توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر نصب UPFC در شبکه انتقال مازندران (I): مکان یابی و تاثیر UPFC بر عملکرد شبکه
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
استفاده از ادوات FACTS به منظور حل م شکلات شبکه هـای انتقال در حال گسترش و توسـعه اسـت . مطالعـات فنـی لازم برای بکـارگیری ایـن ادوات، در شـبکه هـای بـرق پروسـه ای پیچیده است که نیازمند انجام بررسی هـای همـه جانبـه ای در خصوص تشخیص مشکلات شبکه، یـافتن راهکارهـا، تعیـین دقیق اهداف نصب این ادوات بررسی میـزان کارایی و تأثیر آنها در شبکه است .
در شبکه و نهایتا در این مقاله پس از بررسی وضعیت شبکه انتقـال مازنـدران و پیش بینی تنگناهای پیش روی آن گزینه نصب UPFC پیشـنهاد گردیده است . در ادامه چگونگی تعیین محل نصب UPFC در شبکه و تأثیر آن بر عملکرد حالت دائمی شبکه مورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته است

۲معرفی مدل جدید UPFC بمنظور مطالعات حالت دائمی شبکه
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بکارگیری کنترل کننـده UPFC در یـک شـبکه نیازمنـد انجـام مطالعات جامعی در خصوص تأثیر نصب آن بر وضعیت شبکه است . بدین منظور ، شبیه سازی رفتار UPFC از جنبه عملکـرد حالت دائمی حائز اهمیت است . انجام این شبیه سازی به مـدل پخش بار نیاز دارد که تا کنون چندین مـدل مختلـف بـرای آن ارائه گردیده است . در این مقاله مدل جدیدی بر اساس روش پخش بار حلقه بـاز
ارائه شده است . این مدل عـلاوه بـر قابلیتهـای منحصـر بفـرد برای مطالعه تأثیر پارامترهای UPFC بر وضعیت شـبکه، قـادر به در نظر گرفتن کامل رفتـار مبـدل مـوازی و تلفـات UPFC می باشد . همچنین با توجه به اینکـه مـدل UPFC مسـتقیما در معادلات پخش بار قرار می گیرد، پروسه حـل شـبکه بصـورت یکپارچه انجـام مـی شـود کـه باعـث همگرایـی خـوب مـدل می شود .
به منظور معرفی این مدل ابتـدا معـادلات UPFC و معـادلات پخش بار ترکیب شده و بصورت یکپارچه در می آیند . پـس از تعیین معادلات پخش بار، عملکـرد مـدل از لحـاظ همگرایـی مورد بررسی قرار می گیـرد . نهایتـا بـا بکـارگیری مـدل در دو شبکه نمونه تأثیر پارامترهای مختلف UPFC بر وضعیت آنهـا مطالعه شده و قابلیتهای مدل ارائه شده تبیین می گردد .

۳تأثیر ذخیره کننده انرژی ) ) ESS بر عملکرد حالت دائمی UPFC
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
رشد تقاضای مصرف انرژی الکتریکی به همراه روند خصوصی سازی و بازآرایی شبکه های برق فشار شدیدی بر شرکتهای برق وارد نموده و آنها را با کمبود ظرفیت انتقال مواجه کرده است . یکی از جالبترین کنترل کننده هایی که برای غلبه بر کمبود ظرفیت انتقال معرفی گردیده , UPFC است . محدودیت عمده UPFC عدم امکان تزریق توان حقیقی به شبکه است . اضافه نمودن این قابلیت به UPFC باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد دینامیک و حالت دائمی آن می شود . سیستمهای ذخیره کننده انرژی Energy Storage System متعددی وجود دارند که می توان آنها را برای
اضافه نمودن این قابلیت , با UPFC ترکیب نمود . در این مقاله ابتدا مدل حالت دائمی و طرح کنترلی مناسبی برای سیستم UPFC\ESS معرفی می شود . سپس محدودیت ظرفیت قابل استفاده سیستم ذخیره کننده انرژی بررسی شده و عملکرد حالت دائمی UPFC\ESS در کنترل توان یک خط مورد بررسی قرار می گیرد . در نهایت تأثیر ذخیره کننده انرژی بر ظرفیت مبدلهای UPFC و همچنین تأثیر سایر پارامترهای سیستم بر ظرفیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد .

۴مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC\ESS
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای بررسی تأثیر UPFC بر عملکرد شبکه به مدلی برای پخش بار نیاز است . مدلهای محدودی برای این کار معرفی شده اند که می توان به مدل پخش بار مجزا، مدل تزریق توان و مدل منبع ولتاژ اشاره نمود . در این مقاله با استفاده از ایده مدل پخش بار مجزا، مدلی جامع، کامل، مستحکم و انعطاف پذیر برای پخش بار UPFC معرفی خواهد شد . ترکیب UPFC با یک عنصر ذخیره کننده انرژی UPFC\ESS (Energy Storage System) برای اولین بار در این مقاله معرفی شده است که می تواند قابلیتهایUPFC را افزایش دهد . برای بررسی رفتار این ترکیب جدید، مدل پخش بار، برای UPFC\ESS تعمیم داده می شود . پس از معرفی مدل و بررسی جنبه های مختلف بکارگیری آن، مدل ارائه شده در دو شبکه مختلف پیاده سازی شده و کارایی آن نشان داده می شود . شبیه سازی های انجام شده قابلیتهای این مدل برای استفاده در حالتهای مختلف کنترلی UPFC و همچنین در نظر گرفتن تلفات UPFC را نشان می دهد . در انتها، با استفاده از مدل ارائه شده تأثیر عوامل مختلف از جمله محل نصب UPFC و وجود ذخیره کننده انرژی بر مبدلهای UPFC مورد بررسی قرار می گیرد .

۵اثرات نامطلوب نصب خازن بر کیفیت توان شبکه و روشهای کاهش آنها
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۲
استفاده از جبران کننده های توان راکتیو یکی از بهترین راهکارها برای فائق آمدن بر محدودیتها و مشکلات مو جود شبکه برق است . خازن بعلت سادگی و هزینه کم از متداولترین ادوات جبران کننده توان راکتیو است، که عموماً برای جبران توان راکتیو شبکه توزیع و بهبود ضریب توان بارهای صنعتی استفاده می گردد . اهمیت مفهوم کیفیت توان، همچنین افزایش آلودگی هارمونیکی شبکه و افزایش حساسیت بارهای شبکه، نصب خازن را با چالشهای جدیدی روبرو نموده است . برای مثال کلیدزنی خازن باعث بروز اغتشاشاتی در شبکه می گردد . همچنین نصب خازن در یک نقطه می واند باعث تقو یت برخی هارمونیکهای موجود در آن نقطه گردد . در این مقاله دو موضوع فوق یعنی تقویت هارمونیکها توسط خازن و اغتشاشات ایجاد شده در لحظه کلیدزنی خازن بررسی می شود و در ادامه روشهایی برای کاهش اثرات نامطلوب خازن ارائه می گردد . کلیه مباحث مطرح شده توسط نرم افزار Simulink® شبیه سازی شده که نتایج حا صل از این شبیه سازی ها لزوم توجه به تأثیرات خازن بر کیفیت توان شبکه و همچنین کارایی روشهای کاهش این تأثیرات را بخوبی نشان می دهد .

۶مدل جامع کنترل کننده ترکیبی UPFC\SMES
اطلاعات انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
برای رفع محدودیتUPFC در تزریق توان اکتیو به شبکه می توان آن را با عناصر ذخیر ه کننده انرژی ترکیب نمود . در این مقاله برای اولین بار ترکیب UPFC با سیستم ذخیره کننده انرژی SMES معرفی شده و مدل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای مدلسازی این ترکیب ابتدا مدلUPFC بدست می آید و سپس با انتخاب مبدل منا سب برای اتصالSMES به UPFC مدل آن نیز بدست می آید. در نهایت با ترکیب این دو مدل به مدلی جامع برایUPFC\SMESدست م ییابیم.

۷نمایش تأثیر UPFC بر منحنی بارپذیری Tie–line
اطلاعات انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت انتقال شبکه استفاده از ادواتFACTS است . کنترل کننده UPFC به عنوان جامعترین این ادوات دارای قابلیت منحصر بفردی در افزایش ظرفیت انتقال یک خط است . در این مقاله با استفاده از مدل منبع ولتاژUPFC به بررسی تأثیر UPFC بر منحنی بارپذیریTie–line پرداخته می شود و سپس تأثیر عوامل مختلف بر آن مورد بررسی قرار می گیرد.

۸مدیریت و کنترل ریسک ناشی از پرتوها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به کاربرد روز افزون پرتوها در زمینه های مختلف پزشکی ،کشاورزی ،صنعت و آموزش ، شناسایی مخاطرات و مدیریت ریسک ناشی از هریک از آنها امری قابل توجه است .
به منظور کنترل ریسک ناشی از پرتوها در مرحله اول نیاز به شناسایی پرتوهای پرکاربرد و شناسایی خطرات وآثار هر یک از آنها وجود دارد . در مرحله بعد برآورد ریسک ناشی از هر یک از این مخاطرات مورد نیاز است، امروزه در ارزیابی ریسک ناشی از پرتوها سعی برآن است واحدهای SI مانند سیورت و گری جایگزین واحدهایی چون coulomb\kg یا Rad شود .
پس از شناسایی و برآورد ریسک به منظور کنترل ریسک ها از روشهای حفاظتی در برابر پرتوها مانند افزایش فاصله،کاهش زمان مواجهه وحفاظ گذاری استفاده شده وتاثیر هر یک از این روشها بر کنترل ریسک برآورد شده،سعی می شود بهترین گزینه یا ترکیبی از آنها برای مدیریت ریسک ناشی از پرتوها به کار برده شود .

۹محدودیتهای UPFC در عملکرد حالت دائمی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت انتقال شبکه استفاده از ادوات FACTS است. کنترل کننده UPFC به عنوان جامعترین این ادوات دارای قابلیت منحصر بفردی در افزایش ظرفیت انتقال خط است. این کنترل کننده مانند سایر تجهیزات شبکه دارای محدودیتهایی در بهره برداری است که ناشی از مشخصات اجزاء UPFC و وضعیت کاری شبکه است. در این مقاله با استفاده از مدل منبع ولتاژ UPFC به بررسی تأثیر UPFC بر ظرفیت خط انتقال پرداخته و تأثیر محدودیتهای مختلف بر این قابلیت مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۰ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء فرهنگ صنعتی و ایمنی در سازمان
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، سال
تعداد صفحات: ۱۵
معمولاً در پی شوک وقوع یک حادثه ، مدیریت تاسیسات صنعتی و سیستم های تکنولوژیک تصمیم به ریشه یابی عوامل به وجود آورنده شرایط ناگوار مذکور می کند . نتایج این ارزیابی ها چنانچه به درستی انجام نشوند باعث می شود ریشه فعال بوجود آورنده حوادث بدون تغییر در سیستم باقی بماند و در فرصت های دیگر و در ترکیب با شرایط خاص بهره برداری ، خرابی های سخت افزاری ، خطای انسانی و نقایص سازمانی به شکل یک حادثه دیگر سر بیرون آورد . از جمله مولفه های دیدگاه سنتی رایج به ایمنی ایستا فرض کردن ایمنی توسط مدیران است . در حالی که ایمنی یک مقوله پویا مبتنی بر تغییرات دائمی مولفه های انسانی ، سازمانی ، تکنولوژیک آن است. دیگر اشکال دیدگاه سنتی این است که ایمنی را تنها در مرحله بهره برداری جستجو می کند، همچنین نگرش سنتی به ایمنی عکس العملی است.در نگرش نوین نقش عوامل انسانی و سازمانی به طور روزافزونی بارزتر شده است . یک تاسیسات صنعتی که باتکنولوژی پیشرفته ساخته شده است می تواند بر اثر بهره برداری ضعیف دچار حادثه گردد. در نگرش نوین ، سیستم مدیریت ایمنی اهمیت بسیاری دارد. در این نگرش ایمنی نه فقط محصول طراحی قوی و تکنولوژی پیشرفته ، بلکه علاوه بر این فاکتورها نیازمند وجود سیستمهای مدیریت ایمنی قوی و فعال در سازمان های سازنده و بهره بردار تاسیسات صنعتی و همچنین وجود یک سیستم مدیریت کارا و قوی نظارتی است. توجه به فرهنگ ایمنی جایگاه ویژه ای در نگرش نوین به ایمنی دارد. ایجاد یک حادثه می تواند یا ریشه ی انسانی داشته باشد و یا ناشی از نقص های ماشین و محیط کار، واغلب تلفیقی از همه ی این عوامل باشد. برای جلوگیری از حادثه باید ریشه ها را در تمامی این موارد بررسی نمود. فرهنگ سازمانی به معنی ارزش ها و تفاهم همگانی در میان افراد سازمان می باشد که عامل انگیزشی آن پندارهای غیر رسمی مطابق با ویژگی های خاص جغرافیایی، قومی، تاریخی و سطح رشد اجتماعی است و حتی از آن به عنوان قانون نانوشته ی سازمان نیز یاد می کنند[ 4]. فرهنگ ایمنی نسبتاً قابلیت تحمل و ایستادگی و پایداری در مقابل تغییرات است[ 2]. از نشانه های استقرار فرهنگ ایمنی در سازمان می توان به تعهد، ارتباطات، انعطاف پذیری، هوشیاری و عبرت آموزی اشاره کرد.

۱۱مقایسه خواص فیزیکی واریته های مختلف دانه کلزا
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دانستن خصوصیات فیزیکی دانه های کلزا برای طراحی ادواتی که در انتقال جابجایی فرآوری و ذخیره این محصولبه کار می رود لازم است دراینمقاله برخی خصوصیات فیزیکی دانه کلزا اندازه گیری و ارزیابیگردید درآزمایشها برای 8 نوع واریته مختلف در 5 سطح رطوبتی برپایه تر پارامترهای ابعاد محوری قطر متوسط هندسی سطح، سطح مقطع، حجم، کرویت، و شاخص شکل دانه ها در سه تکرار اندازه گیری شد. آنالیز واریانس داده ها نشان داد نوع واریته در سطح 0\01 برتمام پارامترها و میزان رطوبت برضریب کرویت و شاخص شکل درسطح 0\05 معنی دار است ارتباط بین خواص اندازه گیری شده و درصد رطوبت توسط روابط رگرسیونی بیان شد.

۱۲طراحی بانک فیلتری برای جبران کننده توان راکتیو استاتیک(SVC) بندرلنگه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از انواع جبران کنند ههای توان راکتیو استاتیکSVC نوع راکتور تایریستور کنترل(TCR) است. این نوعSVC بدلیل تولید هارمونیکهای جریان نیاز به بانک فیلتری برای حذف آنها دارد. در این مقاله چگونگی طراحی یک بانک فیلتر مناسب برای SVC پست 230\63\20کیلوولت بندرلنگه ارائه گردیده است. برای تعیین روند طراحی فیلتر، الگوریتم جامعی تدوین شده که طراحی بر اساس آن صورت م یپذیرد. در شروع طراحی آرایش مناسب و تعداد شاخه های فیلتر تعیین میگردد. با استفاده از منحنی های امپدانس مشخصه تشدید سری و موازی طراحی اولیه فیلتر انجام شده و مقادیر اولیه هر شاخه تعیین م یگردد. در ادامه با استفاده از شبی هسازی زمانی کارایی فیلتر از نظر تأمین توان راکتیو و حذف هارمونیکهای جریان و عملکرد آن از نظر عدم ایجاد تشدید بررسی میشود

۱۳طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان– طراحی بخش قدرت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بمنظور جبران توان راکتیو نیروگاه های بادی منجیل و بهبود63 کیلوولت لوشان نصب جبران کننده \ وضعیت پست 20توان راکتیو استاتیک در این پست در نظر گرفته شده است. مطالعات مورد نیاز برای طراحیSVCشامل جمع آوری اطلاعات شبکه و انداز هگیری شاخ صهای کیفیت توان پست، ، تعیین ظرفیت بانک فیلتر وTCRتعیین آریش بانک فیلتر و تعیین مشخصات فنی المانهای قدرت آن در این مقاله انجام گرفته است.

۱۴مطالعات بکارگیری جابجاگرفاز وکنترکننده پویای توان در بهبود وضعیت شبکه انتقال مازندران و گلستان
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کنترل شبکه های انتقال متراکم و به هم پیوسته امروزی بدون استفاده از ادوات FACTS امری دشوار است.شبکه انتقال مازندران یکی از این شبکه ها است. مطالعات صورت گرفته روی این شبکه مبین این مسأله است که بدون تردید برای مواجه با رشد بار فزاینده آن نیاز به استفاده از یک کنترل کننده مسیر عبور توان وجود دارد. جابجاگر فاز و کنترل کننده پویای توان (DFC) برای این منظور انتخاب شده است. کنترل کننده پویای توان دارای مزایای منحصربفردی است که با توجه به مطالعات صورت گرفته کاربرد آن در شبکه مازندران را کاملا توجیه می کند. با توجه به وجود خازن سری در ساختار DFC مطالعات پایداری نوسانات زیر سنکرون نیز صورت گرفته است.

۱۵بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی (آرایش کاشت و آبیاری تکمیلی) بر شاخص های رشد نخود (Cicer arietinum L.)
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و آرایش کاشت بر شاخص های رشد نخود، آزمایشی در سال زراعی 88 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات با طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری یکبار آبیاری موقع دانه ،(IR1R ) یکبار آبیاری موقع گلدهی ،(IR0R ) تکمیلی به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل: بدون آبیاری به عنوان عامل (RR2R ) و 30 سانتی متر (RR1R) و فاصله ردیف در دو سطح 20 ( IR3R) دو بار آبیاری موقع گلدهی و دانه بستن ،(IR2R) بستن نشان داد که در طول فصل رشد، تجمع ماده خشک (GDD ) فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه رشد بر مبنای درجه روزهای رشد و شاخص سطح برگ (NAR ) سرعت فتوسنتز خالص ،(RGR ) سرعت رشد نسبی ،(CGR ) سرعت رشد محصول ،(DMA) در رژیم آبیاری در مرحله گلدهی و دانهبستن نسبت به شاهد افزایش چشمگیری نشان داد. در این مطالعه در بین مراحل (LAI) فنولوژی گیاه نخود، مراحل گلدهی و دانه بستن حساسترین مراحل به کمبود آب هستند و در شرایط محدودیت آب، با انجام آبیاری در این مراحل میتوان عملکرد نخود، را افزایش داد . همچنین نتایج نشان داد که شاخص های رشدی ذکر شده، در فاصله ردیف 30 سانتیمتر نسبت به فاصله ردیف 20 سانتی متر در وضعیت بهتری قرار داشتند. علاوه بر این نتیجه می شود که رقابت بین گیاهان در فواصل ردیف کمتر شاخص های فیزیولوژیکی رشد را تحت تأثیر قرار داده و روند کاهش این شاخص ها در فاصله ردیف 30 سانتی متر در اواخر دوره رشد کندتر از فاصله ردیف 20 سانتیمتر بود.

۱۶تجزیه ژنتیکی برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک در آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقی لاین x تستر تحت شرایط تنش خشکی
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، آذر - دی, دوره  ۱۲ , شماره  ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تحقیق حاضر در دو آزمایش تنش و بدون تنش به صورت لاین x تستر در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش دانه های روغنی در سال 1381 اجرا شد و هدف از آن ارزیابی تحمل به خشکی هیبریدهای آفتابگردان و والدین آنها بود. هر آزمایش از 36 تیمار شامل 3 لاین نرعقیم، 8 لاین برگرداننده باروری و 24 هیبرید حاصل از آنها و یک رقم آزاد گروه افشان (آرماویروسکی) تشکیل و در قالب طرح لاتیس ساده 6´6 در دو تکرار پیاده گردید. زمان اعمال تیمار تنش در مرحله 8–6 برگی بود و آبیاری کلیه کرت ها در آزمایش شاهد (بدون تنش) براساس 60 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و در آزمایش تنش براساس 180 میلی متر تبخیر انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد، درصد روغن، ارتفاع گیاه، وزن خشک طبق و وزن  خشک ساقه در هر دو شرایط محیطی نشان داد که بین ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد برای تمامی صفات وجود دارد. قابلیت ترکیب پذیری با استفاده از تجزیه لاین x تستر کمپتورن و سینگ و چوداری انجام گرفت. براساس معنی داری میانگین مربعات لاین، برای صفاتی نظیر درصد روغن، ارتفاع گیاه، وزن خشک ساقه و وزن خشک طبق مورد بررسی در آزمایش بدون تنش واریانس افزایشی معنی دار برآورد گردید، همچنین میانگین مربعات تستر برای صفات درصد روغن، وزن خشک ساقه و وزن خشک طبق در هیچکدام از دو آزمایش معنی دار نگردید و میانگین مربعات لاین x تستر فقط برای صفات وزن خشک ساقه و وزن خشک طبق در شرایط تنش معنی دار شد. سهم لاین ها در اکثر موارد برای صفاتی نظیر درصد روغن، وزن خشک طبق و وزن خشک ساقه در دو آزمایش بیشتر بود.

۱۷بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت شرایط دیم
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور مطالعه اثرات آبیاری تکمیلی و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود دیم، آزمایشی در سال 1387 به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آبیاری تکمیلی به عنوان اصلی در چهار سطح شامل، بدون آبیاری ((I(0) ، یکبار آبیاری موقع گلدهی ((I(1)، یکبار آبیار موقع دانه بستن ((I(2)، و دو بار آبیاری موقع گلدهی و دانه بستن ((I(3)، آرایش کاشت به عنوان یکی از عوامل فرعی در دو سطح، فاصله ردیف های باریک (R(1)=30) و رقم آرمان و هاشم به عنوان عامل فرعی دیگر در نظر گرفته شدند. بیشترین میزان عملکرد دانه ( 2871 کیلوگرم در هکتار)، تعداد غلاف در بوته ( 33 عدد)، عملکرد بیولوژیک (7222 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (41\33 درصد) از تیمار دوبار آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و دانه بستن، فاصله ردیف 30 سانتی متر و رقم آرمان به دست آمد. بیشترین تعداد دانه در غلاف (1\72 عدد) در تیمار دوباره آبیاری در مرحله گلدهی و دانه بستن، فاصله ردیف 20 سانتی متر و رقم آرمان و بیشترین درصد پروتئین دانه (23\8) از تیمار شاهد (بدون آبیاری)، فاصله ردیف کاشت 20 سانتی متر و رقم هاشم به دست آمد.

۱۸ژنوتیپ های نخود غرب ایران با استفاده ازنشانگر RAPD ازنظر ژنتیکی قرابت فامیلی نشان میدهند
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
باوجود اینکه ایران یکی ازخاستگاه های عمده نخود به شمار می آید اطلاع اندکی ازساختارتنوع ژنتیکی این گیاه درایران دردست است دراین تحقیق تنوع ژنتیکی 18ژنوتیپ نخود مورد کشت درغرب ایران با استفاده ازنشانگر RAPD مورد مطالعه قرارگرفت از18اغازگری که درمطالعه به کاررفتند اغازگرOPM–05 قطعه ای تولید نکرد 17اغازگرباقیمانده درمجموع 208قطعه DNA تکثیر نمودند ازمجموع کل باندها 201 باند 96\66درصد چندشکل بودند متوسط بانددهی به ازای هراغاز گر 12\2 باند محاسبه گردید تجزیه کلاستر براساس ضریب تشابه Dice و به روش (r =0\98 ) UPGMA ژنوتیپ های نخود را به 6گروه تقسیم نمود برمبنای دندروگرام حاصل بیشترین فاصله ژنتیکی بین رقم بومی و Flip9966 بدست آمد قرارگرفتن بخش وسیعی ازژنوتیپ ها درداخل یک گروه بیانگر این است که اگرچه ژنوتیپ های تکراری دراین ژرم پلاسم وجود ندارد ولی اکثرژنوتیپ ها شباهت ژنتیکی بالایی با یکدیگر داشته و دربخش وسیعی ازژنوم خود مشابه هستند نتایج این مطالعه نشان میدهدکه با استفاده ازارقام بومی م یتوان تغییرات ژنتیکی بیشتری را درداخل ارقام و مواد اصلاح شده ایجاد کرد.

۱۹بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ با استفاده ازنشانگرمولکولی ISJ
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
گلرنگ یکی ازقدیمی ترین گیاهان دانهروغنی است و بطور وسیعی تحت شرایط اقلیمی گرم و خشک خاورمیانه مرکز مبدا و تنوع آن پرورش می یابد گلرنگ ازنظر کشاورزی فواید زیادی ازقبیل مقاومت به کم آبی سازگاری با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک دارد ازانجا که بررسی خصوصیات گلرنگ با استفاده ازنشانگرهای مولکولی درگذشته محدود بوده است این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 22ژنوتیپ گلرنگ شامل 8ژنوتیپ ایرانی و 14ژنوتیپ خارجی برای اولین بار توسط اغازگرهای نیمه تصادفی ISJ مورد ازمایش قرارگرفتند برای اجرای ISJ از30اغازگر10و12و15و18 نوکلئوتیدی استفاده شد ازسی اغازگر 29اغازگرباندهای چندشکل تولید کردند تمام اغازگرها درمجموع 248 قطعه تکثیر کردند کهمحدوده های بین 100تا1500 جفت باز را شامل می شد ازمجموع کل قطعات 220 باند درحدود 8ه8\7درصد چندشکل بودند و چندشکلی بین 100تا28\5 درصد متغیر بود متوسط تعدادباند برای هراغازگر 8\6 باند بود براساس ضریب تشابه جاکارد به روش UPGMA دندروگرام رسم شد و براین اساس ژنوتیپ ها به 6گروه تقسیم شدند بیشترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های Mexican72 ' Lesafو کمترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ هایMexican123 ' LRV–51–51 بدست آمد.

۲۰بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی بیولوژیکی و تلفیقی برعملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس درشرایط اقلیمی خرم آباد
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی بیولوژیکی و تلفیقی برعملکرد و اجزای عملکرد دانه رقم گچساران عدس ازمایشی درسال زراعی 88–87 درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار با کاربرد تیمار شیمیایی درسطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل C3=150, C2=100, C1=50) کیلوگرم درهکتار و تیمار بیولوژیکی درسه سطح کود زیستی فسفاته بارور B3= 75, B2= 50, B1= 25) 2 – گرم درهکتار و تیمار تلفیقی شامل I = C + B , I = C + B , I = C + B , I = C + B , I = C + B , I = C + B3 و تیمار شاهد اجرا گردید نتایج نشان داد که تیمارهای تلفیقی برصفات کمی عدس تاثیر مثبت دارند بطوریکه ازنظرعملکرد دانه عملکرد بیولوژیکی تعدادغلاف دربوته و وزن هزاردانه تیمار I3 نسبت به سایرتیمارها برتری داشت بنابراین می توان کاربرد کود بیولوژیک فسفاته بارور –2 به همراه مقدارکمتری کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل تیمار C1+ B3 توصیه نمود.

۲۱برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی درهیبریدهای جدید ذرت علوفه ای
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
دستیابی به نتایج مطلوب دربرنامه های اصلاحی نیازمند انتخاب آگاهانه والدین براساس قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و نوع اثرات ژنها می باشد دراین پژوهش 20لاین S6 بعنوان پایه مادری و 3تستر s6 برگزیده تجاری K1264\5–1,K19,K18 بعنوان پایه پدری تلاقی داده شده و 60هیبرید تست کراس درقالب طرح ازمایشی بلوکهای کامل تصادفی با 3تکرار درمرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق درسال 1387 مورد ارزیابی قرارگرفتند تجزیه واریانس اماری حاکی ازوجود تفاوت معنیدار بین هیبریدهای تست کراس ازنظر تمام صفات به جز ASI بود تجزیه لاین × تسترن شان داد که واریانس لای ها و تسترها برای صفات ارتفاع بوته ارتفاع بلال روز تا گرده افشانی و ظهور کاکل قطرساقه تعدادبلال دربوته و عملکرد علوفه معنی دار است برای صفات روزتاگرده افشانی و کاکل دهی تعدادکل برگ و تعدادبرگ بالای بلال اثرمتقابل لاین ×تستر معنی دار شد لاین های شماره 1و5و14وتستر K1264\5 دارای بالاترین CGA برای عملکرد علوفه و تستر K19 برای ارتفاع بوته و ارتفاع بلال بالاترین CGA را دارا بودند

۲۲برآوردقابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی درهیبریدهای جدید ذرت دانه ای
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
یکی ازمهمترین مراحل اصلاح اینبرد لاین ها غربال ژنوتیپ ها براساس قابلیت ترکیب پذیری عمومی وخصوصی و نوع اثرات ژنها می باشد دراین پژوهش 20لاین S6 بعنوان پایه مادری و 3تستر s6 برگزیده تجاری K126\5–1,K19,K18 بعنوان پایه پدیری انتخاب و با استفاده ازتلاقی لاین ×تستر اهداف فوق مورد بررسی قرارگرفت 60هیبرید تست کراس حاصل ازتلاقی لاینها و تسترها درقالب طرح ازمایشی بلوکهای کامل تصادفی با 3تکرار کشت شدند تجزیه واریانس اماری حاکی ازوجود تفاوت معنی دار بین هیبریدهایتست کراس ازنظر تمام صفات به جز تعدادبلال دربوته بود تجزیه لاین ×تستر نشان داد که واریانس لاین ها و تسترها برای تمام صفات به جز رسیدگی فیزیولوژیکی معنی دار می باشد رسیدگی فیزیولوژیکی فقط برای تسترها واریانس معنی داری نشان داد واریانس اثرمتقابل لاین ×تستر برای صفات قطرچوب بلال تعدادردیف دربلال تعدادانه دربلال و رسیدگی فیزیولوژیکی معنی دار بود.

۲۳ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپهای عدس با استفاده ازنشانگرمولکولی RAPD
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
نژادهای بومی یک گیاه زراعی منبع با ارزش تنوع ژنتیکی آن گیاه محسوب میشود لذا اگاهی وبکارگیری ازاین تنوع دربرنامه های بهنژادی حائز اهمیت می باشد عدس به عنوان یکی ازمهمترین منابع غنی ازپروتئین بعدازغلات دومین منبع غذایی انسان به شمار میرود دراین تحقیق تنوع ژنتیکی 23 ژنوتیپ عدس که مهمترین ژرم پلاسم عدس مورد استفاده درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان می باشند با استفاده ازنشانگر RAPD و با 30اغازگربررسی شد درمجموع 205 باندقابل نمره دهی بدست آمد و میانگین تعدادنشانگر به ازای هراغازگر 6\8 بود ازتعدادکل باندها 174 باند چندشکل بودند براساس داده های مولکولی دامنه تشابه نمونه ها بین 0\52 تا 0\89 متغیر بود بهترین گروه براساس الگوریتم گروهبندی UPGMA و ماتریس تشابه جاکارد بود براین اساس ژنوتیپ ها به 5 گروه اصلی تقسیم شدند کمترین میزان شباهت متعلق به رقم گچساران و F–2005–4L با 0\52 تشابه و بیشترین میزان شباهت متعلق به ژنوتیپ های F–2004–56L و F–2003–4L با 0\89 تشابه بود.

۲۴بهینه سازی تراریزش کالوس های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum. L) به واسطه آگروباکتریوم
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
شقایق (Papaveer somniferum L) یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی و تنها منبع داروهای مسکن مرفین و کدئین است. جهت دستورزی های ژنتیکی و مطالعات در این گیاه روش های مختل انتقال ژن صورت گرفته است که عمده انتقال آنها به ریز نمونه هایی مثل هیپوکوتیل، کوتیلدون و ریشه بوده است، ولی در این پژوهش انتقال ژن به کالوس شقایق به وسیله آگرباکتریوم (سویه GV3101) حاوی ناقل pCAMBIA (دارای ژن گزینشگر کانامایسین) بررسی شد. آزمایش فاکتوریل کال زایی ریز نمونه های ریشه (با فاکتورهای محیط پایه در دو سطح B5 و MS و هورمون در دو سطح 1 mg\l 2,4–D و 0\5 mg\l BA + 2,4–D 0\5 mg\l) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تکرار انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده های نهایی و انجام مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم افزار MSTAT–C انجام شد. جهت تولید جنین های تراریخت از کالوس، آزمایشی در مرحله جنین زایی اجرا شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل با سه فاکتور محیط پایه، هورمون و کانامایسن (در دو سطح 25mg\l و 45 mg\l) با 8 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین درصد ال زایی در این محیط B5 مشاهده شد. بیشترین جنین زایی نیز در محیط B5 با mg\l 25 کانامایسن مشاهده شد.

۲۵بررسی ترانسفورماسیون ریزنمونه ریشه در گیاه Papaver somniferum با غلظت های مختلف کانامایسین
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
جهت مطالعات مختلف در گیاهان دارویی و تولید ترکیب های دارویی، استفاده از روش های جدید زیست فناوری یک موضوع مهم و باارزش است، از این رو در این تحقیق بهینه سازی انتقال ژن به ریز نمونه ریشه در گیاه دارویی Papaver somniferum پرداخته شده است. برای این منظور یک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در هشت تکرار (هر تکرار شامل یک پتری دیش با ده ریز نمونه) انجام گرفت. فاکتور اول کانامایسین در سه سطح (5، 10 و 20 میلی گرم برلیتر)، فاکتور محیط در دو سطح (MS و B5) و فاکتور نور نیز در دو سطح (روشنایی و تاریکی) انجام شد. مطالعه مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میازن کالوس زایی، جنین زایی و بازده جوانه زنی جنین در غلظت 5 کانامایسین و محیط MS بوده در حالی که در صفت جوانه زنی جنین غلظت 10 کانامایسین در محیط MS و شرایط تاریکی جوانه زنی بهتری داشته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۶ نتیجه