توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش حکمرانی ،اخلاق ،مسئولیت اجتماعی درارتقا زنذگی مردمی (ارائه الگوی مدیریت محلی پایدار برپایه تخصص و مشارکت درون محلی)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۷
حکمرانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در حیطه مدیریتی به معنای کسب و کار مسئولانه در جهت ارتقای توان مادی و توسعه سیستمی و در برگیرنده درک وسیع علایق و انتظارات جامعه است، از طرفی علایق و انتظارات مردم از طریق مشارکت مردمی آشکار می شود که این امر نیازمند مدیریت مردمی و شرکتی است. از سوی دیگر مدیریت شهری برای پاسخگویی به انتظارات مردم برپایه استانداردهای ایزو 2600 مانند رفاه اجتماعی و توسعه پایدار نقش به سزایی دارد. بنابر این در این مقاله با توجه به هم راستا بودن اهداف مسئولیت اجتماعی و آرمان توسعه هزاره با حکمروایی شهری به ارائه الگوی مدیریت محلی پایدار بر پایه تخصص و مشارکت درون محلی پرداخته ایم تا با کوچک سازی سازمانی و بهره گیری از تخصص کافی پاسخگوی مسائل روز جهان مدیریت باشیم .

۲ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری با استفاده از نرم افزار IWM و تحلیل اثرات با استفاده از روش MET (مطالعه موردی: شاهین شهر)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۱
ارزیابی چرخه زندگی، یکی از روش های پیشرفته مدیریت محیط زیست محسوب می شود. د ر منابع علمی به آن تحلیل چرخه زندگی و تحلیل گهواره تا گور اطلاق می شود. یکی از روش های ارزیابی اثرات LCA از طبقه بندی و وزن دهی روش MET استفاده می باشد، در این روش، طبقه آثار شاخص زیست محیطی عبارتند از: آثار گرمایش جهانی (گازهای گلخانه ای)، پدیده اسیدی شدن و بارش باران های اسیدی (گازهای اسیدی)، کاهش منابع تجدید ناپذیر، اکسیداسیون فتوشیمیایی و تشکیل مه دود فتوشیمیایی و آثار سمی بر انسان. پسماند شامل کلیه مواد زائد ناشی از فعالیت هایی انسانی و حیوانی بوده که معمولاً به شکل جامد هستند و به صورت غیرقابل استفاده وبی مصرف دور ریخته می شود. شاهی شهر در 24 کیلومتری شمال شهر اصفهان واقع گردیده است و دارای 217.73 کیلومتر مربع مساحت می باشد این شهر دارای ج معیت 160000 نفر بوده که میزان تولید پسماند تر جمع آوری شده آن 72 تن در روز می باشد که میزان سرانه تولید پسماند در این شهر 450 گرم پسماند به ازای هر نفر در روز می باشد. پس از شناسایی منطقه و پارامترهای مورد نیاز، د اده های مورد نظر هر سناریو وارد نرم افزار IWM گردید و خروجی های هر سناریو توسط روش MET ارزیابی اثرات و نتایج سناریوها با یکدیگر مقایسه گردید. چهار سناریو به شرح سناری اول: کلیه پسماندها بدون پردازش به محل دفن منتقل گردد، سناریو دوم: کلیه مواد آلی (مواد غذایی) موجود در پسماند برای تولید کمپوست و بقیه آنها به محل دفن منتقل گردد، سناریو سوم: مواد قابل بازیافت بازیافت گردیده و مواد آلی برای کمپوست سازی و باقیمانده مواد به محل دفن منتقل می گردد. سناریو چهارم: مواد قابل بازیافت بازیافت گردیده و مواد آ لی برای کمپوست سازی و باقی مانده مواد برای تولید انرژی کاربرد دارد تعریف گردیده است. شاخص اکولوژیکی سناریو اول بیشتر از بقیه سناریوها یعنی بار زیست محیطی آن بیشتر از بقیه سناریوها بوده و شاخص اکولوژیکی سناریو چهارم کمتر از بقیه ی سناریوها است در نتیجه بار زیست محیطی آن نیز کمتر از بقیه سناریوها می باشد. در نتیجه بهترین سناریو از نظر زیست محیطی سناریو چهارم و بدترین سناریو از نظر زیست محیطی سناریو اول می باشد.

۳ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری با رویکرد تعیین مولفه اصلی مطالعه موردی شاهین شهر
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ارزیابی چرخه زندگی، یکی از روش های پیشرفته مدیریت محیط زیست محسوب می شود،در منابع علمی به آن ''تحلیل چرخه زندگی'' و ''تحلیل گهواره تا گور'' اطلاق می شود. پسماند شامل کلیه مواد زائد ناشی از فعالیت هایی انسانی و حیوانی بوده که معمولا به شکل جامد هستند و به صورت غیر قابل استفاده و بی مصرف دور ریخته می شود. شاهین شهر در 24 کیلومتری شمال شهر اصفهان واقع گردیده است و دارای 271713 کیلومتر مربع مساحت می باشداین شهر دارای جمعیت 701111 نفر بوده که میزان تولید پسماند تر جمع آوری شده آن 12 تن در روز می باشد که میزان سرانه تولید پسماند در این شهر 451 گرم پسماند به ازای هر نفر در روزمی باشد .پس از شناسایی منطقه و پارامترهای مورد نیاز،داده های مورد نظر هر سناریو وارد نرم افزار IWM گردید و خروجی های هر سناریووارد نرم افزار Spss گردید تا مولفه های اصلی مدیریت پسماند در شهر شاهین شهر با توجه به ارزیابی چرخه حیات ان انجام گردد.

۴استفاده از ارزیابی چرخه حیات با رویکرد تحلیل چند متغییره در مدیریت پسماند های شهری (مطالعه موردی شاهین شهر)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
ارزیابی چرخه زندگی، یکی از روش های پیشرفته مدیریت محیط زیست محسوب می شود،در منابع علمی به آن ''تحلیل چرخهزندگی'' و ''تحلیل گهواره تا گور'' اطلاق می شود. یکی از روش های ارزیابی اثرات LCA از طبقه بندی و وزن دهی روشMET استفاده می باشد، در این روش، طبقه آثار شاخص زیست محیطی عبارتند از : آثار گرمایش جهانی (گاز های گلخانه ای)،پدیده اسیدی شدن و بارش باران های اسیدی (گاز های اسیدی)، کاهش منابع تجدید نا پذیر، اکسیداسیون فتو شیمیایی وتشکیل مه دود فتو شیمیایی و آثار سمی بر انسان. پسماند شامل کلیه مواد زائد ناشی از فعالیت هایی انسانی و حیوانی بوده کهمعمولا به شکل جامد هستند و به صورت غیر قابل استفاده و بی مصرف دور ریخته می شود. شاهین شهر در 24 کیلومتریشمال شهر اصفهان واقع گردیده است و دارای 217و73 کیلومتر مربع مساحت می باشداین شهر دارای جمعیت 160000 نفر بودهکه میزان تولید پسماند تر جمع آوری شده آن 72 تن در روز می باشد که میزان سرانه تولید پسماند در این شهر 450 گرمپسماند به ازای هر نفر در روزمی باشد .پس از شناسایی منطقه و پارامترهای مورد نیاز،داده های مورد نظر هر سناریو وارد نرمافزار IWM گردید و خروجی های نرم افزار IWM به عنوان معیار و زیر معیار و سناریو ها به عنوان گزینه های مدیریتپسماند وارد نرم افزار Expert Choice گردیدند. چهار سناریو به شرح سناریو اول : کلیه پسماند ها بدون پردازش به محل دفنمنتقل گردد،سناریو دوم: کلیه مواد آلی (مواد غذایی) موجود در پسماند برای تولید کمپوست و بقیه آنها به محل دفن منتقلگردد،سناریو سوم : مواد قابل بازیافت بازیافت گردیده و مواد آلی برای کمپوست سازی و باقیمانده مواد به محل دفن منتقلمی گردد،سناریو چهارم : مواد قابل بازیافت بازیافت گردیده و مواد آلی برای کمپوست سازی و باقی مانده مواد برای تولید انرژیکاربرد دارد تعریف گردیده است. نتایج نشان می دهد سناریو چهارم بیشترین اولویت را دارد و سناریو اول در اولویت دوم وجوددارد و سناریو دوم و سناریو سوم دارای اولویتی برابر می باشند.

۵اولویت بندی روش مدیریت پسماند با کمک تکنیک دلفی و روش تحلیل سلسله مراتبی AHPمطالعه موردی شاهین شهر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پسماند شامل کلیه مواد زائد ناشی از فعالیت هایی انسانی و حیوانی بوده که معمولا به شکل جامد هستند و به صورت غیر قابل استفاده و بی مصرف دور ریخته می شود. در مدیریت جامع مواد زائد، گزینه های مورد نظر و اولویت آن ها در سیاست گذاری بایدترتیب ذیل باشد. 1–کاهش تولید 2–استفاده مجدد 3–بازچرخش و بازیافت 4–تبدیل به کود 5–دفن 6–سوزاندن . شاهین شهر در 24 کیلومتری شمال شهر اصفهان واقع گردیده است و دارای 211713 کیلومتر مربع مساحت می باشداین شهر دارای جمعیت 161111 نفر بوده که میزان تولید پسماند تر جمع آوری شده آن 12 تن در روز می باشد که میزان سرانه تولید پسماند در اینشهر 451 گرم پسماند به ازای هر نفر در روزمی باشد. در مرحله نخست معیار های مناسب گزینش روش مطلوب مدیریت پسماند در شهر شاهین شهر با استفاده از نظرات کارشناسان و مطالعات مشابه در ایران وجهان تعیین گردید.سپس با استفاده از روشدلفی غربالگری لازم انجام شد ودرجه اهمیت آنها مشخص گردید برای این منظور پرسشنامه نظر سنجی متخصصان پرسشنامهدلفی حاوی معیار ها و زیر معیار های استخراج شده تهیه و در اختیار 5 نفر از اعضای هیت علمی و 11 نفراز کارشناسان و متخصصان قرار داده شد.این متخصصان از میان افراد مسلط به مسئله مدیریت پسماند که سابقه فعالیت در این زمینه را دارامی باشند انتخاب شده اند. با توجه به بررسی پرسشنامه دلفی تمامی معیارها و زیر معیارهای شناسایی گردیند و با توجه به آنها سلسله مراتبی تشکیل گردید. سلسله مراتبی تهیه شده وارد نرم افزار انتخاب هوشمند گردید و با توجه به داده های مورد نیاز در این نرم افزار ماتریس های زوجی تهیه و سپس تکمیل گردید. از بین گزینه های مدیریتی در نظر گرفته شده در مدیریت پسماند شهر شاهین شهر کاهش در مبدا در اولویت اول وبازیافت در اولویت دوم و کمترین اولویت مربوط به دفن می باشد.

۶پراکنش کادمیوم در منطقه شهری اصفهان
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه محيط زيست و توسعه، سوم،شماره۵، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۶
در تحقیقاتی انجام گرفته بر روی تجمع کادمیوم نشان داده شده است که آلوده شدن محیط زیست به عنصر کادمیوم در نواحی نزدیک به شهر های صنعتی و کوره های ذوب فلزات امری جدی به شمار می آید و در حال حاضر شواهدی دال بر اینکه کادمیوم به عنوان یک ماده سرطان زا و عامل ایجاد جنین های ناقص الخلقه و یک ماده جهش زای احتمالی به حساب می آید. هدف این پروژه بررسی پراکندگی فلز کادمیوم در مناطق شهری استان اصفهان و بررسی میزان آلودگی این خاک ها و همچنین اثر عوامل مختلف بر میزان این آلودگی ها می باشد. پس از بررسی مناطق ترافیکی شهر نقاط قابل دسترسی نمونه برداری مدنظر قرار گرفت و 14 نمونه خاک سطحی شهر با حداقل فاصله 750 متر در مساحت 10177 هکتار به آزمایشگاه منتقل شد و به روش استاندارد آنالیز خاک پارامترهای CEC و EC، pH، Cd اندازه گیری شد . بیشترین مقدار کادمیوم ) (mg\kg 5\10 در خیا بان خرم و کمترین مقدار ) (mg\kg 1 در سه راه حکیم نظامی و میانگین غلظت کل کادمیوم اندازه گیری شده در کل منطقه (mg\kg) 7\3 می باشد. نواحی کم جمعیت و مسکونی حدفاصل در دو طرف مسیر رودخانه حد فاصل پل بزرگمهر و پل ناژوان و فلکه پرواز آلودگی بسیار کم قرار دارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه