توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدیریت اسلامی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مدیریت به شکل های مختلف ومتفاوت درطول تاریخ وجودداشته وبه صورگوناگون، زمینه پایداری ودوام و قوام تمدن ها وحکومت ها رافراهم ساخته است. با پیشرفت علم وافزایش آگاهی بشردراستفاده ازامکانات وتوانایی های خود، تأثیرمدیریت درپیشرفت بشر نیز فزونی یافت وهمراه باآن، نظریه های مختلف ومتفاوتی که ازمنظرهای گونا گون به انسان نگاه می کردندنیزارایه گردید. اسلام به عنوان کاملترین دین الهی،نقش سرنوشت سازی رادرتاریخ حیات بشری دارامی باشد.علت اساسی عدم پیشرفت سریع اهداف اسلامی،عدم اجرای صحیح احکام وقوانین الهی وابزاری برخوردکردن بااین قوانین می باشدوماننداین است که بهترین نقشه ی طراحی ساختمان در دست باشد،اماعامل بنحوی که خودمی خواهدعمل کند.بنابراین اگرتمام بایدهاونبایدهادرجامعه ی اسلامی رعایت شود،قطعاشاهدجامعه ی اسلامی پویا،کارآمد،متحول،انسان مداروارزش مدارخواهیم بود.درنهایت نظام مدیریت درتفکراسلامی ازاصول اعتقادی آن سرچشمه می گیرد. آنچه مسلم است این است که درمدیریت اسلامی اخلاق ومسائل اخلاقی–ارزشی اهمیتی بیش ازکسب هدف(تولید)دارندودراولویت بالاتری قرارگرفته اند. درهرحال مدیران اسلامی بایدبابرنامه ریزی، سازماندهی،هماهنگی وکنترل سایروظایف مدیریتی وبه کاربردن تکنیکهای جدید،ودرواقع به جای ستیز یابیگانگی بامدیریت غربی،ازابزارهاوتکنیکهای آنان درجهت تحقق اهداف ومدیریت اسلامی استفاده کند،ومسئولین ومدیران اسلامی یادشان باشدکه مدیریت اسلامی درزمان پیامبرتاآنجاپیش رفت که توانست انسانهای آن زمان راکه به هیچ قانونی پایبندنبودند،به انسانهایی قانونمندوصالح مبدل سازد.

۲مدیریت بازاریابی وفروش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۹
بازاریابی گاهی اوقات به هنرفروش نیز معروف است ولی فروش یکی ازتوابع کوچک بازاریابی به حساب می اید بازاریابی عبارت است ازفعالیتی انسانی درجهت ارضای نیازها و خواسته ها ازطریق فرایند مبادله که این تعریف دارای ابعادنیازها مبادله و بازار میبا شد اولین بعدآن نیاز ها و خواسته ها که منشا ورکن اساسی نظام بازاریابی است بعددوم مبادله بوده و بازاریابی اززمانی اغاز میشود که فرد تصمیم میگیرد نیازها و خواسته هایش را ازطریقی که آن را مبادله می نامند ارضا کند درمبادله باید اول: دوطرف وجود داشته باشد دوم: هرطرف چیزباارزش برای طرف دیگر داشته باشد و سوم هرطرف مجاز به پذیرش یا ردپیشنهادطرف دیگر باشد بعدسوم مفهوم بازاریابی بازار است و موضوع مبادله به طور طبیعی به بازار منتهی میش ود مدیریت بازاریابی عبارت است ازتجزیه و تحلیل طرح ریزی اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم اوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدفهای سازمان تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر برتعیین محصولات سازمان برمبنای نیازها و خواسته های بازار موردنظر و نیز استفاده ازقیمت گذاری ارتباطات و توزیع موثرجهت اگاهی دادن ایجادمحرک و ارایه خدمت به بازار است درکشور ما بدلیل نبود اموزش و باورعمومی نادرست و مزایای ناکافی کسی دنبال بازاریاب به عنوان شغل نمی باشد که باید روی این موارد سرمایه گذاری کنیم

۳آموزش پیش دبستانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۸
کودکی اولین ومهمترین دوره ی زندگی آدمی است.دراین دوره کودک برای نخستین بار،باطبیعت رابطه برقرارمیکند،روابط اجتماعی خودرابنامی نهدوبه مفهومی از خوددست می یابد.برای این منظور آموزش و پرورش کودکستانیاولین مرحله ازآموزش رسمی است که هدفها،محتواوبرنامه های خاص راداردوپایه مهمی برای سایردوره هایآموزش وپرورش عمومی است.این مسأله باعث گردیدکه به تعلیم وتربیت کودک درسنین پیش از دبستان بادیدیعمیق وعلمی نگاه شودوکودک به عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت پیش ازدبستان موردتوجه متخصصانومسئولان تربیتی قرارگیرد.

۴حقوق زن دراسلام4
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فرهنگ و انديشه ديني، سال
تعداد صفحات: ۱۵
از جمله مسایل مهمّی در نظام حقوقی اسلام،حقوق مربوط به زنان است که در آیات قرآن، روایات ایمه و آرای اندیشمندان مسلمان بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. برخوردارند، ولی این مسیله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تامّل و بررسی است.اسلام تساوی حقوق زن و مرد را حقیقتی مسلّم دانسته امّا تشابه و همانندی را نادرست و غیرممکن شمرده است, زیرا با توجّه به ساختار آفرینشی زن و مرد و ویژگی ها و نیازهای جسمی و روحی آنان, حقوق مشابه, نه ممکن است و نه سزاوار،بلکه شایسته است که زن حقوق متناسب با خود را به دست آورد، ودر حدودی که طبیعت زن و مرد تفاوت داشته و اقتضا می کند حقوق آنان نیز تفاوت داشته باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه