توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تنوع زیستی جنس Drasteria Hübner, 1818 (ep.: Catocalinae, Noctuidae در ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، سال
تعداد صفحات: ۷
در بررسی‌های فونستیک و تاکسومومیک که به منظور جمع‌آوری و شناسایی گونه‌ها یک جنس Drasteria Hübner, 1818 طی سال‌های 1387 –1390 انجام گرفت، نقاط مختلفی با دامنه ارتفاع متنوع 400 تا 3000 متری از سطح دریا با پوشش گیاهی متفاوت انتخاب گردید و به وسیله تله نوری متحرک در فصول مختلف نمونه‌برداری انجام شد. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری، اتاله و بر اساس خصوصیات ظاهری و دستگاه تناسلی شناسایی شدند. در مجموع 10 گونه از این جنس برای ایران گزارش شده است . گونه‌ها توصیف شده‌، اسامی مترادف ، اطلاعات مربوط به پراکنش و بیونومی کونه های مربوطه ذکر گردیده و عکس حشرات کامل و محل جمع آوری نیز آورده شده است. گونه‌ها در کلکسیون حشره شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نگهداری می‌شوند

۲بررسی امکان تلفیق روش های مختلف کنترل آفات خرما در قالب برنامه IPM
اطلاعات انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
میوه خرما یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در جهان است و نقش مهمی در زندگی اقتصادی مناطق زیر کشت خرما بازی می کند. آفات مهم خرما بطور عمده در نخلستان ها و پس از برداشت خرما در انبار ها متعلق به راسته های Hemiptera و Lepidoptera وColeoptera از حشرات و Prostigmata از کنه ها می باشند. مدیریت تلفیقی آفات سیستمی است که در محیط مربوطه و با توجه به دینامیسم جمعیت گونه آفت از تکنیک ها و روش هایی که تا حد امکان با یکدیگر سازگار هستند استفاده می نماید و سطوح جمعیتی آفت را زیر سطح زیان اقتصادی نگه می دارد. در طراحی یک برنامه مدیریت تلفیقی آفات خرما باید بر روش های کنترل بدون حشره کش ها تأکید نمود. مدت های طولانی است که کنترل بیولُژیک آفات محصولات کشاورزی با استفاده از دشمنان طبیعی اعم از شکارگر ها، پارازیتوییدها و عوامل بیمارگر محور اصلی برنامه های مدیریت تلفیقی آفات را تشکیل داده است. در مورد نخلستان ها که کشت های دایم محسوب می شوند احتمال موفقیت عوامل کنترل بیولُژیک افزایش می یابد. کلیه روش های مختلف کنترل آفات خرما قابل تلفیق با یکدیگر می باشند، در صورتیکه از مصرف سموم شیمیایی بعنوان قدم اول خودداری شود و حتی دز های زیر کشندگی این سموم در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد. در طراحی یک برنامه مدیریت تلفیقی آفات خرما باید به آینده توجه داشت و تصمیم درستی اتخاذ کرد، اولویت ها را تعیین و روش های دستیابی به آنها را کاملاً مشخص کرد تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.

۳مروری بر عوامل کنترل بیولوژیک آفات خرما
اطلاعات انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک برای کنترل آفات محصولات کشاورزی یک از سالم ترین و کارآمد ترین روش های کنترل بیولوژیک در قالب برنامه مدیریت تلفیقی کنترل آفات است. برای کنترل بیولوژیک آفات خرما بایستی به بررسی آزمایشاتی پرداخت که در این زمینه در دنیا انجام شده و با بهره گیری از نتایج آنها میتوان بهترین روشها را جهت کنترل بیولوژیک کارآمد انتخاب کرد. در بین آفات خرما بیشترین آزمایشات روی سرخرطومی حنایی متمرکز شده است در حالیکه کمترین کاربرد علیه آفات درجه یک نظیر زنجره خرما اعمال شده است. در بین عوامل کنترل بیولوژیک، پاتوژنها بیشترین استفاده را علیه سرخرطومی حنایی، سوسک شاخدار، شپشه دندانه دار، سوسک های Nitidulidae و موریانه خرما داشته اند. از پارازیتویید ها و شکارگر ها در کنترل سپردار، کنه گردآلود و شب پره کوچک خرما استفاده شده است. از عوامل کنترل بیولوژیک با کاربرد فراوان می توان قارچ های Beauveria bassiana و ،Metarhizium anisopliae نماتد های Heterorhabditis و زنبور Bracon hebetor را نام برد.

۴بررسی اثر پوست اندازی شته سبز هلو Myzus persicae بر کارایی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae
اطلاعات انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
اثرات زیان اور مواد شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیست، باعث توسعه کاربرد عوامل میکروبی در قالب کنترل تلفیقی حشرات آفت شده است. قارچ های بیمارگر حشرات از جمله ی این عوامل به عنوان دشمنان طبیعی حائز اهمیت اند و از پتانسیل بالایی برای کنترل آنها برخوردارند. در این تحقیق اثر جدایه EUT115 Metarhizium anisopliae به عنوان عامل کنترل بیولوژیک روی مراحل مختلف رشدی شته سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی (دمای C 1 ± 25 ، رطوبت نسبی 5 ± 85 درصد و دوره ی نوری 16.8 (تاریکی: روشنایی) مورد بررسی قرار گرفت. سپس دز کشنده 10 * 28\4 کنبدی بر میلی لیتر) قارچ بدست آمد. 60 شته از هر کدام از مراحل رشدی تحت اسپری دز معادل LC50 قارچ قرار گرفتند و سپس، به دیسک های برگی حاوی محلول آب – آگار 2 درصد داخل ژرمیناتور منتقل شدند. تعداد مرگ و میر هر 24 ساعت تا یک هفته یادداشت شد. نتایج نشان داد، بیشترین مرگ و میر در مرحله ی بلوغ (0\88 ± 18\66) اتفاق افتاد و کمترین آن مربوط به پوره ی سن یک (0\33 ± 3\66) بود. بین سنین مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد. به طوری که با افزایش سن پورگی نرخ مرگ و میر نیز افزایش یافت. از نتایج چنین استنباط می شود که شته بالغ به علت عدم پوست اندازی شته و در نتیجه وجود اسپورهای بیشتر در سطح بدن، نسبت به سنین مختلف پورگی بسیار حساس تر است و نرخ مرگ و میر آن نسبت به آنها بیشتر می باشد.

۵اثر واریته های مختلف گیاه باقلا بر پارامترهای جدول زندگی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۴
پارامترهای جدول زندگی باروری شته سیاه باقلا روی سه رقم گیاه باقلا، به نامهای برکت، سرازیری و زهره در شرایط آزمایشگاهی )دمای 1 ± 25 درجه سانتی گراد رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 8: 16(تاریکی : روشنایی) مطالعه و برای رقم 25 تکرار انجام شد و زمان پوست اندازی و تعداده پوره های تولید شده بررسی شدند. داده های جدول زندگی بر پایه مدل Chi & lin (1985) آنالیز شد و مقدار خطای استاندارد پارامترهای رشد جمعیت با استفاده از روش جک نایف محاسبه شد. مقدار نرخ افزایش طبیعی (rm) روی رقم برکت 022\0 ± 179\0 رقم سرازیری 021\0 ± 205\0 و رقم زهره 019\0 ±174\0 محاسبه شد. نرخ خالص تولید مثل (R0) روی رقم برکت 37\2 ± 640\8 رقم و واریته زهره 55\0 ± 970\9 و نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR) روی رقم برکت 40\1 ± 87\20 رقم سرازیری 38\1 ± 987\17 و رقم زهره 32\1 ±661\13 محاسبه شد.

۶بررسی پارامترهای جدول زندگی باروری شته معمولی گندم (Rondani) Schizaphis graminum (Hem.:Aphididae) روی سه رقم گندم
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
پارامترهای جدول زندگی باروری شته معمولی گندم روی سه رقم گندم (الوند، پیشتاز و ارگ )در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 8: 16 (تاریکی: روشنایی) بررسی شد. برای این منظور، شته معمولی گندم روی برگ های سه رقمم گندم الوند، پیشتاز و ارگ پرورش داده شد و مدت زمان رشد پوره ها، میزان تلفات، طول عمر و باروری آنها روزانهثبت گردید. داده های جدول زندگی بر پایه مدل Chi & Liu (1985) آنالیز و مقدار خطای استاندارد پارامترهای رشد جمعیت با استفاده از روش جک نایف محاسبه شد. مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) برای رقم الوند 019\0 ± 358\0 ، پیشتاز 022\0 ± 343\0 مارگ 029\0 ± 308\0 محاسبه گردید. نرخ خالص تولیدمثل (R0) برای رقم الوند 048\7 ± 95\37 پیشتاز 529\4 ±4 58\21 و ارگ 806\4 ± 62\17 و نرخ ناخالص تولید مثل (GPR) روی رقم الوند 685\2 ± 82\69 رقم پیضتاز 430\2 ± 88\53 و ارگ 305\2 ± 97\62 برآورد شد.

۷گزارش جدید هفت گونه شب پره از خانواده Insecta, Lepidoptera) Noctuidae) برای فون استان خراسان شمالی
اطلاعات انتشار: تحقيقات آفات گياهي، , دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹

۸اثز رژیم های غذایی مختلف بز پزورش بیذ آردEphestia kuehniella Zeller
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی پسته ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
بید آرد به عنوان یکی از رایج ترین میزبان های مورد استفاده در پرورش انبوه زنبور بارازپتونید Trichogramma brassicae Bezdenko و Habrobracon hebetor (say) (Hym.: Braconidae) 1 (Hym.: Trichogrammatidae) مورد توجه است. در آزمایشی 8 رژیم غذایی متفاوت در شرایطآزمایگشاهی (دما 26+–1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65+–5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) جهت پرورش پروانه 100 تخم فاصله بین مرحله تخم تا خروج نخستبنی فردک امل در هر تیمار محاسبه شد بیشترین میانگین تعداد حشرات کامل ظاهر شده و بیشترین وزن 10 حشره کامل در تیمار حاوی آرد و سوبس گندم آرد جو مخمر و گلیسیرین به ترتیب 199\3+–7\35 حشره و 0\20++–0\01 گرم بدست آمد بیشترین وزن 100 تخم مربوط به تیمار مشابه قبل اما بدون آرد جو (0\0024+–0\000085 گرم) بود با توجه به ویژگ های کمی و کیفی رژیم های غذایی مورد بررسی تیمار حاوی آرد و سبوس گندم، آرد جو، مخمر و گلیسیرین جهت پرورش انبوه شب پره آرد پیشنهاد می شود.

۹بزرسی اثزات رژیم های غذایی در بهینه ساسی پزورشEphestia kuehniella جهت استفاده در تولید انبوهOenopia conglobate
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی پسته ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
پسیل معمولی پسته مهمترین آفت کلیدی درختان پسته در کشور می باشد که سالانه خسارات جبران ناپذیری به پسته وارد می کند مطالعه اثر رژیم های غذاییم ختلف در بهینه سازی پرورش Ephestia kuehniella جهت تولید انبوه کفشدوزک به عنوان میزبان واسط این شکارگر در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی بررسی گردید. بررسی های آزمایشگاهی نشان داد تاوت معنی داری درظهور حشرات بالغ بین رژیم غذایی حاوی آرد گندم + ارد جو در مقایسه بارژیم غذایی آرد گندم + سبوس گندم وجود دارد بهطوری که بیشتری نو کمترین میانگین رژیم های غذایی به ترتیب در رژیم غذاییح اوی آرد گندم + هرد جو و آرد گندم + سبوس گندم، به ترتیب 185\4 و 152\3 بدست آمد این در حالی بود که اختلاف معنی داری در میانگین وزن 10 حشره بالغ در رژیم غذایی حاوی آرد گندم + سبوس گندم در مقایسه بارژیم غذایی حاوی آرد گندم + آرد جو دیده ش.

۱۰بزرسی بیولوژی آسمایشگاهی کفشدوسکOenopia conglobataروی رژیم هایغذایی متفاوت
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی پسته ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
کفشدوزک مهمترین کفشدوزک شکارگر پسیل معمولی پسته می باشد و در اکثر مناطق ایران این کفشدوزک گزار ششده در این مطالعه پارامترهای زیستی این کفشدوزک با تغذیه ای از رژیم غذایی تخم افستای و رژیم غذاییت خم افستیا + گرده زنبور عسل و در شرایط زمایشگاهی با دمای 26+–1 درجه سیلیسو رطوبت نسبی 55\5+–1 درصد و دوره روشناسی 8:16 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی زیست شنای کفشدوزک مذکور تعداد 6 جفت کفشدوزک برای بررسی میزان تخمریزی انتخاب و به طور مجزا درون پتریدش های به قطر 9 سانتی متر قرار داده شدند بر اساس نتایج بدست آمدهطول دوره قبل از تخم ریزی در رژیم غذایی تخم افستیا و تخم افستیا + گرده زنبور عسل به ترتیب 10+–0\36 ، 15\16+–1\5 رو محاسبه شد ه بین این دو مقدار تفاوت معنی داری وجود داشت همچنین میزان تفریخ تخم ها با تغذیه از رژیم غذایی تخم افستیا 20\67+–4\84 عدد لارو با تغذیه رژیم غذایی تخم افستیا + گرده 27\17+–5\8عدد لارو تعیین گردید وزن بالغین در رژیم غذایی تخم افستیا و تخم افستیا + گرده به ترتیب برابر با 117+–0\003 و 0\101+–0\003 بود همچنین مقدار متوسط تخمگذاری روزانه کفشدوزک با تغذیه از تخم افستیا و تخم افستیا + گرده زنبور عسل نشان داد که میزان تخمگذاری در رژیم تخم افستیا بیشتر از رژیم دیگر است.

۱۱تاثیر رژیم های مختلف غذایی بر رشد و تولید مثل بید آردEphestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)
اطلاعات انتشار: تحقيقات آفات گياهي، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بید آرد،Ephestia kuehniella Zeller ، به عنوان یکی از رایج‌ترین میزبان‌های مورد استفاده در پرورش انبوه زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) وTrichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) مورد توجه قرار دارد. در این تحقیق، هشت رژیم غذایی متفاوت و با ترکیباتی جدید در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد، دوره نوری 14:10 ساعت (روشنایی: تاریکی)) برای پرورش بید آرد استفاده شد. نتایج نشان داد که نوع رژیم غذایی اثر معنی‌دار بر رشد و تولید مثل بید آرد داشت. بیشترین میانگین تعداد حشرات کامل ظاهر شده، وزن 10 حشره کامل، وزن 100 تخم همراه با کوتاه‌ترین طول دوره‌ی رشدی نابالغ (از تخم تا ظهور حشره کامل)، بدون اختلاف معنی‌دار، مربوط به چهار رژیم غذایی شامل A حاوی آرد گندم، سبوس‌ گندم، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسیرین (به ترتیب به نسبت‌های 5\41%، 2%، 5\43%، 3% و10%)، B حاوی آرد گندم، سبوس ‌گندم، آرد جو، مخمرنان و گلیسرین (به ترتیب به نسبت‌های 5\41%، 2%، 5\43%، 3% و10%)، رژیم C حاوی آردگندم، سبوس‌گندم، مخمرنان وگلیسرین، (به ترتیب به نسبت‌های82%، 3%، 10% و 5%) و رژیم D حاوی آرد ‌گندم، آرد ‌جو و آرد ‌ذرت (به نسبت‌های مساوی 33%، 33% و 33%) بودند. در مقایسه، میانگین تعداد و وزن حشرات کامل ظاهر شده در بقیه رژیم‌های غذایی به‌طور معنی‌دار کمتر بود. طولانی‌ترین دوره رشدی (از تخم تا ظهور حشره کامل) و بیشترین میانگین مرگ و میر مرحله نابالغ به ترتیب در رژیم غذایی G حاوی آرد ذرت و F رژیم غذایی آرد گندم اتفاق افتاد. بدین ترتیب رژیم‌های غذایی A، B، C، D به‌عنوان مناسب ترین بسترهای پرورش بید آرد E. kuehniella پیشنهاد می‌شوند.

۱۲کنترل شته سبز هلو به وسیله قارچ Metarhizium anisopliae و سم ایمیداکلوپرید روی سه رقم کلزا در شرایط نیمه طبیعی
اطلاعات انتشار: فصلنامه حفاظت گياهان، بيست و هشتم،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۷
اثر قارچ Metarhizium anisopliae، دز زیر کشنده سم ایمیداکلوپرید، شته Myzus persicae و ارقام مختلف کلزا در شرایط نیمه طبیعی درون قفس هایی از جنس طلق پلاستیکی در گلخانه (دمای 3 ± 27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±90 درصد) نشان داد که غلظت مزرعه ای و نیمه مزرعه ای قارچ و هم چنین ترکیب هر کدام با دز معادل LC10 ایمیداکلوپرید به طور قابل توجهی جمعیت شته سبز هلو را کاهش داد. مقایسه میانگین درصد مرگ و میر شته ها، 7 و 23 روز پس از تیمار بیانگر گسترش بیمارگر در جمعیت شته بود. مقایسه تیمارهای مختلف مشخص نمود، ایمیداکلوپرید تاثیر منفی روی بیمارگری قارچ نداشته بلکه باعث افزایش کارآیی قارچ شد. بیش ترین و کم ترین میانگین وزن خشک گیاه به ترتیب مربوط به رقم لیکورد در تیمار حاوی غلظت مزرعه ای قارچ به علاوه ایمیداکلوپرید (4.57 ± 0.48 گرم) و RGS003 در تیمار حاوی دز زیرکشندگی ایمیداکلوپرید (1.29±0.27 گرم) بود و بین آن ها اختلاف معنی دار وجود داشت. مقایسه ارقام مختلف نشان داد بیش ترین میزان استقرار شته در رقم زرفام (2040.50±126.92 شته) و کم ترین آن در رقم (1583.17±213.17 شته) RGS003 اتفاق افتاد، اما بین ارقام لیکورد و زرفام اختلاف معنی دار مشاهده نشد. نتایج نشان داد برای کنترل شته سبز هلو، استفاده از غلظت نیمه مزرعه ای قارچ به همراه LC10 ایمیداکلوپرید در مقایسه با بقیه ی تیمارها می تواند بهترین گزینه باشد. چرا که علاوه بر ایجاد میانگین درصد مرگ و میر قابل ملاحظه پس از یک هفته، غلظت کم تری از قارچ نیز مورد استفاده قرار گرفت.

۱۳اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae
اطلاعات انتشار: كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق، اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) بر واکنش تابعی (در شرایط آزمایشگاهی) و وضعیت تولید‌مثلی (در شرایط نیمه‌طبیعی) زنبور پارازیتوییدAphidius matricariae Haliday (Hym.:Aphidiidae) روی پوره‌های سن سوم شتة سبز هلو، (Sulzer) (Hem.:Aphididae) Myzus persicae، روی گیاه بادمجانبررسی شد. تجزیة داده‌های تعداد شته‌های پارازیته‌شده در تراکم‌های مختلف شامل 2، 4، 8، 16، 32، 64 نشان داد که واکنش تابعی زنبور از نوع سوم است. بیشترین کارایی زنبور پارازیتویید A. matricariae در پارازیته‌کردن شتة سبز هلو در زمان نبود قارچ B. bassiana مشاهده شد. در این حالت مقدار b و Thبه ترتیب h–1 0044\0 و h 430\0 بود. مرحلة آلودگی قبلی شتة سبز هلو، بر تعداد مومیایی تولید‌شده و مرگ‌و‌میر شته بر اثر آلودگی به اسپور قارچ پس از 16 روز اثر معنا‌دار داشت. به‌طوری که، میانگین تعداد مومیایی‌های به‌دست‌آمده از شاهد و پارازیته‌شده با زنبور A. matricariae در 24 و 72 ساعت پس از آلودگی شته‌ها با قارچ به ترتیب برابر با 86\2±33\14، 13\2±66\10 و 33\1±66\6 بود. این نتایج نشان داد که زمان‌بندی نسبی بین پدیدة پارازیتیسم و آلودگی قارچی عامل تعیین‌کننده‌ای در نتیجة نهایی رقابت است.

۱۴اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات،(Ascomycota، Hypocreales) Beauveria bassiana
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و پنجم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مطالعه، حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae)، به قارچ بیمارگر حشرات، (Ascomycota، Hypocreales) Beauveria bassiana، جدایه DEBI008، با منشاChorthippus brunneus Tunberg 1815 (Orthoptera: Acrididae) که روی سه واریته لوبیای مختلف (لوبیا چیتی، لوبیا قرمز و لوبیا چشم بلبلی) تغذیه کردند در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت (دمای1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 85 درصد و دوره نوری 16:8 (تاریکی:روشنایی)). شته های کامل یک روزه با غلظت های زیر کشنده (LC10) قارچ بیمارگر شامل 104 × 7، 104 × 3\4 و 104 × 8 به ترتیب محاسبه شده روی لوبیا چیتی، لوبیا قرمز و لوبیا چشم بلبلی تیمار و سپس، خصوصیات بیولوژیکی نتاج آن ها با استفاده از روش آنالیز جدول زندگی دوجنسی ویژه سن–مرحله و نرم افزار TWOSEX–MSChart تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد در شته های تیمار شده با قارچ، مقادیر rm، T و λ در نتاج آن ها بین لوبیا چیتی (به­ترتیب 02\0 ± 17\0، 56\0 ± 2 7\10 و 21\0 ± 19\1) و لوبیا چشم بلبلی (به ترتیب 01\0 ± 26\0،25\0 ± 26 \9 و 02\0 ± 30\1) به طور معنی دار متفاوت بود. با این حال، اختلاف معنی دار در مقادیر R0 میان ارقام مختلف گیاهی وجود نداشت. به علاوه، پی برده شد که تیمار قارچی به طور معنی دار باعث کاهش باروری، طول عمر حشره کامل و طول زندگی نتاج شته با تغذیه روی هر کدام از واریته های گیاهی شد. در نهایت، نتایج نشان داد که بیش­ترین تاثیرات مطلوب قارچ B. Bassiana برای کنترل جمعیت شته لوبیا چشم بلبلی زمانی به دست آمد که شته ها روی گیاه لوبیا چیتی تغذیه کردند. این مساله حاکی از مناسب بودن این واریته گیاهی برای مدیریت تلفیقی شته A. craccivoraمی باشد. در مقایسه، شته های تغذیه شده روی گیاه لوبیا چشم بلبلی کم­تر متحمل هزینه های کاهش شایستگی در اثر آلودگی قارچی شدند که نشان­دهنده نقش واریته گیاهی در دفاع شتهA. Craccivora مقابل بیمارگر بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه