توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی استعارهای سازمان درگذر زمان
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۸
در طی دهه های اخیر نظریه های سازمانی بسیار زیادی به وجود آمده اند.در این گذار، تغییر و تکامل ساختار سازمانی محور تغییرات سازمانی در دوره های مختلف را تشکیل داده است.درک جامع ساختار سازمانی مستلزم آن است که توجه داشته باشیم که ساختار سازمانی هم از اجزاء سخت و هم از اجزاء نرم تشکیل شده است. لذا با عنایت به این موضوع تصویرسازی از سازمان میتواند به گونه ای باشد که همه ی ابعاد سازمان را در نظر بگیرد. به هرحال الزامات و پیچیدگی سازمانها، موجب ظهور و توسعه دیدگاه استعارهای نسبت به سازمان شده است. که برخی ویژگیهای اجزاء سخت و برخی هم از اجزاء نرم سازمان در قالب استعاره تصویرسازی کرده اند. تفاوتهایی اساسی در طبقه بندی نظریه های سازمانی درگذر زمان و نوع نگاه صاحبان این نظریه ها به پدیدهی سازمان موجب شد تا بر اساس این مطالعات، انگاره ها و تصاویری از این مهم ارائه شود. که از معروفترین آنها استعاره هایی است که «گرت مورگان» و «ماری جو هچ» طراحی و پیشنهاد کرده اند. در این مقاله، به طور خلاصه کارکرد استعاره ها در کسب شناخت و نیز استعاره های سازمان، مرور میشود و برخی از استعاره هایی که از بیشترین تناسب و تطابق با دیدگاه ها و نظریه های سازمان برخوردارند، مورد بررسی قرار میگیرند.

۲نقد و بررسی نظریه تعارض در سازمان
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سازمان ها در تار و پود زندگی امروز ما تنیده شده اند . توجه به مسائل آن نه تنها کار مدیران بلکه وظیفه هر شهروند فعال اجتماعی است. سازمان مانند یک موجود زنده است . متولد می شود، رشد می کند و در مسیر هستی خود با پدیده های مختلفی رو در رو می شود.تعارض یکی ار آن موارد است . اگر تعارض درست مدیریت نشود می تواند سازمان را به سوی نابودی و اضمحلال سوق دهد اما در صورت برخورددرست با آن می تواند به فرصت و عاملی برای رونق و بهبود سازمان تبدیل گردد . سه دیدگاه در باره تعارض وجود دارد. یکی از آنها که امروزه در دنیای آکادمیک و درمیان مدیران پیشرو رواج دارد دیدگاه تعاملی است. این دیدگاه حتی بر آن است که سازمان بدون تعارض محکوم به درجا زدن و رکود است . تعارض یک فرآیند است. ورودی وخروجی های خودرا دارد. گزینه های استراتژیک ما در مقابله با تعارض چیست؟ علل و عوامل بروز تعارض کدام است؟ چه روش های عملی برای حل تعارض وجود دارد؟ چگونه تعارض عمدی ایجاد کنیم؟ تلاش شده است پاسخ این پرسش ها با رعایت اختصار در اختیار خوانندگان گرامی قرارداده شود.

۳نقد و بررسی فلسفی دیدگاه اقتضایی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تئوری اقتضایی رویکردی در باب مطالعه رفتار سازمان هنگام مواجه با عواملی اقتضایی نظیر فنّاوری، فرهنگ و محیط خارجی و نیز بررسی چگونگی اثرگذاری آنها بر طراحی و عملکرد سازمان است. بر اساس این تئوری اثربخشی سازمانی به نوع فناوری تغییرات محیطی اندازه سازمان، ساختار سازمانی و سیستمهای اطلاعاتی وابسته است. در حقیقت تئوری اقتضایی بیان میکند که هیچ نوع ساختارسازمانی واحدی وجود ندارد که در تمامی سازمانها بتواند بهترین ساختار باشد بایستی سازمانها با توجه به شرایط متغیر محیطی بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. در این مقاله بررسی فلسفی تئوری اقتضایی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط بیه آن انجامشده است، با ارایه پیشنهای از پارادایمهای قبلی و نقد آنها، دلایل شکلگیری تئوری اقتضایی و نیز نظریهپردازان اصلی آن و نظریات آنها در مورد این تئوری بیان گردید سپس دیدگاههایی که این تئوری نسبت به انسان و سازمان دارد و دستاوردهای آن ارایهشده است ، درنهایت نقدهایی که به تئوری اقتضایی واردشده است تشریح میگردد

۴نقد و بررسی فلسفی نظریه اداری فایول
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۷
بیشک مدیریت مسئلهی بسیار مهمی در هر سازمان است. سازمان هرگز بدون مدیریت مناسب نمیتواند به هدفش برسد. دانش تئوریهای مدیریت )در کنار سایر عوامل( نیاز اساسی برای مدیران هر سازمان برای رویارویی با چالشهای سازمان است. آگاهی از تئوریهایمدیریت برای موفقیت در مدیریت و رهبری امری ضروری به نظر میرسد. در میان نظریههای مدیریت، نظریههای مدیریت کلاسیک بسیار مهمهستند که آنها را پایه و اساس تمام نظریههای مدیریت ارائه نامیدهاند. هنری فایول یکی از نظریهپردازان این مکتب است.نظریه فایول، الهامبخش بیشتر مباحث میان نظریهپردازان مدیریت در مورد تعیین دقیق اصول اداری بود. در این مقاله به نقد و بررسی نظریههای فایول پرداخته شد و نقاط ضعف و قوت اندیشههای او پس از سیر یک دوره تاریخی در مدیریت مورد تحلیل قرار گرفت

۵نگاه کارکردگرا در مقابل ساختارگرا در نظریه های سازمان و مدیریت
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله با مروری گذرا بر مبانی فکری و فلسفی تحت پارادایم جامعهشناختی کارکردگرا و ساختارگرا به بحث تئوریهای سازمان و مدریت در قالب این دو پارادایم میپردازد. ابتدا به شرح این دو پارادایم پرداخته میشود؛ سپس نظریهپردازان در خصوص این دوپارادایم را معرفی کرده و تئوریهای سازمان و مدیریت را در قالب این دو پارادایم طبقهبندی کرده و به بررسی شباهتها و تفاوتهای بینپارادایم کارکردگرا و ساختارگرا و ارائه مدل تقابل که از ترکیب این دو پارادایم حاصل میشود و سپس انتقادهایی که ساختارگرایان بر کارکردگرایی مطرح میشود

۶تفکر استعاره یی نگرشی خلاقانه به توسعه سازمان
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۹
نظریههای پیشین مدیریت راهبردها را یک سویه معرفی میکنند و بر اساس آنها افراد باید اهتمام خود را در دنبالهروی از راهبردها به کار گیرند؛ در حالی که اندیشههای جدید، حاکی از آنند که توسعه موفق، هرگز یک طرفه نیست؛ یعنی افراد یا سازمانها بایادگیری تفکر استعارهیی نیز میتوانند بر فراگرد تغییر و تحول تأثیر بگذارند و آن را شکل دهند. امروزه سازمانها به دنبال تفکر علمی،ذهن علمی و مغز علمی هستند. [1] با تعمقی در خصوص ارتباط استعاره با سایر توانمندی های شناختی ،پژوهش ها نشان میدهد استعاره با رفتار اکتشافی ،با تصویر سازی ذهنی ،پردازش تصویری وکلامی و درگیرشدن پردازش اطلاعات هر دو نیمکره راست و چپ مغز در ایجاد خلاقیت درسازمان نقش عمده ای ایفا میکند) [2] . استعاره ها ما را قادر به دیدن سازمان ها با یک نگرش نوین مجهز میکنند بنابراین درهای جدیدی را برای خلاقیت درسازمان به رویما بازمیگشایند.در این مقاله، ضمن گذری بر نقش استعاره های سازمان ازدیدگاه استعاره مغز و جریان سیال به بررسی نقش تفکراستعاره ییبرتغییرات وتوسعه سازمان ها می پردازیم وبا یک نگرش وسیع از استعاره ها برای افزایش فهم زندگی سازمانی و ارتقاء فعالیتهای خلاقانه در سازمان استفاده میکنیم.

۷ساختار سازمان های هزاره سوم
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۷
در عصر حاضر ظهور پست مدرنیسم یا فرانوگرایی چالشی مهم است که دنیای علمی مدرن را به شدت تحت تاثیر قرار داده اغلب پیش فرض هایی را که افکار و اندیشهه های علمی مدرن را شکل داده اند مورد پرسش قرار می دهد. پیش فرض های مدرنیسم در مورد ارزشها، جهان،دولت، جامعه، نهاهای اجتماعی، سهازمانها و افراد انسهانی همه از دیدگاه پست مدرنیسم دستخوش تردیدهای اساسی اند و باید در پی جایگزینسهاختن اصولی تازه برای تحلیل مسائل بود. و سازمانها مطمئنا همچنین در حال تغییر و استنتاج در طول مدت زمان می باشند. یک سازمان تنها چگونگی سهازمند کردن اجزا یک کل نیسهت بلکه اجزا با توجه به اهداف و کیفیت کارایی سهیستم مشخص می شوند. پست مدرنیسم بر تفکر و دانش مدیریت اثر گذار است

۸عوامل موثر بر سطح تکنولوژیکی و روش های تامین مالی در فناوری پیشرفته
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سطح تکنولوژیکی صنایع در کشورها که از اهمیت ویژه ای برخورداراست در ساختار تجارت و بویژه در صادرات منعکسمی شود . ارتباط مثبت بین رشد تکنولوژی و جذب دانش از تحقیق و توسعه که نهایتا بر تغییرات تکنولوژیکی و رشد اقتصادیتاثیر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . شناسایی عوامل مهمی نظیر سرمایه خطرپذیر که بطور روشنی یک نقش مهمیدر کارآفرینی تکنولوژی بالا دارد نشان می دهد ، بمیزانی که نهادها یا بنگاههای جدید بتوانند توسعه یابند و سرمایه مخاطره پذیررا تسهیل کنند، کارآفرینان می توانند شرکتهای نوآور با رشد بالا را ایجاد نمایند . بنابراین فشار بر روی نوآوری ضرورتا برایکشورها و دولتهای آنها نیست بلکه ترجیحاً برای نهادهای آنهاست . عدم قطعیت و شناسایی منابع ایجاد کننده آن نیز دارای اهمیتزیادی در نوآوری و صنایع با تکنولوژی بالا می باشد .هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزیابی و معرفی صنایع و کشورهای با تکنولوژی بالا ، و نیز عوامل اصلی اثرگذار برشکل گیری و رشد صنایع با تکنولوژی بالا و بویژه روشهای مناسب تامین منابع مالی در تکنولوژی بالا می باشد .بررسی ها نشان می دهد مناسبترین روش تامین مالی در صنایع با تکنولوژی و فناوری بالا استفاده از سرمایه های خطر پذیرمی باشد که در مقایسه با روش تامین مالی بانکی بسیار کارآمد می باشد .

۹یادگیری سازمانی: پارادایم جدید مدیریت؟
اطلاعات انتشار: دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۸
موضوع یادگیری سازمانی یکی از موضوعات حوزه علوم اجتماعی است که از دیرباز مورد توجه محققین و اندیشمندان این حوزه بوده استاما برخی بر این باورند که توجه محافل دانشگاهی به چگونگی یادگیری سازمانها به دهه 1950 باز میگردد. در حال حاضر موضوع یادگیریسازمانی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دو مؤلفهای که باعث شدهاند یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گیرد عبارتاند از:ماهیتدنیای به سرعت در حال تغییری که در آن زندگی می کنیم و افزایش فشارهای رقابتی و محیط رقابتی که شرکتها در آن فعالیت میکنندکهاز جهانی شدن نشئت گرفته است. سازمانها دریافتهاند که در برخورد با چنین پیچیدگی های رو به رشدی، در راستای حفظ بقاء خود وبرخورداری از مزیتهای رقابتی، باید نسبت به کسب دانش بیشتر و به کارگیری آن به نحو صحیح همت گمارند. در این مقاله هدف اصلیبررسی نظریه یادگیری سازمانی به عنوان یک پارادایم جدید با توجه به تحولات روز در حیطه مطالعات مرتبط با سازمان و مدیریت است.در این راستا یادگیری سازمانی از زاویه دید پارادایم های کارکردگرا، تفسیری، ساختارگرایانه بنیادی، مدرنیست، پست مدرنیست، انتقادی وبرساختگرائی اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. تحلیل پارادایم های مختلف در رابطه با یادگیری سازمانی و توجه به قابلیت ها و مناسبت–های هریک از آنها می تواند کیفیت مطالعات یادگیری سازمانی را در ابعاد روششناختی و یا طراحی تحقیق بهبود و توسعه بخشید. سپسبا تحلیل منطقی چهار گزاره مورد توافق اغلب محققین حوزه یادگیری سازمانی در رابطه با یادگیری سازمانی، به این موضوع به عنوان یکپارادایم جدید پرداخته می شود. در نهایت نیز ضمن اشاره به تردیدهای مطرح در رابطه با یادگیری سازمانی به ارتباط آن با ساختار، فرهنگومدیریت تغییر در سازمان اشاره شده، در نهایت ملاحظاتی که باید محققین حوزه یادگیری سازمانی در فرایند انجام تحقیق خود باید مدنظر قرار دهند به عنوان نتیجه و یافته تحقیق ارائه می شود.

۱۰مدیریت علمی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۸
بی شک مدیریت مسئله بسیار مهمی در هر سازمان است. سازمان هرگز بدون مدیریت مناسب نمی تواند به هدفش برسد. مدیریت هنر انجام دادن کار ها با کمک افراد دیگر است. انبوهی از تئوری های مدیریت وجود دارد که به تئوری های کلاسیک، رفتاری و موقعیتی تقسیم بندی می شود. سه مورد از مشهور ترین تئوری های کلاسیک، مدیریت علمی، اداری و بوروکراتیک می باشد که در این مقاله مدیریت علمی مورد بررسی واقع شده است. دانش تئوری های مدیریت در کنار سایر عوامل، نیاز اساسی برای مدیران هر سازمان برای رویارویی با چالش های سازمان است. به منظور ارائه دانش و جوانب مثبت و منفی از تئوری مدیریت علمی، این مقاله نوشته شده است. زنجیره ای از فرمان، سبک مدیریت استبدادی و پیش بینی رفتار، ویژگی های مشترک نظریه‏های مدیریت کلاسیک می باشد. اگرچه این نظریه ها قدیمی هستند با این حال این نظریه ها به صورت های مختلف در بیشتر نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرند.

۱۱مدل سازی داده در هستی شناسی یادگیری – مورد کاوی وب معنایی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله با بررسی تعدادی از مقالات در ابتدا به بررسی مفهوم هستی شناسی و بیان دیدگاه های مختلف در این حوزه می پردازیم سپس به بررسی هستی شناسی در حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات پرداختیم. در این پژوهش ابتدا به تفاوت هستی شناسی از دیدگاه انسان و ماشین می پردازیم از انچایی که استخراج اطلاعات و ایجاد یک زبان مشترک در وب بسیار حائز اهمیت است لازم است با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی اطلاعات موجود در وب را چه در بعد پایگاه داده و چه در بعد مدل سازی را استخراج نماییم. در بخشی دیگر از مقاله مروری به بررسی هستی شناسی یادگیری میپردازیم و با بررسی انواع مدل و چهارچوبهای طراحی مدل در نهایت به معرفی یک مدل یادگیری هستی شناسی خواهیم پرداخت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه