توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور بلور+SrMgAl2SiO7: Eu2 و رنگ سنجی فسفرهای نهایی
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري رنگ، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
در این تحقیق پس از تهیه یک رنگدانه معدنی با ساختار SrMgAl2SiO7: Eu2+ به روش سل ـ ژل، سعی شد تا مشخصه های نورتابی، رنگی و ریزساختاری آن بررسی و تاثیر زمان پخت بر روی خواص فسفر نهایی با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)، دستگاه اسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مطالعه گردد. همچنین با استفاده از معادله شرر روشن شد که با افزایش زمان پخت، اندازه بلورک ها افزایش یافته و اندازه بلور های رنگدانه نهایی پخت شده در دمای 1200oC، 30–40 نانومتر تخمین زده شد. به علاوه مشخص گردید که فسفر تلقیح یافته با یون های یورپیوم زمانی که تحت پرتو 260 نانومتر تهییج می شود، یک نور آبی رنگ نسبتا خالص با مختصات رنگی (g=0.077، c=0.187) که مربوط به انتقال 4¦7®4¦65d1 یون های یورپیوم است، از خود ساطع می نماید که خلوص رنگی آن نیز با طولانی تر شدن زمان پخت افزایش می یابد.

۲مقاومت به خوردگی و ریخت شناسی پوشش تبدیلی نانوسرامیک بر پایه هگزافلوئورو زیرکونیک اسید بر روی فولاد
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري رنگ، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش، پوشش تبدیلی نانوسرامیکی بر پایه اسید هگزافلوئورو زیرکونیک عاری از نمک های فسفات، بررسی شد. تاثیر مهمترین عوامل فرآیندی از جمله pH محلول، زمان و دمای غوطه وری بر مقاومت به خوردگی و ریخت شناسی این نوع پوشش ارزیابی گردید. رفتار مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی نانوسرامیک بر روی زمینه فولادی در pH های مختلف محلول و دما و زمان های مختلف غوطه وری به کمک آزمون پلاریزاسیون مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون پلاریزاسیون نشان داد در زمان غوطه وری 60 ثانیه، دمای غوطه وری 20 درجه سانتی گراد و pH=5، بهترین شرایط حاصل می گردد. ریخت شناسی سطح توسط میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE–SEM) ارزیابی شد. تاثیر pH محلول بر ریخت شناسی سطح پوشش تبدیلی توسط میکروسکوپ نیرو اتمی بررسی شد و نتایج نشان داد پوشش تبدیلی به دست آمده در pH=5، یکنواخت تر و حاوی تجمعات ریزتری در مقایسه با pH=4.25 است. در نهایت نیز از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص گردید که با افزایش دما، اندازه ذرات و همچنین احتمال تشکیل ترک های ریز در پوشش تبدیلی بیشتر می شود و اندازه ذرات موجود در سطح پوشش به دست آمده در حدود 40 تا 60 نانومتر تخمین زده شدند.

۳رنگ سنجی و مشخصه یابی نانو بلور فسفر ساخته شده به روش سل ژل، جهت استفاده در دیودهای ساطع کننده نور
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري رنگ، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق، فسفر نانوکریستال SrZn2Si2O7 تلقیح یافته با عنصر Eu به روش سل–ژل در اتمسفرهای احیایی و اکسیدی تهیه گردید.به منظور بررسی رفتار حرارتی و پیش بینی واکنش ها در حین فرآیند پخت پیش ساز، از آزمون حرارتی گرماوزنی–تفاضلی (TG–DTA) استفاده شد. همچنین خواص فازی، نوری و ریزساختار فسفرهای به دست آمده به کمک آزمون های پراش پرتو ایکس (XRD)، اسپکتروفتومتر فلورسنس (PL) و میکروسکوپ های الکترونی عبوری (TEM) و روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از طیف سنجی نشان می دهد که فسفر سنتز شده در شرایط احیایی به وضوح در محدوده طول موج 350–390 nm تهییج می شود که این تهییج الکترونی در محدوده امواج فرابنفش نزدیک (NUV)، قابلیت استفاده از نانومواد ساخته شده را در دیودهای ساطع کننده نور نشان می دهد. فسفرهای به دست آمده پس از تهییج، قادر به گسیل نور آبی با مختصات رنگی ( y=0.193و x=0.176) در طول موج 481 نانومتر به دلیل انتقال الکترونیf65d1(2D)→4¦7(8S7\2) 4  یون های یورپیوم (Eu2+) می باشند. ضمنا طیف گسیل فسفر ساخته شده در شرایط اکسیدی نیز دارای دو پیک در طول موج های حدود 480 نانومتر و 600 نانومتر است که به ترتیب به انتقال الکترونی ¦–d یون های Eu2+ و انتقال الکترونی ¦–¦ یون های Eu3+ مربوط می شود. در نهایت، اندازه بلورک های محصول نهایی با به کارگیری معادله "شرر" حدود 30 nm محاسبه شد که با مشاهدات TEM هم خوانی داشت.

۴اثر نوع عامل انتقال زنجیر بر خواص فیزیکی پراکنه های پلی یورتان پایه آبی
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري رنگ، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مطالعه، یک پراکنه پلی یورتان پایه آبی برپایه پلی استر سنتز گردید. طیف سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز به منظور تشخیص نقطه پایانی واکنش پلیمریزاسیون به کار گرفته شد. علاوه بر این، تاثیرات دو نوع عامل گسترش دهنده زنجیر بر رشد وزن مولکولی متوسط از طریق کروماتوگرافی ژل تراوا مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، تغییر متوسط اندازه ذرات، رفتار حرارتی رزین پایه و خصوصیات مکانیکی فیلم رنگ حاصله به ترتیب توسط دستگاه های تحلیل اندازه ذرات، گرماسنج پویشی تفاضلی، سنجش میزان سختی، انعطاف پذیری و ثبات سایشی تر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله به وضوح نشان دادند که در نسبتی ثابت از NCO\OH، استفاده از 1 و 4 بوتان دی ال به عنوان عامل گسترش دهنده زنجیر در مقایسه با هگزا متیلن دی آمین، کاهش اندازه ذرات، افزایش سختی، افزایش ثبات سایشی تر و به دنبال آن بهبود خواص مکانیکی فیلم رنگ حاصله را به همراه داشت.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه