توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر محرکهای نوآوری سازمان بر بهبود عملکرد نیروی فروش در بنگاههای کوچک ومتوسط اقتصادی، رویکرد معادلات ساختاری : مطالعهی موردی صنف لوازم خانگی تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر محرکهای نوآوری سازمان بر بهبود عملکرد نیروی فروش در بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی میباشد. در این پژوهش تاثیر محرکهای نوآوری سازمان و ابعاد آن شامل: متغیرهای فرهنگی، متغیرهای منابع انسانی و متغیرهای ساختاری،بر بهبود عملکرد نیروی فروش تبیین شد. در این مطالعه، محققان الگویی را برای شناسایی عوامل موثر بر سه جنبهی عملکرد نیرویفروش)رفتاری، ارایه فروش و عینی( طراحی نموده و با استفاده از معادلات ساختاری و کاربرد نرمافزار لیزرل آن را مورد آزمون قرار دادند. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، تمامی کارکنان نیروی فروش صنف لوازم خانگی تهران میباشد. حجم نمونهی آماری با استفاده از فرمول کوکران، 583 نفر به دست آمده است. روش نمونهگیری بهصورت خوشهای میباشد. یافتههای پژوهش نشان داد که عملکرد عینی فروش در مرحلهی اول بیشترین اثر را از عملکرد رفتاری و سپس از عملکرد ارایهی فروش میپذیرد. از بین محرکهای نوآوری نیز ساختار ارگانیک، بالاترین اثر را بر عملکرد عینی فروش دارد. این تحقیق نشان داد که برای تبیین اثر ساختار ارگانیک، تحمل ابهام و امنیت شغلی بر عملکرد نیروی فروش باید اثر متغیر میانجی سختکوشی را مدنظر قرار داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه