توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی آبشستگی موضعی در آبشکنهای کوتاه
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۷
بهمنظور ساماندهی رودخانه ، حفاظت سواحل و تثبیت کناره ها، از سازه ای بنام آبشکن استفاده می شود . این نوع سـازه در پـل هـا بـه عـنوان پایـة کناری یا تکیه گاه پل نیز مورد استفاده قرار می گیرد . در اثر وجود این سازه در رودخانه، تمرکز شدید سرعت ، تغییر الگوی جریان ، گردابهای اولیه و برخاستگی اتفاق می افتد که مجموعة این پارامترها منجر به فرسایش بستر اطراف سازه و ایجاد حفرة آبشستگی میگردد . تجربه در موارد کثیری نشان داده است که آبشستگی می تواند به طور پیوسته زیر فونداسیون سازه را خالی کرده و موجـب تخریـب آن گـردد . از طرفی در مرحلة طراحی، اطلاعات کامل فونداسیون سازه برای اجتناب از چنین وضـعیتی ضـروری است . در این میان مشکل اصلی طراحان عدم وجود تئوری قابل فهمی است که براساس آن عمـق و محـل آبشستگی ناشی از وجود سازه تعیین شود . لذا درک صحیح پدیده می تواند در طراحی سازه موثر باشد . بهمنظور شناخت دقیق آبشستگی آبشکن و ترسیم دیدی واضح نسبت ب ه این موضوع ، آزمایشاتی بر روی آبشـکنهـای کوتاهِ بالدار انجام گرفت . براساس نتایج بدست آمده ، حداکثر عمق آبشستگی در دماغة بالادست سازه ایجاد شد و عمق بیبعد حفره با افزایش طول پیشامدگی سازه ً تقریبا بهصورت خطی افزایش یافت .

۲آنالیز منحنی های شدت–مدت و فراوانی خشکسالی و پیش بینی (بررسی موردی رودخانه شهرچای ارومیه )
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
خشکی و خشکسالی از حوادث طبیعی ناخوشایند و مخربی هستند که همواره جوامع انسانی، حسوانی و گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهند. پیش بینی خشکسالی ها نقش مهمی در مدیریت و کنترل سیستم های منابع آب دارد. در این تحقیق خشکسالی هیدرولوژیکی مورد مطالعه و پیش بینی قرار گرفته است. خشکسالی (دوره خشکی) هیدروتوژیکی زمانی به وقوع می پیوندد که دبی جریان در رودخانه جوابگوی نیازهای موجود ( شرب، صنعت و کشاورزی) نباشد. جهت بررسی، از آمار روزانه 26 سال آبی ایستگاه میرآباد بر روی رودخانه شهر چای استفاده شده است و فرض بر این است که نیازهای موجود در یک سال نمی تواند از متوسط دبی جریان روزانه در طول گل دوره آمار بیشتر باشد. لذا دبی روزانه هرسال از متوسط دبی روزانه کل دوره آماری کسر ومواقعی که اعداد منفی حاصل شود، خشکی محسوب می شود. پس از استخراج حجم خشکی( مترمکعب) در مدت زمانهای معین ( یکروزه، دو روزه و ...) و تکمیل نواقفص آماری، آنالیز فرکانس بر روی داده ها انجام شده و منحنی شدن– مدت و فرکانس خشکی استخراج می گردد که نماینده حجم مخزن با دوره برگشتهای مختلف خواهد بود. سپس با استفاده از روش آنالیز سریهای زمانی، مدلهای مختلف ARIMA, ARMA, MA, AR بین داده های نرمال و استاندارد شده ماهانه کل دوره آماری موجود برازش داده شده کع پس از انتخاب بهترین مدل، یک سری آمار تولید گردیده و روند خشکی در آینده پیش بینی شده است.

۳تعیین مدل توزیع زمانی بارشهای شدید تبریز به روش میانگین گیری ترسیمی
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ساخت سدها و تاسیسات آبی که بمنظور توسعه پروژه های آب و خاک، تین نیرو و آب شرب و کشاورزی می باشد نیازمند مطالعات وسیع در مورد بارندگی است. برخی از این مطالعات نیز برای برآورد و پیش بینی سیلاب می باشد که نقش بسزایی در طراحی مخازن و سرریزها ایفا می کند. در این راستا برآورد سیلاب طراحی یکی از گام های اصلی مطالعات هیدرولوژی طرح ها را شامل می شود. سیلاب طراحی به سیلابی گفته می شود که طراحی بر اساس آن انجام می گیرد. مولد چنین سیلابی بارش طراحی بوده و برای شناخت آن باید خصوصیات آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از خصیصه های مهم بارش طراحی نحوه توزیع زمانی آن است بطوری که شدت نزول بارش در طول مدت بارندگی یکنواخت نبوده و در یک جزء از زمان بارش به اوج می رسد که چگونگی تغییرات شدت بارش در طول زمان بارش، الگوی توزیع زمانی بارش را معرفی می کند و الگوهای متفاوت هیدروگراف های خاصی از سیلاب را پدید خواهد آورند. روش های مختلفی جهت تعیین الگوی توزیع زمانی بارش طراحی ارائه شده است که در این مقاله، با بررسی آمار رگبارهای شدید تبریز، با توجه به نوع اطلاعات در دسترس و الگو گرفتن از روش مییانگین ترسیمی پیلقریم، پس از دسته بندی این رگبارها بر اساس زمان تداوم یک مدل کلی بصورت میانگین ترسیمی بعنوان الگوی توزیع زمانی بارش های تبریز ارائه شد. مقایسه داده های مشاهداتی بدست آمده از مدل، مناسب بودن دقت مدل را نشان داد.

۴توسعه زمانی آبشستگی در آبشکن های کوتاه
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور ساماندهی رودخانه ها و حفاظت سواحل از سازه ای بنام آبشکن استفاده می شود. از این نوع سازه در پلها به عنوان پایه کناری یا تکیه گاه پل نیز استفاده می شود. آبشکن ها علیرغم حفاظت دیواره های رودخانه،‌خود تحت تاثیر پدیده آبشستگی ناشی از تمرکز جریان بخصوص در قسمت دماغه قرار می کیرند. تجربه در موارد کثیری نشان داده است که آبشستگی می تواند به طور پیوسته زیر فوندانسیون سازه را خالی کرده و موجب تخریب آن گردد. از طرفی در مرحله طراحی، اطلاعات کامل فوندانسیون سازه برای محافظت از آبشستگی ضروری است. یکی از پارامترهای مهم در طراحی سازه، عمق ماکزیمم آبشستگی می باشد، از سویی شناخت توسعه زمانی آبشستگی و زمان رسیدن به وضعیت تعادل، برای تعیین عمق ماکزیمم آبشستگی ضروری است. لذا به منظور بررسی توسعه زمانی آبشستگی آبشکن و ترسیم دیدی واضخ نسبت به این موضوع،‌آزمایشاتی بر روی آبشکن های بالدار کوتاه در اندازه های مختلف انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده عمق آبشستگی با زمان بصورت لگاریتمی افزایش یافت و 80 درصد آبشستگی در 5 ساعت اول آزمایش مشاهده شد.

۵شبیه سازی هیدروگراف واحد با استفاده از یک توزیع گامای خاص و ارزیابی آن در حوضه آبریز لیقوان
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
چندین روش برای استخراج هیدروگراف واحد مصنوعی وجود دارد که بیشتر آنها با دستورالعمل و روابط فردی برای هیدروگراف از طریق نقاط آماری کم بدست میآیند. بهمین خاطر این مشکل که هیدروگراف واحد ایجاد شده برای حجم رواناب واحد اصلاح نشود، وجود دارد. برای از بین بردن این مشکل، یک توزیع گامای دو پارامتری ساده شده، برای استخراج یک هیدروگراف واحد مصنوعی، بکار گرفته شده است که در مقایسه با دیگر روشهای موجود راحتتر و دقیقتر می باشد. این مدل تغییر یافته با ارائه یک تقریب دقیق، روابط تجربی را برای تخمین β و λ (فاکتورهای شکل هیدروگراف واحد بی بعد ) از پارامتر n مدل نش توسعه می دهد. این مدل ساده شده در حوضه آبریز لیقوان بکار گرفته شده و نتایج بدست آمده با نتایج روش SCS مقایسه شده است. در کل، این روش، مشاهدات را با دقت قابل قبولی شبیهسازی کرده و دقت آن نیز نسبت به روش SCS بیشتر است.

۶پایش بلند مدت خشکسالی شهرستان رشت با استفاده از شاخص استاندارد بارش
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی، سال
تعداد صفحات: ۶
استان گیلان به دلیل شرایط ویژه اقلیمی از مناطق مستعد کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی می باشد، بطوریکه درصد بیشتری از محصولات عمده کشور شامل برنج، چای، فندق و زیتون کشور در این استان تولید می شود. با توجه به اهمیت استراتژیگ این استان در تولید محصولات کشاورزی، بررسی اثرات خشکسالی در آن از اهیمت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از شاخص استاندارد بارش (SPI) وضعیت خشکسالی در شهرستان رشت در بین سالهای 1334 تا 1383 مورد پایش قرار گرفته است. در این تحقیق شاخص استاندارد بارش (SPI) برای دوره های زمانی 3، 6، 12 و 24 ماهه برای ایستگاه سینوپتیک رشت تعیین گردید. بررسی روند خشکسالی ها نشان داد که وقوع خشکسالی های کوتاه مدت امری معمول به نظر می رشد. نتایج دوره مطالعاتی 12 ماهه نیز نشان داد که طولانی ترین مدت خشکسالی مربوط به دهه هفتاد بوده است. شدید ترین خشکسالی نیز مربوط به خشکسالی اوایل سال 1343 می باشد.

۷بررسی خشکسالی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص SPI
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۵
در این پژوهش جهت بررسی خشکسالی در استان آذربایجان شرقی، بارش‌های ماهانه 16 ایستگاه باران‌سنجی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) در بین سال‌های 1383–1352 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشخصه‌های خشکسالی از قبیل دوره تداوم، مقدار کمبود بارش، متوسط شدت و وسعت خشکسالی در منطقه بررسی شد. نتایج نشان داد که خشکسالی همواره با شدت‌های مختلف در این منطقه بوقوع پیوسته است ولی در نواحی جنوبی استان در ایستگاه‌های مراغه، ملکان، بناب، کوهسار، میانه و سعیدآباد که متوسط بارندگی نسبتاً بالایی دارند، تداوم، شدت و فراوانی دوره‌های خشکی نسبت به دیگر نقاط استان معمولاً بیشتر بوده است.

۸بررسی روند بارش ایران با تکیه بر مشخصه های خشکسالی متئورولوژیکی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۴
کشور ایران در حالت کلی یک کشور خشک و نیمه خشک می باشد وقوع خشکسالیهای مکرر درایران از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود مدیریت خشکسالی در کشوری چون ایرا ن کاری بسیار مهم و حیاتی است خشکسالی با کمبود بارش در یک نقطه آغاز می شود و با گسترش مکانی و تداوم زمانی آثار زیانباری برجای می گذارد این آثار چه بسا پس از خاتمه خشکسالی نیز مدتها برجای می ماند بسته به شدت و ضعف خشکسالی آثار بدآن منحصر به محل مبتلا به خشکسالی نبوده و تا اقصی نقاط دور نیز می تواند سرایت کند. بنابراین مدیریت منابع آب درجمیع مواقع بویژه در مواقع خشکسالی باید با شناخت کامل این منابع انجام گیرد تا در مواقع خشکسالی و همچنین قبل و بعد از آن بحران کمبود آب با مدیریت علمی پشت سر گذاشته شود در این مقاله سعی شده است که میزان بارش های ماهانه و سالانه کشور بطور اجمالی شناسایی و روند تغییرات آنها نیز باجمال مطالعه گردد. بدیهی است شناسایی مقدار بارش یک کشور مترادف با شناسایی خشکسالی نیست ولی ا ولین گام در شناخت این بلای طبیعی می تواند محسوب شود بارشهای ماهانه ایستگاههای هواشناسی و کلیماتولوژی کشور (53 ایستگاه) حداقل بمدت 43 سال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند در این مقاله مشخصه های نقطه ای خشکسالی از قبیل دوره تداوم، مجموعه مقدارکمبود، شدت خشکسالی و نیز وسعت خشکسالی بطور منطقه ای در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفته اند.

۹پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۸
بارش مهمترین و موثرترین منبع تامین آب می باشد که براورد و پیش بینی آن نه تنها در برنامه ریزی و بهره برداری صحیح از منابع آب با اهمیت است بلکه در به حداقل رسانی خسارات ناشی از سیلاب و خشکسالی نیز نقش موثری را ایفا می کند با وجود روابط غیرخطی ، عدم قطعیت و عدم صراحت زیاد و ویژگیهای متغیر زمانی و مکانی در سیستم گردش ابی هیچ یک از مدلهای آماری و مفهومی پیشنهاد شده به منظور الگوسازی دقیق بارش و رواناب نتوانسته اند به عنوان یک مدل برتر و توانا شناخته شوند. یکی از روشهایی که در سالهای اخیر در زمینه هیدرولوژی مورد توجه قرار گرفته است استفاده از موجک Wavlet به عنوان یکی از روشهای نوین و بسیار موثردر زمینه آنالیز سیگنال ها و سریهای زمانی است.

۱۰بررسی روند تغییرات کیفیت آب رودخانه های جاری دشت مغان اردبیل بر مبنای روش طبقه بندی ویلکوکس
اطلاعات انتشار: همایش ملی آب پاک، سال
تعداد صفحات: ۹
رودخانه ها یکی از مهمترین منابع تجدید شونده در کشاورزی می باشند. آلودگی این منبع با ارزش، امروزه یکی از مهمترین مباحث زیست محیطی در مدیریت منابع آبی محسوب می شود. جهت بررسی روند کیفیت آب رودخانه های جاری در دشت مغان 7 ایستگاه انتخاب و سپس با استفاده از داده های موجود روند تغییرات کیفیت آب رودخانه ها به روش ویلکوکس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده افزایش تدریجی آلاینده ها و کاهش کیفیت آب رودخانه ها دارد اما وضعیت کیفی آب این دشت به منظور کشاورزی در کلاس خوب و متوسط قرار می گیرد.

۱۱تاثیرپذیری نفوذ تجمعی از جویچه از برخی مشخصه های خاک و آب
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۹
طراحی, ارزیابی و مدیریت آبیاری جویچه ای در مزرعه مبتنی بر مشخصه های نفوذ آب به خاک است . تغییرات نفوذ آب از جویچه تابع تغییرات عاملهای مختلفی است و بدین جهت نفوذ فرآیند پیچیده ای بوده و الگوبندی آن بویژه برای تمام سطح مزرعه مشکل است . پژوهش حاضر با هدف بررسی و تنظیم روابط بین نفوذ آب از جویچه و متغیرهای مستقلی مانند فرصت زمان . رطوبت اولیه خاک , عمق جریان , سطح مقطع جریان , پیرامون تر شده و چگالی ظاهری مرطوب و نیز کمی نمودن میزان مشارکت این متغیرها در تغییرات نفوذ تجمعی بوده است . آزمای ش های مربوط برای جمع آوری داده های مشاهداتی در مزرعه ای به ابعاد 13×70 متر در 58 واحد آزمایشی صورت گرفته و اندازه گیری نفوذ آب از جویچه با روش جویچه مسدود انجام شده است . در این پژوهش , سوی همبستگی های بین متغیرهای مستقل و وابسته ارزیابی شد . نتایج نشان داد وقتی که سایر عاملها ثابت بوده باشند 58 درصد از تغییرات نفوذ تجمعی با تغییرات فرصت زمان نفوذ قابل توجیه است . چندین الگوی رگرسیونی چندگانه برای بیان ارتباط نفوذ تجمعی آب از جویچه در سطح مزرعه با متغیرهای مستقل مع نی دار, بدست آمد . کمی سازی میزان تشریک متغیرهای مستقل در تغییرات نفوذ آب از جویچه در وسط مزرعه نشان داد فرصت زمان نفوذ بیشترین اثر مثبت و مستقیم را بر روی نفوذ تجمعی داشته و اثر مستقیم رطوبت اولیه خاک بر روی نفوذ تجمعی2\31 برابر کمتر از فرصت زمان نفوذ بوده است

۱۲برآورد تابش خورشیدی ماهانه در تبخیر و تعرق با تأکید بر مدیریت تقاضای آب (مطالعه موردی : منطقه زنجان)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
آب یکی از کمیاب ترین عوامل تولید در کشاورزی محسوب می شود و بخشهای دیگر مانند صنعت و اقتصاد را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. مطالعه مدیریت تقاضای آب از این جهت اهمیت دارد که برآورد نادرست نیاز آبی باعث هدررفت آب و افزایش تقاضای آب می گردد. تابش خورشیدی نقش مستقیم در معادلات تبخیر و تعرق دارد ، لذا در این تحقیق به اصلاح ضرایب کاربردی ترین و معمول ترین معادله تابش خورشیدی که توسط آنگستروم در سال 1924 میلادی ارائه شده است برای منطقه زنجان پرداخته شده است. ضرایب b و a در معادله آنگستروم برای این منطقه به روش نیوتن رافسون بدست آمده است که مقدار آنها به ترتیب0\34 و0\37 می باشد. برآورد ضرایب با این روش نسبت به سایر روش های بیان شده دارای خطای کمتری است و دقت قابل ملاحظه ای دارد. واضح است که تعیین دقیق این ضرایب در دقت برآورد تابش خورشیدی اهمیت داشته و در نهایت باعث دقت برآورد نیاز آبی گیاهان خواهد شد ، لذا برآورد روزانه تابش خورشیدی در برنامه های آتی نیز می تواند گامی برای رسیدن به خطای کمتر و دقت بیشتر باشد. اعمال این روش مدیریتی در بحث نیاز آبی باعث کاهش تقاضای آب می گردد که روشی مناسب برای ذخیره سازی آب و جلوگیری از هدررفت آبی است که اضافه بر نیاز ، به منظور آبیاری در بخش کشاورزی مصرف می شود. در نتیجه با توجه به کاهش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی حاصل از خشکسالی ها و مسأله بحران آب این امر تأثیر خوبی در استفاده بهینه از منابع آبی خواهد داشت

۱۳پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلیPCA)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
منطقه بندی و شناخت مناطق همگن هیدرولوژیکی یکی از نیازهای اولیه در برنامه ریزی بهینه منابع آب است. به کمک ناحیه بندی می توان اطلاعات نقطه ای بارش را به سطح منطقه گسترش داد و مناطق و ایستگاههای بدون اطلاعات و یا با اطلاعات ناکافی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از آنجایی که بررسی بارش در مقیاس روزانه میتواند تغییرات مکانی اقلیم بارش را نسبت به مقیاس های زمانی دیگر مانند ماهانه و فصلی بهتر نمایش دهد، بنابراین، دراین تحقیق مقیاس روزانه برای مطالعه حاضر انتخاب شد. روشهای تحلیلی کاهش ابعاد داده ها مانندPCAکه به وسیله تعداد محدودی از مؤلفه های اصلی قابل توجیه هستند، میتوانند قسمت مهمی از کل واریانس داده ها را توصیف کنند، به همین دلیل این روش ها برای یافتن درک صحیحی از عوامل مؤثر بر تغییرات اقلیمی حائز اهمیت هستند. در این تحقیق روش تجزیه به مؤلفه های اصلی برای سری های زمانی بارش 60 ایستگاه (از نوع باران سنجی اقلیم شناسی و سینوپتیک) شمالغرب کشور در یک دوره آماری 35 ساله 2004–1970 به کار برده شده است

۱۴ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی نمایی D–GIUH در حوضه آبریز لیقوان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
پیش بینی رواناب سطحی در حوضه های فاقد آمار مشاهداتی کافی در ایران ضرورت بسط مدلهای شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی حوضه را ایجاد می کند دراین تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در خصوصیات سیلاب مدل ED –GIUH در حوضه آبریز لیقوان در استان آذربایجان شرقی بکارگرفته شد بدین منظور هیدروگراف واحد لحظه ای بصورت تابعی از خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه از قبیل: نسبت انشعابات RB، نسبت مساحت RA، نسبت طول RL طول آبراهه با بیشترین درجه LW سرعت متوسط جریان آبراهه ای V و توابع انتقال استخراج شد مقایسه هیدروگرافهای مشاهده ای و شبیه اسزی شده نشان داد که مدل کارایی بسیار خوبی در شبیه سازی مقادیر دبی اوج qp و زمان رسیدن به زمان اوج tp و حجم رواناب نشان میدهد.

۱۵انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۴ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵
بررسی اقلیم بارش درهرمنطقه از دیدگاههای مختلف نظیر تولیدات کشاورزی، زه کشی اراضی زراعی و شهری، فرسایش، سیل، خشکسالی، مطالعات منابع آب، عمران و شهرسازی اهمیت دارد. دراین تحقیق پهنه بندی اقلیم بارش درایران مورد توجه واقع شده است. نظر به اینکه تعداد و نوع متغیرهای بکار برده شده در اقلیم بارش، می تواند مرزهای متفاوتی درپهنه بندی تولید کند، بنابراین سعی شده است که با دخالت دادن اکثر متغیرهای دخیل در اقلیم بارش که دردسترس نیزبوده است، متغیرهای مهم را شناسایی و برای پهنه بندی با روش تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای مورد استفاده قرار گیرد. برای پهنه بندی اقلیم بارش کشور از داده های 77 ایستگاه هواشناسی کشور از 1956 تا 1998 استفاده شده است. برای این منظور از بین 57 متغیر، تعداد12 متغیر با روش پیشنهادی کرزانوفسکی (18) انتخاب و کل سطح کشور به شش ناحیه همگن و یک ناحیه غیرهمگن تفکیک شده است. آزمون های مورد استفاده برای همگنی ناحیه، آزمون آماره H و برای تعیین بهترین توزیع آماری داده ها، آزمون آماره Z بوده است. برای هرناحیه منحنی رشد رسم گردیده است.

۱۶بررسی مشخصه های دوره خشکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش شاخص بارش استاندارد SPI
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
خشکسالی معمولا بطور خزنده در هر اقلیمی گاهگاهی اتفاق می افتد در حالت کلی احساس خشکی در ابتدا در کاهش بارش و بعددر ابهای جاری و د رنهایت در کاهش تراز آب زیرزمینی ظاهر می شود براین اساس خشکسالی به چهار دسته خشکسالی هواشناسی هیدرولوژیکی، کشاورزی و خشکسالی اجتماعی و اقتصادی قابل دسته بندی است هدف این مطالعه بررسی خشکسالی های هواشناسی اتفاق افتاده در حوضه ابریز دریاچه ارومیه در دوره اماری 2009–1972 می باشد بدین منظور از شاخص بارش استاندارد SPI در مقیاس سه ماهه جهت بررسی دوره های خشکی و مشخصه های آنها استفاده شده است در ابتدا توزیع اماری گامای دو پارامتری برمشاهدات بارندگی برازش داده می شود سپس تابع تجمعی توزیع با استفاده از احتمالات مساوی به توزیع نرمال استاندارد تبدیل می گردد نتایج نشان داد که طول دوره های خشکی از حداقل 10 ماه درایستگاههای سقز و اغچه تا 57 ماه در ایستگاه یاسمنج تغییر میکند مقدار شدت خشکی یا Severity ایستگاهها از رقم 16 در ایستگاه مهاباد تا 75 در ایستگاه باسمنج در معیار SPI تغییر می کند.

۱۷پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با استفاده از روش تجزیه به عاملها
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پدیده خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که قابل پیشگیری نبوده ولی می توان تدابیری برای کاهش اثرات مخرب آن اندیشید هدف این مقاله پهنه بندی مناطق هم مشخصه خشکی با روش تجزیه به عاملها است برای این منظور با استفاده از شاخص استانداردبارش سه ماهه ابتدا مقادیر SPI برای 30 ایستگاه واقع در حوضه دریاچه ارومیه در دوره اماری 2009–1972 محاسبه شد سپس ماتریس SPI سه ماهه در نظر گرفته شد که در آن سطر ها به عنوان SPI سه ماهه و ستونها به عنوان ایستگاهها در نظر گرفته شدند. مقادیر ویژه این ماتریس محاسبه شدند و براساس معیار دارا بودن مقدار ویژه بزرگتر از یک عاملهای مهم انتخاب شدند. پس از انتخاب تعداد عاملهای مهم محور عاملها با روش Varimax Normalized چرخش داده شدند انگاه ضرایب عامل ها یا Eigen Vectorsماتریس مذکور بدست امد و با توجه به دو معیار دارا بودن ضرایب عاملهای 0\5 و 0\7 ایستگاههای با مشخصه های خشکی یکسان تشخیص داده شدند.

۱۸بررسی اثرات تغییر اقلیم برجریانات ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از مدل ریز مقیاس SDSM
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در برنامه ریزی و توسعه بهره برداری ا زمنابع آب مساله تغییر اقلیم یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار می باشد روشهای مختلفی برای شبیه سازی متغیرهای اقلیمی دردوره های اتی تحت تاثیر اقلیم وجود دارد که معتبرترین آنها استفاده از داده های مدل گردش عمومی جو یا General Circulation Model GCM می باشد مدلهای GCM تنها قادر به شبیه سازی این داده ها در سطوح بزرگ حدود 50000 کیلومتر مربع هستند لذا جهت استفاده از این داده ها لازم است تا داده های GCM توسط تکنیکهای مختلف در سطوح ایستگاهی کوچک مقیاس گردد یکی از مناسب ترین روشها در کوچک مقیاس نمودن – بخصوص در کشور ایران استفاده ازروشهای اماری است دراین مقاله گامهای مختلف مورد نیاز برای کوچک مقیاس کردن اماری با استفاده از روشهای Statistical Downscaling Model) SDSM ارائه می گردد و اثرات تغییر اقلیم و عوامل تاثیر گذار برکاهش جریانات ورودی به دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۹بررسی ارتباط امواج حاصل از تجزیه جریان روزانه ایستگاه ونیار از طریق موجک و میانگین متحرک
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف اصلی این مقاله پیدا کردن یک رابطه بین امواج تجزیه شده جریان روزانه ایستگاه ونیار از طریق موجک و سری تولید شده جریان روزانه توسط فیلتر میانگین متحرک می باشد با توجه به ویژگی توزیع فرکانس های سری های زمانی هیدرولوژی و آنالیزهای موجک سری های زمانی که خود از فرکانس های مختلف تشکیل شده اند بوسیله مقیاس به فرکانسهای بالا و پایین تجزیه می شوند زیرسری های تقریبی بوسیله تجزیه موجکی و با استفاده از مقیاسهای بالاتر حاصل گردیده اند فیلتر میانگین متحرک برای کاهش دادن نویزهای تصادفی سیگنال بسیار بهینه هستند به نظر می رسد که فیلتر میانگین متحرک و زیرسری تقریبی دارای مشابهتهایی در صاف کردن سیگنال و از بین بردن نویزهای آن می باشند لذا در این مطالعه رابطه بین این دو با استفاده از جریان روزانه ایستگاه هیدرولوژی ونیار بررسی گردیده و نتایج همبستگی بالای این دو نوع فیلتر را نشان میدهد.

۲۰برآورد رواناب حوضهبر اساس خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
پیشبینی سیلاب عامل مهمی در مطالعات و طراحیهای هیدرولوژیکی و همچنین مدیریت منابع آبی میباشد. نصب، راهاندازی و نگهداری از تجهیزات و سیستمهای ثبت سیلاب در حوضههای فاقد آمار بسیار هزینهبر میباشد، از این رو اخیرا مطالعات گستردهای در پی یافتن روشهایی برای محاسبه رواناب در حوضههای فاقد آمار، بدون نیاز به دادههای مشاهداتی سیلاب شده است. یکی از این روشها یافتن ارتباط بین خصوصیات ژئومورفولوژیکی حوضه و پاسخهای هیدرولوژیکی آن میباشد. ارتباط بین پارامترهای هیدروگرافهای واحد مصنوعی و خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه امکان گسترش استفاده از این مدلها در حوضههای فاقد آمار را نیز فراهم میکند. در این بررسی، پارامترهای مدل هیبرید ضرایب ذخیره1 k و 2 k بر اساس خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه محاسبه شدهاند. به این ترتیب میتوان رواناب را در حوضههای فاقد آمار با مدل هیبرید ژئومورفولوژی تخمین زد. مدل حاصل با استفاده از اطلاعات بارش رواناب و خصوصیات ژئومورفولوژی شش حوضه از حوضههای استان آذربایجان شرقی بدست آمده است. پارامترهای مدل هیبرید دو واحدی برای استخراج هیدروگراف واحد لحظهای هر حوضه با استفاده از فرایند بهینه ساز ی استخراج شده و با استفاده از آنالیز رگرسیونی رابطه آنها با خصوصیات ژئومورفولوژی حاصل بررسی شده است. برای صحت سنجی روابط حاصل مدل هیبرید ژئومورفولوژی، در حوضه ای که از اطلاعات آن در مرحله کالیبراسیون استفاده نشد، بکار گرفته شد. نتایج نشان داد این مدل قادر است با دقت مناسبی هیدروگراف های سیلاب را پیش بینی کند و نیازی به امار سیلاب ثبت شده در حوضه نمیباشد.

۲۱معرفی یک شاخص جدید برای ارزیابی شدت خشکسالی کشاورزی بر پایه عملکرد نسبی محصول
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۷
خشکسالی یک بلای طبیعی است که کلیه اقلیم ها را تحت تاثیر قرار می دهد. به دلایل مختلف مانند متفاوت بودن نیاز آبی توسط بخشهای متقاضی،‌ تاکنون تعریف واحدی برای خشکسالی ارایه نشده است. این پدیده اقلیمی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: خشکسالی هواشناختی، هیدرولوژیک و کشاورزی. برای ارزیابی شدت خشکسالی بصورت کمی از شاخص های خشکسالی استفاده می شود. در ایران هیچگونه مطالعه ای پیرامون ارزیابی شدت خشکسالی کشاورزی صورت نگرفته است. شاخص های مورد استفاده در جهان برای ارزیابی شدت خشکسالی کشاورزی دارای نارسایی های کلی هستند. در این مطالعه ابتدا یک تعریف بر اساس عملکرد نسبی محصول برای خشکسالی کشاورزی ارایه شده، سپس با استفاده از آن شاخصی برای ارزیابی شدت خشکسالی کشاورزی پیشنهاد گردیده است. در این شاخص عملکرد نسبی محصول با میانگین طولانی مدت آن مقایسه و بر اساس آن شدت خشکسالی تعیین می گردد. با کاربرد این شاخص، شدت خشکسالی طی 30 سال گذشته در منطقه تبریز و برای زراعت گندم دیم مشخص گردیده است. برای شبیه سازی عملکرد نسبی محصول در سال های گذشته از مدل دورنبوس و کاسام (1979) استفاده شده است. برای تعیین تبخیر و تعرق واقعی گیاه که یکی از اطلاعات ورودی این مدل می باشد مدل سیمپل بکار گرفته شد. برای ارزیابی مدل سیمپل، یکسری مطالعات مزرعه ای صورت گرفت. نتایج این مطالعات نشان داد که این مدل دقت زیادی در شبیه سازی تبخیر و تعرق گیاه دارد. همچنین در این تحقیق قابلیت شاخص های درصدی از بارندگی عادی (PNPI)، معیار بارندگی سالانه (SIAP) و S برای ارزیابی شدت خشکسالی کشاورزی در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و رابطه بین میزان عملکرد نسبی محصول و توزیع زمانی بارندگی در مراحل مختلف رشد با استفاده از همبستگی چند متغیره ارایه شده است.

۲۲شبیه سازی رسوب گذاری در مخازن سدهای ذخیره ای با استفاده از مدل لوله جریان مطالعه موردی مخزن سد کارده
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تبريز، زمستان, دوره  ۲۸ , شماره  ۳ (پياپي ۳۰) ویژه عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مطالعه مدل لوله جریان برای شبیه سازی رودخانه های آبرفتی به منظور بررسی رسوبگذاری مخازن سدهای به کار گرفته شده و مطالعه موردی روی مخزن سد کارده انجام یافته است. نتایج حاصل از اجرای این مدل با هیدروگرافی انجام یافته در سال 1375 روی مخزن سد مزبور و مدل Hec–6 مقایسه گردیده و نشان داده شده است که این مدل ضمن دارا بودن خصوصیات و کارآیی مدلهای ریاضی یک بعدی به دلیل در نظر گرفتن شرایط جریان به صورت نیمه دو بعدی از دقت بالایی برخوردار می باشد. همچنین در کاربرد این مدل برای مخازن سدها به دلیل اهمیت تاخیر مکانی و زمانی، انتقال نامتعادل رسوبات مورد استفاده قرار گرفته و حساسیت بسیار شدید آن به ضریب بازیافت فرسایش و رسوبگذاری نشان داده شده است.کالیبراسیون مدل با هیدروگرافی انجام یافته در مخزن سد نشان می دهد که اگر روند رسوبگذاری به همین منوال ادامه یابد طی سی سال از بهره برداری سد حدود 70% حجم مخزن از رسوبات پر شده و عمر مفید آن عملا به پایان خواهد رسید.

۲۳ارائه تعریفی برای زمان تعادل عمق آبشستگی اطراف پایه پل
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق توسعه زمانی عمق آبشستگی اطراف پایه پل، در شرایط آبشستگی آب زلال مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات موید این موضوع بودند که بیش از 80 درصد عمق آبشستگی در ساعت اول صورت می پذیرد و پس از آن سرعت آبشستگی به شدت کاهش می یابد. زمان تعادل به 0 درصد عرض پایه یا قطر پایه باشد . و سپس این تعریف با \ این صورت تعریف شد که تغییرات عمق حفره آبشستگی در یک ساعت کمتر از 2 تعاریفی که محققین برای آن مطرح نموده اند مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان داد که تعاریف محققین، زمان تعادل عمق آبشستگی را غالبا بسیار کوچک بیان می کنند. عمق تعادل آبشستگی در حالتهای مختلف استخراج شد و با روابط پیشنهادی محققین مقایسه گردید که همخوانی مناسبی را نشان داد.

۲۴عملکرد ضخامت طوق در آبشستگی پایه پل طوقدار
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل، یکی از مهمترین عوامل تخریب کننده پلها محسوب می شود. تاکنون محققین زیادی به بررسی آبشستگی اطراف پایه پل پرداخته اند که به دلیل پیچیدگی مسئله وتعدد عوامل مختلف هنوز راه حل واحدی برای مسائل آن مطرح نشده است . روشهای مختلفی برای جلوگیری و یا کاهش آبشستگی اطراف پایه پل ارائه شده است. استفاده از طوق از جمله روشهایی است که مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این تحقیق با به کارگیری طوق مستطیلی در پایه استوانه ای، مشاهده شد طوق سرعت آبشستگی را کاهش می دهد و علاوه بر آن عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل بخصوص در پشت پایه کاهش می یابد. ابعاد طوق نقش زیادی را در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل دارند . در این تحقیق تاثیر ضخامت طوق در کاهش آبشستگی اطراف پایه یل مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد افزایش ضخامت طوق کارایی آن را کم می کند. با تحلیل آزمایشها ضخامت مناسب طوق، 5 در صد قطر پایه پل پیشنهاد گردید.

۲۵شبیه سازی هیدرولیکی رواناب حاصل از بارش با کاربرد مدل موج پخشیدگی در حوضه کمانج علیا
اطلاعات انتشار: دانش کشاورزي، , دوره  ۱۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق تبدیل بارش به رواناب با استفاده از حل عددی معادلات دو بعدی سنت – ونانت در حوضه کمانج علیا، یکی از زیر حوضه های رودخانه آجی چای واقع در استان آذربایجان شرقی، مورد بررسی قرار گرفت. رواناب ناشی از بارش بر مبنای مدل موج پخشیدگی با لحاظ نمودن سرعت نفوذ لحظه ای برای تحلیل زمانی و مکانی شبیه سازی گردید. پس از تعریف شرایط اولیه و مرزی، حل معادلات با استفاده از تکنیک عددی تفاضل های محدود با روش صریح به انجام رسید. ابتدا سطح حوضه مورد مطالعه در محیط GIS به سلول هایی با ابعاد 250×250 متر تقسیم بندی و سپس نقشه رقومی ارتفاعی (DEM) تهیه شد. معادله نفوذ کوستیاکف بر مبنای تحلیل اطلاعات میدانی با توجه به تطابق مطلوب آن برای بیان مولفه نفوذ در معادلات سنت – ونانت انتخاب گردید. قابلیت مدل در شبیه سازی جریان حاصل از بارش به دلیل تطابق مطلوب هیدروگراف های مشاهداتی و شبیه سازی شده مورد تایید قرار گرفت. برای صحت سنجی مدل سه هیدروگراف مورد استفاده قرار گرفت. حداقل مقدار میانگین خطای نسبی دبی 9.4 درصد بدست آمد. نتایج نشان می دهد که مدل تهیه شده می تواند برای تعیین رواناب به ازای بارش های لحظه ای و با در نظر گرفتن تغییرات زمانی و مکانی نفوذ در حوضه ها به کار رود. با استفاده از این مدل می توان دبی پیک و زمان پیک را در خروجی حوضه پیش بینی نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۱۸ نتیجه