توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارائه رویکرد فازی جدول ارزیابی مدل کانو جهت تحلیل و طبقه بندی ویژگی های کیفیت
اطلاعات انتشار: مديريت بازرگاني، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۰
مدل سنتی کانو با توجه به رویکرد قطعی در پرسش نامه و جدول ارزیابی آن، قادر به دریافت دقیق خواسته های جزئی مشتریان در مورد ویژگی های مورد بررسی نیست. به همین دلیل در این پژوهش، افزون بر بیان کاستی های پرسش نامه سنتی کانو و معرفی رویکرد فازی آن، جدول ارزیابی سنتی کانو نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و رویکرد فازی آن به گونه ای طراحی می شود که نتایجی که از تحلیل پرسش نامه های فازی به دست می آید با تعریف ویژگی های کیفیت کانو، هماهنگی بیشتری داشته باشد. رویکرد پیشنهادی در شرکت پارس خزر به منظور طبقه بندی ویژگی های پنکه پایه بلند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با مدل سنتی کانو و مدل فازی ای که لی در سال 2009 ارائه داده بود، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد رویکرد فازی ارائه شده در این پژوهش، برخی از ویژگی های «بی تفاوت» در مدل های سنتی کانو و رویکرد فازی لی را به گونه ای متفاوت طبقه بندی می کند. درنهایت به کمک درصدهای فازی محاسبه شده، ویژگی های کیفیت رتبه بندی شدند.

۲استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیر ساختار یافته
اطلاعات انتشار: مديريت صنعتي، پاييز و زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۲۲
مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذی نفعان مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به کارگیری متدولوژی سیستم نرم یا SSM در حل مسائل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این رویکرد در فاز مدلسازی و شناسایی تغییرات مطلوب و امکان پذیر، انگیزهای برای بهره گیری از نقشه شناختی یا CM و رویکرد پویایی شناسی سیستم SD ایجاد نموده است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ترکیبی SD و SSM نواقص به کارگیری منفرد هر مدل را در فاز مدلسازی مساله بر طرف نموده و با ایجاد یک هم افزایی به مدلسازی هر چه بهتر سیستم کنترل قاچاق مواد مخدر که سیستمی پیچیده و غیر ساختاریافته است کمک نموده است. این پژوهش با رویکرد مدل تلفیقی و استفاده از تکنیک شبیه سازی نگاشت شناختی و پویایی شناسی سیستم در اتخاذ تصمیمات راهبردی کمک موثری نموده و رفتار متغیرهای گوناگون مدل را در طول زمان پیش بینی نموده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه