توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سازه های تاثیرگذار بر عملکرد و کیفیت محصول زعفران: مورد مطالعه شهرستان تربت حیدریه (مقاله کوتاه)
اطلاعات انتشار: علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران، , دوره  ۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی سازه های موثر بر عملکرد و کیفیت محصول زعفران با رویکرد مقایسه دو گروه زعفرانکاران عضو و غیر عضو تعاونی های تولید روستایی بود که با روش توصیفی– تحلیلی و از طریق پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را زعفرانکاران سال زراعی (N=14880) 1384–85 در شهرستان تربت حیدریه از استان خراسان رضوی تشکیل دادند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 375 نفر به صورت کاملا تصادفی از هفت منطقه دارای تعاونی تولید روستایی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ساختارمند حاوی سوالات بسته پاسخ بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد متغیرهای مهارت عملی‌، میزان تحصیلات و دانش فنی به ترتیب بیشترین تاثیر را در عملکرد زعفران دارند. شایان ذکر است بین متغیر مستقل مهارت عملی زعفرانکاران و درجه کیفیت محصول زعفران رابطه ای نسبتا قوی و معنی داری بدست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک حاکی است که متغیرهای مشارکت اجتماعی، فعالیتهای ترویجی، مهارت عملی، دسترسی به نهاده های کشاورزی و بازاریابی به عنوان مهمترین سازه های متمایز کننده دو گروه اعضا و غیر اعضای تعاونی های تولید روستایی در مجموع توانسته اند 78.7% از کل پاسخگویان را به درستی تفکیک کنند.

۲عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۲ (الف)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران با رویکرد مقایسه دو گروه کشاورزان در شبکه های آبیاری دارای تعاونی آب بران و فاقد آن می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی– هم بستگی و علی– مقایسه ای می باشد. کشاورزان شبکه های آبیاری در استان خراسان رضوی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 335 کشاورز به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسش نامه از طریق اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای در استان خراسان رضوی به دست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش نامه در شبکه آبیاری تبارک آباد قوچان مورد تایید قرار گرفت و ضرایب اطمینان آلفای کرونباخ (α) برای بخش های مختلف بین 0.73 تا 0.86 محاسبه شد. نتایج حاصل از هم بستگی پیرسون نشان داد که برخی از متغیرهای تحقیق نظیر میزان تحصیلات، سطح زیر کشت آبی، درآمد سالیانه، تماس های ترویجی، مولفه های سرمایه اجتماعی، وضعیت آبیاری منطقه از دیدگاه آب بران و وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه های آبیاری با نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این بین میانگین های ابعاد نگرشی کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران در دو گروه پاسخگویان در شبکه های آبیاری دارای تعاونی آب بران و فاقد آن اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که متغیرهای عملکرد کشاورزان در زمینه مدیریت آب زراعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، وضعیت آبیاری منطقه از دیدگاه آب بران و وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه های آبیاری 61.1 درصد از تغییرات نگرش کشاورزان را نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران پیش بینی می کند.

۳عوامل تاثیر گذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۳۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر مشارکت در زمینه مدیریت شبکه های آبیاری با رویکرد مقایسه دو گروه کشاورزان در شبکه های آبیاری دارای تعاونی آب بران و فاقد آن است. این تحقیق از نوع توصیفی –همبستگی و علی – مقایسه ای می باشد. کشاورزان شبکه های آبیاری در استان خراسان رضوی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 235 کشاورز به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای در استان خراسان رضوی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بدست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام ازمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه در شبکه آبیاری تبارک آباد قوچان مورد تایید قرار گرفت و ضرایب اطمینان الفای کرونباخ (a) برای بخش های مختلف بین 0.73 تا 0.86 محاسبه  شد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان دار که بین عملکرد کشاورزان در زمینه شیوه های مدیریت آب زراعی، تماس های ترویجی، کانال های ارتباطی، مولفه های سرمایه اجتماعی، نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی آب بران با وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه های آبیاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین میانگین های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری در دو گروه کشاورزان در شبکه های ابیاری داران تعاونی آب بران و فاقد آن. اختلاف معنی داری به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک گام به گام نیز نشان داد که متغیر های سن کشاورز، درآمد سالیانه، انسجام اجتماعی و وضعیت مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری به عنوان مهمترین عوامل مهمترین عوامل متمایزکننده دو گروه کشاورزان در شبکه های آبیاری دارای تعاونی آب بران و فاقد آن در مجموع توانسته اند %75.8 از کل پاسخگویان را به درستی طبقه بندی کنند.

۴عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی در زمینه تکنولوژی های بهبود خاک زراعی
اطلاعات انتشار: علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران، , دوره  ۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۹
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان سرمایه گذاری کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی در زمینه تکنولوژی های بهبود خاک زراعی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر این سرمایه گذاری بود. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی – همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 395 کشاورز چغندرکار از شهرستان های سبزوار، تربت حیدریه و تربت جام به طور تصادفی انتخاب گردیدند که در نهایت، 9\94% از پرسشنامه ها قابل تجزیه و تحلیل بودند. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی به دست آمد. مطالعه پیش آهنگی نیز برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام شد و ضرایب آلفای کرونباخ (a) برای قسمت های مختلف پرسشنامه بین 71\0 و 93\0 محاسبه شد. نتایج حاصل از یافته های توصیفی نشان داد که بیشترین فراوانی با 203 نفر (1\54%) از چغندرکاران مورد مطالعه در سطح «نسبتا کم» در زمینه تکنولوژی های بهبود خاک در مزارع چغندرکاری سرمایه گذاری کرده اند. بین میانگین سرمایه گذاری چغندرکاران در تکنولوژی های بهبود خاک زراعی در رابطه با بکارگیری روش نوین آبیاری تحت فشار، آزمایش خاک، مددکار ترویج، نوع نظام بهره برداری و نحوه زراعت چغندرقند، اختلاف معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره مرحله ای نشان داد که متغیرهای درآمد سالانه کشاورزی، آزمایش خاک، عمل به رهنمودهای ترویجی، مهارت چغندرکاران در زمینه مدیریت خاک زراعی، تماس های ترویجی، مشارکت اجتماعی، فاصله واحد چغندرکاری تا بخش کشاورزی کارخانه قند و عملکرد چغندرقند به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار در مجموع توانایی تبیین 9\47% از تغییرات سرمایه گذاری کشاورزان را در تکنولوژی های بهبود خاک زراعی بر عهده داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهادهایی برای ارتقای حیطه های رفتاری و نیز سرمایه گذاری کشاورزان چغندرکار در تکنولوژی های بهبود خاک زراعی ارایه شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه