توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تبیین نقش شایستگی مدیران و معاونان دانشگاه ارومیه و ذهنیت فلسفی انها با اثربخشی سازمانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین شایستگی مدیران دانشگاه ارومیه و ذهنیت فلسفی آنها با اثربخشی سازمانی بوده است. بدین منظور نمونه آماری این تحقیق بصورت سر شماری در نظر بوده است که در برگیرنده همه مدیران دانشگاه ارومیه بود که تعداد کل آنها 72 نفر بود. در این پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه است که برای سنجش شایستگی های مدیران و اثربخشی سازمانی از پرسشنامه فرهی بوزنجانی استفاده شد و برای سنجش ذهنیت فلسفی مدیران از پرسشنامه ذهن فلسفی که توسط ایرج سلطانی تدوین شده استفاده شد، پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین سه مؤلفه دانش، مهارت و توانایی را با اثر بخشی سازمانی نشان نداده است. در حالیکه رابطه ی معنی داری بین سه مؤلفه با همدیگر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رابطه خطی بین آنها با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه دیده شد. نتایج آزمون t نیز هیچ گونه تفاوت معنی داری بین دیدگاه های مدیران پیرامون ابعاد و مؤلفه های شایستگی مدیران را نشان نداد. همچنین بین ذهنیت فلسفی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و همچنین بین مولفه های جامعیت، تعمق و انعطاف پذیر با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

۲تبیین نقش فرهنگ سازمانی و رسمیت با رفتار شهروندی سازمانی در بین دبیران ناحیه دو شهر ارومیه در سال تحصیلی 1392
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۷
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران از طریق فرهنگ سازمانی و رسمیت سا زمانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه ناحیه دو آموزش و پرورش شهر ارومیه بوده که از میان آنان 159 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. داده های بدست آمده از طریق روش همبستگی و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و رسمیت سازمانی با رفتار شهروندی دبیران رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. همچنین فرهنگ سازمانی تاثیر معنیدار و مثبتی بر روی رفتار شهروندی دارد. فرهنگ سازمانی به تنهایی 18 درصد رفتار شهروندی آنان را تبیین نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه