توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، مرداد و شهريور, دوره  ۲۰ , شماره  ۳ (پياپي ۸۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: اختلال وسواس اختلالی مزمن است که بر روابط درون فردی و بین فردی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین پژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات مرتبط با تاثیر درمان شناختی – رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس انجام شده است. درمان شناختی رفتاری با فراهم سازی شواهد تجربی، درمان موثری برای وسواس شناخته شده است.روش بررسی: در پژوهش حاضر، 12 پژوهش انجام یافته در زمینه مطالعات مرتبط با تاثیر درمان شناختی – رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس از مراکز پژوهشی کشور گردآوری و از میان آنها تعداد 10 پژوهش که قابلیت بررسی داشت، برای فراتحلیل انتخاب شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار فراتحلیل جامع صورت گرفت.نتایج: نتایج با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثربه روش «اشمیت و هانتز» مشخص کرد که درمان شناختی – رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس می تواند، تاثیرگذار باشد. میانگین اندازه اثر درمان شناختی – رفتاری در درمان مبتلایان به اختلال وسواس در زنان و مردان، معادل 1.63، مثبت و معنادار (p<0.01) مشخص گردید. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر مشخص می کند که درمان شناختی – رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس موثر است. از این اطلاع می توان در راستای برنامه ریزی درمانی و مداخلات بالینی بهره جست.

۲راستی این همه هیاهو پیرامون الگوهای تدریس برای چیست؟
اطلاعات انتشار: پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت های آموزشی، پرورشی و مدت زمان نگهداری مطالب در حافظه، در دو روش تدریسِ سنتی و الگوهای ترکیبی (کاوشگری، پیش سازمان دهنده، تفحص گروهی و نمایشی) انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه مورد مطالعه را کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم شهر مرند، تشکیل می دهند می دادند. گروه نمونه شامل 36 دانش آموز پسرِ در حال تحصیل در کلاس پنجم در سال تحصیلی 89 – 1388 بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شد. برای گردآوری داده ها از آزمون محقق ساخته استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس و اندازه اثر نشان داد که از نظر آموزشی، میان دو روش تدریس تفاوت معناداری وجود ندارد، اما از نظر پرورشی و طول مدت نگهداری مطالب در حافظه، تفاوت معناداری وجود دارد.

۳بررسی رابطه دینداری و وضعیت اقتصادی–اجتماعی دانشجویان با رضایت از زندگی: با تعدیل گری مولفه های سلامت روانی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱۹، سال
تعداد صفحات: ۲۱
هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه تبریز با توجه به متغیرهای درونزاد و برونزاد مانند وضعیت اقتصادی – اجتماعی، دینداری و مولفه های سلامت روانی می باشد. در این راستا تعداد 495 نفر از دانشجویان (246 دختر و 249 پسر) به پرسشنامه های دینداری، سلامت روان و رضایت از زندگی به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نرم افزار LISREL استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که اثر مستقیم دینداری بر مولفه های سلامت روان و رضایت از زندگی معنی دار است. همچنین اثر مستقیم اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی بر رضایت از زندگی معنادار است و اثر متغیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی بر متغیرهای درونزاد پژوهش (مولفه های سلامت روان و رضایت از زندگی) به غیر از اضطراب معنادار به دست نیامد، و علاوه بر این رابطه نشانه های جسمانی با رضایت از زندگی و رابطه دینداری با نشانه های جسمانی غیرمعنادار گزارش شد. مسیر غیرمستقیم اثر دینداری بر رضایت از زندگی با احتمال 95 درصد معنادار می باشد. به این معنی که دینداری از طریق اثر بر اضطراب، افسردگی، نشانه های جسمانی و کنشوری اجتماعی بر رضایت از زندگی تاثیر دارد. میزان واریانس تبیین شده رضایت از زندگی به واسطه متغیرهای پیش بین 23 درصد می باشد که از نظر آماری معنادار است.

۴راستی این همه هیاهو پیرامون الگو‌های تدریس برای چیست؟
اطلاعات انتشار: پژوهش در برنامه ريزي درسي، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت‌های آموزشی، پرورشی و مدت زمان نگهداری مطالب در حافظه، در دو روش تدریسِ سنتی و الگوهای ترکیبی (کاوشگری، پیش سازمان دهنده، تفحص گروهی و نمایشی) انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه مورد مطالعه را کلیه دانش‌آموزان پسر پایه پنجم شهر مرند، تشکیل می‌دهندمی‌دادند. گروه نمونه شامل 36 دانش‌آموز پسرِ در حال تحصیل در کلاس پنجم در سال تحصیلی 89 ـ 1388 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شد. برای گردآوری داده‌ها از آزمون محقق ساخته استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس و اندازه اثر نشان داد که از نظرآموزشی، میان دو روش تدریس تفاوت معناداری وجود ندارد، اما از نظر پرورشی و طول مدت نگهداری مطالب درحافظه، تفاوت معناداری وجود دارد.

۵فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی– رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۶فرا تحلیل اثربخشی روش های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مرور ساختاریافته
اطلاعات انتشار: فصلنامه روانشناسي تربيتي، يازدهم،شماره۳۵، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۹
آموزش از اساسی ترین نیازهای بشر است. بدون آموزش، هیچ جامعه ای نمی تواند به بقای خود ادامه دهد، در برنامه های درسی جدید و روش های آموزش آن، تاکید اساسی بر روش هایی است که در آن دانش آموز نقش فعالی دارد. در این روش ها، نقش اصلی در فرآیند یادگیری بر عهده دانش آموز است؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بهره گیری از یکی از شیوه های مرور ساختاریافته، تحت عنوان «فرا تحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش­های انجام شده در کشور ایران، پیرامون میزان اثربخشی روش های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی انجام شده است. بدین منظور، تعداد 49 پژوهش انجام یافته در میزان اثربخشی روش های تدریس فعال گردآوری و از میان آن ها تعداد 46 پژوهش که قابلیت بررسی به روش تابان را داشت، برای فرا تحلیل انتخاب شد. پژوهش ها بر اساس این فهرست که شامل مولفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسشنامه ها است، برای فرا تحلیل انتخاب شدند.نتایج پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر با رهیافت «d کوهن » نشان داد که روش های تدریس فعال نسبت بهروش های تدریس متداول (سخنرانی)، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را به اندازه 88\0 واحد انحراف معیار بهبود می بخشد. همچنین یافته های جانبی تحقیق نشان داد حجم کلاس یادگیری به عنوان متغیر تعدیل کننده، اثربخشی روش های تدریس فعال را در عملکرد دانش آموزان ایرانی تحت تاثیر قرار می دهد و بیانگر این نکته است که هر چه حجم کلاس کم باشد میزان اثربخشی روش های تدریس فعال بیشتر می شود. از این مطالعه می­توان درزمینهٔ طرح ریزی برنامه­های آموزش دانش آموزان و یادگیری موثر آنان بهره جست.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه