توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، , دوره  ۱۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۲۱
این بررسی به منظور استفاده بهینه از حجم زیاد پسماند الیاف کارخانه چوب و کاغذ مازندران در ساخت تخته خرده چوب انجام گرفت. دو نوع تخته همسان و سه لایه که در نوع لایه ای الیاف پسماند در لایه های سطحی بکار رفته است، ساخته شد. مقدار چسب اوره فرمآلدیید، 10 و 12 درصد و نسبت پسماند الیاف به خرده چوب در چهار سطح، صفر: 100، 85:15، 70:30، 55:45 درصد به عنوان عوامل متغیر و دمای پرس 160 درجه سانتیگراد، زمان پرس 6 دقیقه، رطوبت کیک 12 درصد، دانسیته تخته ها 0.75 گرم بر سانتیمتر مکعب به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شد. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های آزمونی از این تخته ها شامل: مقاومت خمشی، مقاومت برشی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که با افزایش پسماند الیاف خواص مکانیکی تخته های مورد مطالعه کاهش یافته، ولی واکشیدگی ضخامت آنها بهبود می یابد. مقدار جذب آب با مصرف 15 درصد الیاف پسماند کاهش یافته و با زیاد شدن الیاف پسماند، افزایش می یابد. تخته های همسان مقاومت خمشی بالاتری نسبت به تخته های سه لایه داشتند، ولی از لحاظ مقاومت برشی تفاوت معنی داری بین دو نوع تخته مشاهده نشد. تخته های سه لایه نسبت به تخته های همسان واکشیدگی ضخامت کمتری داشتند.

۲بررسی ویژگی های کیفی تخته خرده چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات (MDI)
اطلاعات انتشار: منابع طبيعي ايران، پاییز, دوره  ۵۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
در این بررسی ساخت تخته خرده چوب با چسب ایزوسیانات مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور ارزیابی قابلیت چسبندگی چسب ایزوسیانات با مواد معدنی، الیاف پسماند کارخانه چوب و کاغذ مازندران (CMP, NSSC)، حاوی تقریبا 28 درصد مواد معدنی، در چهار سطح صفر، 30، 15 و 45 درصد در مخلوط با خرده چوب مورد استفاده قرار گرفت. دو نوع تخته همسان و سه لایه، که الیاف پسماند در لایه های سطحی تخته به کار رفت، ساخته شد. چسب ایزوسیانات در دو سطح 3 و 4 درصد مورد استفاده قرار گرفت. بقیه عوامل نظیر فشار پرس، درجه حرارت پرس، رطوبت کیک، دانسیته و ضخامت تخته به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. بعد از ساخت نمونه های آزمونی، خواص فیزیکی و مکانیکی آنها شامل مقاومت خمشی و برشی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعتی اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که افزایش مقدار چسب ایزوسیانات از 3 درصد به 4 درصد باعث بهبود کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های آزمونی می شود. افزایش الیاف پسماند مقاومت خمشی و برشی تخته ها را به طور جزئی کاهش داد در مقابل واکشیدگی ضخامت تخته ها اندکی بهبود یافت. کمترین مقدار واکشیدگی ضخامت در تخته خرده چوب های سه لایه مشاهده شد.

۳تاثیر تیمار نانوذرات نقره بر سرعت خشک شدن و گرادیان نهایی رطوبت چوب صنوبر
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این مطالعه، تاثیر تیمار نانوذرات نقره بر سرعت خشک شدن و گرادیان نهایی رطوبت چوب صنوبر بررسی شد. برای این منظور، تخته های صنوبر (P.nigra) به ابعاد مقطع 100×70 سانتی متر و ضخامت های اسمی 25 و 50 میلی متر، به دو روش اسپری و غوطه وری و با دو غلظت سوسپانسیون نانونقره (20 و 100 پی پی ام) تیمار شدند. سپس، تخته ها در یک کوره آزمایشگاهی و به روش جابه جایی هوای گرم در دمای خشک 60 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 40 درصد، خشک شده و برای محدود کردن شار رطوبت در ضخامت تخته ها، 4 سطح از تخته ها با رزین اپوکسی پوشانده شد. همچنین، الگوی توسعه گرادیان دما در ضخامت تخته ها طی خشک شدن بررسی گردید.نتایج نشان داد که برخلاف تخته های شاهد، در تخته های تیمار شده با نانوذرات به ویژه تخته های غوطه ور شده در نانونقره 100 پی پی ام، گرادیان معکوس دما توسعه پیدا می کند. تخته های 50 میلی متری تیمار شده با نانوذرات نقره 100 پی پی ام در مقایسه با تخته های شاهد از گرادیان رطوبت همگن تری برخوردار بودند، ولی تفاوتی بین سایر تیمارها با تخته های کنترل مشاهده نشد. به رغم توسعه گرادیان معکوس دما در ضخامت تخته های تیمار شده، تفاوت معنی داری در نرخ خشک شدن بین تخته های شاهد و تیمار شده مشاهده نشد. بنابراین، می توان گفت که در فرآیند چوب خشک کنی در دمای متوسط، گرادیان دما را نمی توان به عنوان نیروی رانش مهم در حرکت رطوبت در نظر گرفت و جریان توده ای آب آزاد ناشی از گرادیان دما (اثر سورت) قابل چشم پوشی است.

۴استفاده از ضایعات کاه گندمبه عنوان منبع لیگنوسلولزی تجدید پذیردر ساخت تخته خرده چوب
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش برای ارزیابی خواص کاربردی تخته خرده چوب کاه گندم همراه با خرده چوب صنوبر با استفاده از چسب اوره فرمالدهید و انجام شد. عامل متغیر در این آزمایش نسبت مقدار صنوبر مصرفی به کاه گندم بود. که با نسبت های ( صفر، 51 03، و51 درصد ) برای تهیه تخته خرده چوب یک لایه با ضخامت 55 میلی متر استفاده شد. ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 25 ساعت غوطه وری در آب اندازهگیریشدند. نتایج این بررسی نشان داد با افزایش خرده چوب صنوبر به تخته خرده چوب کاه گندم مقدار چسبندگی داخلی تخته هاافزایش و میزان پایداری ابعاد آنها کاهش مییابد. مقدار بهینه خرده چوب صنوبر برای بهبود مدول الاستیسیته، مدول خمشی وچسبندگی داخلی تخته های مورد مطالعه 03 درصد می باشد

۵تغییرات شعاعی در ضریب نفوذپذیری طولی چوب راش دارای دل قرمزی
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، بهار, دوره  ۶۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق تغییرات شعاعی در ضریب نفوذپدیری طولی چوب راش ایران (Fagus orientalis) دارای دل قرمزی مورد بررسی قرار گرفت. تخته های تهیه شده از مغز به پوست تحت دمای 50oC و رطوبت نسبی 63 درصد تا رطوبت نهایی7 درصد خشک شدند. سپس دو اندازه نمونه استوانه ای شکل از هر یک از چوب های دارای دل قرمزی و بدون دل قرمزی در جهت طولی با قطر  18mmو طول 15 و 30 mm تهیه شد و برای محدود کردن عبور سیال (هوا) از جهت طولی، سطوح جانبی آن ها با رزین اپوکسی اندود شد. سپس، ضریب نفوذپذیری طولی آن ها با یک دستگاه اندازه گیری ضریب نفوذپذیری با گاز (هوا) اندازه گیری شد. در هر یک از طول های 15 وmm 30 ، الگوی تغییرات شعاعی ضریب نفوذپذیری همانند بود. نتایج نشان داد که ضریب نفوذپذیری طولی نمونه های نزدیک پوست بیشتر از نمونه های نزدیک مغز است و در ناحیه نزدیک مغز، کاهش شدید و ناگهانی در ضریب نفوذپذیری رخ داد. بررسی های میکروسکوپی نشان داد که صرف نظر از قطر و فراوانی عناصر آوندی که در ضریب نفوذپذیری طولی بسیار موثر است، وجود تیل در آوند ها به دلیل تشکیل دل قرمزی عامل اصلی کاهش نفوذپذیری طولی بشمار می آید.

۶گسترش تنش های ارتوتروپ و گرادیان کرنش باقی مانده در تخته های کششی و معمولی صنوبر در اثر خشک شدن
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، پاييز, دوره  ۶۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴
گسترش تنش ها و کرنش های چوب خشک کنی در تخته های کششی و معمولی صنوبر  (Populus nigra)در سه جهت ارتوتروپ و گرادیان کرنش باقی مانده در ضخامت آن ها مورد بررسی قرار گرفت. دو نوع تخته شعاعی و مماسی با روش جابجایی هوای گرم تحت دمای خشک ثابت 60oC و رطوبت نسبی 50 درصد در یک کوره آزمایشگاهی تا میانگین رطوبت نهایی 8 درصد و بدون تیمار مشروط سازی (تنش زدایی) خشک شدند. برای محدود کردن شار رطوبت در ضخامت تخته ها، چهار سطح از تخته ها با فویل آلومینیومی آغشته با رزین پلی اورتان (PU) پوشانده شد. پس از خشک شدن تخته ها، شدت تنش های عرضی با بهره گیری از آزمون برش نمونه های U شکل و شدت تنش های طولی با بهره گیری از یک کرنش سنج دیجیتالی و نیز برش آزمونه های انگشتی شکل اندازه گیری شد. گرادیان کرنش باقی مانده در تخته های خشک شده نیز با بهره گیری از روش برش لایه اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که شدت تنش های چوب خشک کنی در جهت های شعاعی و طولی، در چوب کششی بیشتر از چوب معمولی است. همچنین، برون سختی بیشتر در چوب کششی با گرادیان ناهمگن تر کرنش باقی مانده در این چوب همراه بود.

۷بررسی تعیین سینتیک خشک شدن و ضرائب انتقال جرم گونه چوبی ممرز(Carpinus betulus) از منطقه نوشهر
اطلاعات انتشار: صنايع چوب و كاغذ ايران، بهار و تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این بررسی سینتیک خشک شدن و ضرائب انتقال جرم (ضریب نفوذپذیری و ضریب انتشار) چوب گونه ممرز (Carpinus betulus) از منطقه نوشهر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، از گرده بینه تازه بریده شده تخته هایی با دو ضخامت اسمی 2.5 و 5 سانتی متر تهیه شد و سپس در یک خشک کن آزمایشگاهی در دمای 40°c و رطوبت نسبی 50 درصد تا رطوبت نهایی 6 درصد خشک شدند. الگوی خروج رطوبت، انتشار دما، گرادیان نهائی رطوبت در راستای ضخامت تخته ها و ضریب نفوذپذیری و انتشار عرضی تخته ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش ضخامت تخته ها، نرخ خروج رطوبت به ویژه در دامنه جذب و دفع (هیگروسکپیک) کاهش یافته و شیب گرادیان رطوبت بیشتر شده ولی فرایند انتشار دما تحت تاثیر قرار نگرفت. ضریب نفوذپذیری و ضریب انتشار عرضی چوب ممرز به ترتیب برابر با 2.91×10–19 m2 و  3.29×10–9 m2 s–1اندازه گیری شد. بنابراین با توجه به ضریب نفوذپذیری عرضی کم چوب ممرز، این گونه در کلاسه گونه های چوبی سخت اشباع در صنعت حفاظت چوب قرار می گیرد. در مقابل به دلیل ضریب انتشار عرضی کم آن، چوب ممرز برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت بالا در مقابل انتشار بخار آب است، پیشنهاد می شود.

۸بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر
اطلاعات انتشار: صنايع چوب و كاغذ ايران، بهار و تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق تاثیر نانو ذرات زایکوسیل و زایکوفیل و رنگ های پلی استر و سیلروکیلر در بهبود مقاومت به جذب آب و افزایش زاویه تماس چوب مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، تخته های تهیه شده از برون چوب صنوبر (P.nigra) برابر برنامه چوب خشک کنی با کد T6E3 خشک شدند و سپس نمونه هایی برابر با استاندارد 5– 20 × 70 × 150) EN 927میلیمتر) تهیه شد. نمونه ها با تیمارهای مختلفی از نانو ذرات و رنگ های شفاف یاد شده پوشش داده شدند. نمونه های پوشش داده شده با رنگ های شفاف در شرایط آزمایشگاهی و نمونه های پوشش داده شده با نانو ذرات در درون آون در دمای 103±2°c خشک شدند. پس از خشک کردن، جذب آب نمونه ها پس از 2 ،24 ،72 و168  ساعت غوطه وری در آب مقطر و میزان زاویه تماس آن ها در ثانیه اول و دهم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که برای هر یک از پوشش ها، الگوی تغییرات جذب آب و زاویه تماس متفاوت بود. نمونه های پوشش داده شده با ترکیب دو رنگ سیلروکیلر و نیم پلی استر براق و نمونه های پوشش داده شده با نانو ذرات زایکوسیل بیشترین مقاومت را به جذب آب از خود نشان دادند. بیشترین زاویه تماس در نمونه پوشش داده شده با نانو زایکوسیل مشاهده شد.

۹بررسی فرایند انتشار حرارت و توسعه گرادیان دما در چوب طی خشک شدن، مطالعه موردی: راش (Fagus orientalis) و نوئل (Picea abies)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، , دوره  ۲۵ , شماره  ۲ (پياپي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
فرآیند انتشار حرارت در سه جهت ارتوتروپ و توسعه گرادیان دما در گونه های چوبی راش (orientalisFagus) و نوئل(Picea abies)  طی خشک شدن بررسی شد. برای این منظور و با توجه به کم بودن ظرفیت خشک کن از تخته های مماسی کوچک به ابعاد (L×R×T) 80×25×40 میلیمتر استفاده شد. سپس، تخته ها در در دمای خشک 60 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 50 درصد خشک شدند. برای محدود کردن انتشارحرارت در یک راستا و اندازه گیری انتقال حرارت در یک جهت تخته، پنج سطح از شش سطح تخته ها با فویل آلمینیومی آغشته با رزین پلی اورتان اندود شد و سپس از یک پلاستوفوم با ضخامت 50 میلیمتر به عنوان عایق حرارت بر روی تخته ها استفاده شد. برای اندازه گیری دما با ترموکوپل، سوراخهایی به قطر یک میلیمتر در فواصل معین در تخته ها ایجاد شد. نتایج نشان داد که دمای هر دو گونه چوبی طی خشک شدن به تدریج افزایش یافته تا وقتی که به دمای تر برسد. سپس، در این دما باقی میماند تا وقتی که رطوبت چوب وارد دامنه هیگروسکپیک شود. همچنین، گرادیان دما در هر دو گونه چوب الگوی مشابهی داشت، به این ترتیب که دمای لایه سطحی تخته ها تا دما ی خشک 60 درجه سانتیگراد افزایش یافت، ولی دمای مغز تخته ها تا پایان عملیات خشک شدن درحد دمای تر (48 – 52 درجه سانتیگراد) باقی ماند.

۱۰مروری برمطالعات انجام شده درزمینه استفاده ازانواع کاه درساخت فراورده های مرکب چوبی درراستای کاربردی کردن استفاده ازضایعات کشاورزی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف ازاین تحقیق نشان دادن اهمیت استفاده ازپسماندهای کشاورزی مانند انواع کاه درساخت فراورده های مرکب چوب مخصوصا تخته خرده چوب درراستای کمک به استفاده بهینه ازضایعات کشاورزی بااشاره به پژوهشهای انجام شده درمراکزتحقیقاتی ودانشگاهی کشوروخارج ازکشور است دراین تحقیقات ازضایعات انواع کاه گندم برنج نی و ... بصورت خالص و یا با نست های مختلف درترکیب باچوب استفاده شده است و ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته ها بااستفاده ازطرح ازمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج حاصل ازاین پژوهش ها نشان داده است که ضایعات کشاورزی مانند انواع کاه به میزان کمتر از50درصد ماده اولیه مناسبی درساخت محصولاتی مانند تخته خرده چوب می باشند

۱۱مطالعات انجام شده درزمینه بهبود اتصالات کاه و رزین اوره فرمالدهید درساخت فراورده های مرکب چوبی ازپسماندکشاورزی کاه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۸
وجودپوشش مومی درلایه بیرونی ساقه کاه باعث ایجادمشکلات چسبندگی دراتصال باچسب اوره فرمالدهید می شود برای حل این مشکل درسالهای اخیرمحققان ازتیمارهای مختلف کاه برای کاهش مقدارمواداستخراجی و موم استفاده می کنند هدف ازاین تحقیق بررسی تحقیقات انجام شده درزمینه تیمارهای انجام شده روی کاه و نیز بهبود اتصالات کاه و چسب اوره فرمالدهید بااستفاده ازتیمارهای مختلفدرساخت تخته خرده چوب می باشد

۱۲بررسی امکان استفاده از آزمون غیرمخرب اسپکتروفتومتری برای شناسایی چوب کششی صنوبر و چوب فشاری نوئل در چوب آلات تازه بریده شده و خشک شده
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، , دوره  ۲۷ , شماره  ۴ (پياپي ۴۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق امکان استفاده از آزمون غیرمخرب اسپکتروفتومتری و تکنیک (CIELAB) برای شناسایی چوب های واکنشی شامل چوب کششی صنوبر و چوب فشاری نوئل مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، دو اصله درخت از گونه های نوئل (Picea abies) و صنوبر (Populous nigra) حاوی چوب واکنشی از جنگل آموزشی و پژوهشی موسسه تحقیقاتی آنگرف در نانسی فرانسه استحصال شدند. سپس، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Miniscan EZ عوامل روشنی (*L) و انعکاس نور R% f (l) در دو ناحیه چوب واکنشی و چوب نرمال در دو دامنه رطوبتی سبز و خشک (رطوبت 12%) اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که در رطوبت سبز، چوب فشاری نوئل از روشنی کمتری در مقایسه با چوب نرمال آن برخوردار است و در اثر خشک شدن بر روشنی چوب فشاری افزوده می شود. بر خلاف چوب فشاری، چوب کششی صنوبر در رطوبت سبز از روشنی بیشتری در مقایسه با چوب نرمال آن برخوردار بود و در اثر خشک شدن بر روشنی آن نیز افزوده شد. تفاوت بین عوامل روشنی و انعکاس نور هر دو نوع چوب واکنشی در مقایسه با چوب نرمال آنها در رطوبت سبز بیشتر بود، بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که شناسایی ماکروسکوپی چوب های واکنشی در شرایط رطوبت سبز آسانتر از شرایط خشک است.

۱۳بررسی تاثیر الگوی برش بر کیفیت تخته های تبریزی (Populous nigra) خشک شده در کوره
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، بهار, دوره  ۶۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۵
چوب صنوبر (تبریزی) (Popoulus nigra) با برش تجاری به ضخامت اسمی 5 سانتی متر از منطقه طالقان واقع در غرب کرج، تحت سه برنامه مختلف شامل T8–F4 (برنامه پیشنهادی FPL برای تبریزی) T9–F4, T8–F5 در کوره خشک گردید. برنامه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در برنامه دوم کلاسه بالاتر رطوبت و در برنامه سوم کلاسه بالاتر دمای خشک انتخاب شد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر الگوی برش تخته ها (شعاعی، مماسی و بینابینی) بر کیفیت تخته های خشک شده در کوره انجام گردید. دمای خشک اولیه در سه برنامه به ترتیب 54، 54 و 60 درجه سانتی گراد و دمای خشک نهایی به ترتیب 82، 82 و 71 درجه سانتی گراد منظور شد. شدت تغییر شکل، ترک داخلی و ترک سطحی در تخته های خشک شده اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نتایج انجام شد. نتایج نشان داد که تخته های مماسی سریع تر از تخته های شعاعی خشک می شوند. شدت انواع تغییر شکل بر حسب الگوی برش تفاوت معنی داری نشان نداد ولی ترک های سطحی بیشتر در تخته های مماسی به چشم خورد.

۱۴بررسی اثر چوب کششی بر کیفیت خشک شدن الوار تبریزی در کوره
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، پاييز, دوره  ۶۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر چوب کششی بر کیفیت الوار تبریزی با تدوین برنامه چوب خشک کنی مناسب برای این نوع الوارها انجام شد. گرده بینه‌ های تبریزی (Popoulus nigra) از منطقه طالقان واقع در غرب کرج تهیه شد. از الوارهای دارای چوب کششی با ضخامت اسمی 6 سانتی ‌متر برای بررسی استفاده شد. الوارها با سه برنامه مختلف خشک شدند. در برنامه اول، الوارها به مدت دو ماه در هوای آزاد تا رطوبت نزدیک FSP خشک شدند و سپس در کوره نیمه صنعتی با روش جابجایی هوای گرم و طبق برنامه T10E4خشک شدند. در دو برنامه دیگر از برنامه ‌های ملایم تر T8E3 و T6E3 برای خشک شدن الوارها در کوره استفاده شد. سپس، شدت ترک ‌های سطحی، ترک‌ های درونی و برون سختی در الوارهای خشک شده مورد بررسی قرار گرفت. در هیچ کدام از الوارها ترک ‌های سطحی رخ نداد ولی ترک ‌های درونی در امتداد اشعه‌ های چوبی و نیز مماس بر دوایر سالیانه در الوارهای خشک شده با هر سه برنامه رخ داد. به طور کلی، در مقایسه با تخته‌ های معمولی، تخته‌ های دارای چوب کششی علاوه بر ترک ‌های شعاعی، به ترک ‌های درونی مماس بر حلقه‌ های سالیانه نیز حساس هستند و شدت هر دو نوع ترک در این تخته‌ ها بیشتر است. شدت بروز معایب در الوارهای خشک شده با برنامه T6E3 کمتر بود و برنامه یاد شده برای خشک کردن الوار تبریزی دارای چوب کششی پیشنهاد می ‌شود.

۱۵ارزیابی ضریب نفوذپذیری گاز (هوا) و مایع در چوب تبریزی پوشش داده شده با رنگ ‌های نیم پلی ‌‌استر، سیلر و کیلر و نانوذرات
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، پاييز, دوره  ۶۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق تاثیر پرداخت و رنگ ‌کاری چوب با رنگ ‌های نیم ‌پلی ‌استر و سیلر و کیلر و نانوذرات زایکوسیل و زایکوفیل بر فرایند انتقال سیال در چوب بررسی شد. دو نوع فرایند انتقال سیال در چوب مورد ارزیابی قرار گرفت: ضریب نفوذپذیری گازی و ضریب نفوذپذیری مایعی تعیین شده با آزمون رایلم. برای این منظور، تخته ‌های تهیه شده از برون چوب تبریزی (P. nigra) بر پایه برنامه چوب‌ خشک ‌کنی با کد T6E3 خشک شدند. سپس، نمونه ‌های استوانه ای شکل در جهت طولی با قطر 25mm و طول 40mm تهیه و برای محدود کردن عبور سیال از جهت طولی، سطوح جانبی آنها با رزین اپوکسی اندود شد. سپس، یکی از مقاطع عرضی نمونه ‌ها با رنگ و نانوذرات یاد شده پوشش داده شد. شماری از نمونه‌ ها در شرایط آزمایشگاهی و شماری دیگر در درون آون در دمای 210±3oC خشک شدند. پس از خشک ‌کردن، برای یکسان سازی رطوبت، نمونه‌ ها در اتاق با شرایط ثابت (کلیما) قرار داده شدند و سپس ضریب نفوذپذیری گازی و ضریب نفوذپذیری مایعی نمونه‌ ها برابر با آزمون رایلم اندازه گیری شد. ضریب همبستگی خوبی بین نتایج به دست آمده در هر دو روش یاد شده دیده شد. نتایج نشان داد که کمترین ضریب نفوذپذیری گازی و ضریب نفوذپذیری مایعی مربوط به نمونه‌ های پوشش داده شده با رنگ ‌سیلر و کیلر بود. در بین نانوذرات، نانوزایکوسیل در مقایسه با نانوزایکوفیل عملکرد بهتری در کاهش ضریب نفوذپذیری چوب داشت.

۱۶تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک کنی کوره در کشور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
اطلاعات انتشار: صنايع چوب و كاغذ ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک کنی کوره در کشور هدف این بررسی بوده است. برای این منظور، پس از بررسی های میدانی و بازدید از واحدهای مستقر در کشور 5 گروه عمده «مواد و محصولات، نیازهای زیرساختی، فنی و انسانی، اقتصادی و مالی و قوانین و مقررات» و 35 شاخص مهم شناسایی شدند. درجه اهمیت (وزن) این شاخص ها با دریافت و اعمال نظر کارشناسان کلان نگر در بخش صنایع چوب و چوب خشک کنی و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)  تعیین شدند. نتایج نشان می دهد از بین 35 شاخص تاثیرگذار در انتخاب محل استقرار واحدها، به ترتیب شاخص های کیفیت مواد اولیه (0.152)، هزینه خرید مواد اولیه (0.118)، هزینه زمین (0.105)، سوددهی (0.067)، اطمینان از عرضه مواد اولیه (0.061) و میزان فروش (0.057) در بالاترین درجه و اولویت قرار می گیرند.

۱۷ردیابی و همانند سازی شکل گیری پوسته خشک در فرایند چوب خشک کنی با بهره گیری از طیف سنجی با اشعه x
اطلاعات انتشار: صنايع چوب و كاغذ ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این پژوهش، شکل گیری و پسروی پوسته خشک در ضخامت تخته های راش و نوئل طی خشک شدن با بهره گیری از روش طیف سنجی با اشعه x بررسی شد. چهار سطح از شش سطح تخته ها با ضخامت 25 میلی متر با رزین اپوکسی اندود شد تا شار رطوبت تنها در جهت ضخامت انجام گیرد. از روش خشک کردن با روش جابجایی هوای گرم در دمای خشک 60 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 70% برای خشک کردن تخته ها بهره گیری شد و عملیات اسکن نیز هر یک ساعت تا رسیدن پوسته خشک به مغز تخته ها انجام شد.نتایج نشان داد که پوسته خشک در راش سریع تر از نوئل شکل می گیرد ولی زمان رسیدن آن به مغز تخته ها در تخته نوئل سریع تر است. همچنین، الگوی گسترش ضخامت پوسته خشک در دو گونه متفاوت بود بدینگونه که در کاج نوئل در آغاز با یک شرایط پایدار همراه بود که ناشی از جریان توده ای سریع آب آزاد در آن نسبت به راش است. به طور کلی می توان گفت که عامل کنترل کننده در رسیدن پوسته خشک به مغز تخته ها، ضریب انتشار چوب نسبت به عبور بخار آب است، نه ضریب نفوذپذیری آن.

۱۸تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی 5 سانتی متر
اطلاعات انتشار: صنايع چوب و كاغذ ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
چوب صنوبر (تبریزی) (Popoulus nigra) با برش تجاری به ضخامت 5 سانتی متر از منطقه طالقان واقع در غرب کرج، تحت سه برنامه مختلف شامل T8–F4 (برنامه پیشنهادی FPL برای تبریزی) T9–F4 ,T8–F5 به منظور دستیابی به مطلوب ترین برنامه کوره به گونه ای که کیفیت چوب را در حد مطلوب حفظ کند تا رطوبت نهایی 2±11 درصد خشک شد.دمای خشک اولیه در سه برنامه به ترتیب 54، 54 و 60 درجه سلسیوس و دمای خشک نهایی به ترتیب 82، 82 و 71 درجه سلسیوس منظور شد. شدت پیچ خوردگی ها، شان عسلی و ترک های سطحی در تخته های خشک شده اندازه گیری شد و تجزیه و تحلیل نتایج انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که در هر سه برنامه میزان تغییرات معایب ایجاد شده در چوب های خشک شده نسبت به پیش از خشک کردن در دامنه قابل قبول مشخصه های کمی و کیفی قرار دارد ولی در برنامه T9–F4 عیب شان عسلی که بسیار با اهمیت بوده و تا اندازه زیادی از کیفیت تخته ها می کاهد کمتر از دیگر برنامه ها دیده شد؛ در حالی که در مورد دیگر عیب ها تفاوت محسوسی به چشم نخورد. لذا، برنامه T9–F4 به عنوان برنامه بهینه توصیه می شود. در ضمن اعمال تیمار متعادل سازی به مدت 24 ساعت نیز توصیه می شود.

۱۹تاثیر طبقات بار کوره بر کیفیت خشک شدن چوب تبریزی
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، , دوره  ۲۶ , شماره  ۲ (پياپي ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
چوب صنوبر (تبریزی) (Popoulus nigra) با برش تجاری به ضخامت اسمی 5 سانتی ‌متر از منطقه طالقان واقع در غرب کرج، تحت سه برنامه مختلف شامل T8–F4 (برنامه پیشنهادی FPL برای تبریزی)، T9–F4 و T8–F5 در کوره خشک گردید. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ردیف‌ های دسته بندی بار کوره (فوقانی، میانی و تحتانی) بر کیفیت چوب ‌آلات خشک شده در کوره انجام شد. دمای خشک اولیه در سه برنامه به ‌ترتیب 54، 54 و 60 درجه سانتی گراد و دمای خشک نهایی به ترتیب 82، 82 و 71 درجه سانتی ‌گراد منظور شد. در هر سه برنامه رطوبت اولیه تخته‌ ها%96±2  و رطوبت نهایی %11±2 بود. به طوری که ارتفاع کل دسته ‌بندی بار کوره 85 سانتی ‌متر و پهنای بار 152 سانتی ‌متر بود. شدت اعوجاج ‌ها، ترک ‌های داخلی و ترک ‌های سطحی در تخته‌ های خشک شده اندازه ‌گیری شد و تجزیه و تحلیل نتایج انجام شد. نتایج نشان دادند که تخته ‌های طبقات فوقانی، میانی و تحتانی در هر سه برنامه از نظر کیفیت خشک شدن تفاوت معنی ‌داری در سطح اطمینان 95 درصد ندارند. همچنین تخته ‌ها از نظر قرار گرفتن در دامنه قابل قبول رطوبت نهایی نیز، در شرایط مطلوب قرار داشتند.

۲۰بررسی امکان افزایش مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب\ پلی اتیلن با استفاده از مواد حفاظتی مشتقات کربامات (IPBC) و تیابندازول
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، , دوره  ۲۸ , شماره  ۱ (پياپي ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مطالعه آرد چوب صنوبر توسط دو ماده حفاظتی تیابندازول و مشتقات کربامات (IPBC) با غلظت 0.9 درصد به روش افشانه تیمار شده و در ساخت چندسازه چوب\ پلی اتیلن با نسبت 60% چوب، 38% پلی اتیلن و 2% سازگار کننده به کار برده شد. نمونه های ساخته شده همراه با نمونه شاهد فاقد ماده حفاظت کننده به مدت 5 ماه تحت شرایط هوازدگی مطابق با استاندارد ASTM D1435 قرار داده شده و سطح چندسازه از نظر تغییرات ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) مطالعه شد همچنین زبری سطح چندسازه، قبل و بعد از هوازدگی بوسیله دستگاه زبری سنج Miyutoyo SJ 201P بررسی شد. نتایج بدست آمده از تصاویر SEM نشان داد که بیشترین هوازدگی مربوط به نمونه شاهد می باشد و هر دو نوع مواد حفاظتی تاثیر به سزایی در افزایش مقاومت به هوازدگی چندسازه داشتند. همچنین نتایج نشان داد که حضور مواد حفاظتی باعث کاهش زبری چندسازه می شود، به صورتی که در نمونه شاهد اختلاف زبری موثر (Rq)، میانگین ارتفاع قله به دره (Rz) و میانگین زبری (Ra) قبل و بعد از هوازدگی به ترتیب 7.93، 38 و 4.88 میکرومتر بود. اما در نمونه دارای تیابندازول این اختلاف 1.65، 7.21 و 2.42 میکرومتر و در نمونه دارای IPBC 1.2 ، 1.5 و 0.79 میکرومتر بود. در مجموع هر دو ماده حفاظتی IPBC و تیابندازول موجب افزایش معنی دار مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب\ پلی اتیلن شد.

۲۱بررسی تاثیر دل قرمزی راش ایران (.Fagus orientalis L) بر خواص فیزیکی (رطوبت و جرم ویژه) و رفتار خشک شدن آن
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۷ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲۲بررسی اثر شدت خشک کردن و مقدار رطوبت بر ضریب نفوذپذیری طولی چوب کششی و چوب نرمال صنوبر (Populus nigra)
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، , دوره  ۲۶ , شماره  ۳ (پياپي ۳۶)، سال
تعداد صفحات: ۹
ضریب نفوذپذیری طولی چوب کششی و نرمال صنوبر (Populus nigra) در دو شرایط مختلف خشک شدن اندازه گیری شد. تخته های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال، در شرایط ملایم (دمای ˚50C و رطوبت نسبی 63 ٪) تا رطوبت نهایی 11.8 ٪ و شرایط شدید (دمای ˚62C و رطوبت نسبی 35 ٪) تا رطوبت نهایی 7 ٪ خشک شدند. پس از خشک کردن، به منظور اندازه گیری ضریب نفوذپذیری، نمونه های استوانه ای شکل از هر یک از تخته های کششی و نرمال با قطر اسمی 18mm و طول 40mm تهیه شد و برای محدود کردن عبور سیال (هوا) از جهت طولی، سطوح جانبی آنها با رزین اپوکسی اندود شد. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط رطوبتی، ضریب نفوذپذیری طولی چوب نرمال بیشتر از چوب کششی بود. همچنین، با افزایش شدت خشک کردن و کاهش مقدار رطوبت نهائی ضریب نفوذپذیری چوب کششی و چوب نرمال هر دو کاهش یافت.

۲۳بررسی حساسیت چوب کششی و نرمال تبریزی ( P. nigra) به پدیده چین خوردگی طی خشک شدن
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، , دوره  ۲۶ , شماره  ۳ (پياپي ۳۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این تحقیق، حساسیت چوب کششی و نرمال تبریزی (P. nigra) به پدیده چین خوردگی طی خشک شدن بررسی شد. به این منظور، تخته های تبریزی به ابعاد اسمی (R × T × mm (L 25×50×100 با سه برنامه متفاوت خشک شدند. در برنامه A، تخته ها تحت شرایط ثابت (دمای خشک ˚ 60C و دمای تر ˚ 44C)، در برنامه B، تحت یک برنامه زمان پایه با 4 گام و در برنامه C نیز تحت برنامه زمان پایه با 2 گام خشک شدند. دمای خشک گام نخست در برنامه های A، B و C به ترتیب برابر با 60، 60 و 82 درجه سانتیگراد انتخاب شد. پس از خشک کردن تخته ها، شدت چین خوردگی در مقطع عرضی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که چین خوردگی در تخته های خشک شده با برنامه A رخ نداده و در تخته های خشک شده با برنامه B چین خوردگی به مقدار جزئی رخ داده ولی در تخته های خشک شده با برنامه C، چین خوردگی شدید سلول های چوبی و نیز تخریب و گسیختگی دیواره سلول ها به ویژه در عناصر آوندی رخ داده است و در تخته های کششی لایه ژلاتینی از دیوارسلول های فیبری گسیخته شد. چوب کششی در مقایسه با چوب نرمال حساسیت بیشتری به چین خوردگی نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، می توان چنین نتیجه گیری کرد که وقوع چین خوردگی بیشتر تحت تاثیر دمای خشک کوره در گام های ابتدائی است تا اینکه بر اثراختلاف دمای خشک و ترایجاد شود.

۲۴بررسی امکان استفاده از نانو سیلیکا به عنوان پر کننده در ساخت تخت لایه
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، تابستان, دوره  ۶۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق امکان استفاده از نانو سیلیکای تیمار شده به عنوان فیلر تخته لایه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از ساخت تخته لایه با استفاده از لایه های چوبی گونه ممرز در شرایط آزمایشگاهی، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. عوامل متغیر این بررسی نوع سیلان (وینیل تری متوکسی سیلان و g آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان)، مقدار نانو سیلیکا (1%و 2%) و مقدار عامل جفت کننده سیلان (1% و 2%) بودند. تجزیه تحلیل نتایج نشان داد که کمترین مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تخته هایی می باشد که در ساخت آنها از 1 درصد نانو سیلیکای تیمار شده با 2% وینیل تری متوکسی سیلان استفاده شده بود و تخته هایی که در ساخت آنها از 1 درصد نانو سیلیکای تیمار شده با –g%1 آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان استفاده شده دارای بهترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بودند. مقاومت برشی تخته های حاوی 2% نانو سیلیکای تیمار شده با 1% وینیل تری متوکسی سیلان نیز بهتر از سایر تیمارها بود. به طور کلی نتایج این بررسی نشان می دهند که استفاده از نانو سیلیکای تیمار شده با عوامل جفت کننده سیلان به عنوان فیلر چسب اوره– فرمالدهید در بهبود ویژگی های تخته لایه موثر می باشد.

۲۵تاثیر شرایط نگه داری پالت های چوبی نوئل بر توسعه قارچ باختگی آبی Ophiostoma piceae
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، پاييز, دوره  ۶۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این تحقیق تاثیر شرایط نگه داری پالت های چوبی نوئل (Picea abies L.) مصرفی در صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر بر وقوع قارچ باختگی آبی Ophiostoma piceae مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، اثر دمای نگه داری در 3 سطح 20، 30، 40 درجه سانتی گراد، دو سطح رطوبت نسبی محیط 55 و 75 درصد، اثر تهویه و دسته بندی با چوب دستک بررسی شد. عملیات تهویه روزی 2 بار و به مدت یک ساعت انجام شد. میانگین رطوبت پالت های مورد مطالعه در دامنه 25 الی 31 درصد بود و نمونه برداری از چهار ناحیه پالت شامل تخته رویی، تخته میانی، تخته کفی و پایه ها انجام شد. نتایج نشان داد که اثر هر یک از عوامل تهویه، دما، روش دسته بندی و رطوبت نسبی بر توسعه قارچ باختگی آبی Ophiostoma piceae بر روی پالت های چوبی معنی دار بود. کاهش رطوبت نسبی و ایجاد تهویه در محل نگه داری و دسته بندی نمونه ها با چوب دستک منجر به کاهش شدت توسعه این قارچ شد. افزایش دما از 20 به 30 درجه سانتی گراد تاثیر معنی داری بر کاهش توسعه آن داشت ولی تفاوت معنی داری در اثر افزایش دما از 30 به 40 درجه سانتی گراد مشاهده نشد. در مجموع، می توان نتیجه گیری کرد که با کنترل فقط یکی از عوامل رطوبت نسبی، دما، تهویه و روش دسته بندی می توان از گسترش قارچ باختگی آبی جلوگیری کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۸ نتیجه