توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارتباط سرعت امواج برشی و امواج طولی در سنگهای کربناته با استفاده از واحدهای جریان هیدرولیکی
اطلاعات انتشار: زمين، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۷
توصیف پارامترهای مخزنی برای شناسایی مخازن هیدروکربوری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با توجه با این واقعیت که داده های امواج طولی بیشتر از امواج برشی می باشد، تخمین سرعت امواج برشی از روی داده های پتروفیزیکی همیشه یکی از جدیترین چالشها در توصیف مخازن هیدروکربوری می باشد. مهمترین پارامترهایی که بر سرعت امواج در سنگهای کربناته تاثیر می گذارند، شامل: تخلخل، نوع تخلخل، نوع کانی، فشار، اشباع سیالات و دما می باشند. در این مقاله با بکار گیری واحدهای جریان هیدرولیکی بر مبنای داده های آزمایشگاهی گونه های مختلف سنگهای کربناته مورد مطالعه قرار گرفته و ارتباط بین سرعت امواج طولی و برشی در هر واحد جریانی مشخص گردیده است. نتایج بیانگر انطباق خوبی بین سرعتهای موج برشی وموج تراکمی در واحد های جریان هیدرولیکی می باشد، بطوریکه ضریب همبستگی در واحدهای جریان هیدرولیکی مختلف برابر 0.89، 0.94 و 0.84 می باشد. در حالیکه این ضریب برای کل نمونه ها برابر 0.58 است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه