توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تأثیرسیاست های جبران خدمات برعملکرد سازمانیدربیمارستان امام علی (ع) تأمین اجتماعی استان چهارمحال بختیاری
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از وظایف مهم مدیران منابع انسانی برنامه ریزی و اجرای نظام جبران خدمات کارا است. مدیریت عملکرد نقش به سزایی در مدیریت جبران خدمات دارد و باهم سو سازی اهداف فردی و تیمی و ایجاد رابطه بین توسعه سازمانی، توسعه منابع انسانی و جبران خدمات سعی در دستیابی به رویکردی منسجم نسبت به مدیریت، پرورش و ترغیب افراد دارد. هدف اصلی این پژوهش تبیین ارتباط بین سیاست های جبران خدمات از نظر سطوح و ساختار پرداخت بر عملکرد سازمانی( بهره وری و عملکرد مالی) می باشد. در این راستا به تبیین تاثیر سطوح پرداخت بر بهره وری منابع، عملکرد مالی و نتایج مراقبت از بیمار در بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی استان چهار محال بختیاری پرداخته شده است. این تحقیق از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی و همچنین از نظر تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع علی همبستگی می باشد بنابر این داده های مورد نیاز پژوهش که در برگیرنده داده ها و ستاده های بیمارستانی می باشد از اسناد و اطلاعات واحد آمار مدیریت درمان تامین اجتماعی و بیمارستان استخراج شده است. در این مطالعه علاوه بر روش های آماری توصیفی، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن و مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط بین استراتژی سطح پرداخت، بهره وری منابع و عملکرد مالی معنی دار می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه