توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تغییرات عملکرد کمی و میزان هیپریسین توده‎ های مختلف گیاه دارویی هوفاریقون
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۹
هوفاریقون با نام علمی Hypericum perforatum L. یک گیاه دارویی ارزشمند و دارای ترکیبات موثر بیولوژیکی مختلفی از جمله هیپریسین می‌باشد. هیپیریسین دارای اثرات اصلی نظیر ضدافسردگی، ضدویروسی و ضدباکتریایی است که سبب استفاده و تولید گسترده این گیاه شده است. با توجه به اینکه ژنتیک (توده) و محیط دو فاکتور مهمی هستند که روی عملکرد و میزان ترکیبات موثر گیاه هوفاریقون تاثیر دارند و همچنین در بانک ژن پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، بذور 5 توده مختلف موجود بود ضروری به نظر می‌رسید که در زمینه شناخت توده برتر و نقش ژنتیک و شرایط محیطی روی عملکرد کمی و میزان هیپریسین مطالعه‎ای انجام شود.این تحقیق طی سال‌های 1378 لغایت 1381 در مزرعه تحقیقاتی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی واقع در کیلومتر 16 اتوبان کرج– قزوین به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت تجزیه مرکب طرح اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد و طی آن، عملکرد ماده تر و خشک، ارتفاع و قطر بوته و همچنین میزان هیپریسین اندام هوایی گیاه در مرحله گل‌دهی کامل اندازه‌گیری و ثبت گردید.نتایج نشان داد که ژنتیک (توده) بر عملکرد وزن تر (p<0.05) و همچنین بر ماده خشک، ارتفاع بوته و قطر بوته (p<0.01) از نظر آماری تاثیر معنی‌داری داشت ولی این تاثیر روی میزان هیپریسین معنی‌دار نبود. البته، میزان هیپریسین تحت تاثیر سال یا شرایط محیطی (p<0.01) قرار گرفت. بنابراین ژنتیک و شرایط محیطی به ترتیب نقش اصلی را در تولید اندام دارویی و کیفیت این گیاه (میزان هیپریسین) دارند و دو فاکتور کلیدی در تولید اقتصادی آن هستند.

۲جداسازی هیدروکربنهای نفتی از برگ درخت آلوده به مواد نفتی و اندازه گیری به روش کروماتوگرافی ستونی (Clean – up) به روش اسپکتروفلوروفوتومتری
اطلاعات انتشار: شيمي و مهندسي شيمي ايران، تابستان, دوره  ۲۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۵
هیدروکربن های نفتی به ویژه PAHs از مهم ترین و وسیع ترین آلایندهای نفتی در محیط زیست محسوب می شوند. به علت سرطان زایی و جهش زایی بودن این ترکیب ها، پایش آنها در هوا، آب، خاک و گیاهان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بیشترین منابع آلاینده گیاهان به وسیله پوشش لایه های چربی سطح گیاهان با مواد نفتی صورت می پذیرد و به وسیله آلاینده های موجود در هوا جذب آنها می شوند. به همین منظور برگ درختان حرا در منطقه عسلویه به وسیله حلال هگزان: استون (2:3) و دستگاه مایکروویو در دمای 120 درجه سانتی گراد استخراج شد. هدف از این تحقیق، بررسی حذف مزاحمت های رنگی، کلروفیلی و کاروتنوئیدی در برگ درختان، با استفاده از کروماتوگرافی ستونی، جاذب های سیلیکاژل و آلومینا، حلال کلروفرم و بهینه کردن این روش بود. در پایان با استفاده از 15 میلی لیتر حلال کلروفرم در فراکسیون اول، این مزاحمت ها جدا و با استفاده از 20 میلی لیتر دوم ترکیب های نفتی جدا شدند. همچنین از دستگاه اسپکتروفلوروفوتومتر برای اندازه گیری استفاده شد.

۳کاربرد روش نمونه برداری غیر فعال در سنجش آفت کش های کلره در منابع آب زیرزمینی منطقه لنجان اصفهان
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۷
نمونه برداری غیر فعال عبارت است از انتقال ماده مورد آنالیز در نتیجه نیروهای محرک مختلف مانند گرادیان های غلظت ، فشار ، دما و نیروی الکتروموتیو که می توانند به گرادیان های اصلی بالقوه شیمیایی کاهش یابند. هدف از این مطالعه کاربرد روش نمونه برداری غیر فعال با کمک غشاهای نیمه تراوابرای آنالیز آفت کش های کلره در منابع آب زیرزمینی منطقه لنجان اصفهان می باشد. روش بررسی : در این مطالعه ضمن کارگذاری غشاهای نیمه تراوابا روزنه های مولکولی 12000 دالتون و قطر مسطح 3\2 سانتیمتر حاوی روغن تری اولئین در چاههای نمونه برداری به مدت 21 اقدام به نمونه برداری غیر فعال جهت آنالیز آفت کش های کم مقدار کلره گردید. همزمان با این روش اقدام به نمونه برداری لحظه ای نیز شد و نتایج با هم مقایسه گردید. آفت کشهای کلره جذب شده از منابع آب به روغن تری اولئین به روش استخراج فاز جامد ،جداسازی شده و توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با اشکار ساز طیف سنج بدام اندازنده الکترون (GC–ECD) انالیز گردید. یافته ها : غلظت افت کشهای کلره شامل د.د.ت و مشتقات آن ، گاما کلردان ، اندوسولفان 1 و 2 آلفا و بتا ، آلدرین ، اندرین ، هپتاکلراپوکسید ، و دلتا BHC در محدوده صفر تا 1000 نانو گرم در لیتر تعیین مقدار گردید. در آنالیز نمونه های آب به روش نمونه برداری متداول و بصورت لحظه ای ، غلظت آفت کش های کلره در حد قابل تشخیص نبود. نتیجه گیری : اجرای روش نمونه برداری غیر فعال نشان داد که آفت کش هایی که در روش سنتی نمونه برداری فعال توسط آنالیز دستگاهی قابل تشخیص نبود ، با استفاده از روش غیر فعال تا حد نانو گرم قابل اندازه گیری است. این مطالعه اولین تلاش تحقیقاتی برای بومی سازی این روش نوین در کشور ( نوآوری در ایران) ، در زمینه جداسازی آفت کش ها از منابع آب ، محسوب می شود.

۴بررسی رضایتمندی مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهر گرگان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۹
این تحقیق با هدف بررسی رضایتمندی مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهر گرگان انجام شد. ادامه حیات هر یک از سازمانهای ورزشی در دنیای پررقابت امروز در گرو رضایت بالای مشتریان آنهاست .رضایت مشتری عامل تعیین چگونگی موفقیت سازمانهایی که در ارتباط با مشتریمی باشند خواهد بود ا ز این رواندازه گیری آن خیلی مهم است. تحقیق حاضر علی مقایسهای است . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 91\56تعیین گردیده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهر گرگان بودند که دست کم شش ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند. نمونه آماری 755 نفر از مشتریان بودند ) 130 مرد و 110 زن( که بطور تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی ، درصد، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون t و ANOVA و ضریب همبستگی کندال و کای اسکور و منویتنییو برای آزمون فرضیهها و در سطح معناداری 0\055 استفاده شد تفاوت معنیداری در رضایت مشتریان از عوامل سلامت و اجتماعی و برنامههای تمرینی در باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی مشاهده نشد

۵بررسی هدف و انگیزه مشتریان از شرکت در باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهر گرگان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۶
این تحقیق با هدف بررسی هدف و انگیزه مشتریان از شرکت در باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهرگرگان انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ91\56تعیین گردیده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهر گرگان بودند که دست کم شش ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند. نمونه آماری 755 نفر از مشتریان بودند ) 130 مرد و 110 زن( که بطور تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و در آمار استنباطی از آزمون کای اسکور برای آزمون فرضیهها و در سطح معناداری 0\05استفاده شد. اختلاف معنیداری بین دو گروه مردان و زنان از لحا هدف و انگیزه آنان از شرکت در باشگاه های بدنسازی وجود داشت ، که هدف مردان بیشتر آمادگی جسمانی 30\9% و قهرمانی 21\1% بود ولی هدف زنان از شرکت درباشگاه ها سلامتی 74درصد و کنترل وزن 74درصد و آرامش سازی 42\8% و اجتماعی شدن 27\9% بود .

۶رابطه بین ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات با عادات و وسایل استراحتی ایرانیان در سنین میان سالی در پنج استان منتخب کشور
اطلاعات انتشار: پژوهش در علوم توانبخشي، آذر و دي, دوره  ۷ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: از جمله عادات و نیازهای مهم انسان، خواب و استراحت است که بخشی از زندگی افراد را تشکیل می دهد و در افراد مختلف به شیوه های متفاوت صورت می گیرد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی عادات خوابیدن و وسایل مورد استفاده در جامعه میان سال ایرانی، بررسی ارتباط احتمالی بین عادات و شیوه های معمول در استراحت و وسایل مورد استفاده هنگام خواب و استراحت است. همچنین مقایسه و شناخت بین تفاوت های موجود در شیوه های استراحتی میان سالان ساکنان در مناطق مختلف ایران و به طور کلی روشن تر ساختن زمینه های ارتباطی بین وسایل استراحتی، شیوه زندگی، وضعیت بدنی و ناهنجاری های اسکلتی بود.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی بوده، جامعه آماری آن شامل کلیه زنان و مردان میان سال (40 تا 55 ساله) استان های تهران، یزد، سیستان و بلوچستان، لرستان و کرمانشاه است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 1719 نفر پرسش نامه بررسی نحوه استراحت و وضعیت ستون فقرات را تکمیل کردند. پایایی پرسش نامه به روش 83 Cronbach’s alpha درصد برآورد شده است. برای معاینات بالینی حدود 10 درصد از جامعه آماری اولیه، که وجود یکی از ناهنجاری های اسکلتی در آن ها شایع بوده است (134 آزمودنی)، از استان های مختلف به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای اندازه گیری زاویه لوردوز و کیفوز از خط کش منعطف و برای تشخیص اسکولیوز از آزمون Adams استفاده شد. داده های حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری t مستقل و LSD برای توصیف تفاوت ها در سطح اطمینان 95 درصد مورد استفاده قرار گرفت (.(a=0.05یافته ها: بین انتخاب وضعیت خوابیدن به پشت، پهلو و شکم توسط زنان و مردان در استان های مختلف تفاوت معنی داری وجود داشت (.(P<0.05 از نتایج دیگر تحقیق این است که بین استفاده یا عدم استفاده از تشک و بالش توسط زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود نداشت ((P>0.05، اما در استان های مختلف فقط در مورد استفاده تشک این تفاوت معنی دار است (.(P<0.05 نتیجه‎ گیری: در رابطه با ارتباط بین ناهنجاری های اسکلتی و شیوه استراحتی رابطه معنی دار آماری بین شیوع لوردوز و خوابیدن روی شکم نشان داده شد. همچنین بین شیوه لوردوز و مواد و نوع بافت وسایل استراحتی رابطه معنی دار وجود داشت ( .(P<0.05در سایر موارد فرضیه های آزمون شده، رابطه معنی داری را نشان نداده است.

۷ارتباط سبک رهبری( وظیفه مدار و رابطه مدار) مدیران مدارس باکارایی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسط
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری(وظیفه مدار و رابطه مدار) مدیران مدارس با کارایی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه استان زنجان در سال تحصیلی 89–1388 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان (دختر و پسر) مقطع متوسط استان زنجان تشکیل می دهند. بر اساس آمار تهیه شده در سال تحصیلی 89–88 تعداد آنها بترتیب 123 و 49059 نفر می باشند. تعداد نمونه 95 نفر دبیر تربیت بدنی که 48 نفر مرد و 47 نفر زن می باشند و 950 نفر دانش آموز که 480 نفر پسر و 470 نفر دختر می باشند و بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار تحقیق پرسشنامه سبک رهبری فیدلر، پرسشنامه ویژگیهای فردی پرسشنامه کارایی معلمان (محقق ساخته) می باشد که پس از تأیید اعتبار پرسشنامه محقق ساخته از سوی متخصصان پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بترتیب 0\94،0\93 و 0\88 بدست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هرچه سبک رهبری مدیران در مدارس رابطه مدارتر باشد، کارایی دبیران تربیت بدنی بالاتر می رود(p=0\001 و r=0\384) بین سبک رهبری مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد(p=0\374 و r=0\.790) بین کارایی دبیران تربیت بدنی زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد(p =0\ 393 و t=0\858) بر اساس تحقیقات قبلی و نتیجه تحقیق بدست آمده در زمنیه سبک رهبری رابطه مدار، باید در ارتقاء سطح آگاهی و شناخت مدیران از سبک رهبری و بکارگیری آن در حیطه مدیریت تلاش و کوشش چشمگیری صورت گیرد تا از این طریق بر کارایی دبیران تربیت بدنی افزوده شود. بنابراین بدلیل معنادار بودن ارتباط سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار مدیران با کارایی دبیران تربیت بدنی در نمونه تحت بررسی، بهتر است مدیران از سبک رهبری رابطه مدار بیشتر استفاده نمایند.

۸نقش تماشای مسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط آن با امکانات و تجهیزات ورزشی(با تاکید بر والیبال)
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش تماشای مسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط آن با امکانات و تجهیزات ورزشی در رشته والیبال انجام گرفت. برای این منظور از 1500 تماشاگر حاضر در هر مسابقه لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال 88–89 در شهرهای تهران، گنبد کاووس و کرمانف تعداد 306 نفر بصورت تصادفی ساده طبق جدول مورگان انتخاب گردیدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از اساتید متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه تحقیق پس از اعمال نظر اساتید تربیت بدنی، در بین 40 نفر از این پژوهش با استفاده از روشهای آماری توصیفی( انحراف معیار، میانگین، فراوانی و ...) و آمار استنباطی(T) تک نمونه ای) استفاده گردید. نتایج تحقیق به شرح ذیل می باشد: 1– مهم ترین نیازها و انگیزه های حضور تماشاگران در ورزشگاهها، هیجان و انگیزه بازی والیبال بوده و عامل احساس تعلق به گروه و یافتن دوستان جدید در اولویت آخر انگیزه حضور در ورزشگاهها قرار داشت. 2– بین حضور در محل برگزاری مسابقات و ورزش کردن تماشاگران ارتباط معنی داری وجود داشت (Df= 273،t= 1068،p=0\0005) 3– تماشای مسابقات والیبال بطور معنی داری باعث ترغیب تماشاگران به بازی والیبال شد(Df= 271،t= 10\58،p=0\0005) 4– تماشای مسابقات والیبال تاثیر معنی داری بر ایجاد انگیزه ورزش کردن در تماشاگران داشت (Df= 277،t= 13\73،p=0\0005) 5– بین پرداختن به ورزش و امکانات و تجهیزات ورزشی ارتباط معنی داری وجود نداشت (Df= 286،t=0\37،p=286)

۹آموزش از راه دور، رهیافتی نوین در آموزش تربیت بدنی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نوآوري هاي آموزشي، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۱۰نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی در کارآفرینی دانش آموختگان این رشته
اطلاعات انتشار: مديريت ورزشي، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۱۱بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف تحقیق: بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه.روش تحقیق: در این تحقیق تعداد 256 نفر از دانش آموزان پسر و دختر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در معرض آزمون که شامل پرسشنامه های عزت نفس روزنبرگ، مقیاس خود ارزشمندی BAS و پرسشنامه اضطراب اجتماعی–جسمانی بود، قرار داده شدند.روش های آماری: برای تنظیم داده های خام، تعیین شاخص اصلی تمایل مرکزی و پراکندگی و همچنین ترسیم نمودارها از آمار توصیفی و به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی روابط میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA برای مقایسه میانگین های به دست آمده و تعیین معنی دار بودن یا عدم معنی دار بودن اختلاف میانگین ها استفاده شد.نتایج: نشان داده شد که بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خودارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی– جسمانی ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین عزت نفس با خودارجمندی جسمانی یک رابطه معنادار مثبت و نیز بین عزت نفس و خودارجمندی جسمانی با اضطراب اجتماعی– جسمانی یک رابطه معنادار منفی وجود دارد (0.01>p).بررسی و تحلیل: با توجه به تاثیر نافذ عزت نفس بر روی خلق یا حالات عاطفی افراد باید سعی در افزایش و بهبود آن به هر طریق ممکن شود. همچنین هرچه میزان عزت نفس و خود ارجمندی جسمانی بالاتر باشد میزان اضطراب اجتماعی– جسمانی پایینتر است و بالعکس.

۱۲بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور دربار وضعیت موجود آموزشی و پژوهشی این دانشگاه
اطلاعات انتشار: مديريت و رفتار سازماني در ورزش، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این تحقیق به منظور بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشت تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور دربار وضعیت موجود آموزشی و پژوهشی این دانشگاه، با روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامع آماری پژوهش، تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشت تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور (319 نفر) را دربر می گرفته که حجم نمون آن بر اساس جدول مورگان 169 نفر بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای حاوی 49 پرسش و برمبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت بوده است. روایی پرسش نامه( آلفای کرونباخ) 0.927 گزارش شده است. نتایج ازطریق آمار توصیفی (جدول ها) تجزیه و تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصله، 53.4 درصد از دانشجویان موردبررسی را زنان و 46.6 درصد را مردان تشکیل داده اند. بیشترین درصد دانشجویان در گروه سنی 30 25 و کمترین درصد در گروه سنی 40 سال و بالاتر بوده اند. همچنین، بیشترین درصد دانشجویان، ورودی 1388 بوده و در ترم چهارم تحصیل می کرده اند.اکثریت دانشجویان به قصد کسب دانش به تحصیلات عالیه در رشت تربیت بدنی و علوم ورزشی روی آورده و از این عده بیشترین درصد به اهداف موردنظر خود دست یافته اند. اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان معتقدند برای آموزش های جنبی در دانشگاه امکانات لازم وجود دارد. درکل، دانشجویان میزان پاسخگویی محتوای دروس دور کارشناسی ارشد به نیازهای تخصصی و انطباق آن با یافته های علمی را در مجموع عوامل اثرگذار نسبتا مطلوب، مهارت استادان دور کارشناسی ارشد تربیت بدنی را در مجموع عوامل اثرگذار بر این شاخص متوسط، میزان وجود وسایل کمک آموزشی در دور کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه را مطلوب، وضعیت دانشکده و فضای کلاس ها را در مجموع عوامل موردبررسی نسبتا مطلوب، رفتار و منش کارکنان در رابطه با الگوسازی علمی را نسبتا مطلوب ، و وضعیت پژوهشی دانشگاه را در حد متوسط توصیف کرده اند.

۱۳مقایسه اثر تمرین های کششی استاتیک و ویبریشن بر شاخص های ثبات پاسچرال در زنان سالم
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، فروردين, دوره  ۱۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
زمینه و هدف: تمرین های کششی با تحریک گیرنده های حس عمقی و افزایش انعطاف پذیری بافت ها و ویبریشن نیز با تحریک گیرنده های حس عمقی می توانند در بهبود ثبات پاسچرال نقش مهمی داشته باشند. مطالعه حاضر به منظور مقایسه تاثیر تمرین های کششی استاتیک با ویبریشن بر شاخص های ثبات پاسچرال در زنان سالم انجام شد.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. چهل و پنج دانشجوی دختر سالم از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه مساوی قرار گرفتند. گروه اول به مدت 4 هفته، هر هفته 5 روز و هر روز به مدت 20 دقیقه تمرین های کششی استاتیک 5 ثانیه ای دریافت کردند. برای گروه دوم ویبریشن با فشار متوسط، فرکانس بالا و سرعت 2500 دور در دقیقه به مدت 20 دقیقه با همان دوز استفاده شد. برای گروه کنترل مداخله انجام نشد. شاخص های ثبات کلی، قدامی– خلفی و جانبی با سیستم تعادلی بایودکس Biodex System SD 950–304 مدلSw45–30D–E6N (New york, United states of America, Biodex Medical System, Inc) در وضعیت های مختلف قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. از آزمون های آماری t زوجی و آنالیز واریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: در گروه کشش استاتیک شاخص ثبات کلی در وضعیت ایستاده روی پای راست با چشمان باز از 0.44±5.08 به (P=0.027) 0.44±4.98 و شاخص ثبات جانبی در وضعیت ایستاده روی دو پا با چشمان بسته از 0.36±1.90 به 0.32±1.75 (P=0.006)کاهش یافتند. در گروه ویبریشن کلیه شاخص های تعادلی کاهش داشتند (P<0.001) اختلافی بین سه گروه از نظر کلیه متغیرهای مطالعه قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد (P>0.05)نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ویبریشن در اکثریت وضعیت های مورد مطالعه سبب افزایش ثبات پاسچرال می شود.

۱۴مقایسه تکنیک انرژی عضلانی با لیزر کم توان در کاهش درد و ناتوانی گردن و شانه در بیماران با نقاط ماشه ای در عضلات تراپزیوس و لواتور اسکاپولا
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، خرداد و تير, دوره  ۲۰ , شماره  ۷۹، سال
تعداد صفحات: ۱۴
زمینه و هدف: ارتباط قوی بین نقاط ماشه ای، درد گردن و سردرد وجود دارد. مطالعه به منظور مقایسه تاثیر تکنیک انرژی عضلانی با لیزر کم توان در کاهش درد و ناتوانی گردن و شانه در بیماران با نقاط ماشه ای در عضلات تراپزیوس و لواتور اسکاپولا انجام شد.روش بررسی: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1388 در زاهدان انجام شد. سی بیمار با نقاط ماشه ای در عضلات تراپزیوس و لواتوراسکاپولا به صورت تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند. در گروه لیزر، از لیزر گالیوم–آرسناید با پهنای پالس 200 نانو ثانیه و میزان انرژی 6 ژول، گروه انرژی عضلانی از مکانیسم شلی عضله بعد از انقباض ایزومتریک و گروه کنترل از لیزر خاموش استفاده شد. درمان به مدت 10 جلسه انجام شد. درد و ناتوانی گردن و شانه (رتبه ای) به ترتیب با شاخص درد و ناتوانی گردن و شانه و دامنه حرکتی گردن (درجه)، با گونیامتر قبل و بعد از درمان ارزیابی شدند. از آزمون های آماری T زوج و آنالیز واریانس یکطرفه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: درد گردن در گروه انرژی عضلانی از 8.2±1.2 به 3.5±0.85 و گروه لیزر از 8.4±1.4 به 2.6±1.2 و درد و ناتوانی شانه در گروه انرژی عضلانی از 102.9±10.7 به 24±10.3 و گروه لیزر از 104.7±11.8 به 22.6±10.7 کاهش یافت (p<0.05). اختلافی بین دو گروه درمان از نظر درد و ناتوانی گردن و شانه و دامنه حرکتی وجود نداشت (p>0.05).

۱۵موانع مشارکت در فعالیت های بدنی تفریحی معلولین با صندلی چرخدار در استان کرمان
اطلاعات انتشار: بهداشت و توسعه، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقدمه: فعالیت بدنی در اوقات فراغت می تواند امید به زندگی را در معلولان افزایش داده و باعث شادابی، ارتباط با دیگران، مشارکت در کارهای جمعی و جلوگیری از گوشه گیری و کسالت شود. پژوهش حاضر به بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی تفریحی افراد وابسته به ویلچر در استان کرمان پرداخته است.روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی بوده و جامعه آماری آن را کلیه معلولان وابسته به ویلچر استان کرمان تشکیل داده است. نمونه پژوهش 276 نفر از این جامعه بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی (0.91= CVI) آن به تایید اساتید فن رسید. روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و آزمون–باز آزمون تایید گردید.نتا یج: وضعیت انواع فعالیت در اوقات فراغت به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط بود. میانگین موانع فردی موثر بر فعالیت بدنی در اوقات فراغت به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط بود. اولویت بندی موانع فردی موثر بر فعالیت بدنی حاکی از اختلاف معنی داری بین میانگین رتبه ها بوده و شرایط شغلی به طور معنی داری بیشتر بود. میزان موانع ساختاری به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط بود. در اولویت بندی موانع ساختاری، دستیابی فیزیکی بیشتر بود. میانگین موانع فرهنگی– اجتماعی به طور معنی داری بالاتر از حد متوسط بوده و در اولویت بندی موانع فرهنگی–اجتماعی دیدگاه دوستان، همکاران و آشنایان به طور معنی داری بیشتر بود.بحث و نتیجه گیری: معلولان با صندلی چرخدار بیشتر موانع را در دیدگاه جامعه، همکاران و آشنایان خود می دانند و موانع فردی و ساختاری موانع قابل توجهی برای مشارکت در فعالیت بدنی آنان نیستند.

۱۶رابطه امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اطلاعات انتشار: پژوهش در ورزش دانشگاهي، بهار و تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان ورزشکار پسر شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. جامعه آماری تحقیق شامل 1001 دانشجوی ورزشکار پسر شرکت کننده در مسابقات بود که بر اساس جدول مورگان 278 آزمودنی به طور تصادفی طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه های سنجش امید، تعهد ورزشی و رضایت ورزشی استفاده شد که روایی آنها به تایید متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب 0.74، 0.76 و 0.79 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، آزمون تی تک گروهی، رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردید. نتایج حاکی از ارتباط بین امید با تعهد و رضایت ورزشی دانشجویان بود. دیگر یافته ها نشان داد که بین امید و رضایت ورزشی دانشجویان از طریق تعهد ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین امید و تعهد ورزشی عامل پیش بینی کننده رضایت ورزشی به شمار می روند. با توجه به ارتباط امید، تعهد و رضایت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و نقش مثبت دانشجویان پس از فراغت از تحصیل در سلامت افراد جامعه، برگزاری فعالیت های مختلف از جمله رویدادهای ورزشی در دوران تحصیل برای تقویت میزان امید، تعهد و رضایت دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

۱۷بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت های بدنی سالمندان با تاکید بر دستگاه های بدن سازی شهرداری شهر تهران در سال 1389
اطلاعات انتشار: سالمند، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اهداف: پژوهش حاضر باهدف شناخت نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت های بدنی سالمندان با تاکید بر دستگاه های بدن سازی شهرداری شهر تهران در سال 1389 صورت پذیرفت.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع توصیفی بوده و 366 نفر نمونه از بین کل سالمندان (701300 نفر) بصورت نمونه گیری طبقه ای بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزه تربیت بدنی و تعیین پایایی آن از روش آزمون– بازآزمون انجام شد، در این روش تعداد30 پرسشنامه در دو نوبت بین 30 نفراز سالمندان توزیع شد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه0.80  مشخص گردید. یافته های تحقیق از طریق برنامه SPSS نسخه 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای توصیف یافته ها از آمار توصیفی و برای تعیین رابطه بین بعضی از متغیرها از آزمون های همبستگی و مجذور کای استفاده شد.یافته ها: پارک ها اولین اولویت برای گذران فراغت سالمندان می باشد،حدود 59.7 درصد از اوقات فراغتشان در حد متوسط رضایت دارند و 74 درصد ورزش می کنند، بیشترین فعالیت ورزشی آنها پیاده روی است و 48.2 درصد از دستگاه های بدن سازی شهرداری استفاده نمی کردند و 41.7 درصد استفاده از دستگاه های بدن سازی را برای سالمندان در حد زیاد و خیلی زیاد مناسب می دانستند. هم چنین بین سن و میزان اوقات فراغت و بین جنسیت و میزان رضایت از دستگاه های بدن سازی شهرداری رابطه معنی دار وجود دارد(p?.\.1). اگر چه بین میزان رضایت از دستگاه های بدن سازی و سن ارتباط معنی دار دیده نشد (p?.\.5). نتیجه گیری: سالمندان بطور متوسط از اوقات فراغت خود رضایت دارند و انجام فعالیت های بدنی نقش مهمی در میزان رضایت از گذران اوقات فراغت آنهادارد و وجود امکانات ورزشی مناسب در پارک ها باعث تشویق سالمندان برای انجام حرکات ورزشی خواهد شد. بنابراین توسعه این امکانات با توجه به نیازهای فراغتی و بدنی سالمندان توصیه می شود.

۱۸اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از این پژوهش بررسی اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش بود. جامعه آماری شامل مسوولین اداره کل، روسا و معاونین اداره های ورزش و جوانان شهرستان ها و مسوولین هیات های ورزشی استان اصفهان، جمعا 152 نفر، بود. نمونه گیری به روش کل شمار انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی 0.74 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از نوع تی همبسته در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت مالی و بازاریابی در اماکن ورزشی پس از اجرای برون سپاری بهبود پیداکرده که این افزایش معنادار است (0.05>P). اگرچه بر اساس دیدگاه مدیران ورزشی پس از اجرای برون سپاری مدیریت اماکن ورزشی در زمینه های مدیریت منابع انسانی، بهره وری، و نگهداری اماکن ورزشی کاهش غیر معناداری مشاهده گردید (0.05>P).

۱۹تدوین منظرها و نقشه راهبردی توسعه ژیمناستیک ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از پژوهش حاضر، تدوین منظرها و نقشه راهبردی توسعه ژیمناستیک ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری تحقیق مدیران و متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک و اعضای هیات علمی رشته های علوم ورزشی آشنا با ژیمناستیک به تعداد 160 تن بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 15 تن از متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک استفاده شد که نمونه ها به طور هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 117 تن به طور تصادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. دو پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها به تایید متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و محاسبه آلفای کرونباخ (پرسشنامه منظرها: 0.83 و پرسشنامه اهداف راهبردی 0.81) به دست آمد. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون مجذور کای و روش استقرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که فدراسیون ژیمناستیک ایران دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و 34 هدف راهبردی است. همچنین در نقشه راهبردی تدوین شده برای فدراسیون ژیمناستیک روابط علت و معلولی بین منظرها و اهداف راهبردی وجود دارد. در نهایت منظرها، راهبردها و نقشه راهبردی ترسیم شده قابلیت اجرای راهبردهای فدراسیون ژیمناستیک را دارند.

۲۰طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران
اطلاعات انتشار: پژوهش در علوم ورزشي، سال
تعداد صفحات: ۲۰
فرهنگ هر سازمان شخصیت و ویژگی‌های آن سازمان است. در تمام مدل‌‌های مفهومی کارآفرینی سازمانی که محققانی همچون کوین، دس، اسلوین، زهرا، موریس ارایه کرده‌اند، فرهنگ سازمانی از پیش‌بران اصلی کارآفرینی سازمانی مطرح شده و شواهد زیادی وجود دارد که بیان می‌کنند فرهنگ کارآفرینانه سازمانی برای رشد و بقای سازمان‌ها و اقتصاد ملت‌ها ضروری است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط فرهنگ کارآفرینانه سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی و تبیین مدل کارآفرینی ورزشی انجام شده است. متغیرهای پیش‌بین در این پژوهش، ده عامل مولفه‌های فرهنگ کارآفرینانه سازمانی‌اند که عبارتند از: جسارت، تحمل خلاقیت، قاطعیت، رضایت و آزادی عمل، خطر کردن، ارتباطات باز، مشارکت، نوآوری پیش‌فعالانه، آزادی بیان، لذت از کار و متغیرهای ملاک ابعاد گرایش کارآفرینانه سازمانی عبارتند از: پنج بّعد نوآوری، خطرپذیری، استقلال طلبی، رقابت تهاجمی و پیشتازی در بازار. علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای تعدیل‌کننده ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نیز مد نظر قرار گرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل 202 نفر از مدیران و کارکنان سازمان تربیت بدنی بوده است. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و گرایش کارآفرینانه سازمانی است که برای برآورد پایایی درونی از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی ابزار از تحلیل عاملی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، آزمونt تک گروهی و در نهایت، برای ارایه الگوی مناسب و تحلیل مسیر از روش مدل معادلات ساختاری، با بهره‌گیری از نرم‌افزار LISRL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد وضعیت موجود سازمان تربیت‌بدنی از دیدگاه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و ابعاد گرایش‌های کارآفرینانه سازمانی، غیرکارآفرینانه است و در روند برنامه‌ریزی‌های سازمان باید به مولفه‌های فرهنگ کارآفرینانه سازمانی توجه شود. نوآوری می‌تواند روشی مناسب برای حل مشکلات در سازمان تربیت بدنی باشد. همچنین، از میان ده مولفه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی، مولفه‌های «جسارت»، «تحمل خلاقیت»، «خطر کردن»، «مشارکت»، «نوآوری پیش‌فعالانه» و «لذت از کار» ارتباط معنی‌داری در سطح 05\0?? با متغیر ملاک «ابعاد گرایش‌های کارآفرینانه» دارند و نیز بین «فرهنگ کارآفرینانه سازمانی» با «گرایش‌های کارآفرینانه سازمانی» در سطح (15\462 =F , 001\0=?) ارتباط معنی‌داری مشاهده می‌شود. به مدیران سازمان تربیت بدنی توصیه می‌شود برای برون‌رفت از وضعیت موجود، افراد را به خلاق بودن تشویق کنند و افراد خلاق مجاز به ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین باشند. مدیران به قضاوت کارکنان خود در انجام کارها اعتماد داشته باشند، دست‌یابی به موفقیت از طریق کار گروهی باشد و افراد در تصمیماتی که مربوط به آن‌هاست مشارکت کنند. خطرپذیری نکته‌ای مثبت برای فرد باشد و افرادی که تلاش می‌کنند و شکست می‌خورند تنبیه نشوند. ایده‌های جدید بتواند از هر واحد سازمان دریافت شود و افراد در سازمان بتوانند آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند. سازمان اقداماتی انجام دهد تا افراد مستعد را حفظ کند، حتی اگر لازم باشد نیازهای خاص آن‌ها برآورده شود. مدیران برای بهبود شرایط تلاش کنند تا مسیر حرکت به سمت استقرار کارآفرینی در سازمان تربیت بدنی روشن شود.

۲۱مقایسه رابطه مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی درمدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجوانان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری در سطح کلان به کار می رود. این پژوهشباهدف بررسی مقایسه رابطه میان مدیریت دانش وابعادآن (اکتساب دانش ،ایجاددانش ،ذخیره دانش ،توزیع دانش ونگهداری دانش) باکارآفرینیسازمانی درمدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجوانان انجام شده است.پژوهش حاضرتوصیفی– همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجوانان است . 163 نفرازکارکنان (40 مدیر و 123 کارشناس) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به طورتصادفی انتخابشدندکه باتکمیل 163 پرسشنامه مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی درپژوهش شرکت کردند. داده ها با آزمون آماری همبستگی پیرسون وآزمون zفیشرموردتجزیه وتحلیل قرارگرفتند.نتایج تحقیق نشان دادرایطه معنادارومستقیم میان مدیریت دانش وابعادآن باکارآفرینی سارمانی درهردوگروهوجودداردو تنهادرمیزان همبستگی دوبعداکتساب دانش وایجاددانش باکارآفرینی سازمانی بین دوگروه تفاوت معناداروجوددارد،درمیزان همبستگیسایرابعاددردوگروه تفاوت معناداری یافت نشد.

۲۲رابطه رضایت شغلی با تعهد مستمر دبیران تربیت بدنی شمال استان فارس
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد مستمر دبیران تربیت بدنی شمال استان فارس است. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی– همبستگی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیتبدنی شمال استان فارس که در سال تحصیلی 93–92 32 مشغول به فعالیت بودند (190 نفر) می باشد. حجم نمونه نیز بر اساس حداقل نمونه قابل قبول از طریق جدول مورگان 127 نفر به دست آمد که پرسشنامه ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تحویل گرفته شد. ابراز مورد استفاده برای جمع آوری دادهها در این تحقیق دو پرسشنامه رضایت شغلی (DJI) و تعهد سازمانی (می یر و آلن) بود. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید متخصصین رسید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون با کمک نرم افزار (SPSS 18) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رضایت شغلی 4\4% از واریانس تعهد مستمر را تبیین می کند. در نتیجه رضایت شغلی با تعهد مستمر دبیران تربیت بدنی شمال فارس رابطه معنی دار دارد.

۲۳عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران)
اطلاعات انتشار: مديريت ورزشي، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از تحقیق حاضر، مطالعه عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. این تحقیق از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از بعد جمع آوری اطلاعات یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق تمامی کارکنان فدراسیون فوتبال بودند (13 نفر و با توجه به تعداد اندک افراد جامعه کلیه اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی (87\0 = ? )، در بین نمونه آماری توزیع شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده شد. با توجه به یافته های تحقیق کلیه فرضیه های تحقیق تایید شد و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی بیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداری دارند (05\0 P ) و در بین روش های مختلف کنترل فساد اداری نیز خصوصی سازی به عنوان مهم ترین روش کنترل شناخته شد (05\0 P ، 91\5 = Mr ).

۲۴ارتباط ترکیب بدنی با ناهنجاری‌های لوردوز و کیفوز در بانوان
اطلاعات انتشار: Journal of Research in Rehabilitation Science، سال
تعداد صفحات: ۱۲
چکیده مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، مطالعه رابطه ترکیب بدنی (شاخص توده بدنی، نسبت چربی بدن، نسبت محیط کمر به باسن) با ناهنجاری‌های لوردوز و کیفوز در بانوان متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام‌نور بود. مواد و روش‌ها: جامعه پژوهش را 600 نفر از بانوان متقاضی ورود به مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام‌نور که نمره قبولی در آزمون تیوری فراگیر را کسب کرده بودند، تشکیل دادند. از این تعداد 233 نفر از بانوان به صورت تصادفی با میانگین سنی 093\6 ± 11\27 سال، قد 533\8 ± 09\161 سانتی‌متر و وزن 34\9 ± 9\58 کیلوگرم انتخاب شدند. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی– همبستگی انجام شد. برای هر یک از نمونه‌ها اندازه‌گیری آنتروپومتری (قد، وزن و سن) به عمل آمد. ضخامت چربی زیر پوستی (سه سر بازو، چهار سر ران و فوق خاصره) با استفاده از دستگاه کالیپر به مدت 3 ثانیه و حداقل با سه تکرار از سمت راست بدن آزمودنی‌ها اندازه‌گیری شد. درصد چربی بدن با استفاده از فرمول Jackson و Pollock محاسبه گردید و میزان انحرافات ستون مهره‌ها (کیفوز و لوردوز) با دستگاه اسپینال موس اندازه‌گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار کامپیوتری 12SPSS و روش آماری ضریب همبستگی Pearson در سطح معنی‌داری 05\0 استفاده شد. یافته‌ها: چنان چه از نتایج بر می‌آید، شاخص توده بدن با ناهنجاری لوردوز رابطه معنی‌داری داشت (04\0 = P، 144\0– = R)، در حالی که درصد چربی بدن، شاخص دور کمر و شاخص نسبت دور کمر به دور باسن با ناهنجاری لوردوز رابطه معنی‌داری نداشت (037\0– = R، 58\0 = P). همچنین شاخص توده بدن و درصد چربی بدن با ناهنجاری کیفوز رابطه معنی‌داری نداشت (099\0 = R، 134\0 = P). به علاوه شاخص دور کمر و شاخص نسبت دور کمر به دور باسن با ناهنجاری کیفوز رابطه معنی‌داری نداشت (01\0– = R، 99\0 = P). نتیجه‎گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که WHR (Waist to hip ratio)، WC (Waist circumference) و درصد چربی بدن با ناهنجاری‌های لوردوز و کیفوز رابطه معنی‌داری ندارد. BMI (Body mass index) با ناهنجاری لوردوز رابطه معنی‌دار داشت؛ در حالی که با ناهنجاری کیفوز رابطه معنی‌داری نداشت. کلید واژه‌ها: ترکیب بدنی، لوردوز، کیفوز، چربی بدن نوع مقاله: پژوهشی

۲۵تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار بود. به این منظور 80 دانش آموز (40 دختر و 40 پسر) داوطلب با میانگین سنی 53\0±15 سال به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز برای سنجش هوش هیجانی و پرسشنامه آمادگی روانی اوتاوا (OMSAT 3) برای سنجش مهارت های روانی بود. پرسشنامه های مورد استفاده در داخل کشور دارای پایایی و روایی هستند. برنامه آموزش مهارت های هوش هیجانی به ورزشکاران نوجوان طی 10 جلسه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری مانند همسانی واریانس ها، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و آزمون t مستقل (مقایسه میانگین های دو گروه براساس تفاضل میان نمره های پیش آزمون از پس آزمون) در سطح معناداری 05\0 P استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین های پس آزمون دو گروه در 4 مولفه هوش هیجانی (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه) و مهارت های روانی وجود دارد (05\0 P ). بنابراین به نظر می رسد آموزش مهارت های هوش هیجانی یکی از بخش های مهم آمادگی روانی به شمار می رود که لازمه‌ دستیابی به اجرای بهینه ورزشی است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۶۲ نتیجه