توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سطوح سرمی هورمون های تیروکسین، تری یدو تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، خرداد و تير, دوره  ۱۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی است که اخیرا ارتباط آن با بعضی از هورمون ها مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین سطوح سرمی تری یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4) و هورمون محرکه تیروئید یا تیروتروپین (TSH) در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و مقایسه آن با افراد بالغ سالم در همدان صورت گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مورد– شاهدی 32 بیمار با تشخیص اختلال افسردگی اساسی (بر اساس آزمون افسردگی بک) مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی همدان و 32 بالغ سالم که از نظر سن و جنس با گروه افسرده همسان سازی شده بودند به روش در دسترس انتخاب شدند. سطوح سرمی تری یدوتیرونین، تیروکسیین و هورمون محرکه تیروئید در هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با کمک آزمون های آماری کای دو،t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: متوسط سطوح سرمی T4 و TSH در افراد افسرده نسبت به سالم به طور معنی داری بالاتر بود (p=0.01) در حالی که متوسط سطح سرمی T3 این دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (p=0.08) در مقایسه افراد مبتلا به افسردگی بالینی (نمره بالای 21 آزمون بک) و غیر افسرده بالینی (نمره زیر 21 آزمون بک) فقط در سطح سرمی TSH افزایش معنی داری وجود داشت (P=0.001) بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک افزایش 1 واحد در سطح سرمی T4 و TSH به ترتیب شانس ابتلا به افسردگی را 1.3 و 1.7 برابر و شانس ابتلا به افسردگی بالینی را به ترتیب 1.2 و 2.09 برابر افزایش می دهد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، میانگین سطوح سرمی T4 و TSH در افسردگی اساسی نسبت به گروه شاهد بالاتر بودند. با سنجش این دو هورمون در سرم ممکن است بتوان بروز افسردگی را در فرد پیش بینی نمود.

۲طراحی آماری– اقتصادی نمودار کنترل چندمتغیره خی–دو با پارامترهای متغیر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۱ (پياپي ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۷
روش معمول هنگام به کارگیری نمودار کنترل T2 برای پایش فرایندهای چندمتغیره، گرفتن نمونه هایی به اندازه no هر ho ساعت، از فرایند می باشد. مطالعات اخیر نشان داده است که به کارگیری طرح هایی با پارامترهای متغیر (VP)، منجر به توان آماری بیشتری، جهت کشف تغییرات کوچک تا متوسط بردار میانگین فرایند، می شود. در این مقاله نمودار کنترل VPT2 جهت پایش میانگین فرایند، طراحی اقتصادی شده است. مدل پیش نهادی لورنزن و وانس مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (GA) کمینه خواهد شد.

۳اثرات شیشه ایرانی (حاوی مت آمفتامین) بر سطوح سرمی هورمون های ACTH، کورتیزول و آلدوسترون در موش های صحرایی نر
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، ارديبهشت, دوره  ۱۶ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: مت آمفتامین ماده ای است محرک که ترکیب اصلی آن آمفتامین (C9H13N) است. کریستالیزه مت آمفتامین در کشور ایران به نام شیشه معروف است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات شیشه ایرانی (مت آمفتامین) بر سطوح سرمی هورمون های (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH)، کورتیزول و آلدوسترون در موش های صحرایی نر می باشد.مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار که بطور تصادفی به 4 گروه 5 تایی شاهد، دریافت کننده دوزهای 2، 4 و 6 میلی گرم شیشه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تقسیم بندی شدند، انجام گردید. تزریق بصورت درون صفاقی، هفته ای یک بار و به مدت 6 هفته انجام گرفت. نمونه خون از طریق خونگیری از قلب باز تهیه شد و پس از تهیه سرم، میزان هورمون های ACTH، کورتیزول و آلدوسترون توسط روش ELISA اندازه گیری و مقایسه شد.یافته ها: سطح سرمی ACTH در گروه دریافت کننده نرمال سالین با میانگین 1.85±0.22 تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد با میانگین 1.23±0.22 نداشت. در حالیکه سطح سرمی ACTH در گروه های دریافت کننده دوزهای 2 mg\kg با میانگین (P=0.003) 2.55±0.17 و دوز 4 mg\kg شیشه با میانگین (P=0.002) 2.63±0.22 نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی داری شد. دوز 6 mg\kg شیشه با میانگین (P<0.0005) 3.83±0.55 باعث افزایش بیشتری در سطح سرمی ACTH نسبت به دوزهای پایین و متوسط شد. سطح سرمی کورتیزول نیز در گروه دریافت کننده نرمال سالین با میانگین (P=0.385) 0.32±0.06 تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد با میانگین 0.58±0.14 نداشت ولی در گروه های دریافت کننده دوزهای 2 mg\kg با میانگین (P<0.0005) 6.35±0.25، 4 mg\kg با متوسط میانگین (P<0.0005) 6.42±0.29 و 6 mg\kg شیشه با میانگین (P<0.0005) 6.81±0.33 نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی داری شد. به همین ترتیب سطح سرمی آلدوسترون نیز در گروه دریافت کننده نرمال سالین با متوسط میانگین 1492±18.9 تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد با میانگین 1396.6±16.3 نداشت ولی در گروه های دریافت کننده دوزهای 2 mg\kg با میانگین (P<0.0005) 1726±38.3، 4 mg\kg با میانگین (P<0.0005) 1749.6±81.4 و 6 mg\kg شیشه با میانگین (P<0.0005) 1785.3±56.2 نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی داری شد.نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که مصرف شیشه سبب افزایش فعالیت غده فوق کلیه می شود که این امر به نوبه خود می تواند عوارض بالینی قابل توجهی را در پی داشته باشد.

۴تاثیر شیشه بر محور هورمونی هیپوتالاموس هیپوفیز تیروئید در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، آبان, دوره  ۱۹ , شماره  ۸ (پي در پي ۹۱)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: بر اساس مطالعه ها، مشتقات آمفتامینی می توانند محور هیپوتالاموس ـ هیپوفیزـ تیروئید را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات شیشه بر محور هیپوتالاموس ـ هیپوفیزـ تیروئید در موش های صحرایی نر بود.روش بررسی: این مطالعه تجربی–آزمایشگاهی 25 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه مساوی، شاهد، دریافت کننده نرمال سالین و دریافت کننده دوزهای 2، 4 و 6 میلی گرم بر کیلوگرم شیشه، تقسیم بندی شدند. تزریق به صورت درون صفاقی هفته ای یک بار و به مدت 6 هفته انجام گرفت. نمونه خون از طریق خون گیری از قلب تهیه شد و پس از تهیه سرم، میزان هورمون های T3، T4 و TSH به وسیله روش الفا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: سطوح سرمی T3 و T4 در گروه دریافت کننده دوز 2 میلی گرم بر کیلوگرم شیشه نسبت به گروه شاهد، تغییر معنی داری نداشت. سطوح سرمی T3 و T4 در موش های دریافت کننده دوزهای 4 و 6 میلی گرم بر کیلوگرم شیشه نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد(به ترتیب P<0.05 و P<0.001). سطح سرمی TSH در گروه های دریافت کننده دوزهای 2، 4 و 6 میلی گرم بر کیلوگرم شیشه نیز نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی دار شد (P<0.001).

۵بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم در نمونه های برنجاستان فارس (مطالعه موردی: مزارع فیروزآباد)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این پژوهش به بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم در برنج شهرستان فیروزآباد پرداخته است. جهت انجام اینمطالعه 38 نمونه برنج از 22 روستای این شهرستان جمع آوری گردید. برای نمونه گیری از 3 ناحیه از زمین های کشاورزیمحصول برنج جمع آوری و با یکدیگر تلفیق گردیدند. نمونه ها در آزمایشگاه شسته شده و توسط آون خشک گردید. نمونه ها توسطدستگاه Digesdahl هضم و سپس غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه نشر اتمی (ICP) قرائت گردید و با استفاده از نرم افزارآماری SPSS تحلیل های آماری صورت گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که متوسط غلظت فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم در برنج منطقه به ترتیب 1\53، 2\33 و 0\54 میلیگرم بر کیلوگرم است. مقایسه میزان غلظت فلزات سنگین با میزان استاندارد WHO\ FAO (سرب mg\kg 0\3 ، کروم mg\kg 1 و کادمیوم mg\kg 0\2) نشان داد که غلظت فلزات سرب، کروم و کادمیوم در سطح معناداری 5% (p<0.05) بالاتر از حد استاندارد تعیین شده است.

۶بررسی تأثیر تخصص شریک مؤسسه حسابرسی برحق الزحمه حسابرسی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با توجه به رشد بازار تولیدات و خدمات صنایع و مطرح شدن تئوری نمایندگی و جدایی مدیر از مالکیت شرکت ها، نیاز به نظارت بر کار مدیریت واحد اقتصادی امری ضروریست. یکی از راهکارهای نظارت بر عملکرد مدیریت، حسابرسی صورت های مالی شرکت مربوطه توسط شخصی مستقل از تهیه کننده گزارش های مالی است که این کار توسط حسابرسان مستقل قابل انجام است . اما باید در انتخاب حسابرس مستقل میزان هزینه ای که شرکت متقبل می شود و میزان کیفیت کاری را که دریافت می کند نیز مد نظر قرار گیرد. یکی از راهکارهای افزایش کیفیت نظارت بر کار مدیریت، به کارگیری حسابرسان متخصص در صنعت مربوطه صاحب کار است. به کارگیری حسابرسان متخصص با توجه به آشنایی بیشتر این حسابرسان با صنعت صاحب کار، موجب کاهش اقلام تعهدی اختیاری و همچنین کاهش سوئد استفاده های مدیریت از منابع شرکت و در نتیجه افزایش سطح کیفی گزارش های مدیریت می شود، از طرفی تخصص شریک مؤسسه حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت دارد یعنی حسابرسان متخصص در صنعت، حق الزحمه های بالاتری را دیس مطالبه می کنند لذا شرکت هایی که خواستار استفاده از خدمات حسابرسی حسابرسان که مستقل هستند می بایست بین تخصص شریک حسابرسی و هفت قلزم درخواستی حسابرسان، با توجه به اهمیت حسابرسی ، وضعیت مالی و همچنین درستکاری مدیریت شرکت، موازنه برقرار کنند.

۷بررسی تاثیر تخصص صنعت موسسه حسابرسی؛ سطح اقلام تعهدی اختیاری بر حق الزحمه حسابرسی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد، سال
تعداد صفحات: ۱۴
قیمت گذاری خدمات حسابرسی یکی از موضوع های موردعلاقه بسیاری ازمحققان حسابرسی است و تاکنون مطالعات زیادی در خارج از کشور در این زمینه انجام شده است ولی در ایران آنطور که باید تلاشهای کافی صورت نگرفته است و مشکل شناسایی رابطه بین تخصص صنعتموسسه حسابرسی بر میزان حقالزحمه حسابرسی همچنان باقیست. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تخصص صنعت موسسه حسابرسی و سطح اقلام تهدی اختیاری با حق الزحمه چند متغیره و داده های ترکیبی میباشد نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان میدهد که رابطه حق الزحمه حسابرسی با تخصص صنعت موسسه حسابرسی مثبت ومعنادر میباشد

۸برآورد شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز قلب شهر همدان در سال 1392
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: فصلنامه نسيم تندرستي، دوم،شماره۲، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، تعیین شیوع و مقایسهً عوامل خطر بیماری­های قلبی – عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن­ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان­ مرکز قلب شهر همدان بوده است. روش بررسی: در مجموع 550 نفر، 40 تا 80 ساله در این مطالعه مقطعی شرکت کردند.پرسشنامه استاندارد از نظر سن، جنس، سابقه مصرف داروها، سابقه بیماری­های گذشته، فشار خون، قند خون ناشتا، HDL کلسترول، تری­گلیسرید تکمیل وتشخیص سندرم متابولیک بر اساس معیارهای IDF انجام شد. یافته ها: نتایج، به­طور کلی شیوع سندرم متابولیک را 5\44% نشان داد. شیوع سندرم متابولیک در مردان 6\25% و در زنان 2\19% بود. میزان تری­گلیسرید حداقل 150 میلی گرم در دسی­لیتر در مردان 5\39%، HDL–C کمتر از 40 میلی­گرم در دسی­لیتر 4\57%، فشار خون سیستولیک بالای 130 میلی­متر جیوه 34% و فشار خون دیاستولیک بیش از 85 میلی­متر جیوه 1\19% بود. در زنان نیز میزان تری­گلیسرید حداقل 150 میلی­گرم در دسی­لیتر 3\38%، HDL–C کمتر از 50 میلی­گرم در دسی لیتر 2\31%، فشار خون سیستولیک بالای 130 میلی­متر جیوه 10% و فشار خون دیاستولیک بیش از 85 میلی­متر جیوه 8\2% بود. در مردان شیوع چاقی شکمی (5\87%) و بالاتر از زنان (6\49%) بود. بحث و نتیجه گیری: اگرچه بسیاری از بیماری­های قلبی – عروقی قابل پیشگیری و درمان است لیکن تعداد زیادی از مردم به دلیل بیماریهای قلبی – عروقی جان خود را از دست می­دهند. شیوع بالا و قابل توجه سندرم متابولیک در سنین میان­سالی به بعد، اجرای سیاست­های ملی را برای پیشگیری از آن بخصوص از طریق مقابله با چاقی را می­طلبد.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه