توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدل نرم افزاری منعطف برای کنترل مدت زمان انجام مطالعات مانند سازی مخازن هیدروکربوری
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۹
ارائه مدلی کارآمد برای تدوین شبکه فعالیت ها در مطالعات مانند سای میادین هیدروکربوری و تخمین زمان تکمیل مطالعات و همچنین بدست آوردن توزیع زمان انجام پروژه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. در این راستا مدلی نرم فازاری تدوین یافته است که شبکه فعالیت ها در هر مطالعه را حسب بسته های کاری و تقدم و تاخر آنها و مدت زمان لازم برای هر یک از آنها به طور خودکار بازسازی کرده و ضمن ارائه زمان تکمیل مطالعات به صورت های قطعی، آـماری، اطلاعات ارزشمند دیگری نظیر توزیع زمان تکمیل پروژه، فهرست بسته های کاری در مسیر بحرانی، احتمال تکمیل پروژه در مدت زمان دلخواه، میزان ریسک پروژه و جز آن را بدست می دهد. مدل مدون ابزار ارزشمندی را در اختیار مدیران بالادستی صنعت نفت، مشاوران و کارشناسان دخیل در مطالعات مدلی مخازن هیدروکربوری قرار میدهد .

۲مدل سنجش اندازه مطالعات جامع مخازن هیدروکربوری به شیوه های قطعی و آماری
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در انجام مطالعات جامع مدلی مخازن هیدروکربوری، طرف های دخیل در این مطالعات اعم از مدیریت ها، کارفرمایان، مراجع برنامه ریز، ارگانهای سیاست گذار و گروه های مشاور هر کدام از دیدگاه های خاص خود به کرات با سوال اساسی زیر مواجه می شوند:
«مطالعه تحت بررسی دارای چه حجم و اندازه می باشند؟»
در تحقیق حاضر، جهت رسیدن به زبانی مشترک و یافتن پاسخی مستند به این سوال، ابتدا مطالعه ای با حجم و اندازه واحد تعریف شده و سپس مدلی برای اندازی گیری حجم مطالعات مدلی جامع مخازن هیدروکربوری تدوین شده است. در فرایند تدوین این مدل، بر اساس تحلیل منطقی و کارشناسی پارامترهای موثر در چنین مطالعات تعیین شده و نحوه اثر گذاری هر یک از آنها بر ححم کل مطالعه بدست آمده است. بدین ترتیب با مشخص کردن مقادیر پارامترهای تعیین کننده در اندازه هر مطالعه ، حجم و اندازه مطالعه مورد نظر نسبت به مطالعه واحد با استفاده از روش های قطعی و آماری محاسبه و تعیین می گردد.

۳ارائه یکمدل دوهدفه برای مسئله انتخاب پرتفوی با درنظر گرفتن سنجه های ریسک مختلف
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین مقاله مساله انتخاب پرتفوی را بصورت یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط دوهدفه مدل بندی کردیم بیشینه نمودن بازده و کمینه نمودن ریسک به عنوان اهداف مساله درنظر گرفته شدند درحالیکه بازده عموما بوسیله ارزش انتظاری اندازه گیری می شود سنجه های ریسک گوناگونی جهت اندازه گیری ریسک پیشنهاد شدها ست با این حال ممکن است برخی از سنجه های ریسک توابعی غیرمحدب و غیرقابل مشتق گیری بوده و سبب افزایش پیچیدگی حل مساله شوند علاوه براین سرمایه گذاران ممکن است با تعدادی محدودیت کاربردی نیز روبرو شوند که سبب شود فضای حل مساله به یک فضای غیرپیوسته تبدیل شود دراین مقاله دو سنجه ی ارزش درمعرض خطر و ارزش درمعرض خطر شرطی را به عنوان توابع ریسک درنظر گرفتیم جهت حل مساله مذکور از الگوریتم مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا استفاده نمودیم

۴کاربرد مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته برای تخمین ارزش درمعرض خطر قیمت نفت خام
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین مقاله مدلهای EGARCH,GJR,GARCH,RISKMetrics که از خانواده مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته هستند برای تخمین ارزش درمعرض خطر بکارگرفته می شودبرای این منظور داده های مربوط به قیمت نفت خام وست تکزاس اینترمدیت را مورد بررسی قرا ردادیم برای بررسی کفایست دقت تخمینهایمدل های مختلف دردوره خارج از نمونه آزمونهای کریستوفرسن را بکاربردیم نتایج حاصل نشان میدهد که تخمینهای حاصل از همه مدلها درسطح اطمینان 99 درصد قابل اتکا هستند همچنین نتایج حاکی از آن دارند که تخمین مقادیر ارزش درمعرض خطر یک روزه با استفاده از توزیع T– استیودنت از دقت عملکرد بالاتری برخوردار است درنهایت به منظور مقایسه آماری بین مدلها آزمون دیبولد ـ ماریانو به کارگرفته شد نتایج این آزمون نشان داد که تفاوت معنی داری بین تخمین مدلهای مختلف وجود دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه