توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه میکروبی بیماری افتالمیانیونیتارم در نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج 1379–1378
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۱، سال
تعداد صفحات: ۸
افتا لمیانیونیتارم (Ophtalmia Neonatorum) به معنای التهاب عفونی ملتحمه (Conjuctivitis) می باشد که در یک ماه اول زندگی رخ می دهد. با توجه به اینکه این بیماری شایع ترین عفونت دوره نوزادی محسوب می گردد، این مطالعه بر روی نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به منظور تعیین فراوانی انواع عوامل میکروبی ایجاد کننده بیماری و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج انجام گردید.روش کار: این مطالعه به روش توصیفی در سال 79–1378 و بر روی 230 نوزاد سر رس (40–38 هفته) که در محدوده سنی 25–0 روزگی قرار داشتند و در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج متولد شده بودند و به هر دلیلی توسط متخصصین کودکان دیده شده بودند انجام گرفت. از این بیماران بعد از معاینه و تشخیص کلنیکی بیماری و ثبت مشخصات، نمونه گیری جهت انجام کشت های میکروبی و گرفتن لام و رنگ آمیزی آنها انجام گردید. سپس جهت ارگانیزم های بدست آمده به وسیله 9 آنتی بیوتیک رایج و در دسترس تست تست حساسیت انجام شد.یافته ها: در این مطالعه استافیلوکوک کوآگولاز مثبت شایعترین باکتری عامل بیماری شناخته شد (30%) و کلامیدیا کمترین شیوع را داشت (2\2%). باکتری نیسریا گونوره در میان ارگانیزم های عامل بیماری دیده نشد . بیشترین حساسیت باکتری های عامل به آنتی بیو تیکها ی سفتریا کسون و کلرامفینکل و بیشترین مقاومت به آنتی بیو تیک های تتراسایکلین و آمپی سیلین دیده شد. همچنین مشاهده گردیده که بیشترین حساسیت ارگانیزم های استافیلوکوک کواگولاز مثبت و منفی و همافیلوس آنفلونزای بدست آمده به کلرامفینکل، استرپتوکوکسی و کلبسیلا به سفترپاکسون، ای کولی به آمیکاسین و پسودو موناس به آمیکاسین و سفتازیم بود. مشاهده گردیدکه همه ارگانیزم های عامل می توانند در روز اول تولد باعث بیماری گردند.نتیجه گیری: برخلاف نتایج مطالعات انجام گردیده در کشورهای دیگر این مطالعه نشان داد که این بیماری غالبا همراه با بیماری های منتقله از راه جنسی (گونوکوکسی و کلامیدیا) نمی باشد. همچنین با توجه به عدم وجود نیسریاگونوره در میان عوامل ایجاد کننده بیماری، بازنگری در پرو فیلاکسی اولیه چشمی ضروری بنظر می رسد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مشاهده گردید که همه ارگانیزم ها می توانند در روز اول تولد ایجاد کونژیکتیویت کنند، این نکته نیاز به استفاده از یک داروی پرو فیلاکسی بلافاصله بعد از تولد که بتواند شمارش کولونی همه باکتری ها را در ملتحمه کاهش دهد نشان می دهد .

۲مقایسه تستهای تشخیصی و باکتریولوژیک بروسلوز در شهر اهواز
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، بهار و تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲۲-۲۱، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف از این مطالعه مقایسه تستهای تشخیصی باکتریولوژیک و سرولوژیک بروسلوز می باشد.در این بررسی افرادی انتخاب شدند که در شهر اهواز با معاینه پزشکان مشکوک به تب مالت بودند و برای تشخیص به آزمایشگاه های تشخیصی طبی مراجعه کرده بودند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و نمونه برداری از خون جهت تشخیص آزمایشگاهی سرولوژیک و باکتریولوژیک جمع آوری گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که بیشترین افرادی که در هر دو جنس واکنش مثبت نشان دادند، در محدوده سنی 16 تا 35 سال قرار داشتند که از دلایل عمده آن اوج فعالیت و بازدهی فرد در این سنین می باشد.در افرادی که کشت خون آنان مثبت بود، آزمایشات سرولوژیک هم با تیتر بالا مثبت بود. از آنجا که این باکتری دیر رشد و سخت رشد است با آزمایشات سرولوژیک خیلی سریع می توان به جواب رسید و آزمایشات سرولوژیک هرکدام به نوبه خود از اهمیت ویژه خاصی برخوردار است.

۳بازتاب توامند سازی معلمان در اثر بخشی برنامه های تحول در آموزش و پرورش
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش توانمندسازی معملمان در اثر بخشی برنامه های تحول در آموزش و پرورش انجام شده است.روش تحقیق به صورت آمیخته بوده است.جامعه اماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس راهنمائی دخترانه شهر تهران بوده است که تعداد آنها حدود 8292 نفر گزارش شده است.حجم نمونه طی دو مرحله مشخص شده است.در مرحله کیفی ، با توجه به اینکه معرف بودن و تعمیم پذیری یافته ها ملاک عمل نبود، با تعداد 20 نفر از معلمین به مصاحبه و گفتگوی حضوری پرداخته شد و در مرحله کمی نیز با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان 368 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها ، مصاحبه برنامه ریزی شده و پرسشنامه توامندسازی میشرا (1992) در مقایس پنج درجه ای لیکرت بوده است.روایی پرسشنامه از لحاظ صوری ، محتوایی و سازه بررسی شد و پایانی آن نیز با اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونه ای با حجم 40 نفر و محاسبه ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) تعیین گردید که آلفای کل بازار 0\81 برآورد شده است.داده های گردآوری شده توسط ازمون t تک نمونه ای از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشان داد که از دیدگاه معلمان توامند سازی تا حد بسیار زیادی می تواند در برنامه های تحول آموزش و پرورش موثر باشد.در واقع ، بدون توامندسازی معلمان نباید انتظار داشت تا برنامه های تحول در نظام آموزشی با موفقیت همراه باشد.

۴وضعیت ایمنی نوزادان نسبت به سرخک در بدو تولد و 6 ماهگی در شهر یاسوج
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: سرخک یک عفونت ویروسی حاد، مسری و با قدرت انتشار زیاد است. با وجود کاهش چشم گیر موارد ابتلا بعد از کاربرد گسترده واکسن آن، این بیماری در کشورهای در حال توسعه هنوز یک عامل مهم مرگ و میر کودکان به حساب می آید. نوزادان ایمنی بر علیه سرخک را با دریافت آنتی بادی از راه جفت مادری که مبتلا به سرخک بوده یا واکسینه شده است کسب می کنند، اما این که تا چه موقع با اتکا به این آنتی بادی نوزاد از ابتلا به سرخک مصون باقی خواهد ماند مورد سوال است. این مطالعه به منظور تعیین ایمنی نسبت به سرخک نوزادان در بدو تولد و 6 ماهگی و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر یاسوج انجام شد.روش بررسی: این مطالعه کوهورت طولی در سال 1384–1383 به مرحله اجرا در آمد. از بین مادران مراجعه کننده به زایشگاه امام سجاد (ع) 94 نفر انتخاب و بعد از کسب رضایت آگاهانه، 3 میلی لیتر خون از آنان و بند ناف نوزادانشان جهت تعیین تیتر آنتی بادی سرخک با روش الیزا گرفته شد. با پیگیری های به عمل آمده 77 نفر از این نوزادان در 6 ماهگی به آزمایشگاه مراجعه و مجددا تیتر آنتی بادی سرخک در آنها تعیین گردید. اطلاعات به دست آمده با تست های آماری t، کای دو، فیشر و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 43.6 درصد مادران و 48.9 درصد نوزدان در بدو تولد نسبت به سرخک ایمن بودند. از 77 نوزاد در 6 ماهگی 10.4 درصد ایمن بودند (P<0.05). میانگین میزان آنتی بادی نوزاد در بدو تولد با میانگین تیتر آنتی بادی مادر همبستگی آماری نشان داد (P<0.001). وضعیت میزان ایمنی نوزادان نسبت به سرخک در بدو تولد بر حسب وضعیت ایمنی مادران در موقع زایمان از اختلاف معنی دار آماری برخوردار بود (P<0.05). ایمنی نوزادان نسبت به سرخک بر حسب وزن تولد، جنس نوزاد، رتبه تولد، محل سکونت مادر و سن مادر اختلاف معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: با توجه به میزان ایمنی پایین نوزادان در بدو تولد و 6 ماهگی به نظر می رسد تاخیر انداختن سن شروع واکسیناسیون سرخک راهکار مناسبی نبوده و خطر ابتلا به بیماری سرخک را در کودکان زیر یک سال افزایش می دهد.

۵شیوع آلودگی های انگلی و اکسیور در کودکان مراجعه کننده به مهدکودک های شهر یاسوج در سال تحصیلی 81–1380
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۴
این مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی های انگلی روده ای کودکان مهد کودکهای شهر یاسوج در سال 80 انجام پذیرفت.در این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی، تعداد 300 نفر به عنوان نمونه های مورد پژوهش از بین مهدکودکهای شهر یاسوج به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه برای مشخصات دموگرافیک، جمع آوری سه نوبت متوالی آزمایش مدفوع و همچنین نوار چسب اسکاچ بود که به روشهای مستقیم، تغلیظی و تست نوار چسب (جهت تشخیص آلودگی به کرمک) نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفتند.در مجموع 36.6 درصد از کودکان به یک یا چند انگل روده ای آلوده بوده که از این تعداد 52% پسر و 48% دختر بودند. بیشترین آلودگی مربوط به تک یاخته ژیاردیا (18.3%) بود و شیوع آلودگی به سایر تک یاخته ها و کرمها به ترتیب عبارت بودند از: آنتامیباکلی 90%، بلاستوسیستیس هومونیس 5%، آیدومیبا بوسچیلی 1%، هیمونولپیس نانا 1% و انتروبیوس و رمیکارلیس 9%، در مقایسه جنس کودکان با نوع انگل رابطه معنی داری وجود نداشت؛ هر چند هر چه سن کودکان بیشتر می شد، شیوع انگل نیز افزایش می یافت که شاید دلیل این مساله ارتباط اجتماعی آنها با محیط خارج باشد.

۶یر اگزوتوکسین A باکتری پسودوموناس آئروژینوزا بر شمارش گلبول‌های سفید درموش و مقایسه آن با بیماران سوختگی
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، پاييز و زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۳-۴ ( پي در پي ۵۱-۵۲)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه و هدف: باکتری پسودوموناس آئروژینوزا باسیل گرم منفی بوده که در طبقه‌بندی عضو خانواده پسودوموناسیه می‌باشد. این باکتری به بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد ضدعفونی کننده شیمیایی مقاوم است وشایع‌ترین عامل ایجاد عفونت بیمارستانی در بیمارانی است که مدت 10 روز یا بیشتر در بیمارستان بستری شده‌اند. این باکتری در بیماران سوختگی به صورت حاد سبب عفونت شده و موجب یکی از خطرناکترین و کشنده‌ترین عفونت‌های خونی به وسیله باکتری‌های گرم منفی می‌شود. این باکتری دارای اگزوتوکسین  Aبوده که با تاثیر بر فاکتور طویل سازی پروتئین II موجب توقف پروتئین‌ سازی شده وباعث مرگ سلول‌ها می‌شود، همچنین با تاثیر روی گلبول‌های سفید و تغییر در عملکرد و تعداد آنها موجب نقص در سیستم ایمنی بیماران به خصوص بیماران سوختگی عفونی شده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اگزوتوکسین A باکتری پسودوموناس آئروژینوزا بر شمارش گلبول‌های سفید درموش و مقایسه آن با بیماران سوختگی بود.مواد وروش‌ها: پژوهش حاضر یک تحقیق تجربی می‌باشد که درسال 1384 در بیماران سوختگی بستری در بیمارستان قطب‌الدین شیراز انجام شد. از بیماران سوختگی عفونی  نمونه زخم گرفته شد و مواردی که دارای عفونت با باکتری پسودوموناس آئروژینوزا بودند وارد مطالعه شدند. از بیماران ذکر شده نمونه خون جهت شمارش گلبول‌های سفید و تفکیک آنها گرفته شد. در این مطالعه از 100 فرد دارای سوختگی بدون عفونت شامل 50 مرد و50 زن نیز خون‌گیری و گلبول‌های سفید آنها شمارش شد. باکتری سوش توکسژنیک در محیط مایع کشت شده و بعد از 48 ساعت انکوباسیون سانتریفوژ ومایع رویی آن جهت تخلیص اگزوتوکسینA  مورد استفاده قرارگرفت، پس از تخلیص میزان پروتئین آن، معادل1\0میکروگرم برمیلی‌لیتر جهت تزریق به موش تنظیم گردید. به 50 سر موش سوری اگزوتوکسین فوق به روش درون رگی و به میزان 1\0میلی‌لیتر تزریق و پس از انکوباسیون‌های متفاوت از آنها خون‌گیری وشمارش گلبول‌های سفید انجام گرفت. شمارش گلبول‌های سفید جهت 10 سر موش سوری نرمال به عنوان شاهد نیز انجام گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله نرم‌افزار SPSS وآزمون‌های آماری تی زوجی و تی مستقل تجزیه وتحلیل گردید.  یافته‌ها: شمارش گلبول‌های سفید در موش چالش شده با اگزوتوکسین A کاهش معنی‌داری نسبت به شمارش در موش‌های نرمال نشان داد(05\p<). شمارش گلبول‌های سفید در مجموع بیماران عفونی نیز نسبت به شمارش در 100 نمونه افراد طبیعی کاهش معنی‌داری نشان داد(029\0p<). در تفکیک گلبول‌های سفید بیشترین کاهش مربوط به گلبول‌های سفید چند هسته‌ای بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه نشان داده شد که عفونت با باکتری پسودوموناس آئروژینوزا مولد اگزوتوکسین A موجب کاهش گلبول‌های سفید بیماران سوختگی وهمچنین در موش‌های چالش شده با اگزوتوکسین A  می‌شود، که تاثیر کاهنده این سم بر تعداد گلبول‌های سفید در شرایط بدن را نشان می‌دهد، همچنین می‌توان نتیجه گرفت که باکتری عامل عفونت در بیماران مورد تحقیق سوش توکسیژنیک مولد اگزوتوکسین A می‌باشد.

۷امکان سنجی استقرار مدیریت تیمی درمدارس متوسطه دخترانه منطقه پنج شهر تهران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت مدارس متوسطه دخترانه منطقه پنج شهرت هران از از نظر امکان استقرار مدیریت تیمی از دید دبیران بوده روش تحقیق از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی زمینه یابی و از نظر هدف کاربردی بودها ست جامعه تحقیق شامل کلیه دبیران زن مدارسمتوسطه دخترانه منطقه پنج n=870 بوده و حجم نمونه مطابق با جدولمورگان n=260 تعیین گردیده که این تعداد به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای هفت بعد کارتیمی اهداف ساختار سبک مدیریت و ارتباطات اعتماد فرایندهای سودمند ونگرش نسبت به تغییر و 51 سوال بسته پاسخ بوده است داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار sPSS دردو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمونهای کایدو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج نشان داد که وضعیت دبیرستانهای دخترانه منطقه پنج تهران درهریک از ابعاد کارتیمی بالاتر از متوسط بوده و امکان استقرار مدیریت تیمی دراین دبیرستانها وجوددارد.

۸اثر ضد قارچی عصاره هیدروالکلی جفت گیاه بلوط بر روی قارچ ساپرولگنیا
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۷ , شماره  ۱ (پي در پي ۶۷)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: با توجه به اثبات خواص ضد میکروبی گیاه بلوط روی تعدادی از میکروارگانسم ها، هدف این مطالعه بررسی اثر ضد قارچی عصاره هیدروالکلی جفت گیاه بلوط بر روی قارچ ساپرولگنیا بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی بعد از جمع آوری بلوط و جدا کردن پوسته روی میوه آن که جفت نام دارد، عصاره هیدروالکلی آن تهیه و حداقل غلظت کشندگی این عصاره روی قارچ ساپرولگنیا اندازه گیری شد. سپس عدم رشد این قارچ در غلظت های متفاوت عصاره جفت اندازه گیری و با مالاشیت گرین به عنوان یک داروی استاندارد ضد قارچ مقایسه شد.یافته ها: عصاره جفت بلوط خاصیت ضد قارچی علیه ساپرولگنیا از خود نشان داد. این اثر ضد قارچی وابسته به غلظت بوده و همراه با افزایش غلظت عصاره، خاصیت ضد قارچی آن افزایش یافت. حداقل غلظت کشندگی این عصاره معادل 300 میکروگرم بر میلی لیتر بود.نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی جفت گیاه بلوط می تواند از رشد قارچ ساپرولگنیا جلوگیری کند و در مقایسه با داروی ضد قارچی مالاشیت گرین اثر ضد قارچی خوبی از خود نشان دهد.

۹بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت آموزی (آموزش های فنی و حرفه ای)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، سال
تعداد صفحات: ۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه تمایل به کارآفرین و میزان گرایش به مهارت آموزش (آموزش های فنی و حرفه ای) انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال آخر دبیرستان ها و هنرستان کار و دانش شهر گرمسار می باشد که تعداد آنها 908 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 270 نفر تعیین و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی بر مبنای ابعاد پنجگانه نیاز به توفیق، ریسک پذیری، خلاقیت، کنترل درونی و نیاز به استقلال و پرسشنامه مهارت آموزی در ابعاد چهارگانه فنی، نگرشی، ارتباطی و شناختی در طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایانی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر 0\84 و 0\80 بدست آمده است. داده های گرد آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از ازمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تمایل به کارآ،رینی و میزان گرایش مهارت آموزی ( آموزشهای فنی و حرفه ای) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و این رابطه ناشی از شانس و یا تصادفی نیست.

۱۰تاثیر شخصیت خلاق برانتخاب سبک رهبری مدیران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پیچیدگی جوامع و تغییرهای سریع وغیرقابل پیش بینی بیش ازپیش رهبرانی اثربخش را برای اداره بهتر امور سازمان ها طلب می کند هدف پژوهش حاضر به منظور تعیین خلاقیت برانتخاب سبک رهبری مدیران سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است روش تحقیق ازنظر شیوه گرداوری اطلاعات علی و مقایسه ای و ازنظر هدف کاربردی بوده است جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مشتمل بر34 بوده است حجم نمونه براساس جدول مورگان 30نفر تعیین و نمونه ها با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انتخاب شدند ابزار گرداوری دادهها دو پرسشنامه استاندارد شخصیت خلاق و سبک رهبری کلارک هستند پرسشنامه سبک رهبری که برمبنای ابعاد سه گانه دستوری مشارکتی و غیردستوری درطیف پنج درجه ای لیکرت و پرسشنامه شخصیت خلاق درسطوح سه گانه عدم خلاقیت خلاقیت متوسط و خلاقیت زیاد با سوالهای صحیح – غلط تنظیم شده است که روایی هردوپرسشنامه ازنظر صوری محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای ازمایشی برروی نمونه ای 30نفره و محاسبه ضریب الفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0\84و0\78 بدست آمده است.

۱۱مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، زمستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴ (پي در پي ۶۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه و هدف: با توجه به مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، محققین در پی کشف مواد ضد میکروبی جدیدی هستند. در این میان گیاهان دارویی نقش مهمی را بازی می کنند، لذا هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد میکروبی گیاه بیلهر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بود.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. بعد از جمع آوری و تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر، این عصاره بر روی10  میکروارگانیسم اثر داده شد. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی این عصاره روی باکتری ها اندازه گیری شد. سپس قطر هاله عدم رشد عصاره با آنتی بیوتیکی های استاندارد مقایسه شد. لازم به ذکراست تمام آزمایش های انجام شده 3 بار تکرارشدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: این مطالعه نشان داد که غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره گیاه بیلهر نسبت به همه میکروارگانیسم ها مقاوم است. در غلظت20  میلی گرم بر میلی لیتر باکتری های استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس به ترتیب هاله عدم رشدی معادل با 10 و 13 میلی متر را نشان دادند. در غلظت40  میلی گرم بر میلی لیتر عصاره حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 15 میلی متر بود و در غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 20 میلی متر بود. قابل قبول ترین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد میکروارگانیسم و حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیسم به ترتیب20  و 40 میلی گرم بر میلی لیتر بود که مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکواپیدرمیس و استرپتوکوک پنومونیه می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد اثر ضد میکروبی قابل قبولی بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس واستافیلوکوکوس اپیدرمیس دارد.

۱۲مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی دانه گیاه اسفرزه
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، خرداد و تير, دوره  ۱۶ , شماره  ۲ (پي در پي ۶۲)، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه و هدف: با توجه به مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، محققین در پی کشف مواد ضد میکروبی جدید برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها هستند، که در این میان گیاهان دارویی نقش مهمی را بازی می کنند. هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد میکروبی گیاه اسفرزه روی تعدادی از میکروارگانیسم ها بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد، بعد از جمع آوری و تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه اسفرزه، اثر آن بر روی 10 میکروارگانیسم مختلف بررسی شد. هم چنین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی این عصاره روی باکتری ها اندازه گیری شد و سپس قطر هاله عدم رشد این عصاره با آنتی بیوتیک های استاندارد مقایسه شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: این مطالعه نشان داد که همه میکروارگانیسم های مورد بررسی به غلظت 10 و 20 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره گیاه اسفرزه مقاوم هستند. در غلظت 40 میلی گرم بر میلی لیتر استاف اورئوس و استاف اپیدرمیس به ترتیب هاله عدم رشدی معادل با 10 و 13 میلی متر را نشان دادند و در غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 20 میلی متر و استاف اپیدرمیدیس 18 میلی متر بود. قابل قبول ترین غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی عصاره به ترتیب 40 و 80 میلی گرم بر میلی لیتر گزارش شد که مربوط به استاف اورئوس و استاف اپیدرمیس بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه اسفرزه در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد اثر ضد میکروبی برروی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوس اپیدمیدیس دارد.

۱۳بررسی رابطه بین نظام ارزشی با میزان رعایت اخلاق کاری در جوانان
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین نظام ارزشی با میزان رعایت اخلاق کاری در جوانان انجام شده است .روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است . جامعه آماریپژوهش را کلیه دانشجویان شاغل در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تعداد5500 نفر تشکیل دادهاند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 359 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد نظام ارزشهای «آلپورت، ورنون و لیندزی» در شش محور ارزشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، مذهبی و علمی مشتمل بر 29 سوال و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار «گریگوری سی پتی» با چهار مولفه علاقه به کار، جدیت در کار، روابط انسانی در کار و روحیه مشارکتی مشتمل بر 23 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونهای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 0\79 و 0\84 تدست آمده است. داده های گردآوری شده به کمک روشهای آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون K–S ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نظام ارزشی جوانان با میزان رعایت اخلاق کاری در آنان رابطه معنا داری وجود دارد. بطوریکه 82\6 درصد تغییرات اخلاق کاری جوانان را متغیر نظام ارزشی تبیین می کند.

۱۴بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 87 – 86
اطلاعات انتشار: رهيافتي نو در مديريت آموزشي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۲۲
هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بوده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد گرمسار بودند که به تعداد 100 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی چون آزمون های خی دو و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که با اطمینان %95 بین یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار رابطه ای معنادار وجود داشت و همچنین بین دو متغیر، همبستگی مستقیم و مثبت وجود داشت.

۱۵بررسی رابطه بین انواع قدرت مورد استفاده مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان نمین در سال تحصیلی 89– 1388
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۲
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین انواع قدرت مورد استفاده مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان نمین در سال تحصیلی 89– 1388 است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان تشکیل داده اند که تعداد آن ها 320 نفر است. از این تعداد و بر اساس جدول مورگان تعداد 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه (قدرت و برخورد با تعارض) محقق ساخته است که روایی پرسشنامه ها با توجه به نظر استادان و متخصصان و پایایی آن با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) تعیین شد که برای پرسشنامه انواع قدرت 0.91 و برای پرسشنامه مدیریت تعارض 0.89 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است؛ به طوری که برای توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی، میانه، نما، انحراف معیار استفاده شده، همچنین جهت سنجش رابطه معناداری و میزان همبستگی از آزمون خی – دو و ضریب همبستگی کرامر استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین استفاده مدیران از انواع قدرت با شیوه های برخورد با تعارض رابطه معناداری وجود دارد. مدیران در برخورد با تعارض به ترتیب اولویت از استراتژی راه حل گرایی، استراتژی عدم مداخله و استراتژی کنترل استفاده کرده اند.

۱۶بررسی رابطه بین استفاده کارکنان از فناوری اطلاعات (IT) با بهره وری آنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
اطلاعات انتشار: مديريت توسعه و تحول، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری منابع انسانی بوده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد که تعداد آنها 300 نفر بوده است. از این تعداد 169 نفر به عنوان افراد نمونه آماری انتخاب و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تهیه پرسشنامه بر اساس مطالعه در مبانی نظری و پیشینه تحقیق و انجام مصاحبه اکتشافی 8 شاخص بهره وری نیروی انسانی شامل: انگیزش، خلاقیت و نوآوری، روحیه رقابت پذیری، کاهش هزینه فعالیت ها، بهبود کیفیت فعالیت ها، کاهش زمان انجام کار، رضایت از کار و روحیه نیروی انسانی، مشخص و با توجه به آنها مدل نظری تحقیق تدوین شده است. با در نظر گرفتن میزان استفاده جامعه آماری از فناوری، وضعیت نیروری انسانی در هر یک از مولفه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (کالموگروف – اسمیرنوف تک متغیری و آزمون کروسکال والیس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میزان بهره وری نیروی انسانی در هر هشت مولفه بر حسب میزان استفاده از فناوری متفاوت است. به عبارت دیگر بین استفاده از فناوری و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

۱۷استفاده از مواد فاقد CO2 در تولید سیمان با تکیه بر مکانیسم توسعه پاک
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تولید سیمان در حدود 2\4درصد مجموعCO2 منتشره از صنعت و انرژی جهانی را در بر می گیرد، لذا پتانسیل بسیار بالایی برای کنترل و کاهش دی اکسید کربن، این مهمترین گاز گلخانه ای در این صنعت وجود دارد. صنایع سیمان می توانند به روش های مختلفیاقدام به کاهش دی اکسید کربن نمایند. کاهش انتشار دی اکسید کربن با کاهش تولید آن در فرایند کلسینه شدن کلینکر و یا با کاهش مصرف انرژی میسر می باشد. با توجه به اینکه کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد تحت پروتکل کیوتو، کشورهای توسعهیافته را متعهد نموده است تا سطح انتشارات گازهای گلخانه ای را کاهش دهند، تاکنون چندین پروژه )حدود 222 پروژه( در این زمینه درصنایع سیمان به ثبت رسیده است. بطورکلی پروژه های بزرگ مقیاس در زمینه استفاده از مواد افزودنی و پروژه های کوچک مقیاسمربوط به استفاده از سوختهای جایگزین بوده اند و پروژه هایی نظیر بازیابی حرارتی یا افزایش بهره وری انرژی پروژه های متوسط محسوب می شوند. در این مطالعه به تشریح چگونگی اجرای نمونه ای از این پروژه ها و نحوه محاسبه کاهش انتشارات گازCO2 پرداخته شده است.


۱۹جداسازی باکتریهای مقاوم به جیوه از دریاچه مهارلو در سال 89–88
اطلاعات انتشار: مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران، بهار و تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۲۰اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، مهر و آبان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴ (پي در پي ۷۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: خواص ضد میکروبی عصاره و اسانس گیاه آویشن دنایی روی انواع میکروب ها ثابت شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر باز دارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله بود. روش بررسی: دراین مطالعه تجربی ابتدا خاصیت بازدارندگی اسانس گیاه آویشن دنایی روی باکتری اشرشیا کلی در محیط کشت مولر هینتون آگار و با روش ایجاد چاهک مورد آزمایش قرار گرفت و بعد از اطمینان از این خاصیت، اثر بازدارندگی آن در گوشت چرخ شده و حرارت دیده گوساله بررسی شد. گوشت گوساله بعد از چرخ شدن، با استفاده از اتوکلاو حرارت داده شد و بعد از خنک شدن با باکتری شرشیا کلی تلقیح گردید و در ظرف های مجزا، غلظت های مختلف اسانس و هم چنین ترکیب اسانس و نیسین سدیم کلرید در آن تلقیح شد و به مدت 12 روز با فاصله زمانی هر دو روز یک بار از این ظرفها، نمونه برداری و رقت سازی شد و در محیط کشت بلاد آگار باروش کشت سطحی آزمایش میکروبی انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: اسانس آویشن دنایی روی باکتری اشرشیا کلی خاصیت بازدارندگی داشت و تعداد باکتری اشرشیا کلی را در نمونه های حاوی این باکتری نسبت به نمونه شاهد کاهش داد. هم چنین نیسین سدیم کلرید اثر تشدید کنندگی روی میزان بازدارندگی اسانس آویشن دنایی نداشت. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، اسانس آویشن دنایی می تواند در گوشت چرخ شده از رشد باکتری اشرشیا کلی بکاهد.

۲۱الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین جدا شده از بیماران در بیمارستان های آموزشی اهواز طی سال های 1390–1388
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، دي, دوره  ۱۸ , شماره  ۹ (پي در پي ۸۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۲۲تعیین قدرت پیش بینی کنندگی اسنجام و انعطاف پذیری خانواده بر عزت نفس و شادکامی فرزندان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، اسفند, دوره  ۱۸ , شماره  ۱۱ (پي در پي ۸۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری در شهر یاسوج طی سال های 1392–1391
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، تير, دوره  ۱۹ , شماره  ۴ (پي در پي ۸۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: عفونت دستگاه ادراری یکی از مهم ترین عفونت های باکتریایی است که باعث ابتلای تعداد زیادی از افراد جامعه می شود. اشرشیا کلی به عنوان شایع ترین عامل عفونت ادراری مقاومت بالایی نسبت به درمان های آنتی بیوتیکی دارد، هدف این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بین ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر یاسوج بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی طی یک دوره 6 ماهه، 120 نمونه اشرشیا کلی جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مبتلا به عفونت ادراری پس از تایید قطعی با تست های بیوشیمیایی جمع آوری شدند. الگوی حساسیت باکتری های جدا شده نسبت به 11 آنتی بیوتیک های انتخابی با روش انتشار دیسک انجام شد. داده ها با روش آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در بین 120 ایزوله اشرشیا کلی، بیشترین مقاومت نسبت به سفالوتین (100 درصد) و کمترین مقاومت به ایمی پنم (0.83 درصد) وجود داشت. سایر موارد مقاومت به ترتیب، آموکسی سیلین\کلاولانیک اسید (78.3 درصد)، کوتریموکسازول (62.5 درصد)، تتراسایکلین (55 درصد)، نالیدیکسیک اسید (48.3 درصد)، سفتازیدیم (41.6 درصد)، سپیروفلوکساسین (28.3 درصد)، جنتامایسین (20.8 درصد)، کلرامفنیکل (7.5 درصد) و آمیکایسین (5 درصد) بود.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در درمان عفونت های ادراری از آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین\کلاولانیک اسید و کوتریموکسازول کمتر استفاده شود و در مورد تجویز سیپروفلوکساسین و جنتامایسین احتیاط بیشتری صورت گیرد.

۲۴تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت مجاری ادراری کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به درمانگاه اطفال و بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج سال 1391
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، مرداد, دوره  ۱۹ , شماره  ۵ (پي در پي ۸۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری یکی از شایع ترین عفونت های دوران کودکی پس از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی می باشد. تشخیص به موقع، درمان صحیح و پیگیری مناسب بیمار می تواند سبب کاهش قابل توجه عوارض شود. هدف این مطالعه تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت مجاری ادراری کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به درمانگاه اطفال و بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج سال 1391 بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، آنتی بیوگرام های انجام شده به روش دیسک دیفیوژن برای 145 کشت ادرار مثبت، بررسی شدند. نمونه های ادرار به روش آسپیراسیون سوپراپوبیک و کاتتریزاسیون یورترا در کودکان فاقد کنترل ادراری و Mid Stream Clean–Catch در کودکان دارای کنترل ادراری، جمع آوری شدند. داده ها با آزمون آماری مجذورکای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از میان موارد مطالعه شده، 60.68 درصد دختر و 39.31 درصد پسر بودند. شایع ترین عامل عفونت ادراری در کودکان، اشریشیاکلی (72.41 درصد) و به دنبال آن کلبسیلا (10.34 درصد) بود. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی شامل، آمپی سیلین (85.51 درصد)، آموکسی سیلین (83.44 درصد)، سفالکسین (69.65 درصد)، سفالوتین (62.06 درصد)، کوتریموکسازول (61.37 درصد)، نالیدیکسیک اسید (44.82 درصد)، سفیکسیم (37.24 درصد)، نیتروفورانتوئین (36.55 درصد)، جنتامایسین (35.17 درصد)، سفتریاکسون (28.27 درصد)، سیپروفلوکساسین (26.89 درصد)، آمیکاسین (25.51 درصد)، سفوتاکسیم (24.82 درصد) بودند. نتیجه گیری: میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت ادراری کودکان شهر یاسوج در سال 1391 نسبت به سال های قبل به جز آمیکاسین، افزایش یافته بود که این افزایش در مورد سیپروفلوکساسین و کوتریموکسازول قابل توجه بود. استفاده از نیتروفورانتوئین، سفوتاکسیم، سفالوسپورین های نسل سوم و آمینوگلیکوزیدها جهت درمان تجربی توصیه می شود.

۲۵اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی بر روی اشریشیا کلی در گوشت چرخ شدهگوساله
اطلاعات انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه و هدف: گیاه آویشن یکی از جنس های خانواده نعنائیان می باشد. خواص ضد میکروبی عصاره و اسانس گیاه آویشن دنایی بر روی انواع میکروارگانیزم ها مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته است. از سویدیگر، اضافه کردن اسانس به مواد غذایی هم از جهت نگهداری و هم تنوع در طعم آن اثر بخش می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی بر روی باکتری اشریشیا کلی در گوشت چرخ شده گوساله بود مواد و روشها: اندام های هوایی آویشن دنایی جمع آوری گردید و با دستگاه کلونجر تقطیر و اسانس گیری شد. در این مطالعه ابتدا خاصیت بازدارندگی آویشن دنایی بر روی اشریشیا کلی در محیط کشت مولر هینتون آگار و با روش ایجاد چاهک مورد آزمایش قرار گرفت و بعد از اطمینان از این خاصیت، اثر بازدارندگی آن در گوشت چرخ شده و حرارت دیده گوساله بررسی شد. گوشت گوساله بعد از چرخ شدن، با استفاده از اتوکلاو حرارت داده شد و بعد از خنک شدن با اشریشیا کلی تلقیح گردید و در ظرف های مجزا، غلظت های مختلف اسانس آویشن دنایی و همچنین ترکیب اسانس و نایسین سدیم کلراید در آن تلقیح شد. به مدت 12 روز با فاصله زمانی هر 48 ساعت، از این ظرفها نمونه برداری و رقت سازی شد و در محیط کشت بلاد آگار با روش کشت سطحی آزمایش های میکروبی انجام شد. نتایج: اسانس آویشن دنایی بر روی باکتری اشریشیا کلی در گوشت چرخ شده گوساله خاصیت بازدارندگی داشت و تعداد اشریشیا کلی را در نمونه های حاوی این باکتری نسبت به نمونه شاهد کاهش داد. همچنیننایسین سدیم کلراید اثر تشدید کنندگی بر روی میزان بازدارندگی اسانس آویشن دنایی نداشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس آویشن دنایی می تواند از رشد باکتری اشریشیا کلی در گوشت چرخ شده گوساله بکاهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۱ نتیجه