توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فرایند انتقال از کشاورزی رایج به پایدار و عوامل موثر برآن
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه توجه به کشاورزی پایدار و چگونگی تحقق آن از مسائل روز کشاورزی می ب اشد دراین راستا این مقاله نیز با هدف بررسی این فرایندگذار تهیه و تدوین شده است روش تحقیق اسنادی بوده از منابع تعداد داخلی و خارج یدر آن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که دراین فرایند گذار توجه به دانش بومی و ارتقا فعالیت های اقتصادی کشاورزان و توجه به پایدار یتولید اقتصادی و زیست محیطی از اهمیت زیادی برخوردار است این کارمهیا نمی شود مگر آنکه با بازارهای کشاورزی توجه بنماییم و از طرفی از طریق آموزش بتوان کشاورزان را به این تغییر ترغیب نمود.

۲ارزشیابی اثرات اقتصادی اجرای طرحهای هادی روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان اردبیل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
از جمله اقداماتی که در زمینه توسعه مناطق روستایی کشورمان در چند سال اخیر انجام گرفته است تهیه و اجرای طرح هادی روستاییاست طرح هادی روهادی روستایی عبارت است از طرح تجدید حیات و هدایت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادی اجتماعی و فیزیکی که در سهمرحله شناخت وضع موجودتجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاد است و تهیه طرح هادی انجام می شود.کنکاش در نقاط قوت وضعف هر پدیده ابی امری ضروری می نماید زیرا برنامه ریز را قادر می سازد تا آینده ای بهتر را پیش روی خودداشته باشد بنابراین با توزیع پرسشنامه هایی در بین اهالی روستاهای شهرستان اردبیل که با استفاده از روش کوکران تعداد آن مشخصشده بود به بررسی اثرات اقتصادی این طرح در محدوده مورد مطالعه پرداخته شود . ضمن بررسی و ارزیابی این طرح مشخص شد درصورتی که جهت رفع برخی نقایص موجود در راه تهیه این طرح ها تلاش لازم انجام می گیرد این طرح ها می تواند علاوه بر سازماندهینقاط روستایی به طور غیر مستقیم در کاهش مشکلات شهری نیز موثر باشد .

۳نقش دانش بومی در توسعه اجتماعی فرهنگی از دیدگاه ساکنان روستاهای دهستان گوگ تپه بیله سواراستان اردبیل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
دانش بومى به عنوان علم محلى، نقش ویژه ایى در عرصه توسعه کشور دارد . راهکارهاى دانش بومى عموماً با رویکردهاى اجتماعى ودر نظر گرفتن ملاحظات فرهنگى و اجتماعى همراه است . این پدیده به گونه ایى خاص و منطقى تضمین گر توسعه اجتماعى است ومقولاتى نظیر فقر و بیکارى با کارکردهاى دانش بومى قابل حل است. هدف اصلی این مقاله تحلیل نقش دانش بومی در توسعهاجتماعی – فرهنگی روستاهای دهستان گوگ تپه می باشد روش تحقیق در این مطالعه توصیفی– تحلیلی است و از روش میدانی بصورت مشاهده، مصاحبه وتکمیل پرسشنامه استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران 300 عدد پرسشنامه در بین ساکنینروستاها تکمیل و جمع آوری شد. این داد ه ها پس از واردکردن درمحیط Spss بررسی و تجزیه و تحلیل و سپس مورد تفسیر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد 76 درصد از پاسخگویان معتقدند که دانش بومی نمی تواند در توسعه پایدار روستاها مثمرثمر واقع گردد بیش از 82 درصد میزان تاثیر آن را در حد کم وخیلی کم می دانند. 88.3 پاسخگویان معتقدند دانش بومی می تواندموجب توسعه فرهنگی اجتماعی روستاها گردد میزان تاثیر آن را 45درصد زیاد، 29 درصد نیز در حد متوسط میدانند.

۴بررسی حقوق شهروندی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است، این دیدگاه حقوق و مسئولیت ها را به شهروند یادآور می شود که قانون پیش بینی شده و تصویب شده است. از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری و اموال، مالکیت، شهرسازی و حتی مسلئل خانوادگی در نظر گرفته و سامان می دهد. از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر،حقوق و تکالیف انان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می توان به عنوان مهم ترین اصول بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. در واقع حقوق شهروندی امیخته ای از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر ، دولت و مملکت وهمچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق برعهده مدیران شهری (شهرداری) دولت می باشد. مجموعه این حقوق و مسئولیت های حقوق شهروندی اطلاق می شود.

۵تأثیر اقلم در معماری شهر (نمونه موردی شهر اردبیل)
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین عوامل مؤثر در طراحی شهرها، اقلیم می باشد. آنچنان که تأثیر آن در تمام تار وپود بافت شهری و حتی تک تک بناها و عناصر معماری داخلی فضاها دیده می شود. در ایران معماری بناها و شهرها در اقلیم گرم و خشک یکی از بارزترین و مشخص ترین نمودهای تأثیر اقلیم بر فرم گیری و شکل گیری شهر و بناهاست و می توان زیباترین و هنرمندان ترین طراحی های ایرانی را در پهنه وسیع این اقلیم مشاهده نمود. این تحقیق در مورد تأثیر اقلیم در شهر اردبیل انجام شده است روش تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است. به عبارتی دیگر این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از منابعف کتابها و مقالات تألیف شده استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل وضعیت جغرافیایی منطقه از نقشه ها و عکس های موجود منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. عناصر اقلیمی مؤثر برای تحلیل آب و هوای منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزارهای spss.excel جدول و نمودارهای مورد نیاز رسم شده است. به منظور دستیابی به یک الگوی مناسب طراحی ساختمان همساز با اقلیم در شهر اردبیل از اطلاعات آماری ایستگاه هوا شناسی سینوپتیک اردبیل مشتمل بر شاخص های بارندگی، دما، رطوبت نسبی تعداد روزهای یخبندان و باد استفاده شد. پارامترها بر اساس اثرات اقلیم در معماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که اگر ساختمان از جهت مناسب برخوردار باشد، نوع مصالح، ابعاد پنجره ها، نما، رنگ آمیزی، نوع سقف و پشت بام متناسب انتخاب شوند. شرایط برای کار و فعالیت و آسایش انسان در حد بسیار مطلوب با کمترین هزینه و حداقل بهره گیری از وسایل گرمایش و سرمایش می توان فراهم نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه