توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان تاثیر تیمارهای بذری بر بهبود پارامترهای جوانه زنی در کلزا
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور تعیین بهترین محلول پرایمینگ بذر ( هیدرو و اسمو پرایم) و مدتزمان هایخیساندن بذور در پرایم ها، یکبررسی آزمایشگاهی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به اجرا درآمد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش عبارتند از: محلول های Kcl به میزان 2گرم و 4 گرم، محلول KNO3 به میزان یکگرم و 2 گرم،پلی اتیلن گلیکول 8000 به میزان 5 گرم و 10 گرم و آب مقطر و مدتزمان خیساندن بذور در هریک از محلول های مذکور، به مدت 12 ،6 و 18ساعت بوده است. نتایج نشان داد که، اثر کاربرد محلول های پرایم اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% بر صفات سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشکریشه چه، وزن خشکساقه چه ، وزن خشکگیاهچه، ضریب آلومتریک داشته است ولی روی صفات دیگر اختلافی مشاهده نشد. از نظر مدتزمان خیساندن بذور در محلول پرایم، صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول گیاهچه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند ولی بقیه تیمارها دارای اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد بودند

۲تاثیر تاریخ های کاشت زمستانه بر تجمع ماده خشک و شاخص برداشت ژنوتیپهای کلزا وخردل زراعی در منطقه گرگان
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی تاثیر تاریخ های کاشت زمستانه بر تجمع ماده خش کدر اندام های هوایی و شاخص برداشت 4 ژنوتیپ جدید کلزا (B. napus) و خردل زراعی ،(B. juncea) آزمایشی به صورتکرتهایخرد شده در قالببلوکهایکامل تصادفی، در سه تکرار در طی سال زراعی 88–87 در ایستگاه تحقیقاتکشاورزیگرگان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 15 دی، 30 دی، 15 بهمن و 30 بهمن در کرتهای اصلی و چهار ژنوتیپ هایولا 401 و آرجیاس 003 (از گونه کلزا) و بارد 1 و جی 98 (از گونه خردل زراعی) در کرتهای فرعی قرارگرفتند. نتایجنشان داد که با تاخیر در کاشت از مقدار ماده خشکاندام های هوایی و شاخصبرداشتکاهشیافت. همچنین در تمامی تاریخ های کاشت مقدار ماده خشکاندام های هوایی گونه خردل زراعی نسبت به گونه کلزا بیشتر بود ولی این گونه مقدار کمتری از ماده خشکرا به دانه های در حال پرشدن اختصاصداد و در نتیجه ازشاخصبرداشت پایین تری نسبت به گونه کلزا برخوردار بود.

۳تاثیر تاریخ های کاشت زمستانه بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای کلزا وخردل زراعی در منطقه گرگان
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی تاثیر تاریخ های کاشت زمستانه بر عملکرد و اجزای عملکرد 4 ژنوتیپ جدید کلزا (B. napus) و خردل زراعی ،(B. juncea) آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالببلوکهای کامل تصادفی، در سه تکرار در طی سال زراعی 88–87 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 15 دی، 30 دی، 15 بهمن و 30 بهمن در کرتهای اصلی وچهار ژنوتیپ هایولا 401 ، آرجیاس 003 (از گونه کلزا) و بارد 1 و جی 98 (از گونه خردل زراعی) در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشتتعداد غلافدر بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد به طور معنی داری کاهش یافت. گونه خردل زراعینسبتبه گونهکلزا دارایتعداد غلافدر بوته بیشتر ولی دارای تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه کمتری بود. ژنوتیپهایولا 401 تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپها داشتهمچنین تاریخ کاشتاول با 2407 کیلوگرم در هکتار بیشترین و تاریخ کاشتچهارم با 1054 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کرد. با توجه به نتایج این مطالعه در صورتتاخیر در کشتو عدم وجود شرایط مناسب برای کشت پاییزه، کشت ژنوتیپ هایولا 401 در تاریخ کاشت 15 دی ماه قابل توصیه می باشد.

۴ارزیابی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن در تاریخ کاشت های تأخیری برصفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی و عملکرد کلزا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت و سطوح مختلف کود ازته برخصوصیات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد دانه، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 88–1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا به اجرا در آمد. پنج تاریخ کاشت شامل 7، 17، 27 آبان 7 و 17 آذر به عنوان عامل اصلی و چهار سطح کود ازته (اوره) شامل 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظرگرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میانگین مربعات تاریخ کاشت وکود ازته برای خصوصیات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی، تعداد روز تا رسیدن، ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از سطح زمین، عملکرد دانه معنی دار بوده است که نشان دهنده اثرات بارز و معنی دار تاریخ کاشت و سطوح کودی برخصوصیات فوق الذکر بوده است. همچنین سطوح کودی نیز برخصوصیات طول دوره گلدهی موثر نبوده است. معنی دار نبودن اثر متقابل تاریخ کاشت و کود ازته برای اغلب خصوصیات به استثناء تعداد روز تا رسیدن مبین آن است که در هر یک از تاریخ های کاشت روند تغییرات صفات مزبور به استثناء صفات فوق الذکر در سطوح تغییرات کود ازته مشابه می باشد. همبستگی مثبت و معنی دار صفت ارتفاع بوته با عملکرد دانه مؤید آن است که تاریخ های کاشت اولیه و سطوح بالاتر ازت با افزایش مقدار صفت مزبور منجر به افزایش عملکرد دانه گردیده است. بطور کلی در این بررسی مقادیر بالای عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت اول و سطوح اول، دوم و سوم ازت به ترتیب برابر 3025\93، 3276\3 و 3707 کیلوگرم در هکتار بوده است.

۵بررسی پایداری عملکرد ارقام و هیبریدهای کلزا از طریق روش های ناپارامتری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
اثر متقابل ژنوتیپ در محیط از عوامل مهم در تعیین پایداری ژنوتیپ ها در محیط های مختلف بوده و گزینش ژنوتیپ های پایدار همواره یکی از موضوعات اصلی در اصلاح نباتات بوده است. به نظر می رسد که روشهای آماری ناپارامتری بعلت عدم نیاز به فرضیات آماری توزیع ارزشهای فنوتیپی آسانتر از روشهای پارامتری باشند. در این تحقیق پایداری عملکرد دانه 9 رقم و هیبرید کلزا (Brassica napusL.) در 9محیط متفاوت شامل پنج منطقه دیم گرمسیر کشور از طریق هشت آماره ناپارامتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس وجود اثر متقابل ژنوتیپ * محیط بسیار معنی داری را برای عملکرد دانه نشان داد. بررسی این اثر متقابل از طریق آماره های ناپارامتری نشان داد که در هفت آماره Si (3) , Si(2) ,Si(1) NPi(3) ,NPi(2) ,Si( 4 و) NPi( 4) دو رقم Regent و Goliath را بعنوان پایدارترین ارقام معرفی کرده که دارای میانگین عملکرد دانه پایینی بودند. اما آماره NPi( 1) توانست رقم Kristina با رتبه چهارم در عملکرد دانه را بعنوان پایدارترین رقم شناسایی نماید. همبستگی رتبه بین آماره های ناپارامتری و میانگین عملکرد برای هفت آماره ذکر شده منفی و معنی دار ولی برای آماره NPi( 1) غیر معنی دار بود. همبستگی بین آماره های ناپارامتری مشخص نمود که بین تمامی آماره ها بجز NPi( 1) همبستگی قوی، مثبت و معنی داری وجود داشت اما همبستگی آماره NPi( 1) با سایر آماره ها غیر معنی دار بود. این امر نشان می دهد که با به کارگیری یکی از این آماره ها نیازی به استفاده از شش آماره دیگر نیست. این بررسی مشخص نمود که استفاده از روشهای ناپارامتری علی رغم سادگی و مزیت عدم وابستگی به برقراری فرضیات تجزیه واریانس منجر به گزینش ارقام پایدار اما با عملکرد دانه پایین می شوند. تنها آماره NPi( 1) توانست ارقام پایدار با عملکرد متوسط را شناسایی نموده و نسبت به سایر معیارهای ناپارامتری در اولویت قرار گیرد

۶تاثیر برخی عوامل زراعی بر مراحل فنولوژی، خصوصیات رویشی و وقوع پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه دو ژنوتیپ کلزا در منطقه گنبد
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، خرداد - تير, دوره  ۱۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور بررسی اثر فاصله ردیف و میزان بذر بر مراحل فنولوژی، خصوصیات رویشی و وقوع پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا (Sclerotinia sclerotiorum)، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. دو ژنوتیپ آپشن 500 و اس– 3 و 3 میزان بذر 4، 6 و 8 کیلوگرم در هکتار به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و 3 فاصله ردیف 12، 24 و 36 سانتی متر در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب داده های دو ساله آزمایش نشان داد که بیشتر بودن طول دوره رویش، ارتفاع بوته و خوابیدگی بوته ها و همچنین تولید ساقه های نازک تر در سال اول نسبت به سال دوم آزمایش، سبب افزایش معنی دار درصد بروز بیماری گردید. درصد بروز بیماری در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب 15.9 و 1.4 درصد بود. درصد بیماری در ژنوتیپ اس–3 7.3) درصد( به دلیل داشتن قطر ساقه اصلی بیشتر، ارتفاع بوته کمتر و مقاومت به خوابیدگی بیشتر، پایین تر از ژنوتیپ آپشن 500 10.0) درصد( بود. افزایش میزان بذر و فاصله ردیف با افزایش ارتفاع بوته، تولید بوته های نازک تر و کاهش مقاومت به خوابیدگی سبب افزایش درصد بیماری شد. درصد بیماری در مقادیر 4، 6 و 8 کیلوگرم بذر در هکتار به ترتیب 5.5، 9.2 و 11.2 درصد بود. همچنین درصد بیماری در فواصل ردیف 12، 24 و 36 سانتی متر به ترتیب 5.7، 8.5 و 11.7 درصد بود.

۷اثر عوامل زراعی بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن دو ژنوتیپ بهاره کلزا در منطقه گنبد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، آذر, دوره  ۲۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی اثر عوامل زراعی بر عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد و درصد روغن دو ژنوتیپ بهاره کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. دو ژنوتیپ آپشن500 (Option 500) و توده بذری S–3 و سه میزان بذر 4، 6 و 8 کیلوگرم در هکتار به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و سه فاصله ردیف 12، 24 و 36 سانتی متر در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب داده های دو ساله آزمایش نشان داد که بیشتر بودن طول دوره رویش اگر چه سبب افزایش وزن هزار دانه گیاه در سال اول نسبت به سال دوم آزمایش گردید، ولی به دلیل ارتفاع بوته بیشتر، خوابیدگی بیشتر بوته ها و کاهش تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و روغن در سال اول به طور معنی داری کمتر از سال دوم آزمایش بود. تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه ژنوتیپ S–3 به طور معنی داری بیشتر از رقم آپشن500 بود. افزایش میزان بذر اگر چه باعث افزایش تعداد بوته در مترمربع گردید، ولی به دلیل افزایش خوابیدگی بوته ها و کاهش تعداد غلاف در بوته تاثیر معنی داری در عملکرد دانه نداشت. در سال اول آزمایش، توزیع بهتر بوته ها در فواصل ردیف کمتر سبب گردید تا به دلیل وجود شرایط مساعد جهت خوابیدگی بوته ها، عملکرد دانه با افزایش فاصله ردیف به طور معنی داری کاهش یابد. در نهایت ژنوتیپ آپشن 500 با میزان بذر 4 کیلوگرم در هکتار و فاصله ردیف 12 سانتی متر با 3856 و 1791 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین عملکرد دانه و روغن را داشت. 

۸ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های بهاره کلزا در دو سال زراعی با شرایط آب و هوایی مختلف
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، شهريور, دوره  ۲۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد، صفات زراعی و درصد روغن 18 ژنوتیپ بهاره کلزا در یک آزمایش دو ساله با شرایط آب و هوایی متفاوت (83–1381)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بررسی گردید. نتایج تجزیه مرکب دو ساله داده های آزمایش نشان داد که اثر سال بر طول دوره رشد، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن در سطح یک درصد معنی دار بود. اگرچه کاهش طول دوره رشد در سال دوم آزمایش سبب کاهش معنی دار وزن هزار دانه ژنوتیپ ها گردید، ولی مساعد بودن شرایط آب و هوایی و افزایش تعداد ساعات آفتابی طی مراحل گلدهی و تشکیل دانه، سبب افزایش تعداد دانه در بوته و در نتیجه افزایش معنی دار عملکرد دانه و روغن در سال دوم نسبت به سال اول آزمایش شد. میانگین عملکرد دانه در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب 2359 و 3318 کیلوگرم در هکتار بود. وزن هزار دانه هیبریدهای هایولا 401 (به ترتیب 4.64, 4.59 و 4.52 گرم برای هیبرید های هایولا 401 خارجی، صفی آباد و برازجان) و هایولا 420 (4.72 گرم) به طور قابل توجهی بیشتر از ژنوتیپ های دیگر بود. بیشترین درصد روغن (45.6 درصد) مربوط به ژنوتیپ آپشن 500 بود. هیبرید هایولا 420 به ترتیب با تولید 3560 و 2049 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و روغن را داشت و با توجه به عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب به نظر می رسد که این هیبرید می تواند همراه با هیبرید هایولا 401  به عنوان ارقام مناسب جهت کشت در مناطق شرقی گلستان توصیه شوند.

۹بررسی تاثیر مصرف نیتروژن در افزایش شاخص برداشت سویا رقم کتول DPX در استان گلستان
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
سویا یکی از گیاهان اصلی مورد کشت در استان گلستان می باشد سطح زیرکشت سویا در استان گلستان در سالیان اخیر حدود 70–60 هزار هکتار بوده است به منظور افزایش شاخص برداشت سویا و نقش مصرف نیتروژن در بهبود آن آزمایشی در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان در سال 1389 انجام شد بدین منظور آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شامل 6 تاریخ کاشت 11 تیر، 21 تیر ، 31 تیر و 10 مرداد و 20 مرداد و 30 مرداد و عامل فرعی کود نیتروژن شامل 2 تیمار بدون نیتروژن و 25 کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار بصورت کود سرک در مرحله 6–4 برگی با اولین آبیاری بود میانگین خشک اندام هوایی و عملکرد دانه د رتیمار بدون نیتروژن به ترتیب 6303 ، 2678 کیلوگرم درهکتار و در تیمار 25 کیلوگرم نیتروژن خالص به ترتیب 7853 و 3235 کیلوگرم درهکتار شد. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد 25 کیلوگرم نیتروژن خالص سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه و ماده خشک اندام هوایی گیاه سویا شد اگرچه برشاخص برداشت اثر معنی داری نداشت.

۱۰اثر تداخل تراکم های مختلف گاوپنبه (Abutilon theophrasti L) بر عملکرد و اجزا عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)
اطلاعات انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، سال
تعداد صفحات: ۴
کنجد از جمله گیاهان روغنی است که دارای برترین کیفیت روغنی است. علف های هرز بویژه گاوپنبه از جمله عوامل محدود کننده عملکرد در کنجد می باشند. هدف از این بررسی، کمی کردن اثر تراکم های مختلف گاوپنبه 0 ، 4 ، 8 و 12 در مترمربع) بر رشد و عملکرد کنجد بود. بدین منظور در سال 1388 در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 20 تیمار به اجرا درآمد. تراکم کنجد ثابت در نظر گرفته شد. در حالت عدم حضور علف هرز و نبود رقابت با گاوپنبه، بیشترین عملکرد دانه، 895 کیلوگرم در هکتار بود. تراکم 12 بوته گاوپنبه در مترمربع باعث کاهش 25 درصدی تعداد کپسول کنجد گردید. همچنین در این تراکم تعداد دانه در هر کپسول کنجد به میزان 17 در صد نسبت به شاهد کاهش یافت. تراکم های 4 ، 8 و 12 بوته گاوپنبه در متر مربع به ترتیب 17\3 ، 27 و 32\8 درصد نسبت به شاهد بدون علف هرز باعث کاهش عملکرد کنجد گردیدند نتایج نشان داد که افزایش تراکم گاوپنبه به 12 بوته در مترمربع نسبت به تیمار شاهد بدون علف هرز باعث کاهش 14\8 درصد شاخص برداشت کنجد گردید. بطور کلی می توان گفت که بعد از تراکم 8 بوته گاوپنبه در متر مربع رقابت درون گونه ای تشدید شده و کاهش شاخص های مورد بررسی با شیب ملایم تری اتفاق افتاده است

۱۱اثر نیتروژن بر صفات رویشی، عملکرد و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) بعنوان کشت دوم بعد از گندم
اطلاعات انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، سال
تعداد صفحات: ۴
کنجد یکی از قدیمی ترین دانه های روغنی است که تقریباً در تمام کشورها و در تمام فصل ها کشت می گردد . میزان کاربرد عناصر غذائی در زراعت بسته به نوع عناصر غذائی، خاک و گیاه متفاوت است. هدف از این بررسی اثر تیمارهای نیتروژن بر رشد، عملکرد و روغن کنجد است. بدین منظور در سال 1388 در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار 20 تیمار به اجرا درآمد. تراکم کنجد ثابت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میانگین ارتفاع نهایی کنجد در تیمار 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص به ترتیب برابر 101 و 116 سانتی متر بود میانگین عملکرد دانه کنجد در تیمارهای 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به ترتیب 644 و 800 کیلوگرم د ر  بود هکتار رسید. اثر نیتروژن بر قطر ساقه کنجد و ماده خشک اندام های هوایی در زمان رسیدگی فیزیولوژیک از نظر آماری معنی دار نبود. اما در تیمار 100 کیلو گرم در هکتار نیتروژن تعداد شاخه فرعی کنجد 15 درصد ،کپسول 25 درصد، تعداد دانه در کپسول 4\5 درصد وزن هزار دانه 17\5 ، عملکرد 19\5 درصد و شاخص برداشت 21\5 درصد نسبت به تیمار 50 کیلو گرم در هکتار افزایش نشان داد. درصد روغن کنجد با افزایش نیتروژن از 50 کیلوگرم به 100 کیلو گرم در هکتار 10 در صد کاهش یافت.

۱۲ارزیابی مولفه های رشدی و اجزای عملکرد گاوپنبه Abutilon theophrasti L.) در شرایط رقابت با کنجد (Sesamum indicum L)
اطلاعات انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، سال
تعداد صفحات: ۴
علف های هرز از جمله عوامل محدود کننده افزایش تولید محصول در کنجد می باشد. گاوپنبه نیز یکی از علف های غالب مزارع کنجد می باشد که هر ساله باعث کاهش کمی و کیفی محصول میگردد. هدف از این بررسی اثر مولفه های رشد و اجزای عملکرد تراکم های مختلف گاوپنبه در شرایط رقابت با کنجد است. بدین منظور در سال 1388 در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار 16 تیمار شامل تراکم های صفر، 4 , 8 و 12 بوته در متر مربع گاوپنبه به اجرا درآمد. در تمام تیمار تراکم کنجد ثابت و معادل 16\6 بوته درمترمربع بود نتایج نشان داد که صفات رویشی گاوپنبه نظیر ارتفاع نهایی ، تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ و وزن خشک اندام های هوایی در زمان رسیدگی فیزیولوژیک و همچنین اجزای عملکرد گاوپنبه شامل تعداد کپسول در بوته و وزن هزار دانه تحت تاثیر تراکم درون گونه ای قرار گرفت و معنی دار گردید

۱۳بررسی مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم در تاریخ کاشت های تأخیری بر شاخص برداشت کلزا
اطلاعات انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، سال
تعداد صفحات: ۴
اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات زراعی کلزا، در آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی89–88 بر آورد شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار مقدار نیتروژن (صفر، 40 و 80 و 120 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 2 تراکم بوته 333333 و 666667 بوته در هکتار) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد که کاربرد نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی داری را نشان داد و همچنین اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. در اثر کاربرد 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، میانگین عملکرد بیولوژیک 8038 کیلوگرم در هکتار و در اثر عدم کاربرد کود نیتروژن این میانگین به 6811 کیلوگرم در هکتار رسید، در اثر کاربرد 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن میانگین عملکرد دانه 1833 کیلوگرم در هکتار و در اثر عدم کاربرد نیتروژن این میزان به 1405 کیلوگرم در هکتار تقلیل یافت در اثر کاربرد 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن میانگین شاخص برداشت 22\80 درصد و در اثر عدم کاربرد کود نیتروژن این مقدار به 20\62 درصد رسید

۱۴تاثیر تراکم بوته و نیتروژن بر خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی کلزا در کشت تاخیری
اطلاعات انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی تراکم بوته و اثر کود نیتروژن بر صفات فنولوژی، مورفولوژی کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 89–88 اجرا شد فاکتورهای آزمایش شامل چهار مقدار نیتروژن (صفر، 40،0 و 120 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 2 تراکم بوته 333333 و 666667 بوته در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد کودنیتروژن بر صفات روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، ) تعداد شاخه فرعی معنی دار بود. همچنین اثر تراکم بجز ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین بر روی بقیه صفات از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند.اثر متقابل فاکتورهای فوق بر همه صفات مورد بررسی غیر معنی دار بود. مقایسه میانگین تعدادروز تا رسیدگی نشان داد که: کاربرد 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین134\3 روز دارای بیشترین میزان و عدم مصرف نیتروژن با میانگین 111\8 روز کمترین میزان روز تا رسیدگی را دارا بودند.از نظر تعداد شاخه فرعی، در اثر کا ربرد 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 85\30 عدد شاخه فرعی و در اثر عدم کاربرد کود نیتروژنه 58\63 عدد شاخه فرعی بدست آمد که به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار برخوردار بودند.

۱۵تاثیر فاصله ردیف بر پارامترهای کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L)
اطلاعات انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، سال
تعداد صفحات: ۴
نظر به نقش تعیین کننده محصولات کشاورزی در تامین امنیت ملی و اجتماعی، توسعه کشت منابع گیاهی جدید هدف از این بررسی تاثیر فاصله ردیف ( 40 و 60 سانتی متر) با  تواند گام موثری در کاهش واردات و خروج ارز از کشور باشد  می تراکم ثابت بر پارامترهای کمی و کیفی کنجد است. بدین منظور در سال 1388 در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار 20 تیمار به اجرا درآمد. نتایج بررسیبیانگر اثر افزایشی فاصله ردیف 40 سانتی متری نسبت به 60 سانتی متری بر شاخص های ارتفاع نهایی و شاخص سطح برگ کنجد به ترتیب به مقدار 6 و 11 درصد می باشد؛ اما شاخص های قطر ساقه اصلی، تعداد شاخه فرعی، تعداد کپسول در بوته شاخص برداشت و درصد روغن در فاصله ردیف 60 سانتی متری نسبت به 40 سانتی متر به ترتیب 12 ، 13\5 ، 28 و 11\5 و 6\5 درصد افزایش یافت. میانگین عملکرد دانه کنجد در تیمارهای فاصله ردیف 40 و 60 سانتی متر به ترتیب 683 و 762 کیلوگرم در هکتار بود که 10 درصد افزایش عملکرد را نشان میدهد. تعداد دانه در کپسول و وزن خشک نه ایی کنجد در زمان رسیدگی فیزیولوژیک در فواصل ردیفی 40 و 60 سانتی متری تفاوت معنی داری نشان نداد

۱۶بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن چهار ژنوتیپ کلزا در گنبد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله علوم زراعي ايران، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد و درصد روغن چهار ژنوتیپ کلزای بهاره، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. چهار تاریخ کاشت (15 آبان، 30 آبان، 15 آذر و 30 آذر) در کرت های اصلی و چهار ژنوتیپ (هایولا 401، اس–3، کوانتوم و آپشن 500) در کرت های فرعی قرار گرفتند. وجود دماهای خنک تر در سال اول آزمایش نسبت به سال دوم، باعث افزایش معنی دار طول دوره رویش، تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه گردید، اما به دلیل کاهش تعداد ساعات آفتابی و در نتیجه کاهش تعداد دانه در غلاف، اثر سال بر عملکرد دانه از نظر آماری معنی دار نبود. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که بین دو تاریخ کاشت 15 و 30  آبان اختلاف آماری معنی داری از نظر عملکرد دانه وجود ندارد. عملکرد دانه در تاریخ های کشت اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 3417، 3431، 2945 و 2358 کیلوگرم در هکتار بود. هیبرید هایولا 401 با تولید تعداد غلاف بیشتر در بوته و وزن هزار دانه بالاتر توانست عملکرد دانه بیشتری تولید کند. میانگین عملکرد دانه در ژنوتیپ های هایولا 401، اس 3، کوانتوم و آپشن500 به ترتیب 3457، 2863، 2763 و 3068 کیلوگرم در هکتار بود. وجود تنش گرمایی در موقع رسیدگی فیزیولوژیک دانه سبب کاهش معنی دار درصد روغن سال اول نسبت به سال دوم آزمایش و تاریخ کاشت چهارم نسبت به سه تاریخ کاشت زودتر گردید. با توجه به نتایج دو ساله آزمایش هیبرید هایولا 401 و ژنوتیپ آپشن500 جهت کشت در نیمه دوم آبان ماه در منطقه توصیه می گردند.

۱۷بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد کمی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای در منطقه گرگان
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت، سال
تعداد صفحات: ۶
در سه تراکم کاشت مختلف، آزمایشی با استفاده از (Sorghum bicolor L.) به منظور بررسی سه رقم سورگوم علوفه ای فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان واقع در منطقه مزرعه ،ICRISAT625×R نمونه به اجرا در آمد. ارقام این آزمایش شامل دو هیبرید جدید سورگوم ( 165 280 و 420 هزار بوته در ، به همراه هیبرید اسپید فید به عنوان شاهد و تراکم های کاشت 210 (ICRISAT493×R161 هکتار می باشند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بالاترین میزان نسبت برگ به ساقه، وزن خشک ساقه و عملکرد ماده بدست آمد و بهترین عملکرد پنجه، وزن خشک برگ به هیبرید اسپیدفید تعلق ICRISAT625×R خشک از هیبرید 165 12 تن در هکتار) از بالاترین تراکم ( 420 هزار بوته در هکتار) مشاهده گردید. \ یافت. بالاترین میزان عملکرد ماده خشک ( 45 3 در بیشترین تراکم گیاهی ( 420 هزار بوته در هکتار) بدست آمد.

۱۸تاثیر تراکم بوته و نیتروژن بر خصوصیات خصوصیات کمی و کیفی کلزا در کشت تاخیری
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی اثر مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا، تحت شرایط کشت تأخیری آزمایشی 1388 در ایستگاه تحقیقات – به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 89 80 و 120 کیلوگرم در هکتار و دو سطح تراکم ،40 ، کشاورزی گرگان به اجرا در آمد. عوامل آزمایش شامل چهار سطح نیتروژن 0 بوته 333333 و 666667 بوته در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه در اثر کاربرد 80 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با میانگین 1833 1565\ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. میانگین عملکرد دانه در تراکم 333333 و 666667 بوته در هکتار به ترتیب برابر 50 1741 کیلوگرم در هکتار بود. میانگین عملکرد بیولوژیک نشان داد عدم کاربرد کود نیتروژن با میانگین 6811 کیلوگرم در هکتار \ و 83 از کمترین مقدار و کاربرد 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین 8038 کیلوگرم در هکتار از بیشرین مقدار این صفت برخوردار 7424 کیلوگرم در هکتار عملکرد \ 7724 و 75 \ بودند. تراکم بوته 666667 و 333333 بوته در هکتار به ترتیب دارای میانگین های 83 22 درصد) و تراکم 666667 بوته در \ بیولوژیک بودند. حداکثر شاخص برداشت با مصرف 80 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ( 80 22 درصد) بدست آمد.

۱۹تشکیل غلاف در سویا تحت تاثیر تاریخ کاشت با مصرف کود استارتر در شرایط استان گلستان
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت، سال
تعداد صفحات: ۵
بدلیل وابسته بودن کشورمان به مواد روغنی و پروتئینی، افزایش تولید دانه های روغنی نظیر سویا ضروری بوده و اتفاق نظر موجود جهت توسعه این گیاه ایجاب می کند تا برای یافتن اطلاعات لازم و روشهای صحیح کشت و ترویج آن تحقیقات ضروری صورت گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در تشکیل غلاف سویا، در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان در سال 1389 انجام شد. بدین منظور آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شامل 6 تاریخ کاشت ( 11 تیر، 21 تیر، 31 تیر، 10 مرداد، 20 مرداد و 30 مرداد) و عامل فرعی کود نیتروژن شامل 2 تیمار (بدون 4 برگی با اولین آبیاری) بود. نتایج نشان داد – نیتروژن و 25 کیلو گرم نیتروزن خالص در هکتار بصورت کود سرک در مرحله 6 که تشکیل غلاف سویا شامل تعداد غلاف سالم در شاخه های فرعی، تعداد غلاف ناسالم در شاخه های فرعی و تعداد غلاف سالم در شاخه اصلی تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت اما تعداد غلاف ناسالم در شاخه اصلی معنی دار نشد. همچنین نتایج نشان داد افزایش تعداد غلاف در تاریخ کاشت مناسب عملکرد دانه سویا را به طور معنی داری افزایش داد.

۲۰بررسی تاثیر مصرف کود استارتر در افزایش عملکرد دانه سویا تحت تاریخ کاشت های دیر
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت، سال
تعداد صفحات: ۶
سویا یکی از گیاهان اصلی مورد کشت در استان گلستان می باشد. سطح زیر کشت سویا در استان گلستان در سالیان اخیر حدود 60–70 هزار هکتار بوده است. با هدف بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر میزان عملکرد دانه سویا، آزمایشی در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان در سال 1389 انجام شد تا خصوصیات مهم زراعی از قبیل ارتفاع اولین غلاف، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، وزن بیولوژیک، عملکرد دانه و دانه در غلاف بررسی شد. بدین منظور آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شامل 6 تاریخ کاشت ( 11 تیر، 21 تیر، 31 تیر، 10 مرداد، 20 مرداد و 30 مرداد) و عامل فرعی کود نیتروژن شامل 2 4 برگی با اولین آبیاری) بود. نتایج – تیمار (بدون نیتروژن و 25 کیلو گرم نیتروزن خالص در هکتار به صورت کود سرک در مرحله 6 نشان داد که از لحاظ تاریخ کاشت؛ ارتفاع اولین غلاف، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، وزن بیولوژیک، عملکرد دانه و دانه در غلاف بطور معنی داری افزایش یافت اما از نظر مصرف نیتروژن فقط وزن بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار شدند.

۲۱تجمع و توزیع ماده خشک و نیتروژن و آستانه تحمل خشکی در نخود تحت شرایط دیم گنبد و گرگان: مطالعه شبیه سازی
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، آذر-دي, دوره  ۱۴ , شماره  ۵ (ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در یک آزمایش شبیه سازی رایانه ای تاثیر پارامترهای مختلف به نژادی بر توزیع و تجمع ماده خشک و نیتروژن، آستانه تحمل به خشکی و عملکرد دانه نخود (Cicer arietinum L.) بررسی شد و صفات مطلوب جهت استفاده از این پارامترها در برنامه های اصلاحی آینده، با استفاده از مدل Cyrus تعیین گردید. کاهش یا افزایش 8 پارامتر موثر بر نخود در رقم هاشم (واریته مورد کشت در منطقه) با استفاده از آمار 88 ساله آب و هوایی در دو منطقه گنبد و گرگان و در شرایط دیم مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج مطالعه شبیه سازی نشان داد که مهمترین عامل افزایش عملکرد دانه در شرایط دیم گنبد و گرگان کاهش رشد رویشی و وزن خشک اندام های هوایی در طی مرحله رویشی و حفظ رطوبت جهت دوره پر شدن دانه بود. در گرگان، بیشترین افزایش عملکرد دانه (97 کیلوگرم در هکتار) از طریق افزایش 20 درصدی کارایی استفاده از تشعشع به دست آمد. احتمال وقوع عملکردهای بالاتر از رقم هاشم در گرگان 84.44 درصد بود. در گنبد (همراه با تنش خشکی انتهای فصل رشد بیشتر نسبت به گرگان)، بیشترین افزایش عملکرد دانه (90 کیلوگرم در هکتار) از طریق افزایش 20 درصدی کسری از ماده خشک گرد آمده از شروع گلدهی تا شروع رشد دانه قابل انتقال مجدد به دانه به دست آمد. احتمال وقوع عملکردهای بالاتر از رقم هاشم در گنبد 96.59 درصد بود.

۲۲تأثیر تاریخ کاشت بر روی میزان وقوع بیماری سوختگی آلترناریایی در ارقام زراعی کلزا در منطقه گنبد
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
بیماری سوختگی آلترناریایی در بسیاری از نقاط جهان خسارت های شدیدی را به کلزا وارد می کند و به همین علت باعث کاهش کمیت و کیفیت روغن می شود. این تحقیق به منظور بررسی مقاومت مزرعه ای ارقام زراعی کلزا شامل 3 ژنوتیپ کلزا ( هایولا 401، آرجی اس 003 ، شیرالی) و ژنوتیپ سلکت 4 (نسل 4 تلاقی کلزا و خردل زراعی) در برابر سوختگی آلترناریایی انجام شد. آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و 2 تاریخ کشت مجزا انجام گرفت. به این منظور، شدت بیماری در فاصله های زمانی مشخص از ظهور علائم تا زمان برداشت اندازه گیری شد و با استفاده از آن، متغیر های AUDPC، SAUDPC و rAUDPC محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ ها بر اساس هر سه متغیر و در SAUDPC در تاریخ کشت ها نیز اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که رقم سلکت4 به عنوان حساسترین رقم و ارقام آرجی اس003، هایولا401 و شیرالی به ترتیب حساسیت کمتری نسبت به سوختگی آلترناریایی از خود نشان داده اند. متغیر SAUDPC نشان داد که تاخیر در کاشت سبب افزایش میزان وقوع بیماری سوختگی آلترناریایی کلزا می شود.

۲۳بررسی اثر نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در گنبد
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، آذر - دی, دوره  ۱۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آزمایش بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 81–1380 و در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. سه تیمار آبیاری (1 – بدون آبیاری، 2 – آبیاری در مرحله گلدهی و 3 – آبیاری در مرحله گلدهی و پرشدن دانه) و دو رقم کلزا (هایولا 401 و ساری گل) به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و سه تیمار نیتروژن (1 – بدون مصرف کود نیتروژن (شاهد)، 2 – دادن کود نیتروژن به خاک بدون محلول پاشی و 3 – دادن کود نیتروژن به خاک همراه با محلول پاشی) کرت های فرعی را تشکیل دادند. اثر آبیاری بر طول دوره رویش و وزن هزار دانه در سطح 1 درصد و عملکرد دانه و روغن در سطح 5 درصد معنی دار بود. انجام آبیاری در مرحله گلدهی و پرشدن دانه سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه گردید، در حالی که بین دو تیمار آبیاری در مرحله گلدهی و بدون انجام آبیاری اختلاف آماری معنی داری از نظر عملکرد دانه مشاهده نگردید. درصد روغن تحت تاثیر آبیاری، رقم و نیتروژن قرار نگرفت. ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن هیبرید هایولا 401 به طور معنی داری بیشتر از رقم ساری گل بود. اثر نیتروژن بر رشد قبل از زمستان، روز تا شروع گلدهی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن در سطح 1 درصد و بر تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح 5 درصد معنی دار بود. کاربرد نیتروژن در خاک سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه گردید، در حالی که به نظر می رسد محلول پاشی نیتروژن تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت.

۲۴بررسی تاثیر تاریخ کاشت، آبیاری و کلسیم بر عملکرد دانه و وقوع نکروز براکته آفتابگردان در منطقه گنبد
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، آذر - دی, دوره  ۱۲ , شماره  ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور مطالعه اثر تاریخ کاشت، آبیاری و کلسیم بر عملکرد ، اجزای عملکرد و سوختگی طبق آفتابگردان (هیبرید گلشید) تحقیقی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات، در سال زراعی 80 – 1379 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. دو رژیم آبیاری (بدون آبیاری و آبیاری در سه مرحله رویت غنچه، گلدهی و پر شدن دانه) و دو تاریخ کاشت (10 اسفند و 10 فروردین) به صورت فاکتوریل کرت های اصلی و 4 سطح کودی (بدون کاربرد کود، کاربرد 100 کیلوگرم کلرور کلسیم در خاک و دادن کلرور کلسیم و کود کامل به فرم محلول پاشی با غلظت 5 در هزار در دو نوبت قبل از غنچه و قبل از گلدهی) کرت های فرعی را تشکیل دادند. با تاخیر در کاشت ارتفاع بوته، قطر طبق و طول دوره رویش به طور معنی داری کاهش یافت. اثر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه از نظر آماری معنی دار نبود، در صورتی که وقوع نکروز براکته با تاخیر در کاشت به طور معنی داری افزایش یافت. انجام آبیاری سبب افزایش معنی دار قطر طبق، ارتفاع بوته، طول دوره رویش و وزن هزار دانه گردید، در حالیکه وقوع نکروز براکته با انجام آبیاری کاهش معنی داری یافت. اثر کود بر قطر طبق، ارتفاع بوته، طول دوره رویش، وزن هزار دانه، گردید، در حالیکه وقوع نکروز براکته با انجام آبیاری کاهش معنی داری یافت. اثر کود بر قطر طبق، ارتفاع بوته، طول دوره رویش ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و وقوع نکروز براکته معنی دار نبود. اثر آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار بود. تیمار آبیاری با 1862 کیلو گرم در هکتار عملکرد دانه بیشتری نسبت به تیمار بدون آبیاری با 968 کیلو گرم در هکتار داشت. همچنین میزان عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول و دوم به ترتیب 1669 و 1161 کیلوگرم در هکتار بود.

۲۵بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، ناشی از قارچ Sclerotinia sclerotiorum مهم ترین بیماری کلزا در شمال کشور است و در بعضی از سال ها خسارت زیادی به این محصول وارد می نماید . به منظور بررسی اثر عوامل زراعی بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا رقم هایولا 401 ، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ودر سال زراعی 89–1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 15 آبان، 30 آبان، 15 آذر و 30 آذر و دو تراکم ( 5 و 10 سانتی متر) برای تعیین میزان وقوع (I) و شدت (S) بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین تاریخ کاشت ها از نظر میزان وقوع بیماری و شدت آن وجود دارد، بدین ترتیب که تاریخ کاشت سوم و چهارم به ترتیب با 1\53 و صفر درصد بیشترین و کمترین میزان شدت بیماری را داشتند. بیشترین و کمترین میزان وقوع بیماری در تاریخ کاشت سوم و چهارم به ترتیب با 2\80 و صفر درصد مشاهده گردید. اما اختلاف معنی داری بین تراکم ها از نظر میزان وقوع (I) و شدت (S) بیماری دیده نشد . در شرایط آب و هوایی گلستان استفاده از تاریخ کاشت های دیر هنگام نقش موثری در کاهش آلودگی توسط این بیماری دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۰۲ نتیجه