توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان تاثیر اسید آسکوربیک وریدی در اصلاح آنمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان همودیالیز
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، بهار, دوره  ۱۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: بیماران همودیالیز با کمبود آهن کارکردی اغلب دچار مقاومت به تزریق اریتروپویتین انسانی نوترکیب (rh EPO) می باشند. در این بیماران درمان با آهن تزریقی می تواند خطرناک بوده و منجر به هموسیدوز شود. تحقیقات اخیر نشان داده که تزریق وریدی اسید آسکوربیک ممکن است از مقاومت به اریتروپویتین بکاهد. هدف این مطالعه بررسی اثر اسیدآسکوربیک وریدی بر روی کمبود آهن کارکردی است واین که آیا باعث بهبود آنمی می شود یا خیر؟ روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده که با طرح قبل و بعد انجام گرفته است. 40 بیمار با سطح فریتین سرم بالای 300 میکروگرم در لیتر، اشباع ترانسفرین (TS) کمتر از 20 درصد و هموگلوبین کمتر از 10 گرم در دسی لیتر از بیماران همودیالیز انتخاب شدند. جهت این بیماران علاوه بر آزمایشات فوق شمارش رتیکولوسیت و میزان KT\V (اندکس کفایت دیالیز) بر اساس میزان کلیرانس اوره در دیالیز K زمان لازم برای دیالیز T و حجم سطح انتشار اوره در دیالیز (V) نیز اندازه گیری شد. سپس بیماران تحت درمان با اسید آسکوربیک وریدی سه بار درهفته به مدت سه ماه قرار گرفتند و در پایان مطالعه فریتین سرم، اشباع ترانسفرین، سطح هموگلوبین و اندکس رتیکولوسیت و میزانKT\V اندازه گیری و با ارقام اولیه مقایسه شد. نتایج: یافته های مطالعه نشان داد که میزان فریتین سرم به طور واضحی کاهش یافت (میانگین فریتین اولیه 480.45 در مقایسه با میانگین بعد از سه ماه که 363.78 بود (0.0001=P). همچنین میزان هموگلوبین خون نیز در نمونه های مورد بررسی به طور واضح افزایش داشت (میانگین اولیه هموگلوبین 8.92 در مقایسه با میانگین پس از پایان درمان که 9.88 بود (P=0.0001). همچنین اشباع ترانسفرین نیز در پایان درمان به طور واضح افزایش داشـت. (میانگیـن اولیــه اشبـاع ترانسفـریـن 17.35 در مقایسـه با میانگین پایان درمان که برابر با 25.12 بود(P=0.0001) . میزان KT\V (کفایت دیالیز) قبل و بعد از درمان با اسید آسکوربیک تغییر واضحی نداشت. سپس میزان کاهش فریتین و افزایش هموگلوبین برحسب سن ومدت دیالیز بررسی شد که تاثیر اسید آسکوربیک در بیماران با سن بالاتر و مدت دیالیز طولانی تر به طور واضحی بیشتر بود (P<0.05). اما میزان افزایش اشباع ترانسفرین با سن و مدت دیالیز ارتباط معنی داری نداشت.نتیجه گیری: تزریق وریدی اسید آسکوربیک ممکن است موجب بهبود کمبود آهن کارکردی شود هر چند آنمی را به طور کامل اصلاح نمی کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه