توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تولید پوشش نانوکامپوزیتیCo–TiO2 به روش رسوب الکتروشیمیایی
اطلاعات انتشار: اولین همایش صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۹
پوشش های رسوب الکتروشیمیایی یافته کبالت به علت ضریب اصطکاک پایینی که دارند دارای مقاوت سایشی بالایی هستند. اضافه نمودن نانوذراتTiO2 به حمام سولفاتی رسوب دهنده کبالت متشکل از سولفات کبالت، اسید بوریک،ترکننده باعث رسوب هم زمان نانوذرات TiO2 در زمینه کبالت می گردد. وجود این نانوذرات در حمام رسوب دهندهCO پوشش نانوکامپوزیتی Co–TiO2 را تولید می نماید. در این مقاله اثر غلظت نانوذرات TiO2 ترکننده سدیم دودسیل سولفات SDS و چگالی جریان که از مهم ترین پارامترهای فرآیند رسوب الکتروشیمیایی است مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش نانوذرات TiO2 به حمام موجب رسوب هم زمان TiO2 در زمینه CO خالص می شود که مورفولوژی سطحی CO به طور کامل از رشد سوزنی به رشد ستونی تغییر داده و موجب افزایش میکروسختی پوشش از 300Hv به 504Hv می شود. چگالی جریان نیز اثر قابل توجهی بر میزان TiO2 رسوب یافته دارد و میزان بهینه آن 3mA.cm–2 است که حداکثر میزان TiO2 را در پوشش رسوب می دهد.

۲اثر فعال کننده انیونی SDS برمورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوششهای نانوکامپوزیتی Co–TiO2
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۴
اضافه نمودن نانوذرات TiO2 به حمام سولفاتی رسوب دهنده کبالت متشکل از سولفات کبالت اسید بوریک و ترکننده سدیم دودسیل سولفات SDS باعث رسوب هم زمان نانوذرات TiO2 در زمینه کبالت می گردد وجود این نانوذرات در حمام رسوب دهنده کبالت پوشش نانوکامپوزیتی CO–TiO2 را تولید می نماید دراینمقاله اثر غلظت SDS برخواص خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی CO–TiO2 موردبررسی قرارگرفته است افزایش غلظت sDS به حمام موجب تغییر مورفولوژی سطحی شده و مکانیزم رشد از حالت رشد ستونی برای غلظت های پایین به رشدکاملا صفحه ایی در غلظتهای بالا شده و بهینه ترین غلظت فعال کننده سطحی SDS برای مقاومت بخوردگی پوشش نانوکامپوزیتی CO–TiO2 درغلظت 0\15g\l SDS به دست می اید.

۳اثر نانوذرات TiO2 بر پوشش نانوکامپوزیتی Co–TiO2 تولید شده به روش رسوب الکتریکی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اضافه نمودن نانوذرات TiO2 به حمام سولفاتی رسوب دهنده کبالت متشکل از سولفات کبالت، اسید بوریک، ترکننده باعث رسوب هم زمان نانوذرات TiO2 در زمینه کبالت می گردد. وجود این نانوذرات در حمام رسوب دهنده Co پوشش نانوکامپوزیتی Co–TiO2 را تولید می نماید. در این مقاله اثر غلظت نانوذرات TiO2 بر مورفولوژی ، میکروساختار، میکروسختی و زبری سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. افزودن نانوذرات TiO2 در زمینه Co، مورفولوژی سطحی Co را به طور کامل تغییر می دهد به نحوی که رشد از حالت سوزنی به ستونی تغییر می دهد و میکروسختی پوشش نانوکامپوزیتی Co–TiO2 تولید شده را تا 504Hv افزایش می دهد.

۴اثر سرعت هم زدن الکترولیت بر رسوب نانو ذرات TiO2، خواص خوردگی و میکروسختی پوشش های نانو کامپوزیتی Co–TiO2 تولید شده به روش الکتروشیمیایی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله اثر سرعت چرخش الکترولیت بر ردصد حجمی نانو ذرات TiO2 رسوب یافته در زمینه کبالت، خواص خوردگی، میکروسختی و زبری پوشش ها مورد بررسی قرار می گیرد. سرعت چرخش الکترولیت بر میزان نانو ذرات رسوب یافته اثر گذار است به نحوی که در 200rpm درصد حجمی نانو ذرات TiO2 تنها 2\58 V% بوده که با افزایش ان تا 600rpm به بیش از 3\13 V% افزایش یافته و با افزایش بیشتر سرعت دوران این میزان مجددا کاهش می یابد به نحوی که در 1200rpm درصد حجمی نانو ذرات TiO2 رسوب یافته به کمتر یافته به کمتر از 2\58 V% تقلیل می یابد. این تغییر درصد حجمی بر مورفولوژی پوشش ها به شدت اثر گذار بوده و متعاقبا موجب تغییر متوسط زبری پوشش ها شده است به نحوی که بیشترین مقدار زیری از پوشش رسوب یافته در کمترین سرعت چرخش الکترولیت به دست می آید. آزمون میکروسختی نشان میدهد که بالاترین سختی از پوشش رسوب یافته با سرعت چرخش 600rpm به دست می آید. آزمون پلاریزاسیون نیز موید نتایج به دست آمده در آزمونهای قبلی بوده و مقاوم ترین پوشش در برابر پلاریزاسیون، پوشش رسوب یافته از الکترولیت با سرعت چرخش 600rpm به دست می آید.

۵بررسی اثر عامل های فعال کننده سطحی آنیونی (SDS) و کاتیونی (CTAB) بر مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش نانو کامپوزیتی Ni–P–TiO2 به روش الکترولس
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پوشش نانو کامپوزیتی Ni–P–TiO2 با افزودن 3g\l نانو ذرات TiO2، در محلول الکترولس نیکل– فسفر ایجاد می شود. افزودن عامل های فعال کننده سطحی آنیونی و کاتیونی بر ترکیب شیمیایی پوشش نانو کامپوزیتی Ni–P–TiO2 تاثیر داشته، بطوریکه با افزایش عامل فعال کننده سطحی آنیونی و کاتیونی تا 0\5g\l باعث افزایش ترکیب نانو ذرات در پوشش و با افزایش عامل فعال کننده سطحی آنیونی و کاتیونی تا 2g\l باعث کاهش ترکیب نانو ذرات در پوشش می شود. اثر عامل های فعال کننده سطحی آنیونی و کاتیونی بر مروفولوژی پوشش نانو کامپوزیتی Ni–P–TiO2 با مقادیر مختلف عامل های فعال کننده سطحی آنیونی و کاتیونی توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. رفتار خوردگی الکتروشیمیایی پوشش ها در محلول 3\5 درصد وزنی NaCl نشان میدهد که با افزایش عامل های فعال کننده سطحی آنیونی و کاتیونی در حمام مقاومت به خوردگی پوشش ها بهبود می یابد.

۶تاثیر دمای رسوب گذاری بر خواص خوردگی و مکانیکی پوشش های نانوکامپوزیتی Co–TiO2 تولید شده به روش رسوب الکتریکی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله اثر دمای رسوب دهی بر تغییرات میزان رسوب نانوذرات TiO2 مورفولوژی، خواص خوردگی و میکروسختی پوشش ها مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای رسوب دهی از دمای محیط تا حدود C 50 موجب افزایش TiO2 رسوب یافته از V% 2\73 به V% 3\87 شده است. افزایش بیشتر دمای رسوب دهی تا C 70 موجب افزایش یکباره درصد حجمی نانوذرات رسوب یافته به V% 15\39 می شود. اما افزایش بیشتر دما موجب کاهش ناگهانی نانوذرات در پوشش می شود. تصاویر SEM از تغییر مورفولوژی پوشش های رسوب یافته با افزایش دما حکایت دارد.رسوب دهی در دمای محیط پوششی کاملا زبر و خشن تولید می نماید به نحوی که ماکزیمم مقدار زبری μm 2\616 به دست می آید. افزایش دمای رسوب دهی تا C 50 موجب کاهش زبری پوشش ها به کمترین مقدار μm 0\306 کاهش می یابدمی شود.بر خلاف درصد بالای نانوذرات رسوب یافته در دمای C 70 بالاترین میزان میکروسختی و مقاومت به پلاریزاسیون از پوشش رسوب یافته در دمای C 40 به دست می آید.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه