توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی مقایسه ای ابزارهای دستی و چرخشی در توانایی پاکسازی و زمان آماده سازی کانال دندان های مولر شیری
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱ (مسلسل ۱۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بیان مساله: برای آسانی آماده سازی کانال ریشه دندان های دایمی، ابزارهای نوین چرخشی نیکل تیتانیوم طراحی گردیده است. ارزیابی توان و اثر این ابزارهای نوین در درمان ریشه دندان های شیری نیز، منطقی و ضروری به نظر می رسد.هدف: هدف از انجام این بررسی، مقایسه توان پاکسازی فایل های دستی (K.file) و چرخشی (protaper) و مقایسه زمان مورد نیاز آنها برای آماده سازی در کانال های ریشه دندان های مولر شیری بود.مواد و روش: پس از تزریق جوهر هندی به درون کانال ریشه 49 دندان از 56 دندان مولر شیری مورد بررسی، نمونه ها به روش تصادفی ساده به سه گروه آزمایش 14 تایی (هر گروه 42 کانال)، و دو گروه شاهد هفت تایی (هر گروه 21 کانال) بخش شدند. آماده سازی کانال ها در گروه نخست، به روش دستی پروفایل (K–file) و در گروه دوم، با روش استفاده از فایل های چرخشی پروتیپر (protaper) انجام شد. در گروه سوم، تنها شست و شوی کانال ها با نرمال سیلین انجام شد و در گروه های شاهد، کانال ها دست نخورده باقی ماندند. زمان مورد نیاز برای آماده سازی نمونه های گروه های نخست و دوم، بر پایه ثانیه ثبت گردید. پس از شفاف سازی (clearing)، محتویات کانال ها زیر استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی ده برابر مشاهده و نتایج، با آزمون های آماری آنوا (ANOVA)، توکی (Tukey HSD) و تی (T) واکاوی شدند.یافته ها: میانگین میزان پاکسازی با روش استفاده از فایل های چرخشی، نسبت به روش دستی، در نواحی اپیکال، میانی و سرویکال کانال ها، بیشتر و اختلاف آماری در میان دو گروه کاملا معنادار بود (p<0.001). میانگین میزان پاکسازی در نواحی سه گانه کانال ها در روش استفاده از فایل های دستی، نسبت به روش استفاده از نرمال سیلین،‌ بیشتر و اختلاف آماری موجود کاملا معنادار بود (p<0.001). میانگین مقدار زمان مورد نیاز برای آماده سازی کانال ها در روش استفاده از فایل های دستی، 130 ثانیه و در روش استفاده از فایل های چرخشی، 70 ثانیه بود (p<0.001).نتیجه گیری: فایل های چرخشی پروتیپر (protaper) در درمان پالپ دندان های شیری نیز، قابل استفاده و از کارآیی لازم برخوردار هستند.

۲بررسی DMFT دندان های مولر اول دائمی در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یزد
اطلاعات انتشار: طلوع بهداشت، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (مسلسل ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۹
سابقه و اهداف: مولر اول دائمی بزرگترین دندان دائمی بوده و مهم ترین نقش را در جویدن، صحیح قرار گرفتن سایر دندان های دائمی، برقراری اکلوژن، حفظ ارتفاع عمودی فکین و زیبایی دارد؛ از طرفی به دلیل داشتن فرم آناتومیک خاص، رویش زود هنگام، عدم اطلاع مادر از دائمی بودن آن و اشتباه گرفتن با دندان شیری، بسیار مستعد پوسیدگی است. پوسیدگی در این دندان به عنوان شاخصی برای تشخیص پوسیدگی در دندان ها می باشد. این مطالعه به منظور بررسی شیوع DMFT در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یزد انجام گردیده است.روش بررسی: در این مطالعه، دانش آموزان مجموعا 6 مدرسه دولتی و غیر انتفاعی به طور تصادفی انتخاب شدند و دندان های مولر اول 15 دانش آموز از هر پایه مورد معاینه قرار گرفت و TDMF دندان های مولر اول دائمی آنها ثبت شد، سپس، داده ها توسط نرم افزار SPSS و تست های ANOVA و T–test مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: کمترین DMFT در گروه سنی 7 سال (0.92±0.36) و بیشترین آن در گروه سنی 11 سال (1.26±1.17) بود. میان سن و DMFT رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.0001). بین اجزا شاخص DMF بیشترین میانگین متعلق به F یا دندان های پرشده (0.72±1.13) و کمترین مقدار متعلق به M یا دندان های کشیده شده (0.25±0.04) بود. دختران DMFT بالاتری (1.33±1.15) از پسران (0.88±0.51) داشتند (P<0.05).   DMFT در دانش آموزان با وضعیت اقتصادی پایین، به طور معناداری بالاتر از دانش آموزان با وضعیت اقتصادی بهتر بود.نتیجه گیری: افزایش DMFT طی 4–3 سال پس از رویش در دندان های مولر اول دائمی لزوم توجه بیشتر را به امر آموزش، پیشگیری و درمان زود هنگام نشان می دهد.

۳مقایسه اثر ZOE و فرموکروزول بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج در دندان‌ های شیری
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)، بهار, دوره  ۲۴ , شماره  ۱ (مسلسل ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: آلودگی سطح عاج با انواع موادی که در دندانپزشکی کودکان مورد استفاده قرار می ‌گیرد، بر روی استحکام باند مواد چسبنده موثر است. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر ZOE و فرموکروزول بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج دندان‌ های شیری بود.روش بررسی: تعداد 72 دندان مولر دوم شیری کشیده شده انتخاب و در رزین آکریلی مانت شدند. سپس مینای سطوح انتخاب شده (باکال یا لینگوال) تا اکسپوز شدن عاج برداشته شد و سطوح توسط کاغذ سیلیکون 320 grit، صاف و یکنواخت شدند. تعداد کل سطوح به 4 گروه 18 تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند: گروه A، گروه کنترل و فاقد پیش درمانی بود. گروه B، سطوح عاجی توسط ZOE (زولیران) پوشیده شدند. گروه C، سطوح عاجی توسطZOE (Kemdent)  پوشیده شدند. گروه D، سطوح عاجی در مجاورت پنبه آغشته به فرموکروزول قرار گرفتند. تمام نمونه ‌ها توسط فویل آلومینیومی ‌پوشیده شده و به مدت 7 روز در آب مقطر 37oC نگهداری شدند. پس از 7 روز پانسمان ‌ها برداشته شدند. سپس هر سطح عاجی توسط اسید فسفریک3M (ESPE\USA) %35  به مدت 15 ثانیه اچ شد. پس از شستشو و خشک کردن از اَدهزیو 3M (ESPE\USA) Single bond طبق دستور روی سطوح عاجی استفاده شد و به مدت 20 ثانیه نوردهی انجام شد. سپس استوانه ‌هایی از کامپوزیت P60 با قطر داخلی 4 و ارتفاع 3 میلی ‌متر بر روی سطح آماده شده قرار گرفت و از هر طرف به مدت40  ثانیه نوردهی به کامپوزیت انجام شد. بعد از 24 ساعت نمونه‌ ها تحت نیروی برشی و با سرعت0.5  میلی ‌متر \ دقیقه تا نقطه شکست بارگذاری شدند. مقایسه استحکام باند برشی محاسبه و داده‌ ها توسط نرم‌ افزار آماری SPSS و آزمون ANOVA و Tukey آنالیز شدند.یافته ‌ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه 17.52±3 :A، در گروه 15.41±3.3 :B، در گروه15.63±3.2 :C ، در گروه18.57±3.8 :D  مگاپاسکال بود. اختلاف آماری معنی ‌داری بین گروه A و B،A  و C،  D و Aوجود نداشت (P>0.05).نتیجه‌ گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از ZOE زولیران وKemdent ، همچنین استفاده از فرموکرزول کاهش چندانی در استحکام پیوند برشی کامپوزیت به عاج ایجاد نمی ‌کند.

۴بررسی اثر آلودگی با بزاق بر روی استحکام باند برشی دو نوع گلاس آینومر به عاج دندان های شیری
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)، تابستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۲ (مسلسل ۶۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: استفاده از سمان های گلاس آینومر در دندانپزشکی کودکان در حال افزایش است و اطلاعات محدودی در مورد اثر آلودگی با بزاق بر روی استحکام باند گلاس آینومر به عاج دندان های شیری وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر آلودگی با بزاق بر روی استحکام باند برشی 2 نوع گلاس آینومر (معمولی و نوری) به عاج مولرهای شیری بود.روش بررسی: در این مطالعه 36 دندان مولر شیری انسانی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها بر حسب نوع ماده به 2 گروه اصلی و هر گروه به 3 زیر گروه تقسیم شدند، گروه 1: عاج غیرآلوده، گروه 2: عاج به بزاق آلوده شده، گروه 3: عاج به بزاق آلوده شده، شسته و خشک شده در زیر گروه 1 و 2 و 3 نمونه ها به گلاس آینومر معمولی و در زیر گروه 4 و 5 و 6 به گلاس آینومر نوری باند شدند. سپس استحکام باند برشی نمونه های فوق، توسط دستگاه اینسترون با سرعت 1 میلی متر در دقیقه اندازه گیری شد. از آنالیزهای آماری ANOVA و Tukey جهت تحلیل و تجزیه داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج آزمون آماری نشان داد که بین دو گروه 4 و 5 تفاوت معنی داری وجود دارد (0.05=P)، اما تفاوت آماری معنی داری بین گروه 1 و 2 ((P=0.16، 1 و 3 ( (P=0.93و همچنین گروه 4 و 6 ((P=0.98 وجود نداشت.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که آلودگی با بزاق می تواند بر روی استحکام باند برشی گلاس آینومر نوری در عاج مولرهای شیری اثر گذاشته و آن را کاهش دهد.

۵بررسی موفقیت بالینی و رادیوگرافی درمان های دندانپزشکی انجام شده تحت بیهوشی عمومی در کودکان مراجعه کننده به یکی از مراکز جراحی شهر یزد در بین سال 1385 تا 1390
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، آذر و دي, دوره  ۲۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: بیهوشی عمومی یک گزینه درمانی ارزشمند برای کودکان کم سن در مرحله قبل از همکاری یا کودکان با مشکلات پیچیده پزشکی است که نیازمند درمان های دندانپزشکی وسیع هستند. با توجه به هزینه بالا و خطر بالقوه بیهوشی عمومی، مهم است که قابل اعتمادترین تکنیک ها و مواد برای تقویت میزان موفقیت درمان های دندانپزشکی به کار روند. این مطالعه با هدف بررسی موفقیت بالینی و رادیوگرافی درمان های دندانپزشکی انجام شده تحت بیهوشی عمومی در کودکان انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 56 کودکی که در سال های 1385 تا 1390 در یکی از مراکز جراحی شهر یزد، درمان های دندانپزشکی را تحت بیهوشی دریافت کرده بودند و حداقل 6 ماه از درمان آنها گذشته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل آماری توسط آزمون Chi Sqauer و Fisher Exact برای مقایسه میزان موفقیت درمان های ترمیمی و کانال ریشه انجام شد.نتایج: روکش فلزی زنگ نزن (SSC) موفق ترین درمان با بالاترین میزان موفقیت بود (%99.2). SSC یک میزان شکست قابل توجه پایین تری نسبت به ترمیم های آمالگام و خلفی کامپوزیت دارد (%28.6) (P<0.001). ترمیم های قدامی گلاس آینومر پایین ترین میزان (69.2%) موفقیت را در میان همه انواع ترمیم ها دارد (p<0.001). موفقیت هر دو روش پالپوتومی و پالپکتومی به ترتیب با میزان 97.3% و 96.4% به طور قابل قبولی بالا بود.نتیجه گیری: با توجه به میزان شکست ترمیم های آمالگام و کامپوزیت، یک طرح درمان قطعی شامل SSC، درمان پالپ و یا کشیدن ممکن است برای بازسازی دهانی کودکان تحت بیهوشی عمومی ترجیح داده شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه