توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رابطه بین کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادی بانک ملی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه میان کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادی بانک ملی استان آذربایجان غربی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در بخش ستادی بانک ملی شامل72 نفر می باشد که همه آنها با توجه به محدود بودن جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه (کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) استفاده گردید. داده های جمع آوری شده به دو شیوه توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده از فرضیات بیانگر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای سه گانه کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی است که با پژوهش های صورت گرفته در این زمینه ها همخوانی دارد. برهمین اساس به منظور بهبود عملکرد وکارایی کارکنان و سازمان پیشنهاداتی در پژوهش حاضر ارائه شده است.

۲بررسی رابطه بین پاسخگویی با میزان رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پژوهش حاضربه بررسی رابطه بین پاسخگویی با میزان رضایت شغلی اعضایه یئت علمی دانشگاه ارومیه می پردازد روش تحقیق دراین مطالعه ازنوع توصیفی پیمایشی بودهاست جامعه آماریدراین مطالعه شاملکلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه می باشد که با استفاده ازفرمول کوکران و سپس بصورت کامل تصادفی نمونه به تعداد 188 نفر راانتخاب و برای ارزیابی ازپرسشنامه پاسخگویی هاچوارتر و دیگران 2003 و برای سنجش رضایت شغلی برایفیلد و روتث 1951 استفاده شده است تجزیه و تحلیل نتایج حاصل ازپژوهش با استفاده ازنرم افزارهای اماری sPSS که از تحلیل واریانس چندمتغیر تحلیل رگرسیون خطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است نتایج یافته ها نشان میدهد که بین پاسخگویی و رضایت شغلی رابطه معنی داروجود دارد و همچنین از روی میزان پاسخگویی اساتید رضایت شغلی آنان را میتوان پیش بینی کرد.

۳بررسی رابطه بین نسبت های اهرمی و ارزش افزوده بازارشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۲۴
ارزش افزوده بازار شرکت ها معیاربااهمیتی درارزیابی عملکرد آنها می باشد هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت های اهرمی و ارزش افزوده بازارشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران میباشد درراستایاین هدف تعداد108شرکت ازبین جامعه اماری که اطلاعات موردنیاز برای دوره 6ساله موردتحقیق 1390–1385 برای آ«ها قابل دسترس بوده انتخاب گردید سپس اطلاعات مربوط به متغیر مستقل که خود به سه قسمت تقسیم یمشود مورد مطالعه قرارگرفت ارزش افزوده بازار نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید به منظور ازمون فرضیه ها ازتکنیک اماری رگرسیون خطی چندگانه و با استفاده ازروش gls بهره گرفته شد با استفاده ازداده های ترکیبی و جهت تحلیل رگرسیون چندگانه ازازمون های اماره t,f و اماره دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با ارزش افزوده بازار درسطح کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار پردخته و مشخص گردید باتوجه به نتایج بدست امده فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرارگرفت دراجرای رگسریون که متغیر وابسته ارزش افزوده بازار را مورد بررسی قراردادیم ضرایب تمامی متغیرهای مستقل به جز نسبت پوشش هزینه هی بهره رابطه منفی و معکوس با ارزش افزوده بازار دارند طبق نتایج بدست امده درتمامی فرضیات تحقیق کل مدل رگرسیون معنی دارمی باشد دراین تحقیق ازبین متغیر مستقل نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان صهام بیشترین قدرت توضیح دهندگی را برای تغیرات درارزش افزوده بازار دارد

۴بررسی ارتباط بیه سرمای اجتماعی سرمایه فکری سازمان (مطالعه موردی:مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سرمایه فکری واداشتن افراد جهت به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند می باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان جهادکشاورزی شهرستان پارس آباد می باشد. در این پژوهش به دنبال سرمایه فکری با ابعاد سه گانه (سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری،سرمایه ارتباطی) بودیم که مورد اندازه گیری قرار گرفت و ارتباط هر یک از این ابعاد را با سرمایه اجتماعی به وسیله ضریب همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار دادیم. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان و پرسنل رسمی و قراردادی جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد می باشد که تعداد آنها 60 نفر می باشد. روش های گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای و روش میدانی می باشد که در روش میدانی برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید، کارشناسان تدوین و صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت و پایانی آن که توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری به ترتیب 0.78 و 0.81 بدست امد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرضیات مورد تایید قرار گرفت.

۵تحلیل توسعه منابع انسانی با استناد به توانمنذسازی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مهمترین عامل بهره وری در جامعه ، منابع انسانی است و تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح است، توانمندسازی کارکنان است. در عصر متلاطم و متحول امروز، دیگر سرمایه های فیزیکی و تکنولوزیکی، سرمایه سازمان محسوب نمی شوند، بلکه نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری، بزرگترین دارایی هر سازمان به شمار میرود، چرا که کلیدی ترین عامل در نیل به موفقیت سازمان در مواجهه با تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی عصر حاضر می باشد. مدیریت سرمایه انسانی یکی از عوامل با اهمیت جهت برتری جستن بر رقبا محسوب می گردد زیرا این سرمایه ها در صورت آموزش صحیح و اصولی توان تبدیل دانش های اکتسابی به محصول و خدمات مورد نیاز بازار را دارند. سازمانها بایستی در جهت پرورش و به روز کردن این سرمایه های بالقوه گام بردارند. وجود نیروی انسانی توانمند در هر سازمان، ضمن کاهش آثار سوء غیبت، عدم رضایت شغلی، تأخیر، موجب افزایش چشمگیر عملکرد سازمان و سلامت سازمانی می گردد. در این مقاله با بررسی توانمندسازی به عنوان یک عامل اساسی و پایه ای در پیشرفت و روبه رشد سازمان پرداخته است.

۶چالشهای آموزش و بهسازی وتوانمندی منابع انسانی در عرصه جهانی شدن
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
چه چیزی تفاوت در کارایی سرمایه انسانی بین کشورها را توضیح می دهد و چرا در برخی از کشورها سرمایه انسانی به رشد اقتصادی بیشتر می انجامد و در برخی از کشروها به رشد کمتر؟ ضرورت توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و غیره زیر فشارهای زیادی قرار دارند. لذا با روش تحلیلی چالشهای بهسازی منابع انسانی و توانمندی منابع انسانی را در راستای جهانی شدن شرح داده و برای رفع این چالشها بحث نموده ایم

۷بررسی تفاوت تعصبات قومیتی و نژادی دانشجویان بر اساس گرایشات مذهبی و زبانی
اطلاعات انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این پژوهش رابطه گرایشات مذهبی و زبانی را با تعصبات قومیتی و نژادی مورد مطالعه قرار داد. جامعه آماری کلیه دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند. تعداد 127 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته تعصبات قومیتی و نژادی به منظور جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روانی پرسشنامه از نوع روانی صوری و محتوائی مورد تأئید قرار گرفت. پایائی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 0\70 بدست آمد. نتایج تحلیل اطلاعات مشخص کرد که تعصبات قومیتی دانش جویان شیعه مذهب با دانشجویان سنی مذهب متفاوت است. همچنین مشخص شد که تعصبات نژادی دانشجویان شیعه از دانشجویان سنی بیشتر است. و نیز میانگی تعصبات قومیتی در دانشجویان با گرایشهای زبانی مختلف متفاوت است. بعبارت دیگر بین نوع گرایش زبانی و تعصب قومیتی رابطه وجود دارد. و بالاخره اینه میانگین تعصبات نژادی در دانشجویان با گرایشهای زبانی مختلف متفاوت است. بعبارت دیگر بین نوع گرایش زبانی و تعثب نژادی رابطه وجود دارد.

۸نقش بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران در ارتقای سطح پاسخگویی فردی معلمان
اطلاعات انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این پژوهش، مطالعه نقش بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستانهای شهر ارومیه در ارتقای طح پاسخگویی فردی معلمان در سال تحصیلی 92–91 بود. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین سطح پاسخگویی فردی معلمان برحسب میزان بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی تفاوت معنی داری داشت و با افزایش مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران، میزان پاسخگویی فردی معلمان نیز ارتقاء می یابد. از طرفی میانگین پاسخگویی معلمان بر حسب میزان بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع دینی– مذهبی و برحسب میزان بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع قومی– نژادی نیز متفاوت و معنی دار بود، از این رو می توان عامل بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع قومی– نژادی و تنوع دینی– مذهبی) توسط مدیران را در افزایش سطح پاسخگویی فردی معلمان مؤثر دانست.

۹بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه پیام نور
اطلاعات انتشار: علوم رفتاري، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲۰، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۰رابطه کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فشار روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، , دوره  ۱۴ , شماره  ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۲۳

۱۱اثر میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری، یادگیری سازمانی و تسهیم دانش
اطلاعات انتشار: توسعه آموزش در علوم پزشكي، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: رعایت ملاحظات اخلاقی در آموزش عالی و ارتقای اخلاق حرفه ای اساتید به عنوان الگوهای علمی و رفتاری، می تواند در اشاعه فرهنگ تسهیم دانش، اطلاعات، ایده ها و تخصص ها موثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی و کشف اثر میانجی اخلاق حرفه ای در روابط سرمایه فکری با قابلیت یادگیری سازمانی و تسهیم دانش است.روش بررسی: این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای 171 نفری هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام می باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های اخلاق حرفه ای، قابلیت یادگیری سازمانی، تسهیم دانش و سرمایه فکری جمع آوری گردید. به منظور بررسی روابط متغیرها در الگوی مفهومی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین سرمایه فکری با تسهیم دانش از طریق اخلاق حرفه ای میانجیگری می شود. ولی نقش میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری و قابلیت یادگیری تایید نشد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین سرمایه فکری با قابلیت یادگیری مربوط می شود. در الگوی مورد نظر، تمام وزن های رگرسیونی– به غیر از رابطه بین اخلاق حرفه ای و قابلیت یادگیری سازمانی– از نظر آماری معنی دار بودند.نتیجه گیری: توجه به اصول اخلاق حرفه ای و مدیریت و توسعه سرمایه فکری در دانشگاه ها که از آن ها انتظار می رود به عنوان کانون خلق دانش عمل کنند؛ می تواند در ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری دانش در بین اعضا، از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.

۱۲بررسی تطبیقی رابطه بین مهارتهای زندگی و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه متعلمان
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۷
تحقیق حاضر در پی بررسی تطبیقی رابطه بین مهارتهای زندگی و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه متعلمان مدارس متوسطه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان اورمیه است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر،کلیه دانش آموزان ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان اورمیه بود که حجم نمونه 375 نفر بدست آمد.برای انتخاب نمونه از روش چند مرحله ای، تصادفی و بمنظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ0\828 تایید شد. کمترین سن دانش آموزان در تحقیق حاضر 15 و بالاترین سن 20 بود و میانگین سن دانش آموزان 18 سال بود. رگرسیون نشان داد که مهارتهای زندگی و مولفه های آن (تصمیم گیری، حل مساله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، ارتباط موثر، روابط بین فردی، خود آگاهی، همدلی، اداره هیجانها، اداره تنشها) ه87\1 درصد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان اورمیه تاثیر دارند

۱۳بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودکارآمد ی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
انگیزه پیشرفت تحصیلی، نیروی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها،تلاش برای موفقیت در عملکرد سوق می دهد و با اثر گذاشتن بر انواع مختلف فعالیت های تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن بههدفهای تحصیلی اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان با خودکارآمدی آنان در ابعاد پنجگانه خودتنظیمی، خودباوری، خودرهبری، خودسنجی و خودتهیجی بود. برای سنجش خودکارآمدی دانشجویان از پرسشنامه 50سئوالی دلاور و بهرامی ( 1386 ) استفاده شد که پایایی آن در این آزمون بزرگتر از0\70 مشاهده شد. همچنین برای سنجش انگیزهپیشرفت تحصیلی از پرسشنامه 29 سئوالی هرمنس ( 1970 ) استفاده گردید داده های به دست آمده از طریق آزمون های ضریبهمبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، ANOVA و t مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 0\01 وجود دارد. از بین ابعادخودکارآمدی، کمترین میزان همبستگی رابطه بین خودرهبری و انگیزه پیشرفت تحصیلی و بالاترین رابطه، در رابطه بین خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دیده شد.

۱۴تاثیرسرمایه اجتماعی برکارآفرینی سازمانی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۴
درحال حاضر نقش وجایگاه سرمایه اجتماعی برکارآفرینی به عنوان یکی ازعوامل به یقین تعیین کننده درفرایند توسعه سازمان ها وکشورها توجه صاحبنظران علمی ومدیران رابیش ازپیش به خودجلب نموده است . کوشش های فراوان صاحبنظران علمی درشناخت هرچه بیشتر ورفع تنگناهای علمی گسترش سرمایه اجتماعی وهمچنین تلاش مدیران درجهت پیاده سازی موفق الگوها و دست آوردهای علمی این حوزه گواهی روشن براین مدعا می باشد. این مفهوم به پیوندها وارتباطات میان اعضای یک شبکه به مثابه منبع باارزشی که باخلق هنجارهاواعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان می شود، اشاره داردو دردنیای رقابتی ومتغیرکنونی یکی ازمهمترین اهداف سازمان، کسب مزیت رقابتی پایدار ازطریق ایجاد جونوآوری وکارآفرینی درسازمان است. کارآفرینی یک شاخصه درونی برای افراد است ولی تمام افرادی که دارای شخصیت کارآفرین هستند نمی توانند درمرحله عملی کارآفرینان موفقی شوندوموفقیت درکارآفرینی برای این افراد تنهازمانی رخ می دهدکه دارای سرمایه اجتماعی بالایی بوده وبتوانند بااستفاده ازسرمایه اجتماعی خود درتعاملات وکنش های اجتماعی به موفقیت شایانی درامرکارآفرینی نائل شوندو دراین مقاله بااستفاده از روش کتابخانه ای ومرورمقالات وکتب سعی دارین تاثیرسرمایه اجتماعی رابرکارافرینی سازمانی نشان دهیم.نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بااستفاده از مولفه های ارتباط وهمکاری تاثیربسزایی برکارآفرینی سازمانی دارد.

۱۵مدیریت دانش: عاملی حیاتی در بالندگی شایستگی های مهارتی مدیران
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امروزه در سازمانها دانش و دانشآفرینی سازمانی، نقش بسیار مهمی در افزایش توان رقابتی و خدماترسانی ایفا مینماید. لذابیش از هر چیز کارکنان سازمانها به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفتهاند و مدیریت دانش به عنوان ابزاری است که میتواند دانش موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد. در دنیای کنونی که برخی آن را عصر فناوری اطلاعات و برخی عصر خلاقیت و نوآوری نام نهاده اند توسعه و پیشرفت فناوریها بسیار سریع روی میدهد و بدون توجه به اصل مدیریت دانش و شناخت سازمان نسبت به آن نمی توان از این گستره وسیعاطلاعات و نوآوری ها بهره گرفت. همچنین باید توجه داشت که مدیریت دانش یک امر پایان ناپذیر است، همواره سازمان ها با تغییرات و تحولات متنوعی برخورد می کنند و در این بازار تغییرات مدیریت دانش است که به کمک سازمان ها می آید وسازمانی که با استفاده از مدیریت دانش نتواند در جریان این تحولات و تغییرات قرار گیرد و به نوعی با تغییرات به مبارزه بپردازد محکوم به فنا است. سازمان های در حال پیشرفت نیازمند پشتیبانی و توجه دائمی به مدیریت دانش هستند. با بهرهگیری از این دانش، مدیریت سازمانها بهتر میتوانند در رسیدن به اهداف عالی موفق باشند. در ادبیات و متون مدیریت دانش مدیریت موثر بر دانش سازمانی به عنوان یکی از روشهای بهبود نوآوری ، عملکرد سازمانی و عامل مهمی در بالندگی شایستگی های مهارتی مدیران مطرح شده است.

۱۶نقش دانش آفرینی و ابعاد آن بر مهارت های مدیریتی مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اطلاعات انتشار: مجله تصوير سلامت، ششم،شماره۳، ، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش دانش آفرینی و ابعاد آن بر مهارت های مدیریتی مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است.مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی بود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران (آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی) دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تعداد 140 نفر بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مهارت های مدیریتی مدیران و دانش آفرینی گودرزی (1381) جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0.933 و 0.792 به دست آمد. روایی صوری پرسشنامه ها نیز از طریق مراجعه به اساتید مدیریتی تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین دانش آفرینی و مهارت های مدیریتی مدیران رابطه مثبتی وجود دارد. به علاوه، بین شاخص های مهارت های مدیریتی مدیران (انسانی، ادراکی و فنی) با متغیر دانش آفرینی رابطه مثبت و معنی داری دیده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که ابعاد دانش آفرینی نقش پیش بینی کننده را در مهارت های انسانی، ادراکی و فنی دارد. ارتباط مثبت و معنی دار بین دانش آفرینی و مهارت های مدیریتی مدیران مبین آن است که برای اجرای مدیریت در سازمان در همه سطوح، مدیران باید به دانش روز دسترسی داشته و آن را ارتقاء دهند تا موجب خلاقیت کارکنان و پیشرفت سازمان شوند.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داده که با ارتقاء دانش آفرینی سازمانی و ابعاد آن، مهارت های مدیریتی مدیران نیز بهبود می یابد. مدیران برای حرکت به سمت دانش آفرینی باید از توانمندی های پویایی برخواردار باشند و در رسیدن به این توانمندی ها در شناسایی، کسب، به کارگیری، تلفیق و ترکیب مجدد اطلاعات، دانش و مهارت ها، از منابع موجود و بالقوه سازمان به نحو احسن استفاده نمایند.

۱۷آموزش خودمتمایزسازی بوئن و عود نشانه های سوء مصرف مواد
اطلاعات انتشار: فصلنامه اعتياد پژوهي، سوم،شماره۱۱، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
مقدمه: در این پژوهش، اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بوئن در کاهش عود نشانه های مرضی مبتلایان به سوء مصرف مواد در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت. روش: به این منظور، تعداد 36 نفر از افرادی که مبتلا به سوء مصرف مواد بودند و قبلاً در مراکز ترک اعتیاد، سم زدایی و ترک جسمی شده بودند، از طریق اعلام عمومی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه 18 نفره آزمایش و گواه جای گرفتند. همه افراد جهت بررسی میزان بازگشت مجدد به وسیله مقیاس آمادگی به اعتیاد و همچنین آزمون خودمتمایزسازی پیش آزمون شدند. سپس افراد گروه آزمایش تحت آموزش خودمتمایزسازی بوئن قرار گرفتند، ولی در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نشد. سرانجام پس از گذشت دو ماه از انجام مداخلات درمانی، هر دو گروه مجدداً به وسیله مقیاس آمادگی سوء مصرف مواد و پرسشنامه خودمتمایز سازی مورد پس آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج حکایت از اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر متغیرهای مورد مطالعه داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت آموزش خود متمایزسازی بوئن در کاهش بازگشت مجدد مبتلایان به سوء مصرف مواد موثر است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه