توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر کیفیت غشاهای پیرکسی بوروسیلیکات
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
در این تحقیق، ساخت و مشخصه یابی غشاهای پیرکسی بوروسیلیکاتی سیستم Na2O– B2O3–SiO2 مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا پودر پیرکس در ابعاد متفاوت تهیه گردید؛ با استفاده از پرس هیدرولیکی محوری و قالب های فولادی پودر پیرکس فشرده شده و از آنها قرص های خام در ابعاد متفاوت ساخته شدند؛ سپس قرص های خام در دماها و زمان های مختلف، در یک کوره الکتریکی سینتر شدند . سپس، مورفولوژی سطح غشاهای تهیه شده توسط آنالیز میکروسکوب الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت . برای بررسی ساختار کریستالی و تغییر فازهای صورت گرفته در نمونه ها از آنالیز FTIR استفاده گردید . نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار سینترینگ پودر شیشه بروسیلیکاتی تابعی از اندازه ذرات پودر، دمای سینترینگ و مدت زمان سینترینگ می باشد . برای مثال، دما و مدت زمان سینترینگ برای پودرهای با دانه بندی بالاتر از 140 µ m به ترتیب برابر 800 درجه سانتیگراد و 6 ساعت می باشد همچنین این پارامترها برای پودرهای با اندازه 40µ m ، 700 درجه سانتیگراد و 4 ساعت می باشد .

۲استفاده از بازیافت شیشه های سدیم بوروسیلیکاتی برای ساخت غشاهای پیرکسی
اطلاعات انتشار: همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
تحقیق حاضر ساخت غشاءهای سرامیکی سدیم بوروسیلیکاتی را مورد مطالعه قرار داده است . پودر مورد نیاز برای ساخت این غشاء ها ، از آسیاب شیشه های بازیافتی توسط دستگاه بال میل گلوله ای تهیه شد . سپس پودرهای با دانه بندی 60–40 میکرومتر پس از خالص سازی ، جدا شدند . با استفاده از دستگاه پرس تک محور ، قرصهای خام با قطر ¼ سانتی متر و ضخامت 0\25 سانتی متر تهیه شدند . این قرصها در یک کوره الکتریکی در دمای 800 درجه سانتی گراد به مدت 1\5 ساعت سینتر شدند . برای جلوگیری از ایجاد تنش های حرارتی ، نرخ بهینه افزایش دما C \min ˚5در نظر گرفته شد .تاثیر تاریخچه دمایی بر روند بلوری شدن قرصها توسط نمودار تفرق اشعه ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت . درصد تخلخل نمونه ها به روش ارشمیدس و اندازه قطر تخلخل ها با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تعیین شدند . در این کار پژوهشی ، ما نایل به ساخت غشاهایی با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کنترل شده مانند تخلخل و استحکام شدیم که نتایج حاصل از این بررسی ارایه خواهد شد.


۳بررسی تاثیر عوامل مختلف در سنتز نانو لوله های کربنی به روش CVD
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۸
در این کار تحقیقاتی نانولوله های کربنی(CNTs) به روش رسوب گذاری بخار شیمیایی(CVD) رشد داده شدند. از گازهای آرگون، استیلن و آمونیاک بترتیب بعنوان گازهای حامل ، منبع کربنی و گاز واکنش گر و همچنین از فلزات کبالت و نیکل که روی زیرلایه های سیلیکونی لایه نشانی شده بودند بعنوان کاتالیزور استفاده شد. برای بررسی عوامل تاثیر گذار در رشد نانو لوله ها چهار آزمایش ترتیب داده شد که عبارتند از : 1) بررسی تاثیر جریان آمونیاک،2) بررسی تاثیر نوع کاتالیزور ،3) بررسی تاثیر ضخامت لایه کاتالیزور و 4) بررسی تاثیر دما در رشد نانو لوله های کربنی.نانو لوله های سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی رامان مورد بررسی قرار گرفتند.


۴ارتقای کیفیت غشاهای ساخته شده از پودر شیشه از دیدگاه فیلتراسیون
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این کار پژوهشی ساخت غشاء های شیشه ای سد یم بوروس یلیکاتی به عنوان فیلترها ی مورد استفاده صنایع مختلف، بخصوص صنا یع داروسازی توسط روش سینتر جزئی پودر شیشه مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت ساخت این غشاءها پودر با توزیع اندازه ذرات در محدوده 70–100 mμ مورد استفاده قرار گرفت. در این کار ابتدا غشاءهای خام او لیه از فشرده سازی پودر شیشه به شکل د یسک هایی با قطر و ضخامت به ترت یب 14mm و 0.3mm توسط دستگاه پرس تک محوری ساخته شدند و سپس در یک کوره الکتریکی به مدت 1\5 ساعت در دمای 700c سینتر شدند. فرآیند سینتر با نرخ افزایش دما 5C\min انجام شد . ریخت شناسی و تعیین اندازه قطر تخلخل ها با پردازش تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) حاصل شد . نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین اندازه قطر حفرات غشاءها ی ساخته شده، برابر 31\3μm م ی باشد . همچنین کارایی غشاءها ی سینتر شده برای جذب ذرات تک توزیعی، با روش استاندارد DOP اندازه گیری شده، میزان آن برابر 72% است. نتایج ما ارتباط مستقیم بین کارا یی با میزان تخلخل کل غشاءها را آشکار می کند.

۵مقایسه موردی مدلهای دوداندودگی و بررسی ثوابت پخشی مدل PDF
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
یک دودکش در منطقه ساحلی، آلاینده خود را ابتدا در لایه پایدار رها می‌کند، پلوم ناشی از آن به دلیل شناوری اولیه، صعود می کند. سپس با نسیم دریا با پخش بسیار کمی به سمت لایه مرزی درونی گرمایی (TIBL) می‌رود تا با این لایه برخورد کند. در این زمان دوداندودگی (fumigation) رخ می‌دهد که منجر به غلظت زیاد آلاینده‌ها روی خشکی می‌گردد. پیش‌بینی رخداد دوداندودگی اثر بسیار زیادی در سلامت محیط زیست منطقه ساحلی دارد. تاکنون مدلهای زیادی برای پیش بینی بیشینه غلظت زمینی (GLC)، پیشنهاد شده است. ابتدا مدلهای میسرا، ون داپ و PDF با آهنگ درون آمیزی مختلف با یکدیگر مقایسه و قابلیت هر کدام از مدلها در شرایط مختلف بررسی می شود. سپس در مرحله بعدی ثوابت تجربی ضرایب پخش مدل PDF در لایه پایدار و TIBL تغییر داده می شود. تغییر ثوابت ضرایب پخش مدل در لایه پایدار ابتدا واگرایی قبل از رسیدن به GLC و سپس همگرایی بعد از رسیدن به GLC را در نتایج موجود در پی دارد ولی تغییر ثوابتِ ضرایبِ پخشی داخل TIBL واگرایی با آهنگ ثابت از منحنی اولیه را در پی دارد.

۶خصوصی سازی چالشی برای عملکرد HSE سازمان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، سال
تعداد صفحات: ۱۱
خصوصیسازی یک نوع تغییر در سازمان است و هر تغییری همراه با یک سری فرصتها و تهدیدات است. برخی از این فرصتها تهدیدات متوجه موضوعات سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE سازمان یعنی سلامت نیروی انسانی، ایمنی پرسنل و تأسیسات وحفاظت از محیط زیست می شود. بنابر این در فرایند خصوصی سازی همانند سایر تغییرات سازمانی، ابتدا بایستی تهدیدات خصوصی سازی بر عملکرد HSE سازمان شناسایی شده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از اثرات مخرب آنها اندیشیده شود و سپس از فرصتهای پیش آمده در راستای بهبود عملکرد HSE سازمان استفاده شود.

۷جایگاه مهندسی فاکتورهای انسانی در سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت کیفیت
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مهمترین تلاش آشکار ی که در اداره سازمانها، بو یژه در یک دهه اخ یر در جهان و نیز کشور ما به روشن ی قابل مشاهده است بهبود در همه ابعاد و و یژگیهای عملکرد سازمان منجمله ک یفیت، محیط زیست، ایمن ی و بهداشت حرفه ا ی(منجمله ارگونوم ی) در ارتباط با محصولات، فعال یتها و فرا یندها و خدمات با هدف افزا یش رضا یت مشتری، کارکنان، مراجع ذ یصلاح قان ونی، جامعه و سهامداران و نها یتا دست یابی به عملکرد تجار ی فابل قبول در عین حال رضایت همه طرفهای ذینفع می باشد

۸مطالعه انتخاب ماسک ها برای استفاده در صنایع هسته ای
اطلاعات انتشار: مجله علوم و فنون هسته اي، , دوره  - , شماره  ۴ (مسلسل ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۵
کنترل آلاینده ها برای حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان، یکی از مهمترین اهداف ایمنی در یک کارخانه تولیدی است. ایده آل آن است که ماشین آلات طوری طراحی شوند که گرد و غبار تولید نشود. هنگامی که کنترل گرد و غبار در محل تولید امکان نداشته باشد، روش های کنترلی دیگر، مانند مسدود کردن محل تولید، نصب دستگاه های تهویه موضعی و کنترل های فردی باید مورد استفاده قرار گیرند. در این کار پژوهشی، کیفیت ماسک های یک بار مصرف برای استفاده در صنایع، بویژه صنایع هسته ای، بررسی شده اند. از 10 شرکت مورد استعلام، جمعا 21 نمونه برای انتخاب مناسب ترین ماسک دریافت شد. با روش ذرات اتمسفری کارایی ماسک ها تعیین و با اندازه گیری افت فشار، فاکتور کیفیت آنها حساب شد. مطالعات ما نشان می دهد که کیفیت ماسک های مورد بررسی بسیار متفاوت می باشد، بطوریکه کوچکترین، میانگین و بالاترین عامل کیفیت ماسک ها در این کار پژوهشی به ترتیب برابر 0.044, 0.002 و 0.247 است.

۹بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تهران، ارديبهشت, دوره  ۴۲ , شماره  ۲ (پياپي ۱۱۲)، سال
تعداد صفحات: ۷
در این پژوهش عملکرد یک برج گاز شوی بدون ناودان که از روی یک نمونه صنعتی کاهش مقیاس داده شده است، بررسی می شود. نمونه اصلی این برج دارای سه سینی بوده و برای تصفیه گازهای خروجی یک کارخانه با شدت جریان گاز 110000m3\hr با کمک جریان محلول قلیایی کربنات سدیم با دبی 40m3\hr طراحی شده است. آزمایش های صورت گرفته به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول، آزمایش های هیدرولیک انجام شده که مقایسه نتایج حاصل از آن مطابقت خوبی با روش ارایه شده از سوی Sutherland برای محاسبه افت فشار در برج های سینی دار دارد. در بخش دوم تاثیر پارامترهای شدت جریان مایع و گاز، غلظت محلول قلیایی و غلظت گاز دی اکسید گوگرد ورودی، بر بازدهی جداسازی این گاز از هوا توسط برج جذب مورد بررسی واقع شده است . به طور کلی نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد که این برج در جذب گاز دی اکسید گوگرد عملکرد خوبی دارد و بازدهی برج همواره بیش از 80% است.

۱۰توسعه پایداربا استفاده از فرآیند بازیافت پسماندهای جامدمطالعه موردی بازیافت شیشه
اطلاعات انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
از مفاهیم توسعه پایدار استفاده هوشمندانه از منابع و حفاظت از محیط زیست می باشد. در این مقاله نتایج حاصل از بازیافت و استفاده بهینه از پسماندهای شیشه سدیم بوروسیلیکاتی جهت ساخت غشاءهای شیشه ای بعنوان یک مطالعه موردی از توسعه پایدار ارائه شده است. در این کار پژوهشی ساخت شیشه های متخلخل مورد استفاده در صنایع با استفاده از سینترینگ جزئی پودر بازیافتی شیشه سدیم بوروسیلیکاتی مورد مطالعه قرار گرفته است. پودر با اندازه دانه در محدوده mµ 100– 70 جهت ساخت این شیشه های متخلخل مورد استفاده قرار گرفت. سپس پودر مورد نظر با استفاده از دستگاه پرس تک محور، به شکل دیسک هایی با قطرmm 14 فشرده شدند. نمونه های فشرده شده در یک کوره الکتریکی در دمای c700 به مدت 1 ساعت سینتر شدند.. تأثیر تاریخچه دمایی بر روند بلوری شدن قرصها توسط نمودارتفرق اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. مورفولوژی و اندازه قطر تخلخل ها با استفاده از تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شدند. در این کار پژوهشی، ما نایل به ساخت غشاهایی با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کنترل شده شدیم که نتایج حاصل از این بررسی ارایه خواهد شد.

۱۱ساخت غشاهای سرامیکی مقاوم به حرارت های بالا و با مشخصه های فیزیکی متفاوت
اطلاعات انتشار: مجله علوم و فنون هسته اي، , دوره  - , شماره  ۱ (مسلسل ۴۷)، سال
تعداد صفحات: ۵
در این تحقیق ساخت غشاهای سرامیکی و ساختمان آنها با بهره گیری از عکس های حاصل از میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. غشاهای سرامیکی دارای یک پایه و چند لایه می باشند. پایه نمونه های سرامیکی در این مطالعه به روش پرس و سینرینگ ساخته شد. همچنین، لایه های نازک با دو روش پوشش دوغابی و تبخیر در خلا تهیه شدند. در روش دوغابی، پایه پس از پوشانده شدن با دوغابی متشکل از ریزدانه های آلومینا (Al2O3) هم اندازه با دانه های غشا، به مدت 1 ساعت در دمای 1400oC پخته می شود. در روش تبخیر در خلا، نیکل به کمک پرتوهای الکترونی، تبخیر و بر روی پایه نشانده می شود. مطالعات ما نشان می دهد که سرامیک های ساخته شده با روش پرس دارای مجموعه های ریزدانه ای به صورت کلوخه و حفره هایی با بزرگی متفاوت هستند که بزرگی آنها تابع فشار پرس می باشد. این مطالعات که توسط عکس های حاصل از میکروسکوپ الکترونی (SEM) انجام شد، نشان می دهد که اندازه متوسط درشت دانه ها و حفره ها به ترتیب چند صد و چند ده میکرون است. درشت دانه ها از ریزدانه ها و حفره های ریزتری با اندازه های به ترتیب برابر چند میکرون و چند دهم میکرون تشکیل شده است. نتایج حاصل از این کار تحقیقاتی نشان می دهد که اندازه ذرات پودر آلومینا، میزان فشار، نحوه پخت و نوع لایه گذاری، عوامل موثر در کیفیت غشاهای سرامیکی می باشند.

۱۲بررسی خواص عبوردهی ذرات سازه نانوفیلتری جهت استفاده درپوشاک اتاق تمیز
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
اتاق تمیز محیطی استکه غلظت ذرات موجود درآن کنترل می شود به گونه ای که تعدادذرات درون اتاق درمقدار کمینه ای حفظ گردد پوشاک اتاق تمیز علاوه برخواص راحتی باید قادر باشند که مانع از انتقال ذرات ازفرد به محیط گردند خواص فیلتری همراه خاصیت تنفس و الاستیسیته مطلوب درساختارهای نانولیفی انگیزه مناسبی برای استفاده از این نوع درکاربردهای پوشاکی اتاق تمیز است دراین پروژه عملیات پوشش دهی نانولایه پلی آمید 66 برروی بستر بی بافت اس. ام . اس SMS) با روش الکتروریسی صورت گرفت اندازه گیری افت فشار و راندمان فیلتری برای ذرات اتمسفری درنمونه های تولیدی انجام شد همچنین قابلیت نفوذهوا درمجموعه خواص راحتی حرارتی پوشاکی آزمایش و بررسی شد.

۱۳ساخت و بررسی غشای نانومتخلخل آلومینایی به روش سل–ژل
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله عوامل موثر بر ساخت غشای آلومینایی بر روی زیرلایه آلفا–آلومینا بررسی شده است. در ابتدازیرلایه آلفا–آلومینا با پرس تک محوره ساخته و سپس سل کلوئیدی آلومینا تهیه شد. از افزودنی پلی وینیل الکل PVA) برای داشتن غشایی بدون ترک استفاده شد. سپس، لایه نشانی آلومینا بر روی زیرلایه آلفا –آلومینا به روش غوط هوری انجام شد و لایه تهیه شده، خشک و در 600° کلسینه شد. اندازه ذرات موجود در سل کلوئیدی با استفاده از تکنیک پراش نوری، بین25 تا90nm اندازه گیری شد. دمای استحاله فازی در آلومینا به وسیله پراش اشعه ایکس ارزیابی شد. تکنیک توزین حرارتی برای تعیین دمای خروج افزودن یهای آلی و مواد فرار لایه به کار گرفت هشد. برای بررسی پستی و بلندی سطح لایه، از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد بررسی ریزساختاری غشایی به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، نشان می دهد ضخامت غشا حدود4μm است. غشا بدون ترک با ریزساختاری همگن بدست آمد که نشان دهنده بهینه بودن شرایط ساخت غشا است

۱۴بررسی پارامترهای مؤثر بر سنتز آلیاژ نانوساختار نیکل –مس به روش آلیاژسازی مکانیکی
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این پژوهش اثر پارامترهای مؤثر بر سنتز آلیاژ دوتا یی نیکل –مس با نسبت مول ی ی ک به ی ک به روش آل یاژساز ی مکانیکی از قبیل زمان آسیاکاری، نسبت وزنی گلوله به پودر، میزان پرشدگی محفظه و اندازه گلوله در یک آس یای س یارهای بوسیله آنالیزهای پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبش ی مورد بررس ی قرار گرفت. نتا یج نشان داد که محلول جامد تک فاز پس از 3 ساعت آسیاکاری تشکیل می شود. با ادامه آس یاکاری می انگین اندازه کر یستال یت کاهشیافت و پس از 60 ساعت آسیاکاری به اندازه 17 نانومتر رسید که بی انگر دست یابی به آل ی اژ نانوساختار ن یکل –مس است. 30 میکرومتر پس از 30 ساعت شد که با دو برابر – همچنین افزایش زمان آسیاکاری موجب کاهش اندازه ذره به مقدار 20 کردن زمان آسیاکاری کاهش اندکی در آن مشاهده گردی د. به علاوه ثابت شبکه و کرنش شبکه محل ول جامد ح ین آلیاژسازی مکانیکی افزایش یافت. در نهایت نتایج حاصل از اندازه گیری ثوابت شبکه نیکل و مس نشان داد که افزا یش نسبت وزنی گلوله به پودر به میزان 30:1 ، کاهش اندازه گلوله به میزان 12 میلیمتر و کاهش میزان پرشدگی محفظه به می زان 21 درصد، بهترین حالت برای شکل گیری سریع محلول جامد نیکل–مس است

۱۵مطالعه مشخصات کمی و کیفی ذرات هوابرد پرتوزا در یک راکتور تحقیقاتی
اطلاعات انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اکتیویته آلایندههای ذرهای هوا برحسب توزیع اندازه آنها در سه ایستگاه کاری در داخل محفظه ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کاسکد ایمپکتور اندرسن مدلACFMمورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. غلظت جرمی کل ذرات هوابرد در محیط محفظه با استفاده از نمونهبردار محیطی اندازهگیری شد. از غشاء الیافی نمونهبردار بمنظور شناسائی رادیو نوکلئیدهای موجود در کل ذرات معلق در محفظه استفاده شد. جهت تعیین عناصر شیمیایی و غلظت آنها در نمونهها از دستگاهICP–MS و از دستگاههای اسپکتروسکوپی گاما و سنتیلاسیون مایع بمنظور شناسائی رادیونوکلیدها و میزان پرتوزائی آنها در ذرات معلق هوای داخل محفظه استفاده شد. اکتیویته ذرات تابع اندازه آنها با بهرهگیری از نمونههای ذرات نشسته بر طبقات ایمپکتور اندازه– گیری شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که اکتیویته متوسط قطر آئرودینامیکیAMAD) برای سهایستگاه کاری به ترتیب برابر،۳ ،۲.۴ µm3.1است و انحراف معیار هندسی مرتبط به ترتیب برابر ۱.۹ 2.1 و۲.۲۰ محاسبه شد. نتایج بررسی اکتیویته برحسب توزیع اندازه ذرات نشان داد که بیشترین سهم اکتیویته مربوط به ذرات در گسترهdp≤۰.۴µm است. این اندازه ذرات در دامنه مد هسته بندی و انبارشی قرار دارد منشاء این ذرات را میتوان لخته شدن ذرات مدهسته بندی و همچنین هسته هایی ناشی از رشد تراکم در محدوده مورد مطالعه بیان نمود.

۱۶بررسی آزمایشگاهی تأثیر امواج آکوستیکی بر ابر گرم
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از مکانیزم های طبیعی در ابرها برای تشکیل قطرات باران، پس از فرایند رشد میعانی هسته های اولیه ابر، همامیزی قطرک های ابر می باشد. با توجه به اهمیت تعدیل آب و هوا برای مقابل با اثرات ناخواسته جوی، یک روش برای تحریک ابرها و افزایش بارندگی می تواند استفاده از امواج آکوستیکی باشد. به این منظور در این پژوهش همامیزی قطرک های ابر گرم به وسیله امواج آکوستیکی به صورت نظری و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج آزمایش ها نشان، داد که امواج آکوستیکی کارایی بسیار بالایی در همامیزی قطرک های ابر گرم و افزایش بارش دارد و بارش آکوستیکی نسبت به فرکانس و شدت امواج حساس است.

۱۷مطالعه سیستم پالایش و تصفیه آلاینده های گازی تاسیسات فرآوری اورانیم اصفهان
اطلاعات انتشار: مجله علوم و فنون هسته اي، , دوره  - , شماره  ۱ (مسلسل ۵۱)، سال
تعداد صفحات: ۷
سیستم پالایش و تصفیه آلاینده های گازی تاسیسات فرآوری اورانیم (UCF) متشکل از چهار دستگاه فوم اسکرابر برای جذب آلاینده های گازی خطرناک و چهار مجموعه 24 تایی از فریم فیلتر برای ربایش ذرات می باشد. در این مقاله، فرایندهای شستشو و جذب گازهای خطرناک در فوم تاورها و تصفیه و ربایش ذرات در فیلترها ارایه می شود. آلاینده های گازی این تاسیسات فرآوری، حاوی ترکیبات شیمیایی و پرتوزا می باشد. بنابراین کارآیی بالا باید از ویژگی های این سیستم پالایش باشد. برای نیل به این هدف، مطالعات نظری و تجربی برای انتخاب بسترهای فریم فیلترها انجام شد. مطالعات نظری نشان داد که بهترین بستر فیلتر دارای ضخامت و تخلخل بالا و قطر الیاف پایین می باشد. مطالعات تجربی برای انتخاب بستر های مناسب به صورت تابعی از کارآیی، افت فشار، مقاومت شیمیایی و مکانیکی بر روی 30 عدد بستر فیلتر انجام شد. هم چنین نمونه سیستم پالایش در مقیاس نیمه صنعتی طراحی و ساخته شد و کارآیی جذب آن برای آلاینده های گازی و پارامترهای اثرگذار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی های تجربی نشان داد که کارآیی حذف آلاینده های ذره ای و گازی سیستم پالایش تاسیسات فرآوری اورانیم اصفهان، به ترتیب، بیش از 99.7% و 97% است. با توجه به این نتایج و استانداردهای مورد استفاده در تاسیسات فرآوری اورانیم اصفهان و میزان آلودگی کارگاه ها، سطح آلاینده ها در خروجی دودکش نباید بیش از حد مجاز باشد.

۱۸ایروسلها در محیط زیست
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ان‍رژي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۹بررسی کارایی جمع‌ آوری فیلتر اولپا در ربایش نانوذرات آئروسلی
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، خرداد و تير, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۰اندازه گیری و مقایسه غلظت پرتوزایی رادن در ساختمان های با نمای داخلی از سنگ گرانیت و کربناتی
اطلاعات انتشار: سنجش و ايمني پرتو، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۴
بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده توسط UNSCEAR استنشاق گاز رادن و دختران نیمه عمر کوتاه آن از جمله مهم ترین عوامل پرتوگیری انسان از منابع پرتوزای طبیعی به شمار می رود. سرطان ریه اثر شناخته شده گاز رادن موجود در هوا برای سلامتی انسان است و در هوای داخلی کلیه ساختمان ها وجود دارد. مهم ترین ایزوتوپ آن گازی نادر به نام رادن–222 است که حاصل واپاشی رادیم–226 از سری زنجیره طبیعی اورانیوم–238 می باشد. اورانیم و رادیم به طور طبیعی در خاک و سنگ زمین وجود دارند. این گاز پرتوزا به فراوانی در محیط زیست به ویژه در فضاهای سرپوشیده ساختمان هایی که در نمای داخلی آن ها از سنگ های گرانیتی استفاده شده، یافت می شود.در چند دهه گذشته، پرتوگیری طبیعی ناشی از گاز رادن و محصولات واپاشی آن در داخل منازل مسکونی به عنوان یک مشکل جهانی شناخته شده و باعث بروز خطر ابتلا به سرطان در میان عموم مردم تلقی گردیده است. در این مقاله، نتایج اندازه گیری میزان غلظت پرتوزایی گاز رادن در هوای داخلی دو ساختمان مختلف که در نمای داخلی آن ها به ترتیب از سنگ گرانیتی و کربناتی استفاده شده، ارائه و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شده است. کلیه اندازه گیری ها با استفاده از دستگاه AlphaGuardTM انجام شده است. میانگین غلظت این گاز در ساختمان کربناتی حدود Bq.m–3 11 و در ساختمان گرانیتی حدود Bq.m–3 59 اندازه گیری شده که در مقایسه با ساختمان کربناتی بسیار بالاتر است. مقادیر به دست آمده کمتر از حد مرجع توصیه شده توسط ICRP و IAEA یعنی 200–600 Bq.m–3 بوده و به حد اقدام تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده 3) (EPA)–Bq.m 148) و سازمان بهداشت جهانی (100 Bq.m–3)(WHO) نمی رسد.

۲۱بررسی جو ایمنی معادن اورانیوم ایران در سال 1391
اطلاعات انتشار: ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
سابقه و هدف: کار در معادن اورانیوم طاقت فرساست. نگرش و فرهنگ، از دلایل ریشه ای در بروز رفتارهای ناایمن است که می تواند منجر به حادثه شود. جو ایمنی که به عنوان شکل ظاهری فرهنگ ایمنی در نظر گرفته می شود، نگرش افراد را نسبت به ایمنی بیان می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی جو ایمنی معادن اورانیوم ایران بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی–تحلیلی به صورت مقطعی در دو معدن زیرزمینی و روباز اورانیوم در سال 91 روی 550 نفر از کارکنان که حداقل یکسال سابقه کار داشتند، انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و سنجش فاکتورهای جو ایمنی، از پرسشنامه 11 عاملی ارزیابی جو ایمنی استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها به نرم افزار SPSSv16 منتقل شد و با استفاده از آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نمره کل جو ایمنی در معادن زیرزمینی و روباز به ترتیب 5.99 و 6.02 به دست آمد و عامل های آگاهی و شناخت مقررات ایمنی (6.75) و تعهد مدیریت (4.98) به ترتیب به عنوان قوی ترین و ضعیف ترین عامل شناخته شد. ارتباط معنی داری بین اطلاعات شخصی و فاکتورهای جو ایمنی یافت نشد (P>0.05) اما ارتباط معنی داری بین اکثر فاکتورهای جو ایمنی وجود داشت (0.05.(P>نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن نمره جو ایمنی، لازم است اقداماتی برای بهبود جو ایمنی در این معادن انجام گیرد تا در آینده حوادث بیشتر و شدیدتر اتفاق نیفتد.

۲۲شبیه سازی اثر صفحه های بازتاباننده بر عملکرد دستگاه هم جوشی پلی ول 50PR–IR
اطلاعات انتشار: مجله علوم و فنون هسته اي، , دوره  - , شماره  ۷۲، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله دستگاه هم جوشی پلی ول 50PR–IR، دستگاه هم جوشی هسته ای در دست طراحی، معرفی و فیزیک حاکم بر آن با استفاده از کد اُپیک شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که این دستگاه خصوصیت های منحصربه فردی را در تولید انرژی و محصورسازی ذره ها دارا بوده، و امکان دست یابی به هم جوشی هسته ای با آن وجود دارد. در این مقاله هم چنین آهنگ هم جوشی رآکتور پلی ول50PR–IR  در حضور و عدم حضور صفحه های بازتاباننده مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه های به دست آمده اثبات می کنند که آهنگ هم جوشی با حضور صفحه های بازتاباننده در دستگاه نسبت به حالت نبود آن ها تقریبا دو برابر می شود. این افزایش به دلیل بازتاب الکترون ها به داخل دستگاه، کاهش اتلاف ذره ها و افزایش چگالی الکترون و یون در مرکز است. نتیجه های به دست آمده می تواند برای بهینه سازی دستگاه های پلی ول مورد استفاده قرار گیرد.

۲۳گیاه پالایی مواد رادیواکتیو از خاک توسط گیاه گندم
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
در حالت کار عادی تأسیسات هسته ای مقدار بسیار کمی از آلاینده های رادیواکتیو در اتمسفر رها می شود. در دراز مدت مقدار غلظت مواد رادیواکتیو در خاک تأسیسات هسته ای بالا می رود که ممکن است از حد استاندارد بالا رود. در حرارت هسته ای مقدار بسیار زیادی از آلاینده های پرتوزا در اتمسفر رها می شود. درصد بالایی از این آلاینده ها در اطراف تأسیسات هسته ای نشست می کنند که موجب بالا رفتن مقدار آن از حد استاندارد در خاک ساغند می شود. برای ترمیم این خاک های اطراف نیروگاه روش های متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بهترین و کم هزینه ترین این روش ها استفاده از روش فیتورمیدییشن یا گیاه پالایی است که با استفاده از گیاهان خاک مناطق آلوده را پاکسازی می کند. در این تحقیق آزمایشات گلخانه ای با دوبار تکرارجهت تعیین اثر غلظت های مختلف نیتریک اسید، استیک اسید، سیتریک اسید و اگزالیک اسید بر فیتورمیدییشن اورانیوم و توریوم از خاک منطقه معدنی ساغند توسط گندم انجام شد. 5 روز قبل از برداشت غلظت های 0.5 و2.5 و12.5 میلی مول از هر اسید به گلدان ها اضافه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد گندم می تواند در امر فیتورمیدییشن اطراف معدن ساغند مورد استفاده قرار گیرد.

۲۴حذف نیکل ازخاک با استفاده ازگیاه گندم
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
ورودآلودگیهای ناشی ازمنابع انتروپوژنیک مانند جلبک فاضلاب ویاکودهای الی شهری و انتشارازکوره های مخصوص سوزاندن ضایعات باقیمانده های معادن فلزاتصنایع ذوب آهن و دیگر فعالیت های انسانی به محیط موجب تخریب محیط زیست وسبب پیدایش بیماریهای گوناگونی شده است جهت مقابله بااین مشکلات روش های گوناگونی وجود دارد که بهترین و کم هزینه ترین این روشها استفاده ازروش فیتورمیدییشن یاگیاه پالایی است که با استفاده ازگیاهان خاک مناطق الوده را پاکسازی می کند دراین تحقیق ازمایشات گلخانه ای بادوبار تکرار جهت تعیین اثرغلظت های مختلف نیتریک اسید استیک اسید سیتریک اسید و اگزالیک اسید برفیتورمیدییشن نیکل ازخاک منطقه معدنی ساغند توسط گیاه گندم انجام شد 7روز قبل ازبرداشت غلظت های 0\5و2\5و12\5 میلی مول ازهراسید به گلدانها اضافه شد نتایج این تحقیق نشان میدهد گندم میتواند درامرپاکسازی نیکل مورداستفاده قرارگیرد اگزالیک اسید و سیتریک اسید بامیزان حذف 23\8328 و23\5724 بیشترین میزان حذف را داشتند

۲۵بررسی نظری و عملی سازوکارهای حذف ذرات و تعیین کیفیت صافی های الیافی با کارایی بالا در صنایع هسته ای
اطلاعات انتشار: Journal of Nuclear Science and Technology، سال
تعداد صفحات: ۹
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۶ نتیجه