توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهینه‌سازی منحنی مسیر فشار برای شکل‌دهی قطعات پله ای با استفاده از فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۷
در فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ، ماتریس با یک محفظه محتوی سیالی با فشار بالا، جایگزین می‌شود. فشار سیال یکی از مهمترین پارامترهای این فرایند شکل‌دهی است. فشار کم باعث چروکیدگی در قطعه کار می‌شود، در حالی که فشار بیش از حد، موجب پارگی ورق می‌گرد. در این مقاله مسیر فشار بهینه برای تولید قطعات پله‌ای شکل در فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ بدست آمده است. روش بهینه‌سازی استفاده شده در این پژوهش، الگوریتم ژنتیک به همراه شبیه‌سازی در نرم‌افزار ABAQUS است. الگوریتم به زبانPython در نرم‌افزار ABAQUS نوشته شده است. مقایسه نتایج شبیه‌سازی با نتایج تجربی نشان می‌دهد که نتایج شبیه‌سازی تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. منحنی بدست آمده از الگوریتم ژنتیک را می‌توان به دو منطقه تقسیم کرد. قسمت اول منحنی (پله اول)، فشار کم بوده و به صورت نزولی فشار کاهش می یابد. این فشار کم در ورق یک پیش‌فرم ایجاد می‌کند. در قسمت دوم پس از نفوذ سنبه به اندازه پله اول، فشار افزایش پیدا کرده تا شکل نهایی قطعه ایجاد شود.

۲تعیین محدوده فشارکاری در فرآیند کششعمیق هیدروفرمینگبا سنبه های سرکروی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش فرآیند کشش عمیق هیدروفرمینگ برای سنبه های سرکروی به صورت تئوری و شبیه سازی بررسی می شود. در ابتدا به کمک یک مدل کرنش صفحه ای معادلات حاکم بر فرآیند استخراج می شود. سپس فرآیند در نرم افزارABAQUS 6.7به صورت سه بعدی تحلیل می شود تا محدوده فشارکاری برای شکل دهی به دست آید. در نهایت اثرنسبت کشش بر روی محدوده فشارکاری بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که نسبت کشش تاثیر شگرفی بر نمودار حد پارگی دارد و با افزایش نسبت کشش منحنی حد بالایی به شدت افت می کند

۳بررسی تحلیلی و شبیه سازی عددی اثر اصطکاک بین ورق و قالب در فرایند بالج آزاد مواد سوپرپلاستیک
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در فرایند شکل دهی دمشی از فشار گاز برای انبساط و شکل دهی ورقهای فلزی استفاده می شود این فرایند عمدتا برای الیاژهای سوپر پلاسیتک فلزاتی چون آلومینیوم و تیتانیم که در شرایط کنترل شده قابلیت کششی تا 1000 درصد دارند استفاده می شود شرایط لازم برا ی رسیدن به چنین قابلیتی عبارتند از دانه بندی ریز الیاژ، نرخ کرنش بسیار کم و درجه حرارت بالا، با توجه به حساسیت زیاد این مواد نسبت به نرخ کرنش، مسیر فشار گاز باید به گونه محاسبه و اعمال شود که نرخ کرنش ماکزیمم از محدوده مجاز تجاوز نکند. دراین پژوهش اثر اصطکاک در شکل دهی دمشی بالج آزاد مواد سوپرپلاستیک به روش تحلیلی و شبیه سازی المان محدود بررسی شده است. در روش تحلیلی از فرض ثابت ماندن حجم در طول فرایند و تعادل نیروها برای محاسبه وضعیت قطعه استفاده شده است.

۴بهینه سازی ضخامت اولیه ورق در فرایند شکلدهی دمشی با قالب مکعبی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در فرایند شکل دهی دمشی مواد سوپرپلاستیک، از فشار گاز برای انبساط و دمش ورق به درون حفره قالب و در نتیجه شکل دهی ورقهای فلزی استفاده می شود با توجه به اینکه فرایند مذکور یک فرایند کششی است یکی از مسائل مهم در این فرایند کنترل ضخامت قطعه نهایی است یکی از روشهای کنترل ضخامت استفاده از ورق اولیه با ضخامت غیر یکنواخت است که در نهایت منجر به تولید قطعه ای با ضخامت یکنواخت می شود. دراین پژوهش به کمک شبیه سازی ، توزیع ضخامت بهینه ورق برای تولید قطعات مکعبی محاسبه شده است. شبیه سازی به کمک نرم افزار ABAQUS6.8 انجام شده است بدلیل تقارن مدل المان محدود به صورت سه بعدی و یک چهار م در نظر گرفته شده است.

۵بررسی تحلیلی حد بالایی فشار درکشش عمیق هیدرودینامیکی
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش حد بالایی فشار در کشش عمیق هیدرو دینامیکی مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظوردرابتدا با توجه به مقدار تنش کششی در دیواره فنجان که دراثر شکل دهی به وجود می آید، معادله حد بالایی فشار بدست آمده. سپس معادله حاصل با نتایج تجربی مقایسه شده، ودر انتها اثرپارامترها مختلف مانند سرعت سنبه، ضریب ویسکوزیته سیال، ضریب کشش، ضریب اصطکاک بین ورق و ورق گیر برروی حد بالایی فشارمورد بررسی قرارگرفته است. نمودارها نشان می دهند، که نتایج حاصل از این تئوری با نتایج تجربی تطابق خوبی دارد

۶بررسی تجربی ساخت صفحات دو قطبی فلزی پیل سوختی با الگوی پینی به کمک فرایند شکل دهی با دمش گاز
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
صفحات دو قطبی، یکی از اجزاء مهم پیل های سوختی است که با روش های مختلف قابلیت ساخت دارند.در این مقاله ساخت صفحات دو قطبی فلزی بکمک فرایند شکل دهی با دمش گاز مورد بررسی قرار می گیرد.برای این منظورنمونه هایی به قطر 680 میلیمترتهیه گردید. قالب ها با الگوی پینی با قطر و ارتفاع متفاوت از طریق ماشینکاری ساخته \ میلیمتراز جنس آلومینیوم به ضخامت 2 شد. نمونه ها برروی قالب قرار گرفته و به کمک ورقگبر کاملا محکم شده تا از نشت گاز جلوگیری نماید. سپس کل مجموعه در داخل یک کوره قرار گرفته و تا دمای 500 درجه سانتی گراد گرم گردید. جهت شکل دهی از گاز آرگون استفاده شده است. این گاز از طریق مجرایی به داخل قالب منتقل شده ودر اثر فشار ناشی از این گاز، ورق به سمت قالب فشرده و در نهایت شکل قالب را به خود می گیرد.پارامترهای مورد بررسی عبارتند از: پهنا و ارتفاع پین ها و فشار شکل دهی.همچنین پارامترهای دما، جنس ورق، شعاع لبه بیرونی و فاصله بین پین ها ثابت در نظر گرفته شده است.برای ارزیابی حالات مختلف، از توزیع ضخامت در مسیر مشخص و پروفیل پر شدگی ورق در درون قالب استفاده شده است.نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش فشار گاز دمشی، پرشدگی قالب افزایش می یابد و همچنین بیشترین نازک شدگی ورق، در محل تماس با لبه بیرونی پین ها می باشد

۷بررسی اثر نسبت ابعادی قالب مخروطی ناقص بر شکل نهایی قطعه در فرآیند شکل دهی دمشی گاز
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در فرایند شکل دهی دمشی، ابتدا ورق به وسیله ورق گیر در پیرامون مهار شده و تا درجه حرارت مورد نظر گرم می شود. سپس ورق به کمک فشار گاز به حفره قالب دمیده شده و شکل قالب را می گیرد. در این مقاله، شکل دهی ورق آلیاژ Al5083 در قالب مخروط ناقص با فرآیند دمش گاز به صورت تجربی و شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش، مطالعه تأثیر بررسی اثر نسبت ابعادی قالب مخروطی ناقص بر شکل نهایی قطعه در فرآیند شکل دهی دمشی گاز است. معیار پرشدگی شعاع انحنای گوشه ی بالایی قطعه می باشد که با کاهش شعاع مقدار پرشدگی افزایش می یابد.نرم افزار تجاری المان محدود ABAQUS\Standard 6.8 جهت شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج شبیه سازی و تجربی مقایسه و تطابق خوبی حاصل شده است نتایج نشان می دهد با کاهش ارتفاع مخروط ناقص،شعاع انحنای گوشه ی قطعه افزایش مییابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه