توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و استراتژی های سرمایه درگردش در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و استراتژی های سرمایه در گردشگربورس اوراق بهادر تهران می باشد نمونه آماری این تحقیق سالهای بین 8811 الی 8831 می باشد که شامل 881 شرکتپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق جهت اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکتها از مدل ارائه شده توسط گامبا و تریانتیس 1001 استفاده گریدد و استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش نیز به دو استراتژی جسورانه و محافظه کارانه تقسیم گردید و جهت اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال هریشمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری بالای مالی شرکتها بر رابطه رقابت در بازار محصول و اتخاذ استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش جسورانه تاثیر معنی داری ندارد. ولی انعطاف پذیری مالی پایین شرکتها بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و اتخاذ استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش محافظه کارانه تاثیر معنی داری دارد

۲عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی از مهمترین ویژگی های کیفی صورتهای مالی، به موقع بودن اطلاعات مندرج در آنها می باشد. درک و شناسایی این موضوع که مدت زمان حسابرسی، می تواند عاملی مهم و اثر گذار بر به موقع بودن ارائه اطلاعات مالی باشد، باعث شده کهمطالعات درباره تاخیر گزارش حسابرسی و عوامل موثر برآن صورت گیرد.در این راستا؛تحقیق حاضر سعی دارد که مسئله تاخیر گزارش حسابرسی را بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. منظور از تاخیرگزارش حسابرسی در تحقیق حاضر، فاصله زمانی بین پایان سال مالی شرکت ها و تاریخ گزارش حسابرسی می باشد. نمونه مورد بررسی حاوی 230 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 88 الی 33 6 سال می باشد جهت انجام تحقیق هفت فرضیه بیان شده تا ارتباط بین تاخیر گزارش حسابرسی با نوع موسسه حسابرسی، وجود یا عدم وجود اقلام غیر عادی در صورت سود و زیان، نوع صنعت ، حضور بین 00 شرکت فعال بورس، زیان ده بودن شرکت، اندازه شرکت و تغییرحسابرس طی سالهای مالی مورد بررسی قرار گیرد.جهت انجام بررسی های لازم برای متغیر اندازه شرکت از آزمون همبستگی پیرسون و برای نوع صنعت از آنالیز واریانس یک طرفه و برای دیگر متغیر ها از آزمون Tمستقل استفاده گردیده است. نتایجتحقیق نشان می دهند که همه متغیر های تحقیق به جزحضور بین 00 شرکت فعال بورس و تغییر حسابرس طی سالهای مالی، همگی رابطه معنی داری با تاخیر گزارش حسابرسی دارند

۳ارائه الگوی مناسب برای استقرار سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرای تعدیل شده مبتنی بر فرآیند PFRTDABC با استفاده از تکنیک BSC در شرکت موتورسازان تراکتورسازی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای بدست آوردن و حفظ موقعیت استراتژیک در تجارت جهانی امروز، بسیاری از شرکت ها به فکر کاربرد تکنیک های مفید و کم هزینه تری هستند که با استفاده از امکانات موجود بتوانند شرکت را در در فرایند بهبود مستمر کمک کنند. در اینمقاله الگوی جدیدی برای استقرار سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت به ترتیب عملیات مالی روزانه و مبتنی بر فرآیند های سازمانی با استاندارد APQC 1 و رویکرد زمانی معرفی میگردد .این مدل بصورت موردی در شرکت موتورسازان تراکتورسازیپیاده شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که این سیستم نسبت به سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت بهتربوده چون اولا از آنجا که در این سیستم هزینه های هر روز در همان روز به فعالیت ها و فرآیند ها ردیابی می شود از دقت بالایی بر خوردار هست.ثانیا به جای تاکید بر ساختار وظیفه ای فعالیت ها به ساختار افقی و فرآیندی تاکید دارد که برایکارکنان هم قابل فهم تر می باشد .ثالثا بیشتر بر اندازه گیری زمان انجام فعالیت ها و ساده سازی کردن محاسبه بهای تمام شده تاکید دارد . در این تحقیق با استفاده از تکنیک BSC و نرم افزار IRABC پیاده شده و بهای تمام شده زمان انجام فعالیت ها و فرآیند ها و در نهایت بهای تمام شده موتور 4 سلیندر و 6 سیلندر محاسبه گردیده است.

۴بررسی دیدگاه سهامداران نسبت به اثرات مثبت افشای اختیاری بر کیفیت صورتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این تحقیق به بررسی دیدگاه های سهامداران نسبت به اثرات مثبت افشای اختیاری بر کیفیت صورتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای2831 الی 2831 می باشد. در این تحقیق به منظور اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی از چهار شاخص)قابلیت اتکاء، قابلیت مقایسه ، محتوای اطلاعاتی و شفافیت اطلاعات( استفاده گردید و برای اندازه گیری افشای اختیاری از شاخص جنسن استفاده گردید و همچنین برای اندازه گیری دیدگاه سهامداران از حجم معاملات استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد کهدیدگاه سهامداران نسبت به تاثیر افشای اختیاری بر شفافیت اطلاعات مالی و همچنین قابلیت مقایسه صورتهای مالی مثبت می باشد بدین منظور که از دیدگاه سهامداران با افشای بیشتر، شفافیت اطلاعات مالی و همچنین قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش می دهد، و دیدگاه سهامداران نسبت به دیگر معیارهای کیفیت صورتهای مالی)محتوای اطلاعاتی و قابلیت اتکا( مثبت نمی باشد.

۵بررسی حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکت های همتا با تاکید بر نقش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و نسبت تمرکز بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف اصلی این پژوهش بررسی حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکت های همتا با تاکید برنقش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و نسبت تمرکز بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. براین اساس صورتهای مالی سالانه 351 شرکت برای دوره زمانی 3111 تا 3131 مورد بررسی قرار گرفته است. روش آزمون فرضیه ها در این پژوهش، روش داده های ترکیبی)پانلی( بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد سرمایه گذاران نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا در بورس اوراق بهادار تهران حساسیتی ندارند ولی سهم بازار شرکت بر حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا تاثیر دارد، و همچنین محتوای اطلاعاتی قیمت سهام شرکتهای همتا بر حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا تاثیر دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه