توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر پایه و رقم در تکثیر گردو (.Juglans regia L) با استفاده از پیوند هیپوکوتیل
اطلاعات انتشار: مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)، , دوره  ۲۵-۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
این آزمایش در سال 1386 با هدف بررسی اثر پایه و رقم در میزان گیرایی پیوند گردو با استفاده از پیوند هیپوکوتیل انجام شد. برای انجام آزمایش، بذرهای حاصل از گرده افشانی آزاد رقم Serr و ژنوتیپ Z63 پس از استراتیفه شدن، در گلدان کاشته شده و در گلخانه با دمای 25oC نگهداری شدند. سه ماه پس از شروع رشد دانهال ها، پیوندک دو رقم Hartley و Chandler و دو ژنوتیپ Z63 و Z30 با روش پیوند هیپوکوتیل (سبز) بر روی آنها پیوند شد. نهال های پیوندی به مدت یک ماه در گلخانه با دمای 26oC و رطوبت نسبی 95–90 درصد نگهداری شدند. صفات مرفولوژیکی پایه ها، و درصد گیرایی پیوند در ترکیب های مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که دانهال های رقم Serr از نظر قدرت رشد اختلاف معنی داری با دانهال های ژنوتیپ Z63 دارند. گیرایی پیوند ارقام بر روی پایه Serr (با میانگین گیرایی 65.8%) بیشتر از گیرایی آن ها بر روی پایه Z63 (با میانگین گیرایی 46.7%) بود. درصد گیرایی ارقام مختلف نیز تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان داد، به طوری که رقم Chandler با درصد گیرایی 80% حداکثر و ژنوتیپ Z30 با 36.7% حداقل درصد گیرایی را داشتند. اثر متقابل نوع پایه در رقم نیز معنی دار بود به نحوی که برای تمامی ارقام (جز Z63) پایه serr نتایج بهتری را نشان داد.

۲بررسی اثر اکسین و اسید جیبرلیک در افزایش راندمان پیوند وصله ای در تعدادی از ارقام گردو (Juglans regia)
اطلاعات انتشار: علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)، نيمه اول, دوره  ۲۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
گردو یکی از مهمترین محصولات خشکباری کشور است. در حال حاضر اکثر باغات موجود بذری بوده و از تنوع بالایی برخوردار هستند. به منظور ایجاد باغات یکنواخت و افزایش کمی و کیفی محصول، پیوند جوانه بعنوان مناسبترین روش تکثیر غیر جنسی در کشور هنوز با مشکلات فنی و اجرایی مواجه می باشد. با وجود درصد قابل توجه گیرایی اولیه پیوند وصله ای، درصد موفقیت تولید نهال بسیار پایین است. در این پژوهش اثر هورمونهای آکسین و جیبرلین در چهار رقم و یک ژنوتیپ گردو در افزایش باز شدن جوانه ها و کاهش جوانه های خشک و راکد مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج اختلاف معنی داری را در افزایش درصد گیرایی کل، جوانه های سبز شده و کاهش جوانه های خشک و راکد در تیمارهای هورمونی نشان داد. اختلاف بین ارقام نیز از این نظر معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که ایندول استیک اسید (50 ppm) با 56% در مقایسه با شاهد با 26% بیشترین اثر را در درصد جوانه های باز شده داشته است. سایر تیمارهای هورمونی نیز حداقل 20% جوانه های باز شده را افزایش دادند. در بین ارقام نیز، بیشترین درصد پیوندهای رشد کرده مربوط به چندلر (58%) و کمترین مقدار مربوط (26%) Z63 بود. اثر متقابل تیمار هورمونی در رقم نیز در درصد جوانه های راکد، درصد سبز شدن جوانه ها و قطر شاخه معنی دار گردید. اثر متقابل تیمار در رقم برای درصد جوانه سبز شده نشان داد که در رقم چندلر بهترین تیمار هورمونی GA100 و IBA 50 بوده است در حالیکه در رقم پدرو تیمار هورمونی IBA 50 و در ژنوتیپ Z63 تیمار هورمونی IBA 100 بهترین نتیجه را داده است. این آزمایش نشان داد که کاربرد اکسین و اسید جیبرلیک میتواند بخشی از مشکلات مربوط به تولید نهال گردو پیوندی در کشور را مرتفع نماید.

۳صفات رویشی و زایشی برخی ارقام و ژنوتیپ های بومی ایرانی و خارجی گردو (.Juglans regia L)
اطلاعات انتشار: مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)، , دوره  ۲۹-۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۷
این بررسی سی و پنج صفت مورفولوژیکی در هفت رقم و ژنوتیپ امیدبخش جمال، دماوند، K72، Z53، Z60، Z67 و B21 و هشت رقم خارجی چندلر، پدرو، هارتلی، روند د مونتیگناک، سر، لارا، وینا و فرانکت از بهار 1387 به مدت دو سال ارزیابی شد. در بین صفات مربوط به درخت تنوع متوسطی مشاهده شد ولی صفات قدرت رشد درخت و عادت باردهی تنوع بیشتری نشان دادند. در بین صفات برگ تنوع کمتری مشاهده شد. زمان باز شدن برگ تنوع بسیارزیادی نشان داد به طوری که در میان ارقام مختلف 22 روز اختلاف در زمان باز شدن زود برگ ده ترین و دیربرگ ده ترین رقم ها مشاهده شد. از نظر زمان باز شدن گل های نر و ماده نیز تنوع زیادی مشاهده شد. از نظر دیکوگامی دو رقم\ژنوتیپ پروتوژین، یک رقم هموگام و بقیه پروتاندر بودند. تنوع درزمان رسیدن میوه نیز بسیار زیاد بود. تفاوت در زودرس ترین و دیررس ترین رقم 42 روز بود. شکل میوه در مقطع طولی منطبق بر درز و عمود بر آن، قابلیت بهتری در تفکیک ارقام داشت. اندازه میوه، مغز و درصد مغز نیز تنوع خوبی نشان داد. در میان ارقام خارجی، ارقام چندلر، پدرو، و هارتلی از نظر دیر برگ دهی، باردهی جانبی و کیفیت میوه و مغز به عنوان رقم های برتر تعیین شدند. رقم های روند د مونیتگناگ و فرانکت نیز در سال های ارزیابی پوشش گرده افشانی خوبی را با سه رقم مذکور نشان دادند. در میان ژنوتیپ های داخلی نیز رقم جمال نسبت به سایرین برتری نشان داد و رقم دماوند به عنوان گرده دهنده مناسب پوشش خوبی را برای دوره پذیرش گل های ماده آن نشان داد.

۴مقایسه طول عمر دریچه های بیوپروستتیک قلبی در بیماران باردار و غیرباردار
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، سال
تعداد صفحات: ۴

۵جمال، رقم جدید گردوی ایرانی برای کاشت در مناطق معتدل سرد ایران
اطلاعات انتشار: فصلنامه به نژادي نهال و بذر، بيست و هشتم،شماره۳، ، سال
تعداد صفحات: ۴

۶دماوند، رقم جدید گردو به عنوان گرده دهنده برای ارقام و ژنوتیپ های گردوی ایرانی
اطلاعات انتشار: فصلنامه به نژادي نهال و بذر، بيست و هشتم،شماره۳، ، سال
تعداد صفحات: ۳
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه