توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه مدلهای مختلف برآورد تابش مستقیم خورشید بر روی سطوح شیبدار
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دادههای تابش خورشید در معماری همساز با اقلیم، طراحی سیستمهای استفاده از انرژیهای پاک، برآورد نفوذ نور در مجتمعهای ساختمانی و یا پوششهای نباتی، مدلسازی برای محاسبات مربوط به نورپردازی و موارد متعدد دیگر کاربرد گستردهای دارند.در دیدهبانیهای معمولی هواشناسی عموماً مولفههای تابش بر روی سطح تراز اندازه گیری میشوند و الزاماً تابش بر رویههای شیبدار بطورغیر مستقیم برآورد میگردد. تاکنون مدلهای متعددی برای برآورد تابش مستقیم بر رویههای شیبدار با شیب و جهات مختلف گسترش داده شده که کاربرد آنها در هر محل نیاز به کالیبراسیون و واسنجی دارد. هدف از این مطالعه برازش دادن یک تابع توزیع مناسب بر دادههای ساعتی تابش روزانه جهت به دست آوردن مقادیرلحظهای تابش به کمک این تابع و همچنین برآورد مقادیر روزانه آن بر وی سطوح شیبدار بر پایه اندازهگیریهای انجام شده تابش بر رویه افقی است.مدلهای استفاده شده در این مطالعه شامل مدل کلین ( 1977 )، مدل کولارس–پریرا و رابل1979 ) و مدل جین و همکاران ( 1988 ) میباشند

۲اعتبار سنجی مدلهای مختلف برآورد کننده تابش ساعتی خورشید دریافتی برروی سطوح شیبدار با جهت های مختلف در شرایط اقلیمی کرج
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تغییرپذیری تابش دریافتی روی سطوح یا سبی و جهت مختلف یکی از نیازهای اولیه علوم مختلفی همانند هواشناسی کشاورزی ، فتوبیولوژی، دامپروری ، محاسبات مربوز به روشنایی، علوم ساختمان و بهره وری تابش خورشید می باشد. ایستگاه های تابش سنجی عموما فقط تابش کل و پراکنده دریافتی روی سطح تراز را اندازه گیری می کنند. داده های تابش دریافتی روی سطوح شیبدار موجود نبوده و با روشهای مختلف و بر اساس مقادیر ثبت شده برای سطح تراز محاسبه می گردند. هدف از این مطالعه اعتبار سنجی مدلهای محاسبه کننده تابش دریافتی بر روی سطح شیبدار ، با استفاده از داده های اندازه گیری شده با انتروال نیم ساعت روی سطح شیبدار 45 درجه رو به جنوب و 40 درجه رو به غرب در شرایط اقلیمی کرج می باشد.

۳کنترل کیفیت و بازسازی داده‌های تابش کل خورشید
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
داده‌های تابش خورشید در معماری همساز با اقلیم، طراحی سیستمهای استفاده از انرژیهای پاک، برآورد نفوذ نور در مجتمع‌های ساختمانی و یا پوششهای نباتی و مدلسازی برای محاسبات مربوط به نورپردازی کاربرد گسترده‌ای دارند. مدلسازی انرژی تابش قابل دسترس در تمامی موارد ذکر شده نیاز به داشتن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در مورد تابش دریافتی از خورشید دارد. در حال حاضر در 25 ایستگاه سینوپتیک ایران وابسته به سازمان هواشناسی داده های تابش کل روزانه خورشید اندازه گیری می شوند، ولی به دلیل مسائل مربوط به کالیبراسیون، نصب و نگهداری ابزار تابش سنجی و بعضی مشکلات دیگر مثل مسائل مربوط به ثبت و انتقال داده های تابش، داده های اندازه گیری شده تابش به شکل فعلی قابل استفاده نبوده و قبل از هر گونه استفاده، باید چه از نقطه نظر فنی و چه از نظر کیفیت کاملاٌ کنترل شوند.هدف از این تحقیق، کنترل و بازبینی داده های ثبت شده تابش کل خورشید در ایستگاههای تابش سنجی ایران واقع در عرضهای بالاتر از 5\34 درجه و همچنین بازسازی داده های مفقود شده برای این ایستگاهها می باشد.

۴بررسی الگوهای مکانی توزیع خشکسالی، با استفاده از مدل توزیع منطقه ای خشکسالی هواشناسی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۲
خشکسالیها پدیده های حدی هیدرولوژیکی هستند که توسط فقدان طولانی مدت بارندگی برروی یک منطقه وسیع مشخص می شوند توزیع منطقه ای خشکسالی یکی از ویژگیهای مهم آن می باشد و بنابراین بررسی منطقه ای خشکسالی و نه ایستگاهی، سبب درک کاملتری ازاین پدیده می شود. دراین مطالعه تکنیک جدیدی برای پهنه بندی خشکسالی هواشناسی، با استفاده از مدل توزیع منطقه ای خشکسالی (Regional Drought Distribution Model) در 50 ایستگاه منتخب ایران به کار گرفته شد. نیاز اولیه مدل تعیین محدوده تحت تاثیر هر ایستگاه با استفاده از روش پلی گون بندی تیسن می باشد. ورودی مدل، جمع داده های ماهانه بارندگی می باشد. براساس داده های بارندگی، شاخص توزیع استاندارد، برای هر ایستگاه محاسبه شده و آستانه خشکسالی با احتمال وقوع 20% شاخص توزیع استاندارد تعیین می گردد. سپس مساحت تحت تاثیر خشکسالی از کل محدوده مطالعاتی استخراج و نهایتا با استفاده از آنالیز خشکسالی منطقه ای، منحنی های شدت – مساحت – فراوانی برای برنامه ریزی های منطقه ای ترسیم می گردد. نتایج حاصل از مدل برای ایران در دوره 1960\61 تا 1989\90 نشان داد که در 22% از سالها کل ایران تحت تاثیر خشکسالی بوده است شدیدترین خشکسالی ها در سالهای هیدرولوژیکی 1962\63 و 1973\74 دارای دو برگشت صدساله در 50% از مساحت ایران و دارای دوره برگشت 50 ساله در کل ایران بوده اند.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه