توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثربخشی آموزش مقابله با باورهای غیر منطقی در بهبود باورداشت های فردی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
نظریه های اخیر در حوزه روان شناسی و روان درمانی شناخت را عاملی مهم و تأثیرگذار در رفتار، احساسات وعواطف می دانند. براساس این نظریه ها، سلامت روانی، قدرت سازگاری، احساس رضایتمندی و یا نارضایتی از زندگی و ... تاحد زیادی از چگونگی تفکر و ادراک فرد از خود، دیگران و رویدادهای زندگی متأثر می باشد. بنابراین بسیاری از رویکردهای درمانی معاصر در درمان مشکلات روان شناختی افراد، زوج ها و خانواده ها با این فرض که علت اصلی ایجاد اختلال ، ادراکتحریف شده و تفکر غیر منطقی است؛ محور فعالیت های درمانی خودشان را اصلاح و تفکر قرار می دهنددرمان عقلانی – عاطفیRET) نیز یکی از رویکردهای درمانی است که بر این اساس دارای فرضیه های خاص درباره مشکلات روان شناختی و نیز مجموعه تکنیک هایی برای سنجش و درمان این مشکلات می باشد (پل هاک درمان عقلانی – عاطفیRET)در زمینه ماهیت انسان بر این تأکید دارد که انسان موجودی است که بطور بالقوه هم ظرفیت تفکر منطقی را داراست و هم می تواند به گونه ای غیرمنطقی بیندیشد و ممکن است تحت تأثیر تجارب و محیط خانوادگی، اجتماعی و تربیتی اش به یکی از این دو شیوه گرایش پیدا کند (نقل از همان منبع، 1381 ، ص 123 ). تحقیقات زیادی نشانداده اند که تفکر بر عواطف اثر می گذارد و عواطف نیز در چگونگی اندیشیدن و پردازش محرک ها تأثیر می گذارد. با توجه بهروابط متقابل بین شناخت و عواطف، رویکردRETبر این باور قرار دارد که احساسات شادمانی و رضامندی و عزت نفس نتیجه تفکر منطقی و احساسات نارضامندی ، اضطراب و افسردگی تحت تأثیر تفکر غیرمنطقی هستند (الیس ، 1382 ، ص 64 ). ازسویی در این دیدگاه عنوان می شود که انسان حایز توانایی اندیشیدن روی محتوا و فرآیند تفکر خود می باشد یعنی همانطور که انسان می تواند به مشاهده اشیاء و افراد بپردازد در سطح رشد یافته تر می تواند درباره تفکر خود بیاندیشد. این دو ویژگی علاوه بر مسئول شناختن فرد در برابر اعمال و احساسات خود، اساس فرآیند، تشخیص و درمان رویکردRET را تشکیل می دهد. از آنجایی که افراد به یکی از دو شیوه تفکر منطقی و غیرمنطقی گرایش دارند و تفکر نیز با عواطف و رفتار در تعاملاست و از دیگر سو انسان با توانایی ذاتی اندیشیدن روی تفکر خود، این ظرفیت را دارد که به اصلاح به تفکر نامناسب خود پرداخته و خویش را از مضرات اضطراب ها و ناراحتی های روانی رها سازد، لذا اصلاح تفکر غیر منطقی مستلزم شناخت باورهای غیر منطقی است که ما را در مقابله با آن ها یاری کند

۲نقش مدیریت دانش در جهت توسعه بخشیدن به فرآیند نوآوری و خلاقیت در سازمان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه دانش به عنوان سرمایه سازمانی تلقی میشود و مدیریت آن از اهمیت روز افزونی برخوردار است.توسعه نوآوری و خلاقیت در سرلوحه برنامه های سازمان قرار داده شده است.بنابراین انتظار میرود سازمانها نیز دانش را به عنوان سرمایه سازمانی تلقی کنند و نسبت به مدیریت ان اقدام نمایند.مقاله حاضر می کوشد تا به بررسی نقش مدیریت دانش در جهت توسعه بخشیدن به فرایند نوآوری و خلاقیت در سازمان بپردازد.به همین منظور ابتدا به تعریف و ذکر ضرورت و اهمیت این موضوع پرداخته و همچنین مواردی از موانع ومشکلات این موضوع پرداخته می شود.سپس بر اساس آخرین پژوهش های انجام گرفته در این حوزه ،مدل یکپارچه ای برای تشریح و توسعه بخشیدن به فرایند نوآوری و خلاقیت در سازمان ارائه می گردد،در پایان اهرم های کلیدی مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی شناسایی شده و جهت توسعه بخشیدن بر فرایند نوآوری و خلاقیت در سازمان تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

۳مدل سازی ساختاری ویژگی های شخصیتی بر استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، خرداد و تير, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۴بررسی رابطه بین فرهىگ سازمانی و رسمیت سازمانی با اعتماد دبیران ناحیه دو شهر ارومیه در سال تحصیلی 92– 1393
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۶
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و پیش بینی اعتماد دبیران از طریق فرهنگ و رسمیت سازمان انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه ناحیه دو آموزش و پرورش شهر ارومیه بوده که از میان آنان 159 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. داده های بدست آمده از طریق روش همبستگی و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ و رسمیت سازمانی با اعتماد دبیران رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین متغیر فرهنگ سازمانی تاثیر معنی دار و مثبتی بر روی اعتماد دارد. فرهنگ سازمانی به تنهایی 51 درصد واریانس اعتماد دبیران را تعیین نمود.

۵نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرس شغلی کارکنان
اطلاعات انتشار: سلامت و بهداشت اردبيل، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش با وجدان بودن بر رضایت و استرس شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی کنترل ادراکی انجام شده است.روش کار: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان امام رضا (ع) اعم از پرستاران، پزشکان عمومی و متخصص و کارکنان بخش اداری شهر ارومیه بوده که از میان آنان 248 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با وجدان کاستا و مک گوری، رضایت شغلی برایفیلد و روتس، استرس شغلی هاوس و ریزو و کنترل ادراکی تتریک و لاراکو جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که در الگوی مورد نظر ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با رضایت و استرس شغلی رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با رضایت شغلی و استرس شغلی از طریق کنترل ادراکی میانجیگری می شود. در الگوی مورد نظر، تمام وزن های رگرسیونی از نظر آماری معنی دار بودند.نتیجه گیری: این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی کنترل ادراکی در بررسی رابطه علی ویژگی های شخصیتی با وجدان با پیامدهای آن تاکید می کند.

۶بررسی رابطه پاسخگویی فردی با استرس شغلی و رفتار انحرافی کار در پرستاران شاغل
اطلاعات انتشار: باليني پرستاري و مامايي، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: پاسخگویی فردی و پیامدهای مثبت و منفی آن یکی از چالش برانگیزترین مباحث سازمانی است و ریشه برخی از رفتارها و فعالیت های کارکنان درمانی بیمارستان را باید در احساس پاسخگویی آنان جستجو کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و تعیین نقش احساس پاسخگویی فردی بر استرس شغلی و رفتار انحرافی کار با توجه به اثرات میانجی ویژگی شخصیتی با وجدان بودن انجام شده است.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی– تحلیلی تعداد 175 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت اله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1393 وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد پاسخگویی هاچوارتر و همکاران، با وجدان بودن کاستا و مک گوری، رفتار انحرافی کار مولکی و همکاران و رابینسون و بنت و پرسشنامه استرس شغلی هاوس و ریزو استفاده شد. روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی با استفاده از مدل معادلات ساختاری تعیین شدند.یافته ها: ادراک از پاسخگویی فردی با ویژگی شخصیتی با وجدان بودن دارای رابطه مثبت و معنی دار بود (P<0.05، r=0.25). رابطه معنی داری بین ادراک از پاسخگویی فردی کارکنان درمانی با میزان استرس شغلی و رفتار انحرافی کار دیده نشد (P>0.05). رابطه منفی و معنی داری بین ویژگی شخصیتی وجدان با استرس شغلی و رفتار انحرافی کار بدست آمد (P<0.05، r=–0.36، r=–0.26).نتیجه گیری: طبق مبانی نظری و پژوهشی موجود، احساس پاسخگویی فردی به طور مستقیم باعث استرس شغلی و رفتار انحرافی کار در کارکنان می شود. همچنین طبق یافته های این پژوهش ویژگی شخصیتی باوجدان بودن دارای اثر علی منفی معنی دار بر استرس و رفتار انحرافی کار می باشد. پس این گونه می توان نتیجه گیری کرد که با وجدان بودن اثر منفی علی و احتمالی پاسخگویی بر استرس و رفتار انحرافی کار را کاهش می دهد.

۷ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، , دوره  ۱۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به کیفیت، پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد. دانشجویان مشتریان اصلی دانشگاه ها هستند و تعیین ادراک آن ها از کیفیت خدمات آموزشی، می تواند اطلاعات با ارزشی را جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل SERVQUAL از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت.روش کار: جامعه آماری این مطالعه را 3084 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل دادند که 200 نفر از آنان به صورت تصادفی با استفاده از روش توصیفی– همبستگی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد SERVQUAL شامل ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات آموزشی (فیزیکی، پاسخگویی، همدلی، اطمینان و تضمین) که دارای 27 سوال بود، استفاده گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach’s alpha مورد تایید قرار گرفت. داده های حاصل شده به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: یافته ها حاکی از ارزیابی مثبت دانشجویان پژوهش حاضر از ابعاد فیزیکی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان و همدلی بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، کیفیت در هر پنج بعد خدمات آموزشی، بالاتر از میانگین بود. کمترین و بیشترین میانگین به ترتیب در بعد پاسخگویی و اطمینان مشاهده شد.

۸نقش تعاملی سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیات علمی
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، , دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: سرمایه روان شناختی مفهوم جدیدی در حوزه روان شناسی مثبت گرا است که نقش مهمی در سلامت ادراکی و روان شناختی فرد ایفا می کند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه و پیش بینی تعهد سازمانی و آموزش اثربخش از طریق سرمایه روان شناختی با توجه به نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی صورت گرفت.روش کار: تحقیق توصیفی حاضر از نوع همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (650 نفر) بود که طبق جدولMorgan ، 240 نفر از آنان به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون چندگانه تعدیل کننده در نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.یافته ها: یافته ها حاکی از معنی دار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش بود. همچنین نقش تعاملی سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تایید شد؛ به این صورت که برای استادان با سرمایه اجتماعی بالا، افزایش سرمایه روان شناختی با افزایش تعهد سازمانی و آموزش اثربخش همراه بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل شده بر ضرورت بازشناسی نقش تعاملی سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش تاکید دارد.

۹بررسی نقش تعاملی سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی
اطلاعات انتشار: همایش ایده های کار آفرینی و فرصت های جدید کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کننده سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی است که تعداد کارکنان 260 نفر می باشد که طبق جدول مورگان 200 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آن برای سرمایه اجتماعی 84\0، فرهنگ سازمانی 87\0 و برای کارآفرینی سازمانی 94\0 بدست آمد. این میزان نشان دهنده همسانی درونی بین سوالات پرسشنامه می باشد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی رابطه مثبت بالایی وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه حاکی از نقش پیش بینی کنده سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی می باشد. به این صورت که برای افرادی با احساس فرهنگ سازمانی مثبت افزایش سرمایه اجتماعی همراه با کارآفرینی سازمانی است.

۱۰برازش روابط علی– ساختاری ویژگی‌های شخصیتی با استرس و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اثرات میانجی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی رفتار پاسخگویی فردی در روابط علی ویژگی‌های شخصیتی با استرس و رفتار شهروندی سازمانی بود. روش: به منظور انجام این مطالعه نمونه‌ای به حجم 250 نفر عضو هیات علمی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از سه دانشگاه دولتی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت نیو، استرس شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و پاسخگویی فردی جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی روابط از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با استرس رابطه منفی و معنی دار؛ با پاسخگویی رابطه مثبت و معنی دار و توافق پذیری با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنی دار و با پاسخگویی رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین با وجدان بودن و استرس شغلی از طریق پاسخگویی میانجیگری می‌شود. نتیجه‌گیری: این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی پاسخگویی در بررسی رابطه علی ویژگی‌های شخصیتی با استرس و رفتار شهروندی تاکید می‌کند.

۱۱نقش سرمایه فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر ظرفیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی کارکنان درمانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
اطلاعات انتشار: آموزش و توسعه منابع انساني، سال
تعداد صفحات: ۱۷
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه