توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثر تکتونیک بر شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های گوزل دره و کرفس در ارتفاعات جنوبی خرقان(استان های همدان و مرکزی)
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
منطقه مورد مطالعه در محل قرار گیری زون دگرگونی سنندج–سیرجان و منطقه آتشفشانی ایران مرکزی قرار دارد و از نظر تقسیات سیاسی جزء استان های مرکزی و همدان می باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگیهای تکتونیکی بر روی مخروط افکنه ها می باشد. برای این منظور از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. مواد این تحقیق نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، عکس های هوایی و ماهواره ای بوده است. همچنین از نرم افزارهای Arc GIS و Google earth برای مشاهده عوارض و ترسیم نقشه ها استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا محدوده حوضه ها و مخروط افکنه ها مشخص شدند، سپس با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژی (Hi،Af،Smf، vf،Bs،S) و شواهد ژئومورفولوژی به ارزیابی تکتونیک پرداخته شد، نتایج بدست آمده نشان از تکونیک فعال در حوضه ها دارد، که نقش خود را بر روی مخروط افکنه ها نمایان ساخته، به طوری که رسوبات جوان مخروط افکنه ها (مخصوصاٌ گوزل دره) در حال نزدیک شدن به پیشانی کوهستان است، که نشانه فرایش جبهه کوستان می باشد. در مخروط کرفس نیز علاوه بر تکتونیک فعال حوضه، سازند آهکی در حاشیه مخروط باعث تغییر شکل مخروط شده و از حالت مخروطی خارج ساخته است.

۲بررسی اثر سازند ها بر گسترش مخروط افکنه ها (مطالعه موردی مخروط افکنه های گزل دره و کرفس در استان های همدان و مرکزی)
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
سازند های حوضه در حاشیه دو زون سنندج–سیرجان و منطقه آتشفشانی ایران مرکزی، که در حاشیه هم گسترش دارند، در واقع شکل گیری مخروط افکنه نتیجه تجزیه و تخریب سنگ مادری در اقلیم های مختلف است، بنابراین خواص فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تأثیر خواص فیزیکی و شیمیایی سنگ مادر است. بررسی حساسیت واحد های سنگی به فرسایش در این حوضه بر مبنای ویژه گی های ذاتی سنگ بکر انجام گرفته است.برای این منظور بررسی زمین شناسی، چینه شناسی و ویژه گی های مقاومتی واحد های سنگی در حوضه کرفس و گزل دره، برای استعداد فرسایش پذیری حوضه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.کل سازند ها در پنج رده مقاومتی طبقه بندی شد. نتایج بدست آمده از منطقه به این صورت است که سازندهای سستی مثل OMim ، که متعلق به سازند قم می باشد، در تشکیل مخروط افکنه ها نقش مهم و مثبتی را ایفا می کنند، اما سازندهای مقاومی مثل KI2 و omir–an وOMig وEnl وOMi در تشکیل و گسترش مخروط افکنه ها نقش کمی دارند. با امتیاز دهی به سازند ها مشخص شد که حوضه گزل دره 62 % رسوبات وارد شده به دشت(مربوط به دو حوضه) را تولید می کند که نشان از نوع سازند های تشکیل دهنده حوضه می باشد در آن طرف حوضه کرفس 37 % از رسوبات را وارد دشت می کند که دلایل این یکی وسعت کم حوضه کرفس نسبت به گزل دره و عامل دیگر گسترش سازند های مقاوم در حوضه کرفس می باشد.

۳بررسی تاثیر اقلیم درشکل گیری مخروط افکنه ها مطالعه موردی مخروط افکنه های گوزل دره و کرفس استان های همدان و مرکزی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مخروط افکنه ها حاصل ته نشست رسوبات کوتاه ترین دوره زمین شناسی با عنوان کواترنر است درشکل گیری مخروط افکنه ها اقلیم یکی ازمهمترین عوامل به شمار میرود عامل اقلیم دراین دوره با نوسان دوره های بارانی و بین بارانی درتشکیل رسوبات منطقه نقش زیادی داشته است هدف این تحقیق بررسی تاثیرات اقلیم برروی شکل گیری مخروط افکنه گوزل دره و کرفس می باشد برای این منظور ازروش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است مواد این تحقیق نقشه های توپوگرافی زمین شناسی عکسهای هوایی و ماهواره ای لوگهای زمین شناسی اطلاعات آبهای زیرزمینی سیلابها و داده های هواشناسی و شواهد ژئومورفولوژی بوده است همچنین ازنرم افزار های Google earth ، Arc GIS ٚ Excel برای مشاهده عوارض و ترسیم نقشه ها و نمودارها استفاده شده است مطالعه اخیر نشان داد که اقلیم منطقه با متوسط بارندگی 312 میلیمتر و متوسط دمای 11 درجه ازنوع سردوخشک است دراین تحقیق با استفاده از داده های اقلیمی و لوگهای زمین شناسی و همچنین شواهد ژئومورفولوژی منطقه به توصیف اثرات اقلیم برروی تشکیل مخروط افکنه پرداخته شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه