توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رابطه بین بالندگی مدیران ارشد صف و ستاد وزارت آموزش و پرورش با اثربخشی سازمانی در نظام آموزش و پرورش کشور
اطلاعات انتشار: مديريت بر آموزش سازمان ها، سال
تعداد صفحات: ۲۴
چکیده هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین بالندگی مدیران ارشد صف و ستاد وزارت آموزش و پرورش کشور با اثربخشی سازمان‌های آموزشی بوده است. بدین منظور، نمونه آماری این تحقیق به‌صورت سرشماری انتخاب شد که همه مدیران کل وزارت آموزش و پرورش کشور اعم از مدیران کل ستاد و صف به تعداد 72 نفر را در بر داشت. از بین همه پرسشنامه‌ها، پرسشنامه30 نفر از مدیران صف و 40 نفر از مدیران ستاد (70 نفر) به دلیل کامل بودن تحلیل شدند. برای تحقق هدف پژوهش سه مولفه از مولفه‌های بالندگی مدیران (مهارت، توانایی و دانش) انتخاب و رابطه آنها با اثربخشی سازمانی با استفاده از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بررسی شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی‌داری بین سه مولفه دانش، مهارت و توانایی را با اثربخشی سازمانی نشان نداده است. درحالی‌که رابطه معنی‌داری بین سه مولفه با همدیگر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رابطه خطی بین آنها با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه دیده شد. نتایج آزمون t نیز هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری بین دیدگاه‌های مدیران صف و ستاد پیرامون ابعاد و مولفه‌های بالندگی مدیران را نشان نداد. با این حال، ادبیات نظری گویای این واقعیت است که این سه مولّفه با ذهنیت فلسفی مدیران ارتباط تنگاتنگی دارند و ذهنیت فلسفی نیز با اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه