توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فراتحلیل نقش آموزش‌های پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي- دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال
تعداد صفحات: ۱۸
پژوهش حاضر با هدف بهره‌گیری از یکی از شیوه‌های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور ایران، در زمینه‌ی مطالعات دوزبانه و آموزش‌های پیش از دبستان در پیشرفت تحصیلی پرداخته است. بدین منظور، تعداد 28 پژوهش انجام یافته در زمینه‌ی مطالعات دوزبانگی و آموزش پیش دبستانی از مراکز پژوهشی کشورگردآوری و از میان آن‌ها به روش پیشنهادی تابانه (2004) و نمونه‌گیری گوله برفی تعداد10 پژوهش که قابلیت بررسی داشت، برای فرا تحلیل انتخاب شد. پژوهش‌ها بر اساس این فهرست که شامل مولفه‌های روش شناختی تحقیق مانند پرسش‌ها، فرضیه‌ها، اهداف، جامعه‌ی آماری، نمونه‌گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسشنامه‌ها است، برای فرا تحلیل انتخاب شدند. تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار فرا تحلیلِ جامع صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش اشمیت وهانتز (1990) نشان داد که رابطه بین دوزبانگی و پیشرفت تحصیلی حمایت لازم را دریافت نکرد. همچنین نتایج حاکی از آن است که آموزش‌های پیش از دبستان، عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کنند.

۲تحلیل شکاف میزان مطلوبیت ذهنیت فلسفی,خلاقیت,خودکارآمدی,خود پنداره ریاضی و عملکرد ریاضی دانش آموزان در محیط فازی:مطالعه موردی شهرستان مرند
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)، سال
تعداد صفحات: ۶
پژوهش حاضر,با هدف بررسی وضعیت متغیرهای ذهنیت فلسفی,خلاقیت,خودکارآمدی,خودپنداره ریاضی و پیشرفت ریاضی دانش آموزان انجام شده است.چون متغیرهای بررسی اساسا نادقیق هستند,لذا مشاهدات حاصل نیز به صورت نادقیق گزارش شده اند.بنابراین برای انجام تحلیل های آماری از روش های آمار فازی استفاده شده است.جامعه آماری,دانش آموران پسر سال سوم رشته تجربی شهرستان مرند در سال تحصیلی 92–1391 بودند که از بین آنها 103 دانش آموز به چهار پرسشنامه (ذهنیت فلسفی,خودکارآمدی ریاضی,خلاقیت و خودپنداره ریاضی)و یک آزمون پیشرفت ریاضی پاسخ دادند.نتایج آزمون های فازی(به روش مبتنی بر فاصله های اطمینان فازی)نشان داد که خودکارآمدی و خلاقیت ریاضی دانش آموزان در حد متوسط به بالا (مطلوب),و ذهنیت فلسفی و عملکرد ریاضی ار متوسط به پایین(نامطلوب) و خودپنداره ریاضی دانش آموزان در حد متوسط ارزیابی می شود.روش پیشنهاد شده,عمومیت دارد و رای ر مقطع و رشته تحصیلی قابل تعمیم است.از این یافته ها می توان در زمینه ی برنامه ریزی جهت پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی استفاده کرد.

۳نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی
اطلاعات انتشار: Journal of Psychology and Education، سال
تعداد صفحات: ۱۶
شواهد پژوهش نشان داده‌اند که کیفیت حمایت اجتماعی ادراک شده یکی ‏از متغیرهای تاثیرگذار بر سلامت روانی و رضایت از زندگی است. این تاثیر ‏هم به صورت مستقل و هم در تعامل با سایر متغیرهای مهم روان‌شناختی، ‏مثل سبک‌های دلبستگی، تایید شده است. پ‍ژوهش حاضر، با هدف بررسی ‏نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین سبک های ‏دلبستگی و رضایت از زندگی در‎ ‎دانشجویان انجام شد. گروه نمونه شامل ‏‏293 دانشجو (142 دختر، 151 پسر) بودند. از شرکت کنندگان خواسته شد ‏مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (‏PSSS‏)، پرسشنامه دلبستگی ‏بزرگسال (‏AAQ‏) و مقیاس رضایت از زندگی (‏TISS‏) را تکمیل کنند. ‏تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان ‏داد که اثرات مستقیم دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده بر رضایت ‏از زندگی مثبت و معنادار بود و اثر مستقیم دلبستگی بر حمایت اجتماعی ‏ادراک شده نیز مثبت و معنادار بود. علاوه بر آن، نتایج نشان داد که ‏دلبستگی بر رضایت از زندگی اثر غیرمستقیم دارد و اثرات کلی حمایت ‏اجتماعی ادراک شده و دلبستگی بر رضایت از زندگی نیز معنادار بود. در ‏این پژوهش، مدل واسطه‌ای تایید شد به این معنی که حمایت اجتماعی ‏ادراک شده در رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی نقش ‏واسطه‌ای داشت.‏

۴ابعاد استفاده از پیام کوتاه و حمایت اجتماعی ادراک شده :یک همبستگی بنیادی
اطلاعات انتشار: علوم روانشناختي، سال
تعداد صفحات: ۲۲
چکیده پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد استفاده از پیام کوتاه و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان انجام شد. گروه نمونه شامل 287 دانشجو (210دختر، 77پسر) بود. ابزار پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی ادارک شدهPSSS (فلمینگ، بام، گیسریل و گچل، 1982) و پرسشنامه سنجشِ نوع استفاده از پیام کوتاه TSAQ (شهیاد، پاکدامن، حیدری و توکلی، 1388) بود. تحلیل داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و همبستگی بنیادی انجام شد. نتایج اولین همبستگی بنیادی نشان داد که با افزایش انگیزه صرفه‌جویی، انگیزه اطلاع‌رسانی ایمنی‌بخش و کاهش محتوای غیرمتعارف در استفاده از پیامک، حمایت اجتماعی ادارک شده از طرفِ خانواده، دوستان، همکلاسی‌ها و عموم افزایش می‌یابد. نتایج دومین همبستگی بنیادی نشان داد که با کاهش انگیزه متعارف خوشایند و افزایش محتوای غیرمتعارف در استفاده از پیامک، حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده و همکلاسان کاهش می‌یابد. براساس سومین همبستگی بنیادی، با افزایش انگیزه صرفه‌جویی، انگیزه متعارف و انگیزه اطلاع‌رسانی در استفاده از پیامک، حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف دوستان افزایش می‌یابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه