توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی اثر عصاره آبی میوه زرشک دانه دار کوهی (Berberis Vulgaris) بر سطح کلسترول و تری گلیسرید خون
اطلاعات انتشار: كومش، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۳ (پياپي ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: مطالعات قبلی نشان داده اند که عصاره آبی میوه زرشک دانه دار کوهی فعال کننده عمل کبد بوده و در تجزیه چربی های خون و احتمالا تعدیل سطح آن ها در خون موثر است. بر این اساس هدف این مطالعه تعیین تاثیر عصاره آبی میوه این گیاه بر سطح کلسترول و تری گلیسرید خون بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 89 نفر از بیماران مبتلا به هیپرکلسترولمی و هیپرتری گلیسریدمی انتخاب و به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. گروه مورد با عصاره آبی میوه زرشک دانه دار کوهی به صورت خوراکی تحت درمان قرار گرفت و گروه شاهد با حجم مساوی پلاسیبو دریافت نمود. از طرفی سطح لیپیدهای خون قبل و بعد از استفاده از عصاره اندازه گیری شد. در انتها داده ها با استفاده از آزمون آماری T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بررسی داده ها نشان داد که سطح کلسترول خون در گروه تحت درمان با عصاره در مقایسه با گروه شاهد از 259.64 به 224.57 میلی گرم در دسی لیتر و سطح تری گلیسیرید خون از 295.14 به 244 میلی گرم در دسی لیتر و بطور معنی داری کاهش یافته بود (P<0.05).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که عصاره آبی میوه زرشک دانه دار کوهی می تواند نقش مهمی در کاهش سطح کلسترول و تری گلیسرید خون بیماران داشته باشد البته برای پی بردن به مکانیسم های دخیل نیاز به مطالعات بیش تر می باشد.

۲مدل سازی رشد صورت همزمان با افزایش سن در کودکان و نوجوانان
اطلاعات انتشار: (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳۶، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف: ارایه یک مدل رشد کرانیوفاشیال (جمجمه ای – صورتی) با استفاده از آنتروپومتری و بر اساس تغیرات مشاهده شده در چهره افرادمواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی–تحلیلی نسبت های صورتی و جمجمه ای 45 نفر با الگوی صورتی طبیعی به طور جداگانه اندازه گیری شد. سپس نتایج به دست آمده برای هر نسبت در طول سنین مختلف توسط نسخه 11 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و روی نمودار پراکنش خط رگرسیون ترسیم و ضریب رشد آن ها و در نهایت میانگین این اندازه ها محاسبه شد. الگوی رشد صورت بر مبنای پارامترهای رشد که از مطالعه نسبت های انتروپومتریک و لندمارک های صورت به دست می آمد مدل سازی و ترسیم شد.یافته ها: در این تحقیق مدل رشد کرانیوفاشیال برای جوانان (2 تا 18 سال) بر اساس تغییرات ظاهری صورت و با استفاده از میانگین نسبتهای آنتروپومتریک در طول افزایش سن ارایه شد که می تواند به عنوان یک روش برای محاسبه شاخص های رشد استفاده شود.نتیجه گیری: با استفاده از مدل مدل رشد کرانیوفاشیال می توان تغییرات چهره را متناسب با افزایش سن پیش بینی کرد و برای انجام تشخیص چهره از آن استفاده کرد. از طرف دیگر؛ نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند در جراحی فک و صورت، مطالعات رشد و نمو، جراحی پلاستیک، مهندسی پزشکی و موارد غیر پزشکی مانند صنایع تهیه کفش و لباس و عینک کاربرد فراوانی داشته باشد.

۳ارزیابی اثر ژل لیدوکائین 2% بر شدت درد ناشی از تست و تزریق عضلانی پنی سیلین بنزاتین (1.200.000 واحد)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، تابستان و پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۳-۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: تزریق عضلانی یکی از روش های تهاجمی و دردناک رساندن دارو به بدن است. مروری بر مطالعات نشان داد که ژل لیدوکائین با کاهش هدایت عصبی می تواند در کاهش درد موثر باشد. تاثیر ژل لیدوکائین 2% بر کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی پنی سیلین بنزاتین 1.200.000 واحد نامشخص است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان تاثیر ژل لیدوکائین 2% بر شدت درد ناشی از تست و تزریق عضلانی پنی سیلین بنزاتین 1.200.000 واحد در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان امام خمینی شیروان انجام شد.روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که در آن تعداد 60 نفر بیمار با روش نمونه گیری آسان انتخاب و بطور تصادفی تخصیصی در دو گروه (مداخله و شاهد) قرار گرفتند. برای گروه مداخله ژل لیدوکائین 2% به مدت 10 دقیقه قبل از تست و قبل از تزریق پنی سیلین در محل تزریق قرار داده شد. برای گروه شاهد تست و تزریق به روش عادی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مقیاس مقایسه ای– بصری بود. برای آنالیز داده ها، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون آماری تی مستقل) استفاده گردید.یافته ها: میانگین شدت درد ناشی از تست پنی سیلین در گروه مداخله 0.46±3.01 و در گروه شاهد 1.24±4.79 بود. میانگین شدت درد ناشی از تزریق پنی سیلین در گروه مداخله 1.05±6.85 و در گروه شاهد 1.55±7.39 بود. شدت درد ناشی از تست پنی سیلین به طور معنی داری در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود ( P<0.001). اما شدت درد ناشی از تزریق پنی سیلین در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: استفاده از ژل لیدوکائین 2% بطور موثری باعث کاهش درد ناشی از انجام تست پنی سیلین گردید. اما تاثیر معنی داری در کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی پنی سیلین 1.200.000 واحد نداشت. با اینحال نیاز به مطالعات بیشتری برای بررسی دوزهای مختلف، مقدار ژل مورد استفاده و مدت زمان استفاده از ژل در ناحیه تزریق می باشد.

۴تاثیر ژل تتراکائین 4 درصد بر کاهش درد عضلانی ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان دو ماهه
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: درد، احساسی ناخوشایند و پدیده ای چند بعدی است که با آسیب های بالقوه یا بالفعل بافتی همراه است. شیرخواران و کودکان قبل از دو سالگی در چندین نوبت واکسینه می شوند. بسیاری از این واکسن ها تزریقی بوده و دردناک می باشند. تزریق واکسن ثلاث در ایران از 2 ماهگی شروع و تا 6–4 سالگی در 4 نوبت تزریق می شود. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تاثیر تتراکائین 4 درصد موضعی با دارونما بر کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث در کودکان 2 ماهه بود.روش بررسی: در این پژوهش، تعداد 40 نفر از شیرخواران 2 ماهه با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی در یکی از گروه های مداخله و دارونما تخصیص یافتند. در این پژوهش دو نوع تزریق انجام شد؛ یک تزریق با استفاده از ژل تتراکائین 4 درصد و تزریق دیگر با استفاده از دارونما صورت گرفت. شدت درد ناشی از تزریق، توسط یک پرستار متخصص کودکان و با استفاده از مقیاس FLACC نمره گذاری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تتراکائین موضعی 4 درصد تاثیر معنی داری بر کاهش شدت درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث نداشت. اگر چه میانگین شدت درد در گروه مورد 8.3 و در گروه دارونما 9.1 درصد بود، اما زمان رهایی از درد و بازگشت به حالت اولیه در گروه مورد بسیار کمتر از گروه پلاسیبو بود.نتیجه گیری: اگر چه استفاده موضعی از ژل تتراکائین 4 درصد از نظر آماری تاثیر معنی داری در کاهش شدت درد ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان 2 ماهه نداشت، اما میانگین شدت درد در گروه مورد کمتر از گروه دارونما بود و نیاز به مطالعات بیشتری است تا مشخص شود که آیا تتراکائین موضعی بر درد موثر است یا خیر.

۵ارزیابی تاثیر ژل تتراکائین 4 درصد بر کاهش درد ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان 18 ماهه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، مهر و آبان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴ (پي در پي ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۶
پیش زمینه و هدف: درد یک احساس ناخوشایند و یک پدیده چند بعدی است که با آسیب های بالقوه یا بالفعل بافتی همراه است. شیرخواران و کودکان قبل از دو سالگی در چندین نوبت واکسینه می شوند. بسیاری از این واکسن ها تزریقی بوده و درد ناک می باشند. تزریق واکسن ثلاث در ایران از 2 ماهگی شروع و تا 6 – 4 سالگی در چهار نوبت تزریق می شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر تتراکائین 4 درصد موضعی با پلاسیبو (دارونما) بر در کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث در کودکان 18 ماهه بود.مواد و روش ها: در این پژوهش تعداد 40 نفر از کودکان 18 ماهه با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی به یکی از گروه های مداخله یا پلاسیبو تخصیص داده شدند. در این پژوهش دو نوع تزریق انجام شد. یک تزریق با استفاده از ژل تتراکائین 4 درصد و تزریق دیگر با استفاده از پلاسیبو صورت گرفت. شدت درد ناشی از تزریق توسط یک نفر پرستار متخصص کودکان و با استفاده از مقیاس FLACC نمره گذاری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تتراکائین موضعی 4 درصد تاثیر معنی داری را در کاهش شدت درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث نداشته است (P>0.05).بحث و نتیجه گیری: اگر چه استفاده موضعی از ژل تتراکائین 4 درصد از نظر آماری تاثیر در کاهش شدت درد ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان 18 ماهه نداشت اما میانگین شدت درد در گروه مداخله کمتر از گروه پلاسیبو بود (8.5 در مقابل 9.2). همچنین زمان رهایی از درد و بازگشت به حالت اولیه در گروه مورد بسیار کم تر از گروه پلاسیبو بود. به هر حال نیاز به مطالعات وسیع تری است تا مشخص شود که آیا تتراکائین موضعی در کاهش درد موثر است یا خیر؟

۶تاثیر ژل تتراکایین 4 درصد برکاهش درد عضلانی ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان دو ماهه
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده زمینه و هدف: درد، احساسی ناخوشایند و پدیده ای چند بعدی است که با آسیب های بالقوه یا بالفعل با فتی همراه است . شیر خواران و کودکان قبل از دو سالگی در چندین نوبت واکسینه می شوند . بسیاری از این واکسن ها تزریقی بوده و درد ناک می باشند. تزریق واکسن ثلاث در ایران از 2ماهگی شروع وتا 6–4 سالگی در 4 نوبت تزریق می شود. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تاثیر تتراکایین 4 درصد موضعی با دارونما بر کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث در کودکان 2 ماهه بود. روش بررسی: در این پژوهش، تعداد 40 نفر از شیر خواران 2 ماهه با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی در یکی از گروه های مداخله و دارونما تخصیص یافتند. در این پژوهش دو نوع تزریق انجام شد؛ یک تزریق با استفاده از ژل تتراکایین 4 درصد و تزریق دیگر با استفاده از دارونما صورت گرفت. شدت درد ناشی از تزریق، توسط یک پرستار متخصص کودکان و با استفاده از مقیاس FLACC نمره گذاری شد . یافته ها: نتایج نشان داد که تتراکایین موضعی 4 درصد تاثیر معنی داری برکاهش شدت درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث نداشت. اگرچه میانگین شدت درد در گروه مورد 3\8 و در گروه دارونما 1\9 درصد بود، اما زمان رهایی از درد و بازگشت به حالت اولیه در گروه مورد بسیار کمتر از گروه پلاسیبو بود. نتیجه گیری: اگرچه استفاده موضعی از ژل تتراکایین 4 درصد از نظر آماری تاثیر معنی داری در کاهش شدت درد ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان 2ماهه نداشت، اما میانگین شدت درد در گروه مورد کمتر از گروه دارونما بود و نیاز به مطالعات بیشتری است تا مشخص شود که آیا تتراکایین موضعی بر درد موثر است یا خیر.

۷بررسی تاثیر عصاره ی آبی میوه ی زرشک دانه دار کوهی بر کاهش
اطلاعات انتشار: فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، دوم،شماره۳، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با وجود این که آگاهی مردم در مورد کنترل فشار خون افزایش یافته است، فشار خون بالا هنوز به عنوان یک عامل عمده ی بیماری زایی و مرگ و میر در جامعه مطرح است. برای درمان و کنترل فشار خون می توان از روش های دارویی و غیر دارویی کمک گرفت. مروری بر مطالعات پیشین، نشان داد که بربریس ولگاریس از جمله گیاهانی است که از تمام قسمت های آن در طب استفاده می شود و میوه ی این گیاه، دارای خاصیت ضد فشار خون است. پژوهش حاضر، یک مطالعه ی تجربی است که به منظور «بررسی تاثیر عصاره ی آبی میوه ی بربریس ولگاریس بر روی کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپرتانسیون» انجام گردید. در این پژوهش، تعداد 60 نفر از بیماران مبتلا به فشار خون متوسط که دارای مشخصات واحدهای مورد پژوهش بودند به وسیله ی نمونه گیری آسان تداومی انتخاب و به طور تصادفی در یکی از گروه های سه گانه قرار گرفتند. به منظور دست یابی به نتایج پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج به دست آمده، نشان داد که عصاره ی آبی میوه ی بربریس ولگاریس به طور معنی داری در کاهش فشار خون واحدهای مورد پژوهش موثر است .
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه