توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه قابلیت های حرفهای معلمان نظام آموزش متوسطه بر مبنای الگوی «هانتلی»
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در پژوهش حاضر، به مقایسه قابلیت های حرفه ای معلمان نظام آموزش متوسطه بر مبنای الگوی «هانتلی» پرداخته شده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن را کلیه معلمان مدارس متوسطه شهر ری با حجم نمونه 250 نفر مطابق با فرمول «کوکران» و با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت معلمان، تشکیل داده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه Huntly (2008) در ابعاد سه گانه دانش حرفه ای، عمل حرفه ای و تعهد حرفه ای در مقیاس پنج درجه ای لیکرت و ضریب آلفای محاسبه شده 0\85 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه آزمون های K–S یومانویتنی و کروسکالوالیس نشان داد که تفاوتی بین قابلیت های حرفه ای معلمان مورد مطالعه از نظر جنسیت وجود ندارد. معلمانی که دارای سطح تحصیلات فوق لیسانس هستند، از قابلیت های حرفه ای بیشتری در دو بعد دانش حرفه ای و عمل حرفه ای برخوردارند. همچنین، معلمانی که سابقه تدریس یازده تا بیست سال دارند، تعهد حرفه ای بیشتری نسبت به سایر گروه ها دارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه