توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثرات تراتوژنیک کادمیوم بر میتوکندری و هسته سلول های مخچه در موش صحرایی با استفاده از TEM
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴ (پياپي ۲۹)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: نتایج حاصل از مطالعات محققان مختلف حاکی از آن است که کادمیوم به صورت یک تراتوژن در رشد و تکامل پستانداران تاثیر گذاشته و دارای اثرات سمی متعددی می باشد؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش مصرف کادمیوم در جوامع صنعتی و وجود آن در منابع غیر صنعتی مانند غذا، آب، نوشابه ها و سیگار و همچنین وجود گزارشاتی مبنی بر اثرات تراتوژن آن بر روی رشد و نمو مغز و نیز با توجه به حساسیت بسیار بالای سلول های عصبی و میتوکندری های داخل سلولی نسبت به مواد تراتوژن، این پژوهش به منظور تعیین اثرات کادمیوم بر روی حساسترین ارگانل داخل سلولی (میتوکندری و هسته) سلول های عصبی انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی ماده از نژاد ویستار، به چهار گروه 10 تایی، شامل: شاهد 1، شاهد 2، آزمون 1 و آزمون 2 تقسیم شدند. به گروههای شاهد نرمال سالین و به گروههای آزمون، 2 mg\Kg کلرید کادمیوم به صورت داخل صفاقی در روزهای هشتم بارداری (زمان تکامل مخچه) و شانزدهم بارداری (زمان شروع رشد سلول های پورکنژ) به طور جداگانه تزریق شد. نوزادان موش ها در روز چهارم بعد از تولد (PN4) (زمان آرایش نهایی سلول های پورکنژ)، با کمک محلول ثابت کننده گلوتارالدئید %1، از طریق بطن چپ پرفیوژن شدند و در نهایت مراحل آماده سازی و پردازش بافتی بر روی نمونه های حاصل، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (TEM) انجام شد. یافته ها: در بررسیهای کیفی، مرگ سلولی، هتروکروماتین بودن هسته و مشخص نبودن هستک قابل ملاحظه بود؛ همچنین تخریب غشای میتوکندری ها و کریستاهای آنها (کریستالیزه شدن میتوکندری ها) و وجود واکوئول های متعدد غیرطبیعی در میتوکندری ها مشاهده گردید؛ ضمن آن که وجود تکه های جدا شده سیتوپلاسم همراه با اجزای سلولی در گروههای آزمون از دیگر تفاوت آنها با گروههای شاهد بود.نتیجه گیری: در این پژوهش، مصرف کادمیوم در زمان بارداری (روزهای هشتم و شانزدهم بارداری)، باعث ایجاد تغییرات دژنراتیو در ارگانل های داخل سلولی بخصوص میتوکندری ها و هسته های سلول های مغز در نوزادان موشهای صحرایی شد.

۲اندازه‌گیری زاویه‌ انتهای فوقانی استخوان ران و مقایسه آن در مبتلایان به دررفتگی مادرزادی مفصل ران
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش زوایای گردن و تنه ( Neck\Shaft,N\S ) آنتی‌ورشن ( antiversion ) استخوان ران در 1032 فرد سالم و مبتلا به دررفتگی مادرزادی مفصل ران ( Congenital Dislocation of Hip,CDH ) در فاصله سنی بدو تولد تا 76 سال بررسی شد. در این مطالعه با استفاده از کلیشه ساده قدامی ـ خلفی لگن و رسم محور تنه، سر و گردن استخوان ران، زاویه بین دو محور اندازه‌گیری شد. جهت بدست‌آوردن زاویه آنتی‌ورشن از روش محوری ( Axial ) و جهت تعیین اندازه‌ها از خط‌کش و نقاله استفاده گردید. جهت تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی، paired t–test استفاده شد و نتایج ذیل حاصل گردید: 1 – متوسط زاویه N\S بدون در نظر گرفتن جنس و سن برای افراد نرمال 85\130 درجه و برای افراد مبتلا به ۱۳۰.۷۸CDH  درجه بود. 2 – زاویه N\S بدون در نظر گرفتن جنس، با افزایش سن کاهش معنی‌داری نشان داد. 3 – متوسط زاویه N\S در جنس مونث و مذکر به ترتیب 43\129 درجه و 99\131 درجه گزارش شد. 4 – متوسط زاویه آنتی‌ورشن در افراد نرمال 03\23 درجه و در افراد مبتلا به ۳۶.۱۱CDH درجه بدست آمد.

۳بررسی بهبود علایم حرکتی موش مدل پارکینسون پس از درمان با ترانس رزوراترول
اطلاعات انتشار: (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲۰-۱۹، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف: بررسی تغییرات علایم رفتاری به صورت چرخش در موش صحرایی پس از پیش درمان با رزوراترولمواد و روشها: در این تحقیق که یک مطالعه تجربی است، از 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شده است. سپس موشهای صحرایی سالم به طور تصادفی به 4 گروه n=10 تقسیم شده اند: شاهد، شاهد پیش درمان با رزوراترول، تخریب، تخریب پیش درمان بارزوراترول. تعداد چرخش در یک ساعت در داخل محفظه استوانه ای طراحی شده در فواصل ده دقیقه ای در هفته قبل از جراحی اندازه گیری شد. گروههای تحت درمان یک ساعت قبل از جراحی داروی ترانس رزوراترول را به صورت داخل صفاقی به میزان 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت نموده و تیمار با دارو به مدت دو هفته ادامه یافت. جراحی به صورت برش در پوست اسکالپ و تزریق اینترا استریاتال مواد مطابق اطلس پاکسینوس و واتسون در استریاتوم چپ حیوانات گروه تخریب 5 میکرولیتر از محلول نرمال سالین %0.9 حاوی 2.5 میکروگرم بر میکرولیتر از نروتوکسین (6–hydroxydopamine) 6–OHDA و اسید اسکوربیک %0.2 تزریق شد. در پایان هفته دوم رفتار چرخشی القا شده بر اثر آپومورفین طی یک ساعت مورد اندازه گیری کمی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل نتایج رفتار چرخش القا شده توسط آپومورفین در دو دوره بررسی هفته قبل و دو هفته بعد از جراحی از آنالیز واریانس یکطرفه (one way ANOVA) استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از تعداد کل دفعات چرخش در مدت یک ساعت در هفته قبل از جراحی (base line) هیچ گونه اختلاف معنی داری در تعداد دفعات چرخش بین گروههای مختلف نشان نداد. اما تعداد کل دفعات چرخش در مدت یک ساعت در هفته دوم پس از جراحی نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد، آپومورفین باعث چرخش کونترولترال در موشهای گروه تخریب (P<0.001) شد، در حالی که در گروه درمان، چرخش نسبت به گروه شاهد بسیار کمتر است (P<0.05). در مقایسه گروه درمان با تخریب گروه درمان کاهش معنی داری در تعداد دفعات چرخش (P<0.001) مشاهده شد.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که در اثر درمان با ترانس رزوراترول به مدت دو هفته، عدم تقارن حرکتی ظاهر شده بیماری را به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

۴تاثیر کاربرد موضعی و یک بار در روز عسل برالتیام زخم باز پوست موش صحرایی
اطلاعات انتشار: پ‍ژوه‍ش‌ در پ‍زش‍ك‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۵

۵اثر کانال راهنمای عصب در ترمیم عصب سیاتیک در موش صحرایی بالغ
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، پاييز, دوره  ۱۶ , شماره  ۳ (مسلسل ۶۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: ضایعات اعصاب محیطی یکی از دغدغه های جراحان اعصاب بوده و شیوه های مختلفی برای ترمیم بکار گرفته شده است. این مطالعه، poled polyvinelidene fluoride (PVDF) tube را همراه با فاکتور رشد و ژل کلاژن بعنوان یک جایگزین پیوند اتوگرافت بررسی می کند.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، عصب سیاتیک چپ 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار مورد جراحی و بطور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. در گروه اپی نوریال، دو انتهای عصب قطع شده به همدیگر سوچور شد. در گروه اتوگرافت یک سانتی متر از عصب سیاتیک قطع و بعد از 180 درجه چرخش به دو انتهای عصب سوچور زده شد. در گروه کانال راهنمای عصب، لوله PVDF همراه با فاکتور رشد عصب و ژل کلاژن به دو انتهای عصب سوچور زده شد. درگروه اکسوتومی دو انتهای عصب لای عضلات پنهان گردید و در گروه شم، عمل جراحی با لمس عصب سیاتیک تکمیل گردید. دو ماه بعد از جراحی، نورونهای قطعات L4–L6 نخاع به شیوه های بافت شناسی، ایمونوهیستوشیمی و ردیابی مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تست آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نورونهای بکس مثبت و نورونهای نشاندار شده با DiI به ترتیب در گروه آکسوتومی و شم نسبت به سایر گروهها افزایش معنی دار آماری (p<0.05) و میانگین نورونهای نشاندار درگروه اپی نوریال نسبت به گروه های اتوگرافت و کانال راهنمای عصب، افزایش معنی دار آماری (P<0.05)نشان داد. تفاوت معنی دار آماری در مقایسه میانگین نورونهای نشاندار شده بین گروه اتوگرافت و کانال راهنمای عصب مشاهده نگردید. مقایسه میانگین نورونها در سمت چپ نسبت به سمت راست کاهش آماری معنی داری (p<0.01) را نشان دادند.نتیجه گیری: کانال راهنمای عصب همراه با درمانهای دیگر محیط مناسبی را برای رشد اکسون فراهم می کند و می توان آن را بعنوان یک جایگرین برای پیوند اتوگرافت در نظر گرفت.

۶بررسی و مقایسه دو روش آموزش مجازی و سنتی در مهارت های عملکردی تکنسین های پارامدیک در اورژانس پیش بیمارستانی
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، , دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: پیشرفت در فن آوری اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد نگرش جدیدی در امر آموزش و شیوه های آن شده است؛ به طوری که تغییر رویکرد آموزش به روند آموزش در جهت استفاده از امکانات و منابع الکترونیکی و آموزش مجازی اهمیت بسیاری یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه دو روش آموزش مجازی و سنتی در مهارت های کاربردی تکنسین های پارامدیک در اورژانس پیش بیمارستانی بود.روش کار: مطالعه نیمه تجربی حاضر در سال 1392 انجام شد. مهارت های کاربردی همچون احیاء قلبی– ریوی پایه و پیشرفته، تریاژ، آشنایی با تجهیزات اورژانس و نحوه انتقال صحیح در دو گروه 40 نفری به دو روش الکترونیک و کارگاهی آموزش داده شد. در نهایت میزان رضایتمندی فراگیران در خصوص دو روش آموزشی مورد سنجش قرار گرفت و داده ها توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد.یافته ها: اختلاف میانگین نمرات واحد تئوری در تمام دروس معنی دار بود. بین میانگین نمرات عملی در دو روش کارگاهی و مجازی در آموزش دروس احیاء قلبی– ریوی و تجهیزات و انتقال تفاوت معنی داری وجود داشت، اما در خصوص آموزش تریاژ تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: آموزش مجازی در دروسی مانند تریاژ که جنبه نظری بیشتری دارد، برای تکنسین های پارامدیک توصیه می شود. با توجه به خصوصیات آموزش مجازی، می توان از آن به عنوان مکمل آموزش سنتی در آموزش های دارای مهارت های بالینی بهره برد.

۷مطالعه بافت شناسی و قدرت کشش کاربرد موضعی و دوبار در روز عسل بر التیام زخم با ز با ضخامت کامل پوست موش صحرایی
اطلاعات انتشار: حكيم، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه