی قابلیت شاخص NDVI در تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه ی فندقلوی شهرستان نمین با استفاده از داده های دورسنجیو تصاویر لندست 8 میباشد. برای این منظور با استفاده از تصاویر مربوط به باندهای 5 و 4 سنجنده OLI–TIRS ، لایه شاخص نرمالشده تفاضل پوشش گیاهی ( NDVI) منطقه در محیط نرم افزار IDRISI SELVA محاسبه شد. در ادامه با پیمایش میدانی و تهیهنقاط تعلیمی از کاربریهای منطقه مشخص شد که این شاخص از توانایی بالای در تفکیک کاربریهای جنگل، مرتع و پوشش آبی از سایرکاربریها برخوردار است اما، در تفکیک کاربری های کشاورزی، بایر و مسکونی از یکدیگر ناتوان است.

۳سنجش از دور RS و سامانه ی اطلاعاتی جغرافیایی GIS در مرتع
اطلاعات انتشار: دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۷
سنجش از دور و سامانه های اطلاعاتی جغرافیایی به عنوان یکی از دانش های جدید در علوم منابع طبیعی دارای قابلیت های بسیار دربالا بردن دقت و صحت اطلاعات و برنامه ریزی های محیطی می باشد. این تحقیق از نوع اسنادی و به روش کتابخانه ای می باشد وبا مرور مقالات و کتب مرتبط تدوین شده است در این تحقیق به مروری در ارتباط با قابلیت های این دو ابزار در علوم منابع طبیعی شده است و قابلیت های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

۴بررسی و رتبه بندی راهکارهای موثر بر حفظ و حراست ازمنابع طبیعی دراستان اردبیل
اطلاعات انتشار: دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۷
شناسایی عوامل موثر درحفظ و حراست ازمنابع طبیعی می تواند در اتخاذ تصمیم های مدیریتی جهت دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار موثر باشد. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر درحفظ و حراست از منابع طبیعی دراستان اردبیل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است بدین منظور با بررسی ومطالعه چند معیار برای این منظور انتخاب و با روش AHP وزن دهی شدند. نتایج نشان داد که عامل فرهنگ سازی بیشترین نقش را درحفظ و حراست از عرصه ای منابع طبیعی استان اردبیل دارد.

۵نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)، شماره۴۳، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف از این تحقیق، جستجوی ماهیت عرفانی و علل اجتماعی در این قضیه است که شیخ علاءالدوله سمنانی، در کنار حجم غالبی از مضامین عرفان عملی و معرفت الهی، تفاسیر نظری خود را به صورت اشارات پراکنده در مورد مسائل مختلف جامعه ایران در دوره حکومت ایلخانی (7و8ق) مطرح می سازد، چنان که نقش عواملی محیطی و خارجی را در تحولات اسلام و تصوف، مهم ارزیابی کرده و به امکان تاثیر بخشی گسترده مشایخ بر تعلیم و تربیت انسانها، تاکید دارد. سابقه او در ارتباط با حکام مغول و مناظره با کافر کیشان بودایی، تلاش او را در راه حفظ دین اسلام نشان می دهد و نیز دعوت او از همه علمای مکاتب و مذاهب در رفع آسیبهای کلی افراط، تفریط، تفرقه پراکنی و تعصب جاهلانه، ضرورت وحدت اسلامی را در نگاه او اثبات می کند. از سوی دیگر، با انتقاد از بی عدالتی، کفر و فساد در سیاست بیگانه، توده های مردم را به التزام عملی و نظری بر محور قرآن و سنت پیامبر(ص)، گرایش به اعتدال، اخوت، نوع دوستی و تسامح فرامی خواند و همگام با تبلیغ ارزشهای اجتماعی، طبقه صوفیه را به سلوک در شریعت، اخلاص، ورع، فقر و توکل سوق می دهد، تا این اعتبار را از آفتهای بدعت، اباحه، ریاکاری، خودبینی نفس، جاه و حب دنیا مبرا نموده و با تعریفی جمعی و عامه پسند از کمالات انسانی، اصول عرفانی را در جوامع توسعه بخشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه