توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهبود کارایی روش ضریب گیاهی دو تایی با استفاده از تشت تبخیر
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۷
بدون شک مدیریت منابع آب وجلوگیری از هدر رفت آن نیازمند برنامه ریزی دقیق آبیاری است. برای هر گونه برنامه ریزی جهت رسیدن به استفاده بهینه از آب در کشاوزی، نیاز به شناخت دقیق از نیا زآبی گیاهان موردد کشت می باشد. در این پژوهش برای تخمین تبخیر– تعرق گیاه ذرت (ET0) در دو منطقه مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و مزارع کرکج در انشگا تبریز از روش ضریب گیاهی دوگانه استفاده شد. بدین منظور، ابتدا تبخیر – تعرق مرجع (ET0) از معادله پنمن مانتیث محاسبه گردید و در مرحله بعد از داده های نشت تبخیر کلاس A برای محاسبه (ET0) استفاده شد. جهت مقایسه نتایج بدست آمده برای مزارع کرکج، داده های لایسیمتری اندازه گیری شده در سال 1379 مورد استفاده قرار گرفتند. جهت مقایسه مقادیر تخمینی، (ETc) در مزارع دانشکده کشاورزی نیز، از مقادیر تبخیر – تعرق بدست آمده از کشت ذرت در سال های 1382 و 1383 استفاده شد. مقادیر Etc ذرت در مزارع کرکج تبریز با استفاده از لایسیمتر برابر 829 میلیمتر اندازه گیری شد و در مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سالهای 1382 و 1383 با استفاده از معادله بیلان بترتیب برابر 778 و 760 میلی متر بودند. در این مطالعه، مقدار Etc ذرت با استفاده از روش ضریب گیاهی دوگانه با محاسبه ET0 از معادله پنمن مانتیث، برای مزارع کرکج در سال 1379 و مزارع دانشکده کشاورزی در سالهای 1382 و 1383 بترتیب برابر 723، 693 و 700 میلیمتر بدست آمد. وقتی که ET0 از داده های تشت محاسبه شد، مقادیر Etc ذرت برای مزارع کرکج و دانشکده کشاورزی در سالهای فوق بترتیب برابر 852، 736 و 796 میلیمتر محاسبه شد. نتایج حاصله نشان داد که تخمین ET0 با استفاده از تشت تبخیر وکاربرد آن در روش ضریب گیاهی دوگانه، تخمین ETc را بهبود داد.

۲ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارآیی اکتشافات ژئوفیزیکی انجام شده در کانسار مس علی آباد یزد
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در کانسار مس علی آباد واقع در فاصله 55 کیلومتری جنوب غرب شهرستان یزد، فعالیت های اکتشافی به دو روش غیر مستقیم (اکتشافات ژئوفیزیکی در سال 1385) و مستقیم (عملیات حفاریهای عمیق بطور تقریبا همزمان) صورت گرفته است. در مطالعه حاضر میدان انطباق شبه مقاطع ژئوفیزیکی (فاکتور فلزی) با مقاطع ماده معدنی (عیار مس) منطبق بر پروفیل های ژئوفیزیکی، بطور کیفی مورد بررسی قرار گرفته و میزان همبستگی داده های ژئوفیزیکی قبل و بعد از مدلسازی معکوس هموار با نتایج عیار سنجی عملیات حفاری بطور کمی برآورد شده است که برای این منظور میزان همبستگی خطی بین داده های ژئوفیزیکی بارپذیری و مقاومت ویژه ظاهری قبل و بعد از مدل سازی معکوس هموار و داده های عیار سنجی عنصر مس، در یک محدوده مشخص و یکسان بعد از یک شبکه بندی معین و برابر و درونیابی مقادیر آنها، تعیین گردیده است. براساس نتایج به دست آمده میزان همبستگی داده های ژئوفیزیکی عیار سنجی مس، بسیار کم تا کم (ضریب همبستگی کمتر از 0\4 مثبت منفی ) می باشد هر چند که این همبستگی بعد از مدلسازی معکوس هموار داده های ژئوفیزیکی، اندکی افزایش یافته است اما بطور کلی مقایسه شبه مقاطع فاکتور فلزی و مقاطع ماده معدنی منطبق بر پروفیلهای ژئوفیزیکی، ترسیم لاگهای گمانه های اکتشافی و میزان همبستگی داده های عیار سنجی مس نشان می دهد که روش های اکتشاف ژئوفیزیکی بکار رفته در منطقه از کارآیی نسبتا کمی برخوردار بوده است و دلیل اصلی آن، پیچیدگی خود کانسار و بالا بودن سطح نوفه در منطقه می باشد.

۳مدل سازی کانسار مس پورفیری علی آباد یزد به منظور اکتشافات تفضیلی و طراحی معدن
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
کانسار های مس پورفیری به دلیل ذخیره بالا و هز ینه ها ی بهره بردار ی ناچیز حائز اهمیت هستند . امروزه قسمت اعظم فلز مس در دنیا از کانسار های پورفیری به دست می آ ید. مدل سازی و برآورد دقیق ذخیره کانسار به ویژه در مراحل پایانی اکتشافات تفضیلی یکی از مهمترین پارامترهای لازم در طراحی،برنامه ریزی تولید و بهره برداری از کانسار به حساب می آید. کانسار علی آباد با کانی سازی مس و مولیبدن پورفیری در 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان یزد،در مرکز ایران و در ارتفاع 2600 تا 3000 متری سطح آبهای آزاد واقع شده است. در این مقاله یک مدل سه بعد ی زمین شناسی از کانسار به منظور تعیین نحوه کانی زایی در کانسار که شامل مدل های عیاری، سنگ شناسی و آلتراسیون بود تهیه گردید. جهت مدل سازی کانسار از نر م افزار v2006 ROCKWORKSTM که یکی از پرکاربردتر ین و دقیق ترین نرم افزارهای مدل ساز ی است، استفاده شد . پس از تعیین مدل سه بعد ی عیاری،سنگ شناس ی و آلتراس یون، سنگ میزبان کانی سازی، تفکیک باطله از کانه و آلتراسیون غالب در منطقه تعی ی ن شد . از مقایسه مدل های بدست آمده ، مشخص شد که سنگ میزبان کا نی سازی، گرانیت؛ آلتراسیون غالب در منطقه فیلیک و کانی زایی در دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده است و برای طراحی معدن بهتر است از دو پیت مجزا استفاده شود

۴پایش خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از تئوری ران (مطالعه موردی حوضه آجی چان آذربایجان‌شرقی)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۷
ارزیابی خصوصیات خشکسالی از مهمترین عوامل طراحی و مدیریت منابع آب می‌باشد. در این مطالعه به منظور بررسی پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی، داده‌های جریان ماهانه پنج ایستگاه هیدرومتری حوضه آجی چای شامل ایستگاه‌های ونیار، میرکوه، سهزاب، سعیدآباد و بستان‌آباد واقع در استان آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار گرفت. خصوصیات خشکسالی شامل تداوم، حداکثر مقدار کمبود و مجموع کمبود جریان با استفاده از تئوری ران تعیین گردید.

۵بررسی خشکسالی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص SPI
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۵
در این پژوهش جهت بررسی خشکسالی در استان آذربایجان شرقی، بارش‌های ماهانه 16 ایستگاه باران‌سنجی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) در بین سال‌های 1383–1352 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشخصه‌های خشکسالی از قبیل دوره تداوم، مقدار کمبود بارش، متوسط شدت و وسعت خشکسالی در منطقه بررسی شد. نتایج نشان داد که خشکسالی همواره با شدت‌های مختلف در این منطقه بوقوع پیوسته است ولی در نواحی جنوبی استان در ایستگاه‌های مراغه، ملکان، بناب، کوهسار، میانه و سعیدآباد که متوسط بارندگی نسبتاً بالایی دارند، تداوم، شدت و فراوانی دوره‌های خشکی نسبت به دیگر نقاط استان معمولاً بیشتر بوده است.

۶ایجاد سامانه اطلاعات و مدیریت جهت تخمین دبی اوج سیلاب در حوضههای فاقد آمار
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تخمین و پیشبینی دبیهای سیلابی با دوره بازگشتهای معین در بسیاری از طرحهای کشاورزی و هیدرولیکی همچون پخش سیلاب، طراحی سرریز و حوضچههای آرامش سد، طراحی ارتفاع دیوارههای تثبیت سواحل رودخانهها، طراحی شبکههای دفع روانابهای سطحی حاصل از بارندگی در شهرها و بسیاری مسائل دیگر از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. با توجه به اهمیت موضوع سیلاب و طغیان رودخانهها، یکی از مهمترین و حساسترین مسئولیتهای شرکتهای آب منطقهای تعیین حد بستر و حریم قانونی رودخانهها، مسیلها و آبراههها به منظور صیانت از دخل و تصرف و تجاوز غیر قانونی به آن میباشد. در مطالعه حاضر، یک نرم افزار مستقل کاربردی با قابلیتهای مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی و محیطهای برنامهنویسی در آن، جهت برآورد دبی اوج سیلاب با استفاده از روشهای تجربی نظیر روش فولرSCSتحلیلمنطقهای و هیدروگراف واحد بدون بعدSCST . استفاده شده است 0قبل از اجرای برنامه، دادههای مورد نیاز از قبیل نقشه کاربری اراضی، پوشش گیاهی، جنس خاک، مدل ارتفاعی رقومی منطقه، ضرایب واسنجی شده فرمولهای برآورد رواناب مورد استفاده، الگوی توزیع زمانی بارش، حداکثر بارش روزانه با دوره تناوبهای مختلف و دادههای ایستگاههای هیدرومتری در داخل پایگاه اطلاعات تجمیع گردید. نرم افزار حاضر در هر نقطهای از حوضه که مد نظر کاربر باشد قادر به محاسبه کلیه خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه و سپس محاسبه رواناب با دوره بازگشتهای مختلف خواهد بود. کارایی و دقت نرم افزار حاضر در حوضه آبریز قزلاوزن استان آذربایجان شرقی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نرم افزار مورد نظر با توجه به واسنجیهای صورت گرفته در ضرایب روشهای تجربی، یک ابزار مفید جهت تخمین دبی اوج سیلاب در نقاط فاقد آمار حوضههای آبریز خواهد بود

۷تعیین ضرایب منطقه ای فرمول فولر برای براورد دبی های سیلابی در حوضه های فاقد آمار
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
پیش بینی و تخمین دبی های سیلابی با دوره بازگشت معین در بسیاری از طرحهای کشاورزی و هیدرولیکی همچون پخش سیلاب طراحی زهکش های مزرعه ای طراحی سرریز و حوضچه های ارامش سد طراحی ارتفاع دیواره های تثبیت سواحل رودخانه ها، طراحی شبکه های دفع رواناب های سطحی حاصل از بارندگی در شهرها و بسیاری مسائل دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از روشهای مورد استفاده برای محاسبه دبی اوج سیلاب در حوضه های فاقد آمار روش تجربی فولر می باشد مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی روش تجربی فولر جهت براورد حداکثر دبی لحظه ای و واسنجی ضرایب مربوطه می پردازد از این رو 12 ایستگاه هیدرومتری واقع در حوضه آبریز آجی چای استان آذربایجان شرقی انتخاب و بعد ا زبازسازی و تکمیل در تحلیل ها مورد استفاده واقع شده اند.

۸بررسی اثر تیرهای بازویی در کاهش تقاضای ستونهای دیوار برشی فولادی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال، سال
تعداد صفحات: ۹
دیوار برشی فولادی SPSWs یک سیستم اقتصادی و کارآمد مقاوم در برابر بارهای جانبی به ویژه زلزله است مطالعات گذشته برروی رفتار دیوارهای برشی فولادی نشان دهنده بحرانی بودن رفتار ستون دراین سیستم می باشد در روشهای طراحی براساس ظرفیت ابعاد مقطع ستون افزایش چشمگیری می یابد یکی از شیوه های پیشنهاد شده برای کاهش ابعاد ستون استفاده از سیستم مهاربازویی به شکل خرپای افقی یا تیر با سختی خمشی زیاد در دهانه های کناری دیوار برشی است دراین مقاله تاثیر افزایش سختی خمشی یک یا چند تیر دردهانه های کناری دیوار برشی فولادی بر کاهش نیروهای وارده به ستونهای آن مورد بررسی قرارگرفته است به منظور مدلسازی دیوار برشی فولادی ازمدل نوارهای کششی در نرم افزار اجزا محدود ABAQUS استفاده شده و با توجه به صحت سنجی انجام شده مدل نواری دقت قابل توجهی در نمایش رفتار دیوار برشی فولادی دارد.

۹مقایسه دو روش طراحی دیوار برشی فولادی طراحی براساس ظرفیت و طراحی براساس تحلیل
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال، سال
تعداد صفحات: ۷
عملکرد لرزه ای مناسب سیستم دیوار برشی فولادیSPSW سبب توجه روزافزون محققین و ورود مباحث طراحی آن به آیین نامه های طراحی شده است آیین نامه AISC341–05 یک روش طراحی براساس ظرفیت را براساس مطالعات انجام شده تا سال 2005 ارائه کرده است براین اساس سازه طراحی شده رفتار مطلوبی را در استهلاک انرژی تضمین می کند دراین روش طراحی مقاطع تیر و ستون براساس نیروهای حاصل از جاری شدن کامل ورق انجام شده و سبب بزرگ شدن قابل توجه ستون ها و در برخی حالات کم رنگ شدن جنبه اقتصادی آن می شود رویکرد دیگر طراحی سازه براساس نیروهای داخلی اعضا تحت برش پایه طراحی می باشد دراین مقاله به کمک آنالیز بارافزون طراحی براساس نیروهای موجود در اعضا انجام شده و سپس به مقایسه تقاضای مقاطع تیروستون با مقاطع طراحی شده پرداخته شده است. 6 سازه با تعداد طبقات و نسبت ارتفاع بهدهانه مختلف براساس ضوابط آیین نامه AISC341–05 طراحی و مورد بررسی قرارگرفته اند.

۱۰اثر چرای دراز مدت بر پویایی کربن لاشبرگ در اکوسیستم مرتعی سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، پاییز, دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در اکوسیستم های مرتعی، چرای مفرط باعث تغییراتی در پویایی کربن بقایای گیاهی و ماده آلی خاک می شود. هدف این پژوهش بررسی کیفیت شیمیایی بقایای سه گونه غالب مرتعی و ارتباط آن با پویایی کربن لاشبرگ تحت مدیریت های مختلف چرا و قرق در مراتع سبزکوه می باشد. این بررسی در مراتع مشجر منطقه سبزکوه (استان چهار محال و بختیاری) صورت گرفت. نمونه برداری از گیاهان مرتعی غالب شامل اگروپایرون (Agropyron intermedium) ، جو پیازدار (Hordeum bulbosum) و جگن (Juncus stenophylla) از یک منطقه تحت قرق 15 ساله برداشت و مقدار نیتروژن فسفر و پتاسیم در نمونه ها اندازه گیری شد. علاوه بر این، سرعت تجزیه لاشبرگ گونه ها پس از یک سال خواباندن تحت شرایط طبیعی تعیین گردید. مقدار متوسط نیتروژن در لاشبرگ آگرو پایرون، جگن و جو پیازدار به ترتیب 1.37، 1.36 و 0.98 درصد بود. بنابراین با در نظر گرفتن %50 کربن در ماده خشک، نسبت کربن به نیتروژن (C\N) برای گونه های آگروپایرون، جگن و جو پیازدار به ترتیب 3.2، 37.37 و 51.1 خواهد بود. لاشبرگ های آگروپایرون، جگن و جو پیازدار به ترتیب حاوی 0.13، 0.12 و 0.21 درصد فسفر و 1.04، 1.01 و 1.72 درصد پتاسیم بودند. نتایج پویایی کربن نشان می دهد که اختلاف بین سرعت تجزیه لاشبرگ در منطقه چرا و منطقه قرق معنی دار نیست (p>0.05) ، ولی این اختلاف بین گونه های مطالعه شده از نظر آماری بسیار معنی دار است (p<0.01) نتایج نشان می دهند که ظاهرا روند تجزیه این بقایای گیاهی در ابتدا با نسبت C\N هم بستگی دارد ولی در خلال فرآیند تجزیه سایر خصوصیات کیفی لاشبرگ و شرایط محیطی خاک تاثیر گذار خواهند بود. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که اثر نوع لاشبرگ گیاهی و کیفیت آن به روی تجزیه پذیری به مراتب ملموس تر از اثر چرا (قرق) است.

۱۱بررسی تغییرات ضرایب معادله آنگستروم بر اساس عرض جغرافیایی و ارتفاع
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
افزایش دقت تخمین تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین در هر منطقه ای به دلیل کاربرد گسترده ی آن در زمینه هلیکشاورزی، منابع آب، عمران، معماری و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه معادله آنگسروم با اسهفاده از دادههای اندازه گیری شده ی تابش خورشیدی در مقیاس ماهانه و روزانه در ایستگاه های مختلف کشور واسنجی شد. همچنینتغییرات ضرایب و جمع ضرایب معادله آنگسروم نسبت به عرض جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. روابطمربوط به تعیین ضرایب معادله آنگستروم با استفاده از عرض جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه در مقیاس های ماهانه و روزانه ارا ئه شد. نتایج نشان داد که در عرض های جغرافیایی مخلف در شرایط آسمان صاف و بدون ابر 0\65 تا 0\78 تابش خارج از جو به سطح زمین می رسد.

۱۲کاربرد مدل مخزن جهت استخراج هیدروگراف های واحد رواناب سریع و آهسته در فرایند بارش– رواناب (مطالعه موردی: حوضه ناورود)
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، پاييز, دوره  ۲۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در میان انواع متعدد مدل های بارش– رواناب، روش های متکی بر هیدروگراف واحد، هنوز به عنوان یکی از رایج ترین ابزارها برای هیدرولوژیست ها جهت برآورد سیلاب به خصوص در حوضه های فاقد آمار به شمار می رود. در مطالعه حاضر با استفاده از مفهوم تئوری سیستم خطی توابع پاسخ پالس واحد اجزای رواناب (رواناب سریع و رواناب آهسته) به کمک مدل مفهومی مخزن استخراج گردید. پارامترهای مدل با استفاده از روش بهینه سازی جستجوی مستقیم تخمین زده شدند. کارآیی و دقت مدل با استفاده از داده های بارش–رواناب حوضه ناورود واقع در استان گیلان مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدل مفهومی مخزن بدون نیاز به استخراج بارش مازاد و با لحاظ کردن شرایط رطوبتی خاک قبل از رگبار، از دقت قابل قبولی در شبیه سازی فرایند بارش– رواناب برخوردار می باشد.

۱۳بهبود میرایی و کنترل ارتعاشات سازه های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
بهبود قابل توجه میرایی سازه ها و سایر خواص مانند خواص الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، سایشی و همچنین کنترل و بهبودارتعاشات، کمانش و چقرمگی، یکی از دلایل مهم جهت بکارگیری نانو لوله های کربنی در سازههای کامپوزیتی میباشد. با افزودن تنهاچند درصد از نانو لولهها به سازههای مختلف و یا استفاده از آنها به عنوان لایه میانی و یا پوششهای نازک و همچنین در ساختارهایساندویچی، میتوان میرایی را بدون ایجاد محدودیتی برای سازه، به صورت چشمگیری افزایش داده و ارتعاشات سیستم را کنترل نمود.در این مقاله اثر عوامل مختلف بر خواص ارتعاشاتی سازه های کامپوزیتی به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته است که از آنجمله میتوان به درصد وزنی نانو لولههای کربنی، نوع، پارامترهای ساختاری آنها مانند نسبت منظر و غیره، اصلاح سطحی نانو لوله ها،چگونگی چیدمان، توزیع و جهتگیری آنها در ماتریس و مسائل مربوط به فرآیند ساخت مانند کلوخه شدن نانو لوله های کربنی وغیره اشاره کرد. با استفاده از مقدار اندکی از نانو لولههای کربنی علاوه بر افزایش مدول تا 30 % ، می توان میرایی را تا 700 % بهبودبخشید. توزیع هدفمند نانو لولهها نیز تاثیر بسزایی در کنترل فرکانس های طبیعی دارد؛ بطوریکه فرکانس طبیعی در چیدمان O در حدود 34 % کمتر از توزیع همگن بوده و فرکانس بدست آمده با چیدمان X، 20% بیشتر از توزیع همگن نانولوله ها در سازه می باشد. همچنین در صورت استفاده از نانو لوله های کربنی، مقدار میرایی با افزایش دامنه ارتعاشاتی، افزایش می یابد که این یک مزیت مهم در کنترل ارتعاشات سازه ها محسوب می شود.

۱۴توسعه یک مدل مفهومی بارش– رواناب به منظور شبیه سازی رواناب سریع و آهسته (مطالعه موردی: حوضه ناورود)
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، بهار, دوره  ۲۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۵
اگرچه مدل های متعددی برای بارش–رواناب توسط هیدرولوژیست ها توسعه داده شده اند، با این وجود روش های هیدروگراف واحد در بسیاری از حوضه ها که در آنجا داده های هیدرولوژیکی ثبت شده کافی جهت استفاده مدل های توزیعی بارش–رواناب وجود ندارد هنوز یک ابزار مفید برای تخمین سیلاب می باشد. هدف از مقاله حاضر استخراج توابع پاسخ پالس واحد رواناب سریع و آهسته جریان آبراهه ای به روش تحلیلی با استفاده از یک مدل مفهومی شامل سه مخزن سری و یک مخزن هیبریدی موازی می باشد. وابستگی داخلی بین مخزن ها با استفاده از روابط نمایی از پارامترهای مدل که منعکس کننده خصوصیات فیزیوگرافیکی حوضه می باشد نشان داده شده است. پارامترهای مدل با استفاده از روش بهینه سازی نلدر– مید برای منطقه مورد مطالعه تعیین گردید. کارایی و اعتبار مدل مفهومی توسعه یافته با استفاده از پارامترهای بهینه استخراج شده، برای رویدادهای مختلف مشاهداتی با استفاده از معیار هایی آماری نظیر ناش–ساتکلیف، میانگین خطای مطلق نسبی برای مقادیر دبی، دبی اوج و ارتفاع رواناب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل توسعه داده شده از توانایی خوبی در پیش بینی فرایند بارش–رواناب بدون نیاز به تعریف بارش مازاد و با لحاظ کردن شرایط رطوبتی خاک قبل از رگبار برخوردار می باشد.

۱۵تعیین گونه ها و ویژگی های گیاهی شاخص مراحل مختلفتوالی گیاهی در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از راهکار های مناسب جهت اصلاح و احیای مراتع خشک و نیمه خشک کشور معرفی گونه های سازگار با ویژگی های این مناطق می باشد.این امر از طریق شناخت و تعیین گونه ها،ویژگی های شاخص گیاهی و خصوصیات گیاهان اکوسیستم های مرتعی میسر می گردد.شناخت مراحل توالی و گونه های شاخص هر یک از این مراحل،ما را در مدیریت صحیح این عرصه ها یاری خواهد نمود.مطالعه حاضر در مراتع کرسنک استان چهار محال و بختیاری با هدف شناخت گونه ها و ویژگی های شاخص گیاهی صورت پذیرفت.ابتدا سه منطقه دارای توالی مختلف،5_3 سال،15_10 سال و بیشتر از 25 سال و یک منطقه شاهد (مرتع)انتخاب گردبد.برای نمونه برداری از پوشش گیاهی پس از استقرار ترانسکت اقدام به پلات

۱۶مقایسه تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر حفظ رطوبت خاک وعملکرد محصول
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به وسعت حدود 18 میلیون هکتاری اراضی کشاورزی کشور و استفاده از حدود 95 % از مجموع میزان آب مصرفی کشور،هر گونه تغییری در ساختار عملیات اجرایی مزارع که با کاهش میزان مصرف آب و در عین حال افزای ش عملکرد محصول همراهباشد در سطح ملّی از جایگاه بسیار ویژه ایی برخوردار خواهد بود. ایجاد و کاربرد فن آوریهای مطلوب همانند سیستم های خاک – ورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی بجای سیستم های خاک ورزی مرسوم می تواند بعنوان یکی از روشهای کاربردی در کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مقاله، بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مقایسه تاثیر سیستم های مختلفخاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر کارایی مصرف آب وعملکرد می باشد. مروری بر نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در اکثر موارد، خاک ورزی حفاظتی اعم از خاک ورزی کاهشی و بی خاک ورزی علی الخصوص با حفظ بقایا، نگهداشت رطوبت و کارایی مصرف آب را نسبت به خاک ورزی مرسوم افزایش داده است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از متفاوت بودن تاثیر روشهای خاک ورزی اعم از روش مرسوم یا روش های حفاظتی بر روی عملکرد محصول، در ارقام و گونه های مختلف گیاهی است.

۱۷بررسی روند تغییرات سیلاب های حداکثر در حوضه های منتخب استان آذربایجان شرقیدر رابطه با تغییرات اقلیمی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۹
نتایج تحقیقات دانشمندان نشان می دهد در اثر تغییر اقلیم فراوانی پدیده های جوی حدی از جمله بارش های سنگین و سیلاب هابیشتر شده و شدت آن ها افزایش یافته است. مقاله حاضر خلاصه ای از تحقیقی است که به منظور بررسی روند تغییرات سیلاب های حداکثر (پیک لحظه ای و حداکثر روزانه) در حوضه های منتخب استان آذربایجان شرقی انجام شده است. بدین منظور تعداد ده ایستگاه هیدرومتری با توجه به کیفیت و طول دوره آماری انتخاب گردید و روند تغییرات زمانی داده های دبی ماکزیمم لحظه ای سالانه و دبی های حداکثر ماهانه و روزانه با استفاده از آزمون های آماری از جمله من کندال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در رابطه با پارامتر دبی ماکزیمم لحظه ای سالانه در حدود 30 درصد از حوضه های انتخابی روند وجود دارد که عموما کاهشی است و در بقیه ایستگاه ها روند ثابت است. در مورد پارامتر دبی حداکثر روزانه در 40 درصد ایستگاه ها روند کاهشی وجود دارد و در مورد یک ایستگاه روند هر دو پارامتر افزایشی است. در خصوص داده های ماهانه حداکثر دبی عموم ایستگاه ها در ماه های تیر و خرداد دارای روند بوده و کاهشی می باشد که باعث شده مقادیر حداکثر دبی در برخی ایستگاه های واقع در ارتفاعات بطرف ماه های اردیبهشت و فروردین شیفت یابد و این ماه ها دارای روند مثبت می باشد که این نتایج حاکی از اثرات تغییر اقلیم و افزایش نسبی دما در منطقه است.

۱۸بررسی نقش میانجی معنویت سازمانی در ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و بروز رفتارهای کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ماموت)
اطلاعات انتشار: مطالعات كمي در مديريت، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۵
تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر کارایی و اثربخشی مدیریتی و سازمانی بر کسی پوشیده نیست. از سویی دیگر به نظر بسیاری از محققان و نظریه پردازان، نقش افراد کارآفرین در سازمان ها قابل توجه بوده و چنانچه شرایطی فراهم شود که کارکنان بتوانند رفتارهای کارآفرینانه را در سازمان بروز دهند و به نتیجه برسانند، می تواند نویدبخش دستیابی به سازمانی کارآفرین باشد و مزایای معنویت کاری مواردی از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و... می باشد و همه این مزایا به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی می شوند. این مقاله به بررسی تاثیر ابعاد توانمندسازی روان شناختی و معنویت کاری بر بروز رفتارهای کارآفرینانه در شرکت ماموت پرداخته است. بر اساس مدل مفهومی به دست آمده از ترکیب سه متغیر توانمندسازی روان شناختی، معنویت کاری و بروز رفتارهای کارآفرینانه، شش فرضیه تدوین و در انتها نیز مدل تحقیق بر اساس تحلیل مسیر آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سه متغیر مورد بررسی در این پژوهش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۱۹تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی
اطلاعات انتشار: رسالت مديريت دولتي (مديريت دولتي)، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۸
پاسخگویی دستگاه بوروکراسی و نحوه کنترل و نظارت نظام سیاسی بر آن همواره یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز مدیریت دولتی بوده است. در این راستا در پژوهش حاضر الگوی پاسخگویی و نظارت بر بوروکراسی در حکومت امام علی (ع) در چارچوب رابطه بوروکراسی و دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب متغیرهای اصلی مورد بررسی شامل نظام پاسخگویی، کنترل و نظارت در حکومت علوی می باشد. برای انجام این مهم از روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوا) بهره گرفته شده بدین معنی که پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج چارچوب نظری، محتوای کتاب شریف نهج البلاغه که شامل خطبه ها، نامه ها و حکمت های امام علی (ع) خصوصا در زمان زمامداری ایشان است مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است. ضمن آنکه بررسی تطبیقی بین زمینه ها و روش های نظری و عملی پاسخگویی و نظارت علوی با نمونه های معاصر غربی نیز به اختصار صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که امام در دوران زعامت خود از نظامی جامع و چند وجهی برای توسعه پاسخگویی و نظارت بر دستگاه بوروکراسی استفاده کرده اند که ابعاد اصلی آن کنترل سیاسی، خودکنترلی بر مبنای ارزش های بوروکراتیک و نظارت همگانی بوده است.

۲۰تخمین تراز سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با شبکه عصبی بیزین
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در مطالعات آب زیر زمینی تغییرات سطح ایستابى از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در چند دهه اخیر سیستمهای هوش مصنوعی مانند شبکه عصبی بیزین کاربرد زیادی در علوم مختلف از جمله مدیریت منابع آب داشته است. دراین پژوهش کاربرد شبکه عصبی بیزین برای پیش بینی تراز سطح ایستابی در منطقه دشت تبریز مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته، که برای این منظور از میزان بارندگی و دما در دوره زمانی مورد نظر و عمق سطح ایستابی دردوره زمانی ما قبل به عنوان پارامترهای ورودی و عمق سطح ایستابی در دوره موردنظر بعنوان خروجی مدل انتخاب گردید.معیارهای ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب نش ساتکلیف برای ارزیابی و عملکرد مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد مدل شبکه عصبی بیزین دارای ضریب همبستگی (919\.) ریشه میانگین مربعات خطا (2m)..\.) و نیز معیار نش ساتکلیف (843\.) در مرحله صحت سنجی توانسته با دقت قابل قبولی به تخمین سطح ایستابی بپردازد.

۲۱بررسی روند تغییرات سیلاب در رودخانه های منتخب استان آذربایجانشرقی در رابطه با تغییرات اقلیمی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
نتایج تحقیقات دانشمندان نشان می دهد در اثر تغییر اقلیم فراوانی پدیده های جوی حدی از جمله بارشهای سنگین و سیلابها بیشتر شده و شدت آنها افزایش یافته است. مقاله حاضر خلاصه ای از تحقیقی است که به منظور بررسی روند تغییرات سیلابهای حداکثر در حوضه های منتخب استان آذربایجان شرقی انجام شده است. بدین منظور تعداد ده ایستگاه هیدرومتری با توجه به کیفیت آمار انتخاب گردید و روند تغییرات زمانی داده های دبی ماکزیمم لحظه ای سالانه و دبی های حداکثر روزانه ، ماهانه و فصلی با استفاده از آزمونهای آماری از جمله من کندال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در رابطه با پارامتر دبی ماکزیمم لحظه ای سالانه در حدود 30 درصد از حوضه های انتخابی روند وجود دارد که عموما کاهشی است و در بقیه ایستگاهها روند ثابت است . در مورد پارامتر دبی حداکثر روزانه در 40 درصد ایستگاهها روند کاهشی وجود دارد و در مورد یک ایستگاه روند هر دو پارامتر افزایشی است. در خصوص داده های ماهانه حداکثر دبی عموم ایستگاهها در ماههای تیر و خرداد دارای روند کاهشی می باشد که باعث شده مقادیر حداکثر دبی در برخی ایستگاههای واقع در ارتفاعات بطرف ماههای اردیبهشت و فروردین شیفت یابد و این ماهها دارای روند مثبت می باشد که این نتایج حاکی از اثرات تغییر اقلیم و افزایش نسبی دما در منطقه است. بلحاظ فصلی بیشترین تغییرات در فصل پاییز و بهار بوده و کمترین روند موجود مربوط به فصل زمستان است .

۲۲بررسی ارتعاشی صفحات کامپوزیتی چند لایه تقویت شده با نانو لوله های کربنی
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، خرداد, دوره  ۱۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳مقایسه روش های فاصله ای اندازه گیری تراکم در الگوی پراکنش تصادفی شبیه سازی شده
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، , دوره  ۲۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۲۴اعتیاد به کار یا پرکار بودن
اطلاعات انتشار: مديريت و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۲۵بررسی رابطه خصوصیات مورفولوژیکی بذور گیاهان مراتع نیمه استپی با Endozoochory
اطلاعات انتشار: مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران)، زمستان, دوره  ۶۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۲ نتیجه