توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه میزان استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم شنوا و عادی
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: استرس منبع بسیاری از مشکلات موجود در سر راه زندگی ما انسان ها است و هر لحظه زندگی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. حضور کودک کم شنوا در خانواده علاوه بر ایجاد استرس، زندگی زناشویی پدران و مادران را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش مقایسه استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم شنوا و کودکان عادی است.روش بررسی: این مطالعه به روش علی – مقایسه ای انجام شد. 80 نفر از پدران و مادران کودکان کم شنوا و 80 نفر از پدران و مادران کودکان عادی مراکز توانبخشی و مهدکودک های سطح شهر تبریز به روش نمونه گیری در دسترس و تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسش نامه های منبع استرس Friedrich و رضایت زناشویی Enrich پاسخ دادند.یافته ها: والدین کودکان کم شنوا استرس بیشتری نسبت به والدین کودکان عادی تحمل می کنند.(p<0.001) همچنین رضایتمندی زناشویی والدین کودکان کم شنوا نسبت به والدین کودکان عادی پایین تر است.(p<0.001) نتیجه گیری: حضور کودک کم شنوا برای پدران و مادران استرس زا و تهدید کننده رضایت زناشویی بوده و لزوم توجه و برنامه ریزی برای کاهش استرس والدین کودکان معلول را می طلبد.

۲رابطه بین جهت گیری مذهبی درونی و رفتارهای سلامت جسمی، روانی و معنوی و نقش واسطه ای ارزیابی چالش برانگیز بودن
اطلاعات انتشار: راهبرد فرهنگ، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۲۰، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۳بررسی تفاوت تعصبات قومیتی و نژادی دانشجویان بر اساس گرایشات مذهبی و زبانی
اطلاعات انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این پژوهش رابطه گرایشات مذهبی و زبانی را با تعصبات قومیتی و نژادی مورد مطالعه قرار داد. جامعه آماری کلیه دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند. تعداد 127 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته تعصبات قومیتی و نژادی به منظور جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روانی پرسشنامه از نوع روانی صوری و محتوائی مورد تأئید قرار گرفت. پایائی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 0\70 بدست آمد. نتایج تحلیل اطلاعات مشخص کرد که تعصبات قومیتی دانش جویان شیعه مذهب با دانشجویان سنی مذهب متفاوت است. همچنین مشخص شد که تعصبات نژادی دانشجویان شیعه از دانشجویان سنی بیشتر است. و نیز میانگی تعصبات قومیتی در دانشجویان با گرایشهای زبانی مختلف متفاوت است. بعبارت دیگر بین نوع گرایش زبانی و تعصب قومیتی رابطه وجود دارد. و بالاخره اینه میانگین تعصبات نژادی در دانشجویان با گرایشهای زبانی مختلف متفاوت است. بعبارت دیگر بین نوع گرایش زبانی و تعثب نژادی رابطه وجود دارد.

۴بررسی تفاوت تعصبات مذهبی و جنسیتی بر اساس گرایشات مذهبی و زبانی دانشجویان
اطلاعات انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این پژوهش رابطه گرایشات مذهبی و زبانی را با تعصبات مذهبی و جنیتی مورد مطالعه قرار داد. جامعه آماری کلیه دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند. تعداد 127 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته تعصبات مذهبی جنسیتی به منظور جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روانی پرسشنامه از نوع روائی صوری و محتوائی مورد تأئید قرار رگفت. پایائی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 0\70 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که تفاوت معناداری بین افراد دارای گرایشات زبانی در تعصبات جنسیتی وجود ندارد. و نیز بین گروه ها تفاوت معنی داری از نظر تعصبات مذهبی وجود دارد. همچنین نتایج نشان دادند که بین گروه ها تفاوت معنی داری از نظر تعصبات مذهبی وجود دارد. و بالاخره مشخص شد که تعصبات جنسیتی دانشجویان بر اساس گرایشات مذهبی یا نوع مذهب آنها متفاوت نیست

۵مطالعه نیمرخهای هدف پیشرفت دانش آموزان سال اول متوسط شهر تبریز و ترجیح محیط یادگیری آنها
اطلاعات انتشار: تعليم و تربيت، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۶بررسی رابطه تنظیم هیجانی با گرایش به اعتیاد در شهروندان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تنظیم هیجانات با گرایش به اعتیاد انجام گرفت. در این پژهش جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهرک قلعه از توابع شهرستان قروه بودندکه تعدادشان برابر 7500 نفر میباشد. نمونه این پژوهش 323 نفر است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه کنترل هیجانات و پرسشنامه گرایش به اعتیاد. روایی و پایایی این پژوهشها مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد بین کنترل هیجانات و گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. در زمینه رابطه بین مؤلفه های کنترل هیجانات با گرایش به اعتیاد نیز به جز مؤلفه خشم، سایر مؤلفه ها(خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت) با گرایش به اعتیاد رابطه معنادار وجود دارد. همچنین کنترل هیجانات به طور کلی و دو مؤلفه آن یعنی خشم و اضطراب پیشبینی کننده های خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند؛ اما دو مؤلفه عاطفه مثبت و خلق افسرده نمیتوانند پیشبینی کننده های خوبی برای گرایش به اعتیاد باشند.

۷پیش بینی تفکرخلاق دانشجویان ازروی اهداف پیشرفت
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف پژوهش حاضربررسی رابطه اهداف پیشرفت باتفکر خلاق بود روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بود شرکت کنندگان پژوهش شامل 359 نفر ازدانشجویان دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 136پسرو223دختر درسال تحصیلی 1393–94 بودند که براساس جدول مورگان وباروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور 2001 و پرسشنامه تفکرخلاق ترجمه یوسفی 1384 توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروش رگرسیون چندگانه بااستفاده ازنرم SPSS استفاده گردید یافته ها نشان دادند که ضریب رگرسیون متغیرهای عملکردی – اجتنابی وتبحری – رویکردی به ترتیب برابر با 0\16–و0\42که ازلحاظ اماری معنی دار است پس میتوان گفت که تفکرخلاق را میتوان براساس مولفه های عملکردی – اجتنابی وتبحری – رویکردی پیش بینی کرد این پژوهش تلویحاتی برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت دارد که ازیافته های آن میتوانند درپرورش فراگیران خلاق بهره گیرند

۸اثربخشی کارکردخانواده آموزش همراهی عاطفی بر کاهش باورهای غیرمنطقی دانش آموزان
اطلاعات انتشار: سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش، باهدف بررسی تأثیر یکی از کارکرد های خانواده )آموزش شیوه های همراهی عاطفی( برکاهش باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دخترپایه ی سوم دوره راهنمای ی شهرماکو انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان دخترپایه ی سوم دوره ی راهنمای ی شهرماکو ) 444 نفر( بودند که از بین آنها 06 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نمونه انتخاب شده در دوکلاس 06 نفره آزمایش وکنترل قرار گرفتند. از پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. در این پژوهش از طرح پژوهشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بسته آموزشی متغیر مستقل، شامل نحوه و اصول همراهی عاطفی بود که به مدت هشت) 8( هفته بر روی دانش آموزان گروه آزمایش اجرا شد. داده های حاصل ازاجرایپرسشنامه باورهای غیرمنطقی، در مراحل پیش و پس از آموزش، با نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس ) ANCOVA (، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که : آموزش همراهی عاطفی موجب کاهش معنی دار باورهای غیرمنطقی دانش آموزان نمی شود. P>0\05

۹اثربخشی آموزش نقاشی درمانی براختلال نقص توجه دانش آموزان دارای ADHA در مدارس عادی دانش آموزان ابتدائی ناحیه 5 تبریز ارزیابی والدین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه دانش آموزان ابتدایی مدارس عادی ناحیه 5 تبریز صورت گرفت . این پژوهش از نوع شبه تجربی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است . جامعه آماری آن عبارت است از کلیه ی 121 دانش آموز دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی در مدارس ابتدایی عادی آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز که توسط روانپزشک – ADHD تشخیص دادهشده و در پرونده سنجش سلامت آنها درج گردیده است. نمونه آماری 01 دانش آموز دارای اختلال ADHD بودند که پس از همتا سازی، به طور تصادفی در دو گروه 21 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند .پکیج آموزشی درمانی نقاشی به مدت 12 جلسه ی 01 دقیقه ای برروی – دانش آموزان گروه آزمایش اجرا شد. قبل از اجرا گروههای آزمایش و کنترل از نظر میزان ADHD ، توسط والدین مورد ارزیابی قرار گرفتند.– برای گردآوری داده ها از پرسشنامه علائم مرضی کودکان ) 0 CSI ( فرم ارزیابی والدین استفاده شد . داده ها به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته ها حاکی از این بود که نقاشی درمانی در کاهش شدت نشانه های نقص توجه با توجه به ارزیابی والدین، مؤثر بوده است 5 < P

۱۰پیش بینی سلامت روان بر اساس خودکارآمدی و مهارتهای زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سیه چشمه در سال تحصیلی 94–1393
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از این پژوهش، پیش بینی سلامت روان بر اساس خودکارآمدیو مهارتهای زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سیهچشمه در سال تحصیلی 94–1393 می باشد. پژوهش این از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش به شیوه همبستگی است. جامعهآماری این پژوهش، دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سیه چشم در سال تحصیلی 94–1393، به تعداد 808 نفر می باشند. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی– طبقه ای استفاده شده است و برای تعیین حجم نمونه، از جدول تعیین حجم نمونهمورگان استفاده شده است که تعداد نمونه 261 نفر می باشد. برا یگردآوری داده های مربوط به نمونه آماری از پرسشنامه های (خودکارآمدی تحصیلی (اون و فرانمن، 1998)، سلامت عمومیگلدبرگ و هیلر (1979) و مهارت های زندگی (ساعتچی و همکاران،1389)) استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش–های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتا یج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که وضعیت سلامت روانی، خودکارآمد ی ومهارت های زندگی دانش آموزان در حد مطلوبی قرار دارد. نتایجبررسی رابط بین سلامت روانی و مهارتهای زندگی و سلامت روانیو خودکارآمدی دانش آموزان نشان داد که بین سلامت روانی ومهارتهای زندگی و مولفه های مهارت های زندگی و سلامت روانیو خودکارآمدی دانش آموزان رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.همچنین، بررسی متغیرهای خودکارآمدی و مهارت های زندگی برایپیش بینی سلامت روانی دانش آموزان نشان داد که مولفه مهارتمربوط به روابط بین فردی از متغیر مهارتهای زندگی پیش بینی داشته که این مؤلفه توانسته 0\030 درصد تغییرات سلامتی روانی دانش آموزان را تبیین می نماید.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه