توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تأثیر توریسم بر سرانه کاربریهای اراضی شهر توریستی سرعین
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۵
شکل گیری نظام کاربری زمین در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت ها وخدمات مختلف، باز تاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ای از عوامل و نیرو های مختلف محیطی،اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و غیره است. برنامه ریزی کاربری زمین شهری باید چارچوبی را برای طرح کاربری بهینه زمین به وجود آورد، تا اساس طرح کالبدی و تفصیلی هر بخش شهری مشخص شود. براساس این چار چوب باید از استفاده نامناسب زمین جلوگیری شودو اهداف اقتصادی، اجتماعی، محدودیت های فیزیکی و سیاست های زیست محیطی رعایت گردد.تحقیق حاضر بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانهای و برداشت های میدانی صورت گرفته است . بر اساس مطالعات انجام گرفته شهر توریستی سرعین در زمینه کاربری اراضی شهری اگر چه بر اساس نقش توریستی شهر می باشد ولی کمبود های اساسی در بخشکاربری های درمانی، ورزشی– تفریحی، تأسیسات – تجهیزات، فرهنگی، اقامتی احاس میشود .با توجه به هجوم میلیونی گردشگران در فصل تابستان سیمای شهر منظر خاصی به خود می گیرد که نیاز به طرح ویژه ای برای شهر می باشد. بالا بودن سهم کاربریهای مربوط به خدمات گردشگری و توریستی(هتلها،آبدرمانی،تفریحی و..،) نسبت به کاربری، مسکونی و کشاورزی نشانگر در شهر سرعین درحال حاضر نشانگر تاثیر عمیق توریسم در کاربری اراضی این است. لذا امروزه ایجاد سازمان مدیریت گردشگر ی شهر سرعین که تصمیات مدیریتی مستقلی را در این منطقه ایفا کند ، بسیار ضروری می باشد

۲مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین پژوهشی در پتانسیل های محیطی و اثرات آن بر گردشگری و کاربری اراضی با استفاده ازGIS
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۲۱
امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته توجه خاصی به توانهای محیطی در بعد اکوتوریسم در جهت جذب توریسم ملی و فراملی در جهت تعمیق روابط اجتمای ،فرهنگی ،سیاسی و بویژه اقتصادیدارند.شهر کوچک سرعین و توریستی سرعین یکی از شهرهای اردبیل می باشد که امروز به یک شهر با کارکرد صرفا توریستی تبدیل شده است شهر توریستی و کوهپایه ای سرعین در دامنه شرقی کوه سبلان(در ارتفاع بین 1640 تا 1740 متر) و 15 کیلومتری غرب شهر اردبیل در مسیر دره گسل شکل گرفته است. بستر یا نشستگاه شهر از مواد پرتابه های آتشفشانی (توف،کنگلومرا ،خاکستر و لارهار و مواد تراسهای آبرفتی قدیمی) و سازند های آبرفتی و تراورتن می باشد. اخیراً بیش از شش میلیون توریست در سال به سرعین می آیند و این امر موجب افزایش فضاها خدماتی و توریستی به سایر کاربریها مانند مسکونی شده است. امروزه با تراکم شدید، برجها و هتل هایمدرن بیش از 15 ، بشدت در شهر سرعین در حال توسعه وگسترش است. در زمان اوج گردشگر (در ایامتابستان)مسائل ناشی از ترافیک شدید، کمبود بخش های درمانی ،فضای سبز شهری ،پارکینگ خودرو ، آلودگیصوتی،کاملا محسوس است و اثرات منفی ناشی از توریسم می باشد

۳تحلیلی بر نقش انبوه سازان در توسعه مسکن کلانشهر رشت
اطلاعات انتشار: چشم انداز جغرافيايي، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
روند شتابان شهرنشینی، تغییر شیوه زندگی جمعی، بالا بودن هزینه احداث مساکن فردی، محدود بودن زمین های شهری و افزایش شدید قیمت آن در کشور نیاز به مسکن را افزایش داده است. این موضوع با توجه به سیاست های توسعه و در پاسخ به نیازها و کمبودهای میلیونی مسکن، منعکس در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور، تمهیداتی نظیر اجرای سیاست های بلندمرتبه سازی و انبوه سازی مسکن را ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید. تحقیق حاضر که به نقش انبوه سازان در توسعه مسکن شهر رشت اشاره دارد، با استفاده از روش مطالعه توصیفی – کاربردی و بکارگیری آمار و ارقام مسکن در سال های مختلف و مقایسه آن ها در پی پاسخ گویی به این سوال است که تا چه اندازه سیاست انبوه سازی توانسته در توسعه مسکن شهری کلانشهر رشت موفق باشد؟ لذا با جمع آوری اطلاعات اولیه از جامعه انبوه ساز شهر رشت، به تجزیه و تحلیل سوال های مطرح شده پرداخته شد؛ و جهت بررسی پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کورنباخ استفاده شد. برخی از نتایج و یافته هایی که در این تحقیق بدست آمدند عبارت اند از: بین عوامل موثر بر تولید مسکن (زمین، مصالح، نیروی کار، مالیات و عوارض، تسهیلات و...) و تولید مسکن انبوه در شهر رشت رابطه معکوس وجود دارد. فعالیت ساخت مسکن در سال های اخیر در شهر رشت از روند مناسبی برخوردار نبوده و مرتبا شاهد صعود و نزول بوده و به عبارتی دیگر در چند سال اخیر به لحاظ کاهش میزان ساخت و ساز در کل کشور و اتخاذ سیاست های مسکن حمایتی توسط دولت، فعالیت انبوه سازان مسکن در شهر رشت کم شده است. بین سیاست های حمایتی دولت از انبوه سازان و تولید مسکن (انبوه) در شهر رشت رابطه مستقیمی وجود دارد، یعنی هر چقدر دولت به اشکال مختلف (نظیر پرداخت تسهیلات بانکی، کاهش عوارض شهرداری و مالیات، ثبات در قیمت ها) شرایط را برای ساخت و ساز انبوه سازان مساعدتر نماید، به همان نسبت، ساخت مسکن انبوه نیز افزایش می یابد.

۴توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و موانع پیش رو مطالعه موردی: محله مهدیآباد(کتسبس) شیراز
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا، سال
تعداد صفحات: ۲۱
با گسترش بیرویه شهرها و تبدیل شدن به کلانشهرها لزوم کنترل اسکان غیررسمی و جلوگیری از گسترش آن بیش ازپیش احساس میشود، یکی از رویکردهای اخیر در حل این مسأله رویکرد توانمند سازیEnabling است. در طرحهای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی علیرغم اینکه مؤلفههای اصلی توانمندسازی در مطالعات اولیه طرح و مبانی نظری مورد توجه بودهاند اما در عمل محقق نشدهاند. در این تحقیق پس از بررسی اسنادی طرح ساماندهی وتوانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شیراز( محله مهدیآباد) و سپس بازدیدهای میدانی و مصاحبه باز با ساکنین، مسؤلین ذیربط شهری و محله سعی شده است دستاوردهای طرح با اهداف و استراتژیهای طرح قبل از اجرای آن در محله، مقایسه و موانع عدم تحقق آن مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. نتایج این تحقیق در سه بخش، موانع بیرونی، درونیو مدیریت اجرایی دسته بندی شده است که تعدیل و در نهایت رفع این موانع نیازمند برخی بازنگریها در سطوح مختلف طرح میباشد

۵دستفروشی خیابانی و فضاهای عمومی شهری؛ بررسی دیدگاه شهروندان در رشت
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
فروشندگان خیابانی یا به تعبیری دیگر دستفروشان پیاده رویی برای مدتهای مدیدی بخشی از سناریوی شهری بوده اند. آنانبه بخشی از زندگی کلیه شهرهای کشورمان بدل شدهاند. فروشندگان\دست فروشان خیابانی، افراد خوداشتغال یا خویش فرما دربخش غیررسمی هستند، که فعالیت آنها با فروش کالا\خدمات در خیابان بدون داشتن هیچگونه ساختار گسترش یافته و یاتقویت شدهی ثابتی عرضه می شود. عدم ساختار ثابت و منظم بدین معناست که هیچگونه سازمان و نهاد دولتی و غیردولتیوظیفه حمایت از این افراد را بر عهده ندارد و به عبارتی هیچگونه سازوکار خاصی بر این شاغلین حاکم نیست. به دلیل فقدانمکانهای طرح ریزی شده، دست فروشان از فضاهایی که برای مقاصد دیگری در نظر گرفته شدهاند، استفاده می کنند که نزاع وستیز با مسئولین شهری برآیند آن است. چالش اصلی مدیران شهری این است که چگونه تقاضاهای متناقض در فضاهایعمومی شهر، خاصه، نیاز به نقلوانتقال عابران پیاده و وسائط نقلیه در نواحی که به مکانهای بالفعل فعالیت دست فروشان بدلشده اند، ملحوظ دارند. این مطالعه که به شیوه ی توصیفی– تحلیلی انجام شده است، در صدد پی بردن به نظرات شهروندانیعنی عابرانپیاده\ خریداران بالقوه در خصوص حرفه ی دست فروشی است. ابزارهای پرسشنامه (محقق ساخته)، مشاهده (کنترلنشده) اساس جمع آوری اطلاعات را به خود اختصاص داده اند. در تجزیه وتحلیل داده ها از روش های کیفی و کمی استفاده شدهاست. یافته های تحقیق نشان می دهد که شهروندان، بینظمی و شلوغی ناشی از فعالیت دستفروشان در بخش مرکزی شهر راپیامد عمکرد ناکارآمد مدیران شهری می دانند. از طرف دیگر اقداماتی نظیر جلوگیری و ممانعت از فعالیت، توقیف اموال و ازهمه مهمتر تحقیر فرد برای حفظ شأن و مقام کالبد شهر را منفور دانسته اند. و برای برونرفت از این وضعیت خواستار قانون–مند نمودن و به نظم درآوردن این حرفه هستند.

۶نقد، ارزیابی و آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در ایران مطالعه موردی: سومین طرح جامع شهر رشت1386
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پیش شرط لازم برای اجرای موفقیت آمیز هر نوع طرح شهری در اختیار داشتن زمینه کافی و مناسب از یک طرف، داشتن اختیارات و امکانات حقوقی، مالی، فنی و اداری برای استفاده بهینه از طرف دیگراست. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است. براین اساس ارزیابی و آسیب شناسی این نوع طرح ها در جهت شناخت نارسایی ها واصلاح آنها از ضروریات می باشد. طر ح های توسعه شهری محور و مبنای فعالیت های عمرانی شهری را تشکیل می دهند، وجود ضعف ها و نواقص در بالاترین سند رسمی توسعه شهری و به تبع آن بروزناهنجاری ها و تخریب های محیط زندگی که به بد ترین نمود جلوه می کند، از مهمترین و حادترین معضلات بخش شهرسازی ایران می باشد.روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی تطبیقی – –بوده که منابع از طریق مطالعات اسنادی گردآوری شده است. یافته های بدست آمده نشان دهنده این است که میزان تحقق و واقع گرایی طرح جامع و تفصیلی شهر رشت در محدوده تعیین شده عملاًصورت نپذیرفته است، که البته می توان به عواملی مانند: فقدان آگاهی کافی نیروی انسانی به محتوای طرح، فقدان توان فنی لازم در جهت اجرائی کردن طرح و کارا نبودن تشکیلات و سازمان اجرایی اشاره کرد، که در عدم تحقق پذیری طرح جامع شهر رشت نقش بسزایی را داشته اند.

۷بررسی میزان تحقق شاخصهای شهرسالم مطالعه موردی شهربهشهر
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۰
رشدجمعیت بویژه درشهرها و گسترش بی رویه شهرنشینی درخلال قرن بیستم و مشکلات روزافزون آن موجب مطرح شدن مقوله سلامت شهروندان گردید نتایج حاصل پس ازبحث و گفتگوی برنامه ریزان و کارشناسان بخشهای مختلف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منجر به تدوین رویکرد نوین توسعه پایدار بامحوریت سلامت گردید این تفکر دردهه 1980 موضوع شهرسالم را توسط سازمان جهانی بهداشت مطرح نمود که مبتنی برهمکاری بین بخشی و مشارکت مردم درراستای دستیابی به برنامه سلامت می باشد شهربهشهر با سیرجمعیت معادل 16172 درسال 1335به جمعیت معادل 84117 نفر درسال 1385 رسیده است که نرخ رشد آن درسال 1335–45 معادل 4.87 بوده ولی درسال 1375–85 معادل1.56 رسیده که نشان دهنده رشد سریع جمعیت شهربوده طرح جامع و تفصیلی شهربهشهر باتوجه به این رشد روزافزون امروزه با مشکلات بسیاری شهری ازجمله : سطح اجتماعی مختلف سطح فرهنگ متفاوت درشهر نامناسب بودن فضای سبزشهری عدم وجود پیاده روهای مناسب بحث جدی دفع زباله ها درحاشیه شهر به صورت غیربهداشتی بحث جدی آب و سفره های آب زیرزمینی و بالا بودن سطح آب زیررمینی و غیره مواجه است که ادامه این روند باعث وارد آمدن اسیهاب جدی به سلامت محیط و سلامت شهروندان هم ازلحاظ جسمانی هم ازلحاظ روحی و اجتماعی خواهد شد ازطرف دیگر درعصراطلاعات و قرن بیست و یکم نظریات مشارکت سرمایه اجتماعی حاکمیت خوب شهری و غیره به یکی ازخواسته های اولیه ساکنان شهری بدل شده است

۸بررسی عوامل موثربرقیمت مسکن؛ مطالعه ایران و سایرکشورها 1
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقاله حاضر به بررسی عوامل موثربرقیمت مسکن در ایران و سایر کشورها پرداخته است روش پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی میباشد. برخی از کشورهای غربی و چند کشورآسیایی در زمینه موضوع تحقیق مورد بررسی و تحلیل – قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن است که در کشورهای صنعتی تغییرات اندک در نرخ بهره بخش ساخت و ساز را تحت تأثیر قرار میدهد از سویی دیگر در کشورهای آسیایی بازار وام با نرخ بهره های بالا موثرترین متغییر در قیمت مسکن به شمار می روند. قیمت زمین و قیمت ساخت مسکن از عوامل تاثیر گذار برقیمت مسکن در ایران است

۹تحلیل و بررسی سیاست های تامین مسکن مطالعه ایران و سایرکشورها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۲۴
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی روش های تامین مسکن در ایران و کشورهای آسیایی و – اروپایی پرداخته است با بررسی روشهای تامین مسکن در کشورهای مختلف و ایران چنین استنباط میشود که نقش دولت بسیار مهم میباشد چرا که سازوکارها و ضوابط و مقررات مربوط به سایر بخشهای تهیه ی مسکن(بخش خصوصی وتعاونی) نیز توسط دولت تصویب و اجرا میشود.گرچه روش های متفاوتی در ایران مطرح شده ولی هیچ کدام چندان کارساز نبوده اند. روش توانمند سازی به سبب افزایش مشارکت مردم در برنامه های تامین مسکن. کاهش جنبه های منفی کمک به افراد فاقد مسکن مناسب ( حقارت), وتدوین برنامه هایی با مقیاس وسیع برای جمعیت های در حال رشدپ میتواندمناسب باشد

۱۰سطح بندی شهرها ازدیدگاه شاخص های مسکن (استان گیلان )
اطلاعات انتشار: همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تمرکزگرایی در نظام کلان برنامه ریزی و مدیریت کشور در سطوح ملی و منطقه ای، موجب کم توجهی به شهرهای کم جمعیت و تمرکز خدمات در کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور شده و افزایش شکاف بین سطوح مختلف شهری را به دنبال داشته است. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان برخورداری شهرهای استان گیلان از لحاظ شاخصهای کمی و کیفی مسکن می باشد تا ضمن سطح بندی نقاط، میزان شکاف بین برخوردارترین و کم برخوردارترین نقاط شهری در سطح استان شناسایی شده و راهکارهای مطلوب در این زمینه مطرح گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی– تحلیلی است و از 13 شاخص کمی و کیفی برای بررسی وضعیت مسکن در نقاط شهری 16 شهرستان استان گیلان استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات نیز از مدل های TOPSIS و ANP و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقاط شهری شهرستان رودبار با امتیاز 0.6606 در رتبه اول از نظر مسکن قرار دارد و شهر صومعه سرا نیز با امتیاز 0.285599 بدترین وضعیت مسکن را در استان دارد. همچنین مشخص گردید که نسبت شهرنشینی با میزان توسعه یافتگی بخش مسکن ارتباط معنی داری ندارد.

۱۱مدیریت بحرانهای شهری وناحیه ای بانگاه براستقرارفضایی ایستگاههای آتش نشانی با استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبی AHP (مطالعه موردی:کلانشهررشت)
اطلاعات انتشار: همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان، سال
تعداد صفحات: ۱۷
اسقرارفضایی ایستگاه های آتش نشانی جهت امدادسوانح ، از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها وروستاها محسوب می شوند.امکانات کافی ،توانمندی ومدیریت قوی ومکان گزینی مناسب مراکزآتش نشانی نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان ،کاهش آسیب پذیری و توسعه اقتصادی نواحی وشهرها ایفا می نمایند .از آنجایی که سیاست کلی ایجاد ایستگاه های آتش نشانی در ایران سیاستی بدون برنام هی خاص و مدون بوده است. به گونه ای که مهم ترین اصل برای ایجاد هرایستگاه در محدوده های شهری دراختیاربودن زمین، فراهم بودن امکانات مالی شهرداری ها ،نیروی انسانی ماهر و تجهیزات آتش نشانی می باشد. شهر رشت نیز از این مشکلات در امان نبوده و بر عکس به جهت بافت فشرده شهری و تراکم و قیمت بالای اراضی امکان تحقق خدمات شهری و عدالت اجتماعی برای تمامی ساکنین شهر فراهم نیست .بررسی های میدانی بیانگرآن است که تعداد مراکز آتش نشانی درشهر رشت حتی درحد جمعیت این شهرفراهم نشده است .درحالیکه خدمات دهی سازمان آتش نشانی علاوه برمناطق شهری ،روستاها،شهرهای همجواروحتی مناطق جنگلی اطراف ودامنه های کوهستانی را پوشش می دهد.

۱۲تحلیل عوامل بر قیمت مسکن مطالعه ایران و کشورهای غربی
اطلاعات انتشار: اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تحلیل صحیح از وضعیت بازار مسکن و شناخت درست از عوامل تاثیر گذار بر مسکن خصوصا از جهت قیمت آن و نیز میزان تاثیر گذاری هر یک از آنها می توانند برنامه ریزان ومسئولان امر را در تحلیل و پیش بینی درست وضعیت آینده کمک و متناسب با آن راه حلهای مناسب را ارائه کنند بنابراین مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در ایران و برخی کشورهای غربی پرداخته است روش پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد برخی از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده بریتانیا هلند ایرلند کانادا و استرالیا در زمینه موضوع تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند نتایج حاکی از آن است که در کشورهای صنعتی تغییرات اندک در نرخ بهره بخش ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار می دهد است اما در ایران قیمت زمین و قیمت ساخت مسکن بیشترین تاثیر را نسبت به سایر عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن دارند

۱۳شناسایی تاثیرات سیاست های اعتباری موسسات مالی و بانک ها بر قیمت و تقاضای مسکن طی دوره زمانی 84–94 مطالعه موردی شهر رشت
اطلاعات انتشار: اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
شهررشت از جمله شهرهای ایران است که با توجه به موقعیت های مناسبی که دارد جاذب جمعیت بوده و توانسته اقشار مختلفی از مردم را در خود جای دهد اما این افزایش جمعیت از یک سو سبب افزایش تقاضا برای مسکن شده و از سوی دیگر مشکلاتی را از بعد مسکن به وجود آورده که از ان جمله می توان به نوسانات قیمت مسکن اشاره نمود بنابراین در این پژوهش با استفاده از آزمون تی تست و آزمون خی ضمن بررسی تاثیر گذار بودن سیاست های اعتباری موسسات مالی و بانک ها به تحلیل تاثیر این متغیر بر تقاضای مسکن و قیمت مسکن در شهر رشت پرداخته شد عامل موسسات مالی و بانکها یکی از عوامل موثر برقیمت مسکن در شهر رشت است که بر طبق آزمون تی تست این متغیر با میانگین2،93 تاثیر گذاری نسبتا زیاد بر قیمت مسکن شهر رشت دارد به طوری که یافته های تحقیق و آزمون خی دو بیانگران بودن که سیاست های اعتباری موسسات مالی و بانکها بر روی تقاضای مسکن شهروندان شهر رشت تاثیر داشته و این تاثیر گذاری با ضریب آزمون 0.045 می باشد که در نتیجه با سطح معناداری 95 درصد فرضیه ی تاثیرگذاری سیاست های اعتباری موسسات مالی بر تقاضای مسکن را می توان پذیرفت نتایج آزمون خی دو تایید کنننده این موضوع ود که سیاست های اعتباری موسسات مالی و بانکها ضمن تاثیر گذاری بر تقاضای مسکن بر قیمت مسکن نیز تاثیر دارند به طوری که این تاثیر گذاری با ضریب آزمون 0.025 می باشد که در نتیجه با سطح معناداری 95 درصد می توان این موضوع را تایید و پذیرش نمود
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه